eğitim öğretim ile ilgili belgeler > konu anlatımlı dersler

VATANDAŞLIK, ANAYASA VE İNSAN HAKLARI DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR

"Vatandaşlık, Anayasa Ve İnsan Hakları Dersi"ni Daha İyi Anlamanıza Ve Kavramanıza
Yardımcı Olacağını Düşündüğümüz Kısa Ve Öz
...Konu Anlatımlar...


A. TÜRK ANAYASALARI - ANAYASALARIMIZ

Osmanlı İmparatorluğu Ve Anayasal Gelişmeler

1876 Anayasası, 1876 Anayasası’nın Özellikleri (Kanuni Esasi)

1909 Anayasası, 1909 Anayasası’nın Özellikleri

1921 Anayasası, 1921 Anayasası’nın Özellikleri (Teşkilatı Esasiye)

1921 Anayasası’ndaki 1923 Değişiklikleri

1924 Anayasası, 1924 Anayasası’nın Özellikleri

1961 Anayasası, 1961 Anayasası’nın Özellikleri

1924 Anayasası İle 1961 Anayasası’nın Karşılaştırılması

1982 Anayasası, 1982 Anayasası’nın Özellikleri, MGK’nın Özellikleri

1961 Anayasası İle 1982 Anayasası’nın Karşılaştırılması

1924, 1961, 1982 Anayasalarının Ortak Özellikleri


B. TÜRKİYE CUMHURİYETİ (TC) 82 ANAYASASI’NA GÖRE

1982 Anayasasındaki Değiştirilemeyecek Hükümler

Anayasa, Anayasanın Üstünlüğü Kuralı

Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu, Anayasa Mahkemesinin Özellikleri

Anayasanın Değiştirilme Şartları, Anayasa Nasıl Değiştirilebilir

Araseçim, Ara Seçimin Özellikleri

Askeri Yargı, Askeri Yargının Özellikleri

Askeri Yargıtay, Askeri Yargıtay’ın Görevleri, Özellikleri

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Özellikleri, Görevleri

Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu’nun Özellikleri

Başkanlık Divanı, Başkanlık Divanı’nın Özellikleri

Başkomutanlık Ve Genelkurmay Başkanlığı’nın Özellikleri

Belediye, Belediyenin Görevleri, Özellikleri

Belediye Yönetimi, Belediye Yönetiminin Organları, Görevleri

Bütçenin Hazırlanması, Bütçenin Uygulanması

Cumhurbaşkanı Seçilme Şartları

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Nasıl Yapılır

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı’nın Özellikleri

Cumhurbaşkanlığına Vekillik Etme Hakkı

Cumhurbaşkanının Görevleri, Yetkileri

Cumhurbaşkanının Sorumluluk Hali, Sorumsuzluk Hali

Çoğulcu Demokrasi, Çoğulcu Demokrasinin Uygulandığı Yönetim Biçimleri, Rejimler

Danıştay, Danıştay’ın Görevleri, Özellikleri

Dayanışma, Dayanışmanın Önemi

Demokrasi, Demokrasinin Özellikleri

Demokrasi, Demokrasi Çeşitleri

Demokraside Egemenliğin Kullanılması

Demokrasinin 4 Temel Şartı

Devlet, Devletin Özellikleri

Devlet Biçimleri, Devlet Çeşitleri, Devletin Özellikleri

Devlet Denetleme Teşkilatı, Özellikleri, Görevleri

Devletin Koruması Gereken Kişiler

Devletin Merkezden Yönetilmesi İlkesi

Devletin Varlık Koşulları, Devleti Oluşturan Elemanlar

Disiplin Cezası Verilmesi (Görev Ve Sorumluluklar İle İlgili)

