eğitim öğretim ile ilgili belgeler > konu anlatımlı dersler > matematik dersi ile ilgili konu anlatımlar

KÖKLÜ SAYILAR, KÖKLÜ İFADELER, KÖKLÜ SAYILARIN ÖZELLİKLERİ (1) İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR (MATEMATİK DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR, ÖRNEKLER, ÇÖZÜMLÜ SORULAR)

n, 1 den büyük bir sayma sayısı olmak üzere,

xn = a denklemini sağlayan x sayısına a nın n inci dereceden kökü denir.

 

Üslü ifadelerde negatif veya pozitif reel sayıların tam sayı olan kuvvetlerini tanımlamıştık. Bir üslü ifadenin değerini bulmayı biliyoruz.

 

Örneğin:

(-2)2=(-2).(-2)=4,           (2)=2.2=4 tür.

 

A bir reel sayı ve m, 1’den büyük bir tamsayı mÖa sayısına a sayısının m inci kuvvetten kökü denir.

 

Burada karesi 4 olan iki reel sayı vardır. Bunlardan negatif olanı (-2), pozitif olanı da (+2) dir. Bunun gibi karesi 9 olan sayılar (-3) ve (+3) tür. Fakat karesi -4 ve -3 olan reel sayı yoktur. Genelleyecek olursak; "xÎR+ için karesi x olan biri negatif diğeri pozitif iki reel sayı vardır. Değeri ve üssü verilen üslü ifadelerin tabanını bulma işlemine kök alma işlemi denir.

 

TANIM:karesi aÎR+ e eşit olan iki sayıdan negatif olanına a nın negatif karekökü, pozitif olanına a nın pozitif karekökü denir. Negatif karekök “-Öa”; pozitif karekök “Öa” ile gösterilir. Yani(Öa)2=(-Öa)2=a dır.

Örneğin; x2=16 nın pozitif karekökü x=Ö16=4, negatif karekökü x=-Ö16=-4

(Öa)2=Öa2 ifadesi bazen “a” ya eşit değildir. Örneğin;

Öa2 ifadesi daima pozitiftir. Öa2³0 olur.

Ö4=2 nin doğru olduğuna, Ö4=-2 nin yanlış olduğuna dikkat ediniz.

B. KÖKLÜ İFADELERİN ÖZELİKLERİ

1) n tek ise, daima reeldir.

2) n çift ve a < 0 ise, reel sayı belirtmez.

3) a  0 ise, daima reeldir.

4) a  0 ise,

5) n tek ise,

6) n çift ise,

7)

8) n çift ve b ile c aynı işaretli olmak üzere,

9) n tek ise,

 

10) a, pozitif reel (gerçel) sayı olmak üzere,

 

11) k pozitif tam sayı ve a pozitif gerçel sayı olmak üzere,

12) (a  0 ve b  0)  ise,

 

Teorem:bir reel sayının karesinin karekökü o reel sayının mutlak değerine eşittir.

"xÎR için Öx2=½x½ tir.

 

İspat;

1.      x³0 için ½x½ve Öx2 =x tir. o halde, Öx2 =½x½olur.

2.      x<0 için ½x½=-x ve Öx2 =-x tir. (-x>0) o halde, Öx2 =½x½olur.

 

Örnek: x<2 ise  Öx2 -4x+4 ifadesi neye eşittir?

Çözüm: Öx2 -4x+4 = Ö(x-2)2 = ½x-2½(Öx2 =½x½)

X<2 ise x-2<0 olur. Bu durumda, ½x-2½=-(x-2)=-x+2 bulunur.

 

Örnek: x<0<y ise Öx2+Öy2-Ö(x-y)2 işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm: Öx2 = ½x½, Öy2 =½y½ ve Ö(x-y)2 =½x-y½ dir.

X<0 Þ½x½=-x

Y<0 Þ½y½=y

X<y Þ x-y<0 Þ ½x-y½=-(x-y)=-x+y dir.

Öyleyse, Öx2+Öy2-Ö(x-y)2 =½x½+½y½-½x-y½=-x+y+x-y=0 bulunur.

 

Örnek: 3<x<4 ise Öx2-8x+16 +Öx2-6x+9 -½3-x½işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm: Öx2-8x+16 =Ö(x-4)2 =½x-4½, Öx2-6x+9 =Ö(x-3)2 =½x-3½ tür.

