Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ İLE İLGİLİ DENEME SINAVI (15) (İNKILAP TARİHİ TESTLERİ TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEST SORULARI)

 

1)Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Dünya Savaşında yenilmiş ve yönetim değişikliğine uğratılmıştır?

A)Rusya

B)Almanya

C)Fransa

D)İtalya

2)22 Haziran 1919 tarihli Amasya Genelgesinde yer alan kararlardan biride: her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır şeklindedir.

Genelgede yer alan bu kararla Mustafa Kemal’in ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A)Milli Mücadelede lider olmak

B)Kazım Karabekir ‘in desteğini almak

C)İstanbul Hükümeti ile çatışmaya girmek

D)Temsil heyetini oluşturmak

3)Amasya genelgesinde alınan bazı kararlar şunlardır:

I. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir.

II. Sivas’ta ulusal bir kongre toplanacaktır

III. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır

IV. Kongreye katılacak delegelerin hemen yola çıkması gerekmektedir.

Buna göre Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesini ve dayanağını belirten genelge maddeleri aşağıdakilerden hangileridir?

A)I ve II

B)I ve III

C)I ve IV

D)III ve IV

4)Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşına girmesiyle ortaya çıkan bir durum değildir?

A)Almanya’nın yükünün hafiflemesi

B)Yeni cephelerin açılması

C)Rusya’nın savaşa girmesi

D)Savaşın uzaması

5)Memleket mutlaka çağdaş, uygar, yepyeni olacaktır. Bizim için bu hayat davasıdır. Diyen Atatürk Tük milletinin refah seviyesinin yüksek olmasını istemiştir.

Buna göre Atatürk ‘ün hangi kişisel özelliğinden bahsedilmiştir?

A)İdealistlik

B)Mantıklılık

C)Eğitimcilik

D)Açık sözlülük

6)Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Doğu Anadolu’daki illerin Ermenilere verilmesini engellemek için kurulmuştur. Trakya Paşaeli Cemiyeti Trakya’daki Rumların baskılarına karşı koymak için kurulmuştur. Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ise Trabzon’da Pontus Devletinin kurulmasını engellemek için kurulumuştur.

Bu verilere bakıldığında Anadolu’da kurulmuş olan yararlı cemiyetler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)Düşmana silahlı direnişle karşılık vermişlerdir

B)Bölgesel kurtuluş yoluna gitmişlerdir

C)Tek elden yönetilmişlerdir

D)Hükümet tarafından desteklenmişlerdir.

7)Mondros ateşkes Antlaşmasından sonra ülkemizin yer yer işgal edilmesi karşısında Türk Milletinin vatanı korumak için başlattığı harekete ne ad verilir?

A)Kuvay-i Milliye

B)Kuvay-ı İnzibatiye

C)Hıyanet-i vataniye

D)Müdafa-i Hukuk

8)Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra kurulan milli cemiyetler aşağıdakilerden hangisiyle Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti adı altında birleşmiştir?

A)Amasya Genelgesi

B)Erzurum Kongresi

C)Sivas Kongresi

D)Misakı Milli

9)Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919’da Havza genelgesi ile işgallere karşı protesto mitingleri düzenlenmesini, silahların bırakılmamasını istemiştir.

Bu genelge ile Mustafa kemal aşağıdakilerden hangisine ters düşmemiştir?

A)Osmanlı yönetimine

B)Anadolu halkına

C)9. ordu Müfettişliği görevine

D)Mondros Ateşkes Antlaşmasına

10)19 Mayıs 1919 ‘da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal’in gerçekleştirmek istediği asıl amaç hangisidir?

A)Anadolu’da çıkan ayaklanmaları bastırmak

B)Padişahın isteklerini yerine getirmek

C)Milli mücadeleyi başlatmak

D)Ülkeyi kurtarmak için cemiyetler kurmak

11)Devletin bütün gelir giderleri ile mallarını TBMM adına denetler Kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapar.

