Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

KURTULUŞ SAVAŞI’NA HAZIRLIK DÖNEMİ, GENELGELER, KONGRELER İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2) (İNKILAP TARİHİ TESTLERİ TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEST SORULARI)

 

1. "Temsil Kurulu, yurdun bütününü temsil eder." kararı, aşağıdakilerden hangisinde kabul edilmiştir?

A) Sivas Kongresi'nde

B) Erzurum Kongresi'nde

C) Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nde

D) Alaşehir Kongresi'nde

E) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde

2. Erzurum Kongresi'nin aşağıdaki kararlarından hangisi Kurtuluş Savaşı'nın demokratik ilkeler dahilinde yürütülmesini en iyi şekilde açıklar?

A) Her türlü işgale karşı ulus, birlikte hareket edecektir.

B) Kurulacak geçici hükümeti ulusal kongre seçecektir.

C) Manda ve himaye kabul edilemez.

D) Hıristiyan azınlığa ayrıcalık verilemez.

E) Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.

3. Havza Genelgesi'nde yer alan

- Büyük ve etkili mitingler düzenlenecek

- İstanbul Hükümeti'ne ve İtilaf devletlerine telgraflar çekilecek

maddelerin amacı aşağıdakilerden hangisine yönelik değildir?

A) Milli bilinci harekete geçirmeye

B) Milli birlik ve beraberliği sağlamaya

C) İşgallere tepki göstermeye

D) Çoğunluğun haklı sesini duyurmaya

E) Mondros Antlaşması'nı kabul etmeyi

hızlandırmaya

4. Amasya Genelgesi'nin hangi maddesinde Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi belirtilmiştir?

A) Sivas'ta milli bir Kongre toplanacaktır.

B) Her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır.

C) Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

D) Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.

E) Genelge, bir sır olarak saklanmalıdır.

5. Mustafa Kemal aşağıdakilerden hangisinde protesto mitinglerinin düzenlenmesini istemiştir?

A) Sivas Kongresi

B) Balıkesir Kongresi

C) Amasya Görüşmesi

D) Amasya Genelgesi

E) Havza Genelgesi

6. Mustafa Kemal aşağıdaki hangi gelişmeden önce askerlik görevinden istifa etmiştir?

A) İzmir'in işgali

B) Amasya Genelgesi

C) Erzurum Kongresi

D) Temsil Heyetinin Ankara'ya gelişi

E) Amasya Görüşmeleri

7. "Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz."

Erzurum'da alman bu karar kongre ile ilgili aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Saltanata karşı çıkıldığını

B) Alınan kararların bütün vatanı ilgilendirdiğini

C) Mustafa Kemal'in lider olduğunu

D) Hilafetin kurtarılmasının amaçlandığını

E) Doğu illerinin savunulacağını

8. Erzurum ve Sivas Kongreleri'nde seçilen Temsil Kurulu'nun görevi aşağıdakilerden hangisiyle sona ermiştir?

A) TBMM'nin açılmasıyla

B) Batı Cephesi'nin oluşturulmasıyla

C) İstanbul’un işgal edilmesiyle

D) Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerinin kurulmasıyla

E) Misak'ı Milli'nin kabul edilmesiyle

9. Sivas Kongresi'nden sonra Temsil Kurulu, İstanbul Hükümeti ile yönetim yönünden ilişkiyi ve her türlü haberleşmeyi kesmiş, İstanbul'dan Anadolu'ya atanan komutan ve valileri kabul etmeyerek geri göndermiştir.

Temsil Kurulu'nun bu tutumunun amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İtilaf devletlerinin dostluğunu kazanmak

B) Yerel yönetim birimi sayısını azaltmak

C) İstanbul Hükümeti'ne bağlı olmadığını göstermek

D) Düzenli ordu kurmak

E) Anadolu'daki ayaklanmaları önlemek

10. Sivas Kongresi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin ilkeleri doğrultusunda, ülke içinde ve dışarıya karşı siyasi ve idari kararlar alabilme yetkisi aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?