X<4 Þ x-4<0 olup ½x-4½=-x+4 ve

x>3 Þ x-3>0 olup ½x-3½=x-3 olur.

x>3 Þ ½3-x½=-3+x tir.

Öx2-8x+16 +Öx2-6x+9 -½3-x½=½x-4½+½x-3½-½3-x½=-x+4+x-3-(-3+x)

=1+3-x=4-x bulunur.

 

 

KAREKÖKLÜ İFADELERDE TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMLERİ

 

Kareköklü ifadeleri toplamak veya çıkarmak için kök içindeki terimler benzer olmalıdır. Benzer olan terimlerin kat sayıların toplamı veya farkı, o terimlere kat sayı olarak yazılır.

Kök dereceleri birbirine eşit ve kök içindeki sayılar da birbirine eşit olan ifadelerin kat sayıları toplanır ya da çıkarılır.

Bulunan sonuç köklü ifadenin kat sayısı olur.

Örnek:

 

aÖb -cÖb +dÖb =Öb(a-c+d) olur.

 

Örnekler:

 

1.      3Ö3-4Ö3+7Ö3=(3-4+7).Ö3

2.      Ö75 -2Ö48 -3Ö27 =2Ö25.3 -2Ö16.3 -3Ö9.3 =2.5Ö3 -2.4Ö3 -3.3Ö3

=10Ö3 -8Ö3 -9Ö3 =(10-8-9)Ö3 =-7Ö3

3.      Ö5/3+2Ö5-3Ö5/2 =(1/3+2-3/2)Ö5 =(2+12-9/6)Ö5 =5/6Ö5

 

Örnek:

işleminin sonucu kaçtır?

 

 

EŞLENİK İFADELERİN ÇARPIMI

1) Kök dereceleri eşit ise kök içleri çarpılır.

 

Örnekler

 

2) Kök içleri eşit ise önce uslu sayıya çevrilir.

 

n ve m, 1 den büyük tek sayı ya da a ve b negatif olmamak üzere, bilgiyelpazesi.com

 

a,bÎR+ için

1. Öa nın eşleniği Öa dır.

2. Öa +Öb nin eşleniği Öa-Öb dir.

 

Çarpımları rasyonel olan iki irrasyonel ifadeden her birine diğerinin eşleniği denir. Eşlenik iki ifadenin çarpımı, birinci terimin karesinden ikinci terimin karesinin farkına eşittir. Çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliği kullanılırsa,

 

(Öa+Öb)(Öa-Öb)=Öa(Öa-Öb)+Öb(Öa-Öb)=a-Öab +Öab –b=a-b olur.

 

Örnek:

 

1.      (Ö5 -2Ö3)(Ö5 +2Ö3)= Ö5(Ö5 +2Ö3)-2Ö3(Ö5 +2Ö3)=5+2Ö15 -2Ö15 -4.3=-7

2.      (4+2Ö7)(4-2Ö7)=42-(2Ö7)2=16-28=-12

3.      (x+Ö5)(x-Ö5)=(x2)-( Ö5)2=x2-5 olur.

 

PAYDAYI RASYONEL YAPMA

 

Paydası rasyonel olmayan bir köklü ifadenin paydasını rasyonel yapmak için paydanın eşleniği ile pay ve paydayı çarparız.

 

Örnek:

1.      3/Ö3=3. Ö3/Ö3. Ö3=3Ö3/Ö32=Ö3

2.      1/Ö5-Ö3=1.( Ö5+Ö3)/ (Ö5-Ö3)( Ö5+Ö3)= Ö5+Ö3/(Ö5)2-(Ö3)2=Ö5+Ö3/5-3=Ö5+Ö3/2

3.      7/2Ö2-1=7(2Ö2+1)/(2Ö2-1)(2Ö2+1)=7(2Ö2+1/(2Ö2)2-(1)2=7(2Ö2+1)/8-1=7(2Ö2+1)/7

=2Ö2+1

 

 

 

KAREKÖKLÜ BİR İFADENİN SADELEŞTİRİLMESİ

 

Örnek: (Öa3)6.( Öa-3)4 ifadesini sadeleştiriniz.

Çözüm: a-3=1/a3 yazılabileceğini biliyoruz.(x-n=1/xn kuralına göre)

(Öa3)6.( Ö1/Öa3)4=Öa18. Ö1/Öa12=Öa18.1/a12=Öa6=Ö(a3)2 =½a3½ bulunur.