Egemenlik, Egemenliğin Kullanılması, Özellikleri, Çeşitleri

Ekonomik Haklar, Ekonomik Hakların Özellikleri

Hak, Hak Çeşitleri, Özellikleri


Hakimler Ve Savcılar Yüksek Kurulu, Görevleri, Özellikleri

Hakimlik, Savcılık Mesleği, Özellikleri, Şartları, Teminatı

Haklar, Ekonomik Haklar, Özellikleri

Haklar, Siyasal Haklar, Özellikleri

Haklar, Sosyal Haklar, Özellikleri

Hukuk, Hukuk Çeşitleri, Özellikleri

Hukuk Devletinin Özellikleri, Sosyal Hukuk Devleti

İdarenin Esasları, İdari İşler, İdari İşlerin Özellikleri

İl Özel İdaresi, İl Özel İdaresinin Organları

İl Yönetimi, İl Yönetiminin Özellikleri, Birimleri

İlde Valiye Bağlı Olan Birimler

Kamu Hukuku, Kamu Hukukunun Çeşitleri, Özellikleri

Kamu Kurum Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Özellikleri

Kanunsuz Emir Ve Özellikleri

Kesin Hesap, Kesin Hesabın Özellikleri Nelerdir?

Kişinin Hakları, Görevleri, Ödevleri

Köy Yönetimi, Köy Yönetiminin Görevleri, Özellikleri

Mahkemelerin Bağımsız Olması, Bağımsız Mahkemeler

Merkezi Yönetim, Merkezi Yönetimin Özellikleri

MGK, MGK’nın Özellikleri, Yetkileri, Görevleri

Milletvekili Seçilme Şartları, Yeterlilikleri

Milletvekillerinin Dokunulmazlığı

Milletvekillerinin Görev Alamayacakları Durumlar

Milletvekillerinin Söz Hürriyeti

Milletvekilliğini Sona Erdiren Durumlar

Milletvekilliliğinin Düşmesi

Milletvekillerinin Ödenekleri, Milletvekili Yollukları

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) , Milli Güvenlik Kurulunun Özellikleri

Olağanüstü Haller, Olağanüstü Hallerin Özellikleri, Çeşitleri

Oy Kullanamayacak Kişiler

Özel Hayatın Gizliliği, Özellikleri

Özel Hukuk, Özel Hukukun Çeşitleri, Özellikleri

Özgürlük, Özgürlüğün Kullanılması, Özellikleri, Çeşitleri

Sayıştay, Sayıştayın Görevleri, Özellikleri

Savaş Hali, Savaş Halinin Özellikleri

Seçim, Seçimler, Seçimlerin Özellikleri

Seçim, Seçimler, Seçimler Nasıl Yapılır

Seçimlerde Geçici Bakanlar Kurulu Kurulmasının Şartları

Sıkıyönetim, Seferberlik, Savaş Hali, Özellikleri, Şartları

Siyasi Haklar, Siyasi Ödevler, Siyasi Görevler

Siyasi Partilerin Uyacakları Esaslar

Siyasi Partiye Üyelik, Siyasi Partiye Üye Olmanın Şartları

Sıyası Partiye Üye Olamayacak Kişiler

Sosyal Güvenlik Bakımından Devlet Tarafından Korunması Gereken Kişiler

Sosyal Haklar, Sosyal Hakların Özellikleri

TBMM Genel

TBMM’nin Görevleri

TBMM Seçimlerinin Cumhurbaşkanınca Yenilenmesinin Şartları

TBMM’de Toplantı Sayısı, Karar Yeter Sayısı

TBMM’de Bilgi Edinme Ve Denetleme Yolları

TBMM’nin Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma Yetkisi

TBMM’nin Kanun Teklifi, Kanun Yapma Yetkisi, TBMM’de Kanunların Görüşülmesi

TBMM’nin Kanun Niteliğindeki Görevleri

TBMM’nin Meclis Kararları Niteliğindeki Görevleri

TBMM’nin Milletlerarası Anlaşmaları Uygun Bulma Yetkisi

TBMM’nin Savaş Hali İlanına, Silahlı Kuvvetlerin Kullanılmasına İzin Verme Yetkisi

TBMM’nin Toplanması Ve Tatil Yapması

TSK, Türk Silahlı Kuvvetleri, Özellikleri

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Kuvvetler Ayrımı

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın Genel Esasları

Tüzük, Tüzükler, Tüzüklerin Özellikleri

Uyuşmazlık Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesinin Görevleri, Özellikleri