A) Mebuslar Meclisi

B) Kuvay-i Milliye

C) İstanbul Hükümeti

D) Temsil Kurulu

E) Felah-j Vatan Grubu

11. Erzurum Kongresi'nde alınan "Hıristiyan azınlıklara siyasal egemenliğimizi ve sosyal dengelerimizi bozucu ayrıcalıklar verilmez." karan aşağıdakilerden hangisine dönük bir tepkidir?

A) İtilaf Devletleri'ne

B) İstanbul Hükümeti'ne

C) Mebuslar Meclisi'ne

D) Türk halkına

E) Kanun-i Esasiye'ye

12. Erzurum Kongresi'nde; "Kuvay-i Milliye'yi etkin ve milli iradeyi hakim kılmak esastır." kararı alınmıştır.

Bu kararın uygulama safhasına geçilmesi aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?

A) Sivas Kongresi'nin toplanmasıyla

B) Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkmasıyla

C) Mebuslar Meclisi'nin açılmasıyla

D) TBMM'nin kurulmasıyla

E) Temsil Heyeti'nin Ankara'ya gelmesiyle

13. Bölgesel amaçlarla toplanan aşağıdaki kongrelerden hangisinde daha kapsamlı kararlar alınmıştır?

A) Nazilli

B) Erzurum

C) Balıkesir

D) Lüleburgaz

E) Alaşehir

14. Sevr Barış Antlaşması aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgili bir düzenleme içermez?

A) Ordunun sınırlandırılması

B) Boğazların durumu

C) Ermeni yurdu

D) Meclisin geleceği

E) Kapitülasyonlar

15. Kurtuluş Savaşına Hazırlık döneminde mücadeleyle ilgili tüm faaliyetlerin tek birleştirilmesi ilk defa nerede sağlanmıştır?

A) Erzurum Kongresi

B) Misak-ı Milli

C) Sivas Kongresi

D) Amasya Genelgesi

E) TBMM'nin açılışı

16. Amasya Genelgesi'nde yer alan aşağıdaki maddelerden hangisi "Kurtuluş Savaşı'nın yöntemini" ortaya koymaktadır?

A) Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir.

B) İstanbul hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirememektedir.

C) Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

D) Her ilden üçer delege toplanıp Sivas'a gönderilmelidir.

E) Genelge milli bir sır olarak saklanmalıdır.

17. Osmanlı hükümetinin Türk milletine olan sorumluluğunu yerine getirmediği ilk defa aşağıdakilerden hangisinde kamuoyuna duyurulmaya çalışılmıştır?

A) Sivas Kongresi

B) Erzurum Kongresi

C) Amasya Genelgesi

D) Amasya Görüşmesi

E) TBMM

18. Kurtuluş Savaşı'nın amacı, gerekçesi ve yöntemi ilk kez hangi yolla açıklanmıştır?

A) Sivas Kongresi

B) Misak-ı Milli belgesi

C) İlk TBMM kararları

D) Erzurum Kongresi

E) Amasya Genelgesi

19. Amasya Genelgesi'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ulusal birliğin sağlanması yolunda atılan önemli bir adım sayılır?

A) Sivas'ta milli bir kongre toplanması için çağrıda bulunması

B) Bir heyet tarafından hazırlanması

C) Milli Mücadelenin önemli bir genelgesi sayılması

D) İstanbul Hükümeti'ne tepkide bulunulması

E) Yeni bir devlet fikrine temel olması

20. Amasya Genelgesi'nde yer alan aşağıdaki maddelerden hangisi vatanın kurtarılması konusundaki kararlı tutumun en belirgin göstergesidir?

A) Vatanın bütünlüğü tehlikededir.

B) Genelge bir sır olarak saklanacaktır.

C) Ulusun bağımsızlığını, ulusun azim ve karan kurtaracaktır.

D) Sivas'ta ulusal bir (bilgi yelpazesi.net) kongre toplanacaktır.

E) İstanbul Hükümeti üzerine düşen sorumlulukları yerine getirememektedir.