 

Örnek: Öab-3c-2 . Öab5c3 ifadesini sadeleştiriniz.

Çözüm: Öab-3c-2 . Öab5c3 =Öa2b5c3/Öb3c2 =Öa2b2c =½ab½.Öc bulunur.

 

KAREKÖKLÜ İKİ TERİMİN ÇARPIMI

 

a ³0 ve b>0 olmak üzere a,b Î R için Öa.Öb=Öa.b dir.

Kareköklü iki terimin çarpımı, bu terimlerin çarpımının kareköküne eşittir.

 

Örnek:

1.      Ö3. Ö5 =Ö3.5 =Ö15

2.      2Ö3. 3Ö2 =(2.3). Ö3.2 =6Ö6

3.      Ö3. Ö6. Ö2 =Ö3.6.2 =Ö36 =6

 

KAREKÖKLÜ İKİ TERİMİN BÖLÜMÜ

 

a ³0 ve b>0 olmak üzere a,b Î R için Öa/Öb =ÖA/B dir.

Kareköklü iki terimin bölümü, bu terimlerin bölümünün kareköküne eşittir.

 

Örnek:

1.      Ö60 /Ö15 =Ö60/15 =Ö4 =2

2.      Öx7/Öx5=Öx7/x5 =Öx2 =½x½

3.      Ö21/Ö7 =Ö21/7=Ö3

 

KAREKÖKLÜ BİR TERİMİN n. KUVVETİ

 

Kareköklü bir terimin “n.” Kuvveti bulunurken, verilen ifadenin karekökü alınarak terimin “n.” Kuvveti bulunur ve ele edilen terimin karekökü alınır.

xÎR+ ve n ÎZ+ olmak üzere, (Öx)n=Öxn ir.

 

İspat: xÎR+, nÎZ+ için Öx in “n.” Kuvveti,

(Öx)n=Öx. Öx. ÖÖx=Öx.x.x…x =Öxn olur.

 

Örnek:

1.      (Ö5)4=Ö54=Ö(52)2=52=25

2.      (Ö3)3.( Ö6)5=Ö33 . Ö65 =Ö33(2.3)5 . Ö33.25.35 =Ö38.25

=Ö(34)2.(22)2.2=34.22. Ö2 =324Ö2

3.      (Ö1/2)-4=Ö1/2-4 =Ö24 =Ö(22)2 =22 =4

 

REEL SAYILARIN RASYONEL KUVVETİ

 

Tanım: a³0 reel sayısı verilsin. n ÎZ+ için xn=a olacak şekilde bir xÎR+ sayısı varır.

Bu sayıyı a nın “n.” Kuvvetten kökü denir ve xn =a Û x=nÖa biçimine gösterilir.

 

x2=m eşitliğini gerçekleyen x=Öm değerine, karekök m,

x3=m eşitliğini gerçekleyen x=3Öm değerine, küpkök m,

x4=m eşitliğini gerçekleyen x=4Öm değerine, 4. dereceden kök m denir.

 

Şimdide nÖam biçimindeki bir ifadeyi üslü şekle yazalım. m=k.n alalım:

 

nÖam =nÖan.k =nÖ(ak)n =ak dır.

 

m=k.n Þk=m/n dir. ak da k yerine m/n yazalım. ak =am/n bulunur. O halde, nÖam=am/n dir.

 

örnek:

1.      Öx =x1/2

2.      3Öx2 =x2/3

3.      4Ö(x+y)3 =(x+y)3/4

 

köklü bir terimi üslü biçimde yazarken, terimin üssü pay, kökün derecesi payda alınarak elde edilen rasyonel sayı verilen terime üs olarak yazılır.

 

xn=a denkleminde n tek doğal sayı ise çözüm kümesi: x=nÖa dir.

xn=a denkleminde n çift doğal sayı ise çözüm kümesi: x=±nÖa dır.

 

öyleyse, x=nÖa ifaesi,

 

1.      n tek doğal sayı ve x reel sayıdır.

2.      n çift doğal sayı ve a³0 ise x reel sayıdır.

3.      n çift doğal sayı ve a<0 ise x reel sayı değildir.

 

7Ö-128, 3Ö-27, 5Ö-1 sayıları reel sayıdır.

Ö25, 4Ö16, 4Ö8 sayıları reel sayılardır.

Ö-1, Ö-4, Ö-9 sayıları reel sayı değildir.