Vatandaş Olmanın Şartları, Sorumlulukları, Gerekleri, Koşulları

Vatandaşlık (Sosyal Haklar, Ekonomik Haklar, Siyasal Haklar) Hakları

Yargıtay, Yargıtay’ın Görevleri, Özellikleri

Yasama Sorumsuzluğu, Yasama Dokunulmazlığı

Yerel Yönetimler, Yerel Yönetimlerin Özellikleri, Çeşitleri

Yönetmelikler, Yönetmeliklerin Özellikleri

Yüksek Mahkemeler, Yüksek Mahkemelerin Özellikleri

Yükseköğretim Kurumları, Yükseköğretim Kurumlarının Özellikleri


C. İNSAN HAKLARI VE ÖZELLİKLERİ

1. İnsan Haklarını Korumanın Önemi

İnsan Hakları, İnsan Hakları Nedir, Özellikleri

İnsan Haklarını Korumanın Sonuçları

İnsan Haklarının Korunmaması Sonucu Ortaya Çıkan Sorunlar

2. İnsan Haklarının Ulusal Ve Uluslararası Düzeyde Korunması

İnsan Haklarının Ulusal Düzeyde Korunması

İnsan Haklarının Uluslararası Düzeyde Korunması

3. İnsan Haklarının Korunmasında Karşılaşılan Sorunlar

İnsan Haklarının Korunmasını Engelleyen Etkenler

İnsan Haklarının Korumasında Eğitiminin Rolü

D. ULUSLARARASI KURULUŞLAR VE ÖZELLİKLERİ

Avrupa Birliği (AB) , Avrupa Birliğinin Özellikleri, Organları, Finansman Kuruluşları

Dünya Bankası, Dünya Bankasının Özellikleri

IMF (Uluslar Arası Para Fonu) , IMF’nin Özellikleri

NATO (Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü), NATO’nun Özellikleri, NATO’ya Üye Ülkeler

Hem AB Hem De NATO Üyesi Ülkeler

Türkiye'nin Üye Olduğu Uluslararası Kuruluşlar

Türkiye'nin Kurucu Üye Olduğu Uluslararası Kuruluşlar

Uluslararası İlişkiler, Türkiye İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Uluslararası Kısaltmalar Ve Anlamları


E. MİLLİ GÜVENLİK VE MİLLİ GÜÇ UNSURLARI

Anarşi - Terör Nedir, Anarşinin Ve Terörün Yayılma Nedenleri

Askeri Güç (TSK), Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Özellikleri

Güncel Tehditler, Güncel Tehditlerin Hedefleri

Milli Güç, Milli Güç Nelerden Oluşur?

Milli Güvenlik, Milli Güvenliğin Özellikleri

Milli Güvenliği Belirleyen Organlar

Milli Hedef Nedir?

Terörle Mücadelede Kişilere Düşen Görevler, Terörle Nasıl Mücadele Edilir?

Türkiye’ye Yönelik İç Tehditler, Dış Tehditler


Kaynak: Biraz bizden, biraz sizden, biraz kitaplardan, biraz internetten derlenerek hazırlanmıştır...


"KONU ANLATIMLI DERSLER " SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN
<<<

"
VATANDAŞLIK, ANAYASA VE İNSAN HAKLARI DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI "
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

"VATANDAŞLIK, ANAYASA VE İNSAN HAKLARI DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI "
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<
 

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.

Yorumlar

..

26. **Yorum**
->Yorumu: bu siteyi çok sevdim. çok güzel sorular var 
->Yazan: miusa
.

yorumu: bilginin zekati bildigini baskalariyla paylasmaktir diyor efendimiz (s.a.v.) emeginize yüreginize saglik
yazan:
erhan.

yorumu: çok güzel hazirlanmis elline sagliklar olsun böyle devamini et basarilar dileriz ...
yazan:
emavis.

>Yazan: hane
>Yorum: test sorulari çok güzel hazirlanmis .

>Yazan: galatasarayli
>Yorum: aradigim her seyi bulamadim ama site süper olmus çok TSK.

>Yazan: sanem yılmaz
>Yorum: yaa bizim hoca tek soru soracak klasik ne yapcam bilemedim.