21. Misak-ı Milli'de yer alan,

I. Azınlık hakları komşu ülkelerde yaşayan Müslüman halka tanınan haklar oranında olacaktır.

II. Hiçbir devlete siyasi, adli ve mali gelişmemizi engelleyici haklar verilmez.

İII. Boğazların dünya ticaretine açılmasında diğer devletlerle birlikte karar verilebilir.

Kararlarından hangilerinin ulusal egemenliğimizi kısıtladığı savunulabilir?

A)Yalnız I

B)Yalnız İI

C)Yalnız lll

D)ll ve lll

E)I, İI, ve III

22. Amasya Görüşmelerinde yer alan,

I- İstanbul Hükümeti Temsil Heyetine haber vermeden İtilaf Devletleriyle görüşmeyecek

İI- İtilâf devletleri ile Osmanlı Devleti arasında yapılacak kesin barış görüşmesine, üye olarak Sivas Kongresi Temsil Heyeti'nin de uygun bulacağı kişilerin katılmasına karar verilmiştir.

III- Sivas Kongresi kararları İstanbul hükümeti tarafında kabul edilecek

Kararlarından hangileri iç politikadan çok dış politika ile ilgilidir?

A)Yalnız I

B)Yalnız II

C)I ve İI

D)ll ve lll

E)I, ll ve lll

23.

I. Azınlık hakları komşu ülkelerde yaşayan Müslüman halka tanınan haklar oranında olacaktır.

II. Hiçbir devlete siyasi, adli ve mali gelişmemizi engelleyici haklar verilmez.

III. Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerde Türk

hakimiyet kurulmalıdır.

Yukarıda Misak-ı Milli'de yer alan, maddelerden hangileri kapitülasyonlara tepki niteliğindedir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

24.

I. Havza Genelgesi

II. Sivas Kongresi

III. Erzurum Kongresi

Kurtuluş Savaşı hazırlık döneminde meydana gelen gelişmelerin kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?

A) I, İI, III

B) I, III,

C) III, II, I

D) II, I,

E) II, III, I

25.

I. Amasya Genelgesi

II. Sivas Kongresi

III. Misak-ı milli'nin kabulü

Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık döneminde yaşanan gelişmelerin kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?

A) I, II, III

B) II. I. III

C) II. III. I

D) III, II, I

E) III, I, II

 

CEVAP ANAHTARI

 

1A          2B          3E          4D          5E          6B          7B

 

8A        9C        10D        11A        12D        13B        14D        15C        16C

 

17C          18E          19A          20C          21C          22C

 

23B          24B          25A

 


“İNKILAP TARİHİ TESTLERİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TARİH DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“SORU BANKASI, TEST SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

...

2. **Yorum**
->Yorumu: sorular çok güzel hazırlanmış teşekkür ederiz çok faydalı oldu :)
->Yazan: merve