 

KÖKLÜ BİR TERİMİN KUVVETİ

 

nÖa gibi köklü bir terimin “m.” Kuvveti, (nÖa)m = nÖa.nÖa.nÖnÖa = nÖa.a.a…a=nÖam olur.

Öyleyse, (nÖa)m = nÖam dir.

 

Örnek:

1.      (3Öx.y)2 =3Ö(x.y)2 =3Öx2.y2

2.      (3Öa)4=3Öa4 =3Öa3.a=a3Öa (nÖan.b=anÖb dir. )

3.      (5Ö4)3 =5Ö43=5Ö(22)3 =5Ö26=5Ö25.2 =25Ö2

 

KÖKLÜ BİR TERİMİN KÖKÜ

 

Bir terimin “m.” Kuvvetten kökünün tekrar “n.” Kuvvetten kökü, bu terimin (m.n) inci kuvvetten köküne eşittir. nÖx in tekrar “m.” Kuvvetten kökü: mÖnÖx =m.nÖx dir. Bu eşitliğin doğruluğunu gösterelim:

 

mÖnÖx=(nÖx)1/m =nÖx1/m =(x1/m)1/n =x1/m.n =m.nÖx olur.

 

Öyleyse, mÖnÖx =m.nÖx tir.

 

Örnekler:

1.      3Ö4ÖÖa3 =3Ö4.2Öa3 =3Ö8Öa3 =24Öa3 =8Öa

2.      4Ö5Ö53Ö52 =4.2.3Ö(52)3.53.52 =24Ö56.53.52 =24Ö511 bulunur.

 

KÖKLÜ İFADELERİN ÇARPILMASI

 

Kök kuvvetleri aynı olan ifadelerin çarpımı, bu ifadelerin çarpımının aynı kuvvetten köküne eşittir.

 

Teorem: a,b ÎR+ ve n ÎN+ ise nÖa.nÖb =nÖa.b dir.

İspat: nÖa.nÖb =nÖa.b dir. eşleniğinin her iki yanının n. Kuvvetini alalım.

(nÖa.nÖb)n =(nÖa.b)n Þ(nÖa)n.(nÖb)n =a.b ve (nÖa.b)n =nÖan.bn =a.b dir.

 

Örnek: 3Ö2a. 3Ö4a2 işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm: 3Ö2a.3Ö4a2 =3Ö2a.4a2 =3Ö8a3 =3Ö23a3 =3Ö(2a)3=2a dır.

 

Teorem: x,y ÎR+, m,n,k ÎZ+ olmak üzere  1. nÖxm =n.kÖxm.k    2. nÖxm=n/kÖxm/k

3.mÖx.nÖy=m.nÖxn.m.nÖym=m.nÖxn.ym   4. mÖx/nÖy=m.nÖxn/m.nÖym=m.nÖxn/ym dir.

 

kök kuvvetleri farklı olan köklü ifadeleri çarpmak için önce kök kuvvetleri eşitlenir sonra çarpma işlemi yapılır.

 

KÖKLÜ İFADELERİN BÖLÜNMESİ

 

Kök kuvvetleri aynı olan köklü iki ifadenin bölümü, bu ifadenin bölümlerinin aynı kuvvetten köküne eşittir.

 

Teorem: a,b ÎR+ ve nÎN+ ise nÖa/nÖb =nÖa/b ir.

İspat: her iki tarafın  n. Kuvvetten kökünü alalım:

(nÖa/nÖb)n =(nÖa/b)n Þ (nÖa)n/(nÖa)n  =a/b Þa/b=a/b dir.

 

Örnek:

1.      Ö18a5/Ö2a3 =Ö18a5/2a3 =Ö9a2 =3a dır.

2.      3Ö54a4b5/3Ö2ab2 =3Ö54a4b5/2ab2 =3Ö27a3b3 =3ab dir.

 

 

Karekök İçindeki İfadenin Kök Dışına Çıkarılması:

 

Karekök içinde çarpım veya bölüm durumunda verilen ifadeler, 2 veya 2’nin katı kuvvetinde yazılabilirse karekök dışında çıkarılabilirler.

Öa2m = am

Öa2 . b2  = a . b

 

Örnek: Ö4 = Ö2 = 22/2 = 2

 

 

Örnek:

Aşağıdaki irrasyonel sayılardan hangisinin yaklaşık değeri bilinirse  sayısının yaklaşık değeri bulunabilir?