>Yazan: zengin
>Yorum: emek harcayan bütün arkadaşlara tesekkürler.

>Yazan: FİLOZOF
>Yorum: ÇOK MEMNUN KALDIK. ELLERİNİZE SAĞLIK,ÇOK GÜZEL OLMUŞ.

>Yazan: YUNUS ZEYDAN
>Yorum: ALLAH RAZI OLSUN KURBANIM SİZLERİ ÇOK SEVIYUM.

>Yazan: wuhhuuuu:))
>Yorum: hoş olmuş emeğinize sağlık çok faydası oldu.

>Yazan: BURAK
>Yorum: ALLAH RAZI OLSUN SİZDEN ÇOK TSK EDERİM ÇOK İŞİME YARADI....

>Yazan: TaNeR ANDIRIN
>Yorum: ellerin bize sağlık tam benim aradığım konular hepsi bi arada olmuş harikasinizzzzzzzzzzzzzzz emeğinize salik.

>Yazan: vatandaş
>Yorum: hakikaten çok ayrıntılı ve çok güzel anlatılmış... elinize sağlık arkadsim sagolasin.

>Yazan: deniz
>Yorum: gerçekten harika bi site çok faydalanıyorum..ve buna karşılık teşekkür etmeyi bir borç bildim...emeği geçenlerin eline sağlık....çok teşekkürler......

>Yazan: CTA
>Yorum: Mükemmel elinize sağlık başarılarınızın devamını dilerim....

>Yazan: başkan
>Yorum: bu bilgileri bizlerle paylasan ve emek harcayanlara sonsuz teşekkürler .sagolun.

>Yazan: isimsiz
>Yorum: tüm yorumlara aynen katılıyorum emeği geçenlere sonsuz teşekkürler...f.

>Yazan: hercai
>Yorum: ben de bu bilgileri hazırlayanlara çok teşekkür ediyorum çok lazımdı isime yaricak yani :D.

>Yazan: isimsiz
>Yorum: hazırlayan arkadasın emeğine sağlık.

>Yazan: hatasız kul olmaz
>Yorum: güzellll herkese teşekkür ederimmmmmmmmmm.

>Yazan: Ömer
>Yorum: anayasalarda halkın özel haklarına karşı yasaklar varsa kaldırılması taraftarıyım.

>Yazan: SLM
>Yorum: ÇOK GÜZEL ELLERİNİZE SAĞLIK.

>Yazan: elif
>Yorum: çok güzel bilgiler hazırlayanlara çok tsk ederim.

>Yazan: didem
>Yorum: gerçekten emeği geçen herkese çok teşekkürler çok faydalı bi site olmuş anlatımda çok yalın.

>Yazan: Bir gölge oyunuymuş yasamak...!!!
>Yorum: çok güzel emeği geçen herkesin ellerine sağlık...

>Yazan: Galatasaraylı
>Yorum:
Çok güzel olmuş çünkü bu konular çok önemli her vatandaşın bilmesi gereken şeyler yapanların eline sağlık...bu siteden yararlanmayı herkese tavsiye ederim.

>>>YORUM YAZ<<<
Adınız:
Yorumunuz:


 


 E Mail
(Zorunlu Değil):OOO! BU YAZILAR DA ÇOK BEĞENİLMİŞ BİR GÖZ AT!!!


<<<TELİF HAKKI KONUSU (ALTTAKİ KAYAN YAZI) LÜTFEN OKUYUNUZ !.>>>

...Degerli Ziyaretçilerimiz... Sitemizde sizler için hazirladigimiz binlerce yazi bulunmaktadir... Hassas davranmamiza karsin gözümüzden kaçan bazi yazilar telif hakkiyla korunuyor olabilir... Telif Hakkiyla korunan yazilarla karsilasirsaniz (KAYNAK GÖSTERMENIZ SARTIYLA) yazilarin altindaki YORUM YAZ kismina bildirmenizi rica ederiz... Bu tür yazilar derhal siteden kaldirilacaktir... Saygilarimizla ... Bilgiyelpazesi Ekibi...