1. **Yorum**
->Yorumu: çok saolun teşekkurler 
->Yazan: hakan.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):EĞİTİM ÖĞRETİM KONULARI Atasözleri Hikayeleri Özellikleri Belirli Gün ve Haftalar Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri Hikayelerden Seçmeler İlginç Bilgiler Eğlenceli Bilgiler İllerimiz Ve İlçelerimiz Türkiye Kitap Özetleri Roman Özetleri Konu Anlatımlı Dersler Maniler Manilerden Seçmeler Masal Masallardan Seçmeler Meslek Tanıtımları Meslekler Rehberlik Köşesi Soru Bankası, Test Soruları Şiirler Seçme Güzel Şiirler Tekerleme Tekerlemeler Tiyatro Oyunları, Skeç, Piyes Türküler Türkü Sözleri Yazar Ve Şairlerin Hayatı Yazılı Soruları Arşivi ***Devamını Göster*** KONU ANLATIMLI DERSLER Beden Eğitimi Dersi Konu Anlatımı Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Dersi Konu Anlatımı Biyoloji Dersi Konu Anlatımı Coğrafya Dersi Konu Anlatımı Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Konu Anlatımı Edebiyat Dersi Konu Anlatımı Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Felsefe Dersi Konu Anlatımı Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Gelişim Ve Öğrenme Dersi Konu Anlatımı Hazreti Muhammed'in Hayatı Dersi Konu Anlatımı İngilizce Dersi Konu Anlatımı Matematik Dersi Konu Anlatımı Muhasebe Dersi Konu Anlatımı Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı Tarih Dersi Konu Anlatımı Türkçe Dersi Konu Anlatımı Uluslar Arası İlişkiler Dersi Konu Anlatımı Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Dersi Konu Anlatımı ***Devamını Göster*** YAZILI SORULARI YAZILILAR Bilişim Teknolojileri Yazılı Soruları Biyoloji Yazılı Soruları Coğrafya Yazılı Soruları Dil Ve Anlatım Yazılı Soruları Din Kültürü Yazılı Soruları Edebiyat Yazılı Soruları Fen Bilimleri Yazılı Soruları Fizik Yazılı Soruları İngilizce Yazılı Soruları İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Yazılı Soruları Kimya Yazılı Soruları İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Matematik Yazılı Soruları Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları Tarih Yazılı Soruları TC İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Trafik Güvenliği Trafik Ve İlk Yardım Yazılı Soruları Türk Edebiyatı Yazılı Soruları Türkçe Yazılı Soruları Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Yazılı Soruları ***Devamını Göster*** SORU BANKASI TEST SORULARI Coğrafya Test Soruları Soru Bankası Din Kültürü Test Soruları Soru BankasıEdebiyat Test Soruları Soru Bankası Fen Bilimleri Test Soruları Soru Bankası İngilizce Test Soruları Soru Bankası İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Matematik Test Soruları Soru Bankası Osmanlı Tarihi Test Soruları Soru Bankası Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası Tarih Test Soruları Soru Bankası TC İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Türkçe Test Soruları Soru Bankası Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Test Soruları Soru Bankası ***Devamını Göster*** REHBERLİK KÖŞESİ Ders Çalışma Ödev Yapma İş Hayatı Başarısını Arttırma Kişisel Bedensel Gelişim Meslek Tanıtımları Okul Başarısını Arttırma Okuma Alışkanlığı Kazandırma Öğretmenlik Mesleği Sınavlara Hazırlanma Sinirini Engelle ***Devamını Göster*** HAYATIN İÇİNDEN BİLGİLER Cep Telefonu Mesajları İsimler Sözlüğü Pratik Bilgiler Yazıklar Olsun Zararları Sakıncaları ***Devamını Göster*** BİLGİSAYAR OYUNLARI Akıl Zeka Eğitici Oyunlar Araba Yarışı Oyunları Ateş Etme Hedef Vurma Oyunları Beceri Yetenek Oyunları Birleştirme Patlatma Oyunları Boyama Oyunları Dövüş Oyunları Futbol Oyunları Giysi Giydirme Oyunları Komik Eğlenceli Oyunlar Macera Oyunları Mario Oyunları Motosiklet Oyunları Savaş Oyunları Tasarlama Oyunları Yemek Yapma Oyunları ***Devamını Göster*** YEMEK TARİFLERİ MUTFAK Aperatifler Atıştırmalıklar Balık Yemekleri Tarifleri Tarifleri Börek Çörek Tarifleri Çorba Tarifleri Tarifleri Dolma Sarma Tarifleri Diyet Yemekleri Tarifleri Et Yemekleri Kebap Köfte Tarifleri Kek Tarifleri Komposto Tarifleri Kurabiye Tarifleri Pasta Tarifleri Pilav Tarifleri Reçel Tarifleri Salata Garnitür Tarifleri Sebze Yemeği Tarifleri Tatlı Turta Tart Tarifleri Tavuk Yemekleri Tarifleri ***Devamını Göster*** SAĞLIKLI YAŞAM REHBERİ Hastalıklar Çeşitleri Özellikleri Sağlık İçin Minik Notlar Sigaranın Zararları Sigarayı Bırakma Yolları Şifalı Bitkiler Listesi Şifalı Bitki Karışımları ***Devamını Göster***