 

 

 

Ondalık Sayıların Karekökü:

 

Ondalık sayıların virgülden sonraki basamak sayıları çift ise tam karekökleri olabilir.

 

Örnek Ö0,04 sayısının eşitini bulalım.

 

Çözüm: Ö0,04 = Ö= 2 = 0,2

100  10

 

Karekök dışındaki çarpanın kök içine alınması:

 

Kareköklü sayının katsayısının kök içine almak için katsayısının karesini kök içindeki sayı ile çarpar, kök içine yazarız.

aÖb = Öa2 .b

 

Örnek: 2Ö3 = Ö22 . 3 = Ö4 . 3 = Ö12

 

Kareköklü sayının n. kuvveti kök içindeki sayının n. kuvvetidir.

(Öa)n = Öan

 

Örnek: (Ö7)2 = Ö72 = 7

 

Sonsuz Kökler, Sonsuza Giden Köklü İfadeler:

 

 

 

 

Yukarıdaki son iki özelikte a, ardışık iki pozitif tam sayının çarpımı ise, v. nin cevabı bu sayıların büyüğü, vı. nın cevabı bu sayıların küçüğüdür.

 

 

KÖKLÜ İFADELERDE SIRALAMA

Kök dereceleri eşit olan (ya da eşitlenen) pozitif sayılarda, kök içindeki sayıların büyüklüğüne göre sıralama yapılır.

 

KÖKLÜ İFADENİN EŞLENİĞİ

 

 

 


“MATEMATİK DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“MATEMATİK DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“MATEMATİK DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

.........

49. **Yorum**
->Yorumu: Hepsi çok kolay bunların zor gelen varsa yuh derim. Prof olduğum için kolay gelmiş olabilir aslında. Of niye bu kadar zekiyim yaa 
->Yazan: prof


48. **Yorum**
->Yorumu: Allah razı olsun dayııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 
->Yazan: serkan kartal


47. **Yorum**
->Yorumu: Allah razı olsun sağolsun odevimde yardımcı kaynak olgu
->Yazan: koray


46. **Yorum**
->Yorumu: projemi bitirdim sayenizde teşekür ederim 
->Yazan: emre görür
........

45. **Yorum**
->Yorumu: Gerçekten site uzun ve kaliteli soruları yazılılara bire bir çok saolun emeği geçenlere telşekkür ederim... 
->Yazan: Mert Kaan Göktaş


44. **Yorum**
->Yorumu: Tesekkur ederim performans odevime yardim ettiniz kolay geldi valla 
->Yazan: eda


43. **Yorum**
->Yorumu: çok iyi bir site emeğimize sağlık 
->Yazan: sidar

42. **Yorum**
->Yorumu: Bunu yapan kişiye çok teşekkür bunun sayesinde projesi yaptım
->Yazan: abdurrahman

41. **Yorum**
->Yorumu: Emeği geçen herkese teşekkür ederim projemi sizin sayenizde bitirdim Allah razı olsun
->Yazan: Mertcan

40. **Yorum**
->Yorumu: Proje ödevime yardım oldu çoooooook teşekkürler
->Yazan: hülya..........

39. **Yorum**
->Yorumu: Proje ödevime yardım oldu çooooooooooook teşekkürler
->Yazan: melek

38. **Yorum**
->Yorumu: Çok teşekkür ederim,çok güzel anlatmışsınız...
->Yazan: elif

37. **Yorum**
->Yorumu: yeterince açıklayıcı olmuş tesekküurler 
->Yazan: bahar

36. **Yorum**
->Yorumu: gayet güzel özetlenmiş Allah razı olsun :)
->Yazan: 

35. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel konu bana yardımcı oldu tşekürlerrrrrrr
->Yazan: fatma

34. **Yorum**
->Yorumu: cok sağolun sayenizde projemi bitirdim teşekkürler
->Yazan: sedat

33. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel işe yarar bir site elinize emeğinize sağlık
->Yazan: özge

32. **Yorum**
->Yorumu: emeği gecenlerden allah razı olsun prpjemi yapmama yardimci oldunuz tesekkurler
->Yazan: mucahit.

31. **Yorum**
->Yorumu: Çook çook çook teşekkür ederim, ALLAH RAZI OLSUN proje ödevime yardımcı oldunuz.
->Yazan: Elanur.

30. **Yorum**
->Yorumu: bu site çok faydalı çok kolay bilgiler var teşekkür ederim 
->Yazan: şeyma.