Eğitim Öğretim Tüm Konular
Tiyatro Oyunları, Skeçler, Piyesler
Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri
Kitap Özetleri
Belirli Gün ve Haftalar Tüm Belgeler
Konu Anlatımlı Dersler
İlahiler, İlahi Sözleri
Türküler, Türkü Sözleri, Türkülerimiz
Rehberlik Köşesi Belgeler, Araştırmalar, Yazılar
Roman Özetleri
Soru Bankası, Test Soruları
Yazarların, Şairlerin Hayatı, Eserleri / Kitapları, Edebi Kişilikleri
Yazılı Soruları - Yazılı Arşivi
Atasözleri ve Özellikleri
Belirli Gün ve Haftalar Tüm Belgeler
Coğrafya Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Yazılılar, Testler
Çeşitli Yazılar, Oradan Buradan
Çocuk Eğitimi
Çocuk Oyunları, Oyunlar
Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri
Dede Korkut Hikayeleri, Özetleri, Özellikleri
Destan, Destanlarımız Ve Özellikleri
Dil İle Kültür Arasındaki İlişki, Dil Nedir, Kültür Nedir
Edebiyat Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımlar - Test Soruları
Enler Bölüm Bölüm
Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Gelişim Ve Öğrenme Psikolojisi Dersi Konu Anlatımlar, Testler
Güzel Sözlerden Seçmeler, Özdeyişler, Vecizeler
Hazır Cevaplar
Hikayelerden Seçmeler
İllerimiz Ve İlçelerimiz Özellikleri Türkiye Tanıtımı
İlginç Ve Eğlenceli Bilgiler
İlkler Bölüm Bölüm
İngilizce Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
İsimler Ve Anlamları
Karne Bilgileri Öğretmen Görüşü Örnekleri
Kitap Özetleri
Konu Anlatımlı Dersler
Maniler, Manilerimiz
Masallardan Seçmeler
Matematik Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Özellikleri
Mesnevi'den Hikayeler
Muhasebe Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Ninni Ninni Ninniler, Ninnilerden Seçmeler
Pratik Bilgiler
Rehberlik Köşesi Belgeler, Araştırmalar, Yazılar
Roman Özetleri
Sayışmaca - Sayışmacalar, Sayışmacalardan Seçmeler
Sizin Gönderdikleriniz
Soru Bankası, Test Soruları
Sözlük Türkçe - İngilizce - Almanca
Şiir Koleksiyonu - Seçme Güzel Şiirler
Tarih Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
TC İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Tekerleme - Tekerlemeler, Tekerlemelerden Seçmeler
Tiyatro Oyunları, Skeçler , Piyesler
Türkçe Dersi Konu Anlatımlar - Test Soruları
Türküler, Türkü Sözleri, Türkülerimiz
Uluslararası İlişkiler Ve Politika Konu Anlatımlar
Vatandaşlık, Anayasa, İnsan Hakları Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Yazarların, Şairlerin Hayatı, Eserleri / Kitapları, Edebi Kişilikleri
Yazılı Soruları - Yazılı Arşivi  
Devamını Göster >>>

EĞİTİM ÖĞRETİM TÜM BİLGİLER

Konu Anlatımlı Dersler
Soru Bankası Testler
Yazılı Soruları Arşiv
Tiyatrolar,Skeç,Piyesler
Roman - Kitap Özetleri
Belirli Gün ve Haftalar
Çocuk Şarkıları, Şarkı Sözleri
İlahiler, İlahi Sözleri
Atasözleri Hikayeleri Özellikleri
Yazar ve Şairlerin Hayatı
Destanlar Ve Özellikleri
Dil İle Kültür İlişkisi
Enler Bölüm Bölüm
Güzel Sözler, Özdeyişler
Hayatın İçinden Bilgiler
Hikayelerden Seçmeler
İl İlçe Türkiye Tanıtımı
İlginç Eğlenceli Bilgiler
İlkler Bölüm Bölüm
İsimler Ve Anlamları
Maniler Manilerimiz
Masallardan Seçmeler
Meslek Tanıtımları
Mesnevi'den Hikayeler
Ninni Ninni Ninniler
Pratik Bilgiler
Sayışmaca Sayışmacalar
Şiirler, Şiir Koleksiyonu
Tekerleme Tekerlemeler
Devamını Göster>>>
 