29. **Yorum**
->Yorumu: ödevlerimize yardımcı oldunuz teşekürler Allah razı olsun
->Yazan: hilal.

28. **Yorum**
->Yorumu: Çook Saolun Güzel Bir Site.. Yardımcı oldu..
->Yazan: Burhan..

27. **Yorum**
->Yorumu: bu kare köklü sayılar kadar güzel bir şey varmı ya
->Yazan: yakup .

26. **Yorum**
->Yorumu: Allah razı olsun bana proje ödevimde çok yardımcı oldunuz sağ olunnnn :D
->Yazan: By_BaBaCLaSST.

->Yazan   : bahar
->Yorumu: tesekkürler ama yinede 2. kademeye göre zor bir biçimde anlatilmis ama yinede güzel olmus.

->Yazan : copy-paste
->Yorumu: yorumlardan anlasilan, hoca vermis ödevi millet bakmis aynisini kagida geçirmis, ayip size (gerçekten anlamaya çalisanlar hariç) oturun da sunlarin ne oldugunu anlayin çözün sorulari..

->Yazan : Onur
->Yorumu: Cok Tesekkur ederim. Cok yardimci oldunuz bana proje ödevimde tesekkür ederim..

->Yazan : çilgin
->Yorumu: suanda matamatiki çoooook iyi anladim arkedeslerrr....

->Yazan : ahmet
->Yorumu: böyle güzel bi anlatim görmedim.

->Yazan : ESRA
->Yorumu: burdaki sorular benim çokkkkkkkkk isime yaradi yaaaa......

->Yazan : maas kaya
->Yorumu: bunlari okuduktan sonra dersi iyi daha anliyorum.

->Yazan : emine
->Yorumu: Matematigi anlamam,anlamakta istemem, bütün islemler içiçe giriyor ve deçikmak bilmiyor.Yinede yardimlariniz için TESEKÜRLER....

->Yazan : muhammet
->Yorumu: Çok sagolun sayenizde performansimi yaptim.

->Yazan : aysenur yilmaz
->Yorumu: çok güzel simdi köklü sayilari anladim.

->Yazan : sena
->Yorumu: çok tesekkür edrim bana çok yardimci oldu saolunb :).

->Yazan : mustafa
->Yorumu: tesekkür ederim walla sayenizde performans görevimi yaptim saolun.

>Yazan: merve
>Yorum: çok tesekür ederim çok güzel .

>Yazan: melek
>Yorum: begendim ama bu ilk kademelerin daha net , ama yine de begendim arkidesler :D .

>Yazan: Panpa
>Yorum: Tesekkürleeeeeeeer Projemi yaptiim panpalar :D .

>Yazan: JrRuzGaR
>Yorum: Turkan Niye Acik Ilkögretim Okuyorsun. Ilkögretim Ücretsizdir. .

>Yazan: KÜBRA
>Yorum: BEN MATEMATIGI HIÇ ANLAMIYORUM ÖGRETMEN BIZI HEP DÖVDÜGÜ IÇIN 8 .SINIFA GIDIYORUM GAZIPASA ILKÖGRETIM OKULUNA .

>Yazan: burak
>Yorum: çok tesekkürler sonunda buldum ALLAH razi olsun .

>Yazan: büsra
>Yorum: tesekür ederim çok yardimci oldu.

>Yazan: sema
>Yorum: tesekkürler güzel bir site sayenizde proje ödevimi yaptim.....

>Yazan: mehmet
>Yorum: Gerçekten güzel br site emeginize saglik.

>Yazan: türkan
>Yorum: maalesef ben hiç bir şey anlamadım ya açık ilköğretim okuyorum 8.sınıftayım anlayamıyorum bunları offff.

>Yazan: Mustafa
>Yorum: Allah razı olsun buldum sonunda Allah im şükürler olsun sizden de razı olsun.

>Yazan: melek
>Yorum: çooooooooooook süper bi şey bu teşekkürler.

>Yazan: Leyla
>Yorum: Çok güzel anlatmışsınız teşekkürler...

>>>YORUM YAZ<<<
Adınız:
Yorumunuz:


 
OOO! BU YAZILAR DA ÇOK BEĞENİLMİŞ BİR GÖZ AT!!!


<<<TELİF HAKKI KONUSU (ALTTAKİ KAYAN YAZI) LÜTFEN OKUYUNUZ !.>>>

...Degerli Ziyaretçilerimiz... Sitemizde sizler için hazirladigimiz binlerce yazi bulunmaktadir... Hassas davranmamiza karsin gözümüzden kaçan bazi yazilar telif hakkiyla korunuyor olabilir... Telif Hakkiyla korunan yazilarla karsilasirsaniz (KAYNAK GÖSTERMENIZ SARTIYLA) yazilarin altindaki YORUM YAZ kismina bildirmenizi rica ederiz... Bu tür yazilar derhal siteden kaldirilacaktir... Saygilarimizla ... Bilgiyelpazesi Ekibi...

Eğitim Öğretim Tüm Konular
Tiyatro Oyunları, Skeçler, Piyesler
Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri
Kitap Özetleri
Belirli Gün ve Haftalar Tüm Belgeler
Konu Anlatımlı Dersler
İlahiler, İlahi Sözleri
Türküler, Türkü Sözleri, Türkülerimiz
Rehberlik Köşesi Belgeler, Araştırmalar, Yazılar
Roman Özetleri
Soru Bankası, Test Soruları
Yazarların, Şairlerin Hayatı, Eserleri / Kitapları, Edebi Kişilikleri
Yazılı Soruları - Yazılı Arşivi
Atasözleri ve Özellikleri
Belirli Gün ve Haftalar Tüm Belgeler
Coğrafya Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Yazılılar, Testler
Çeşitli Yazılar, Oradan Buradan
Çocuk Eğitimi
Çocuk Oyunları, Oyunlar
Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri
Dede Korkut Hikayeleri, Özetleri, Özellikleri
Destan, Destanlarımız Ve Özellikleri
Dil İle Kültür Arasındaki İlişki, Dil Nedir, Kültür Nedir
Edebiyat Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımlar - Test Soruları
Enler Bölüm Bölüm
Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Gelişim Ve Öğrenme Psikolojisi Dersi Konu Anlatımlar, Testler
Güzel Sözlerden Seçmeler, Özdeyişler, Vecizeler
Hazır Cevaplar
Hikayelerden Seçmeler
İllerimiz Ve İlçelerimiz Özellikleri Türkiye Tanıtımı
İlginç Ve Eğlenceli Bilgiler
İlkler Bölüm Bölüm
İngilizce Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
İsimler Ve Anlamları
Karne Bilgileri Öğretmen Görüşü Örnekleri
Kitap Özetleri
Konu Anlatımlı Dersler
Maniler, Manilerimiz
Masallardan Seçmeler
Matematik Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Özellikleri
Mesnevi'den Hikayeler
Muhasebe Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Ninni Ninni Ninniler, Ninnilerden Seçmeler
Pratik Bilgiler
Rehberlik Köşesi Belgeler, Araştırmalar, Yazılar
Roman Özetleri
Sayışmaca - Sayışmacalar, Sayışmacalardan Seçmeler
Sizin Gönderdikleriniz
Soru Bankası, Test Soruları
Sözlük Türkçe - İngilizce - Almanca
Şiir Koleksiyonu - Seçme Güzel Şiirler
Tarih Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
TC İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Tekerleme - Tekerlemeler, Tekerlemelerden Seçmeler
Tiyatro Oyunları, Skeçler , Piyesler
Türkçe Dersi Konu Anlatımlar - Test Soruları
Türküler, Türkü Sözleri, Türkülerimiz
Uluslararası İlişkiler Ve Politika Konu Anlatımlar
Vatandaşlık, Anayasa, İnsan Hakları Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Yazarların, Şairlerin Hayatı, Eserleri / Kitapları, Edebi Kişilikleri
Yazılı Soruları - Yazılı Arşivi  
Devamını Göster >>>

EĞİTİM ÖĞRETİM TÜM BİLGİLER

Konu Anlatımlı Dersler
Soru Bankası Testler
Yazılı Soruları Arşiv
Tiyatrolar,Skeç,Piyesler
Roman - Kitap Özetleri
Belirli Gün ve Haftalar
Çocuk Şarkıları, Şarkı Sözleri
İlahiler, İlahi Sözleri
Atasözleri Hikayeleri Özellikleri
Yazar ve Şairlerin Hayatı
Destanlar Ve Özellikleri
Dil İle Kültür İlişkisi
Enler Bölüm Bölüm
Güzel Sözler, Özdeyişler
Hayatın İçinden Bilgiler
Hikayelerden Seçmeler
İl İlçe Türkiye Tanıtımı
İlginç Eğlenceli Bilgiler
İlkler Bölüm Bölüm
İsimler Ve Anlamları
Maniler Manilerimiz
Masallardan Seçmeler
Meslek Tanıtımları
Mesnevi'den Hikayeler
Ninni Ninni Ninniler
Pratik Bilgiler
Sayışmaca Sayışmacalar
Şiirler, Şiir Koleksiyonu
Tekerleme Tekerlemeler
Devamını Göster>>>
 