KONU ANLATIMLI DERS

Beden Eğit Konu Anlatım
Bilgi İletişim Konu Anlat.
Biyoloji Konu Anlatım
Coğrafya Konu Anlatım
Din Kültürü Anlatım
Edebiyat Konu Anlatım
Eğitim Bilimleri Anlatım
Felsefe Konu Anlatım
Fen Ve Tekno. Anlat
Gelişim Ve Öğrenme
İngilizce Konu Anlatım
İnkılap Tarihi Konu Anlat.
Matematik Konu Anlatım
Muhasebe Konu Anlatım
Osmanlı Tarihi Anlat.
Tarih Dersi Konu Anlatım
Türkçe Dersi Anlatım
Uluslararası İlişkiler
Vatandaşlık Ve Anayasa
  

YAZILI SORULARI ARŞİVİ

Biyoloji Dersi Yazılıları
Coğrafya Dersi Yazılıları
Dil Ve Anlatım Yazılıları
Din Kültürü Yazılıları
Edebiyat Dersi Yazılıları
Fen Bilimleri Yazılıları
Fizik Yazılıları
İngilizce Yazılıları
İnkılap Tarihi Yazılıları
Kimya Yazılıları
Matematik Dersi Yazılıları
Sosyal Bilgiler Yazılıları
Trafik Dersi Yazılıları
Türkçe Dersi Yazılıları
Vatandaşlık Yazılıları
  

SORU BANKALARI TESTLER

Coğrafya Soru Bankası
Din Kültür. Soru Bankası
Edebiyat Soru Bankası
Fen Ve Tek Soru Bankası
İngilizce Soru Bankası
İnkılap Tarihi Soru Bank
KPSS Soru Bankası
Matematik Soru Bankası
Sosyal Bil. Soru Bankası
Tarih Dersi Soru Bankası
Türkçe Soru Bankası
Vatandaşlık Soru Bankası
  

REHBERLİK KÖŞESİ

Ders Çalışma, Ödev Yap
İş Hayatı Başarısı
Kişisel Bedensel Gelişim
Meslek Tanıtımları
Okul Başarısı, Uyum
Okuma Alışkanlığı Kazan.
Öğretmenlik Mesleği
Sınavlara Hazırlık Rehber
Sinirini Engelle
  

BİLGİSAYAR OYUNLARI

Akıl Zeka Eğitici Oyunlar
Araba, Yarış Oyunları
Ateş Etme Oyunları
Beceri Yetenek Oyunları
Birleştirme Patlatma
Boyama Oyunları
Dövüş Oyunları
Futbol Oyunları
Giysi Giydirme Oyunları
Hedef Vurma
Komik Eğlenceli Oyunlar
Macera Oyunları
Mario Oyunları
Motosiklet Yarışı
Resim Yapma Oyunları
Savaş Oyunları
Silah Oyunlar
Tasarlama Oyunları
Yemek Yapma Oyunları
Devamını Göster>>>
  

YEMEK TARİFLERİ MUTFAK

Aperatifler Atıştırmalar
Balık Yemeği Tarifleri
Börekler Çörekler
Çorba Tarifleri
Dolma Tarifleri
Deniz Ürünü Tarifleri
Diyet Yemeği Tarifleri
Et Yemeği Tarifleri
Kebaplar Köfte Tarifleri
Kek Tarifleri
Komposto Tarifleri
Kurabiye Tarifleri
Pasta Tarifleri
Pilav Tarifleri
Reçel Tarifleri
Salatalar, Garnitürler
Salçalar, Soslar
Sarma Tarifleri
Sebze Yemeği Tarifleri
Tatlılar, Tartlar, Turta
Tavuk Yemeği Tarifleri
Devamını Göster>>>
  

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN BİLGİLER

Hastalıklar, Çeşitleri
Sağlık Kısa Notlar
Sigara Zararları, Bırakma
Şifalı Bitkiler, Özellikleri
Şifalı Bitki Karışımları