KONU ANLATIMLI DERS

Beden Eğit Konu Anlatım
Bilgi İletişim Konu Anlat.
Biyoloji Konu Anlatım
Coğrafya Konu Anlatım
Din Kültürü Anlatım
Edebiyat Konu Anlatım
Eğitim Bilimleri Anlatım
Felsefe Konu Anlatım
Fen Ve Tekno. Anlat
Gelişim Ve Öğrenme
İngilizce Konu Anlatım
İnkılap Tarihi Konu Anlat.
Matematik Konu Anlatım
Muhasebe Konu Anlatım
Osmanlı Tarihi Anlat.
Tarih Dersi Konu Anlatım
Türkçe Dersi Anlatım
Uluslararası İlişkiler
Vatandaşlık Ve Anayasa
  

YAZILI SORULARI ARŞİVİ

Biyoloji Dersi Yazılıları
Coğrafya Dersi Yazılıları
Dil Ve Anlatım Yazılıları
Din Kültürü Yazılıları
Edebiyat Dersi Yazılıları
Fen Bilimleri Yazılıları
Fizik Yazılıları
İngilizce Yazılıları
İnkılap Tarihi Yazılıları
Kimya Yazılıları
Matematik Dersi Yazılıları
Sosyal Bilgiler Yazılıları
Trafik Dersi Yazılıları
Türkçe Dersi Yazılıları
Vatandaşlık Yazılıları
  

SORU BANKALARI TESTLER

Coğrafya Soru Bankası
Din Kültür. Soru Bankası
Edebiyat Soru Bankası
Fen Ve Tek Soru Bankası
İngilizce Soru Bankası
İnkılap Tarihi Soru Bank
KPSS Soru Bankası
Matematik Soru Bankası
Sosyal Bil. Soru Bankası
Tarih Dersi Soru Bankası
Türkçe Soru Bankası
Vatandaşlık Soru Bankası
  

REHBERLİK KÖŞESİ

Ders Çalışma, Ödev Yap
İş Hayatı Başarısı
Kişisel Bedensel Gelişim
Meslek Tanıtımları
Okul Başarısı, Uyum
Okuma Alışkanlığı Kazan.
Öğretmenlik Mesleği
Sınavlara Hazırlık Rehber
Sinirini Engelle
  

BİLGİSAYAR OYUNLARI

Akıl Zeka Eğitici Oyunlar
Araba, Yarış Oyunları
Ateş Etme Oyunları
Beceri Yetenek Oyunları
Birleştirme Patlatma
Boyama Oyunları
Dövüş Oyunları
Futbol Oyunları
Giysi Giydirme Oyunları
Hedef Vurma
Komik Eğlenceli Oyunlar
Macera Oyunları
Mario Oyunları
Motosiklet Yarışı
Resim Yapma Oyunları
Savaş Oyunları
Silah Oyunlar
Tasarlama Oyunları
Yemek Yapma Oyunları
Devamını Göster>>>
  

YEMEK TARİFLERİ MUTFAK

Aperatifler Atıştırmalar
Balık Yemeği Tarifleri
Börekler Çörekler
Çorba Tarifleri
Dolma Tarifleri
Deniz Ürünü Tarifleri
Diyet Yemeği Tarifleri
Et Yemeği Tarifleri
Kebaplar Köfte Tarifleri
Kek Tarifleri
Komposto Tarifleri
Kurabiye Tarifleri
Pasta Tarifleri
Pilav Tarifleri
Reçel Tarifleri
Salatalar, Garnitürler
Salçalar, Soslar
Sarma Tarifleri
Sebze Yemeği Tarifleri
Tatlılar, Tartlar, Turta
Tavuk Yemeği Tarifleri
Devamını Göster>>>
  

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN BİLGİLER

Hastalıklar, Çeşitleri
Sağlık Kısa Notlar
Sigara Zararları, Bırakma
Şifalı Bitkiler, Özellikleri
Şifalı Bitki Karışımları