Yukarıda verilen görevler aşağıdaki yüksek mahkemelerden hangisine aittir?

A)Danıştay

B)Yargıtay

C)Sayıştay

D)Anayasa Mahkemesi

12)İlde valinin başkanlığında toplanan İl İdare Kurulu’nda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)Milli Eğitim Müdürü

B)Sağlık Müdürü

C)Defterdar

D)Kaymakam

13)Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir olgudur?

A)En canlı renk mavidir.

B)Ben sıcak havaların sağlığa iyi geldiğini düşünüyorum

C)Televizyon insanlara huzur verir

D)Su, sıvı bir maddedir.

14) Aşağıda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda yer alan;

- Doğru bilgi alma hakkı

- Düşünceyi açıklama özgürlüğü

- Kitle iletişim özgürlüğü

Gibi maddeler aşağıdakilerden hangisini daha çok vurgulamaktadır?

A)Özel yaşamın korunmasını

B)Demokrasinin sınırlarının olmasını

C)İnsan hak ve özgürlüklerini

D)Ulusal egemenliği

15)Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin özelliklerinden biri değildir?

A)Siyasal otorite millete aittir

B)Halkın egemenliğine dayanır

C)Yönetenlerin yetkileri sınırlanamaz

D)Hakimiyet bir grubun değil milletindir

16)Sosyal hakların verilme amacı nedir?

A)işsizliği ortadan (bilgi yelpazesi. net) kaldırmak

B)Toplumsal eşitsizlikleri olabildiğince azaltmak

C)Siyasal hakların kullanımını kolaylaştırmak

D)Ekonomik istikrara katkıda bulunmak

17)1909 yılında Meşrutiyet yönetimini yıkmak amacıyla çıkarılan ayaklanma hangisidir?

A)31 Mart vakası

B)Vaka-i Vakvakiye

C)Baâb-ı Ali Baskını

D)Celâli İsyanları

18)

I. Mondros ateşkesi

II. Uşi antlaşması

III. İzmir’in İşgali

IV. 31 Mart Vak’ası

Yukarıdaki olayları kronolojik olarak sıralayınız?

A)I-II-III-IV

B)II-I-IV-III

C)IV-II-I-III

D)II-IV-I-III

19) Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal ‘in Milli Mücadeleyi başlatmak amacıyla İstanbul’dan Anadolu’ya geçmek istemesinin nedenlerinden biri değildir?

A)İstanbul’da kurtuluş için önerdiği çözüm yollarından sonuç alınamaması

B)Halkın, Anadolu’da yer yer direnişe başlaması

C)İstanbul Hükümetinin, İtilaf Devletlerinin isteklerine boyun eğmesi

D)Osmanlı Mebusan Meclisinin işgal kuvvetlerince basılarak dağıtılması

20)Aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetlerin ortak özelliğidir?

A)Yeni bir devlet kurmak

B)Bölgesel kurtuluş yolları aramak

C)İtilaf Devletleri ile birlikte savaşmak

D)Manda ve himaye fikrini halka kabul ettirmek

21)Kuvay-i Milliyenin ortaya çıkışında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A)Azınlıkların faaliyetleri

B)Yurdumuzun işgale uğraması

C)Türk ordusunun terhis edilmesi

D)Padişahın işgallere tepki göstermesi

22)Anayasa bir kanundur. Fakat diğer kanunlardan farklı bir kanundur.

Aşağıdakilerden hangisi bu farklardan biri değildir?

A)Her yirmi senede bir değiştirilme zorunluluğunun olması

B)Halkoyu ile kabul edilmesi

C)Devletin temel organlarını ve bunların görev ve yetkilerini düzenlemesi

D)Değiştirilmesinin normal kanunlardan farklı olması

23)M. Kemal 9. Ordu Mfettişi olarak Samsun’a çıktığında bir rapor hazırlamıştır. Raporunda yurtta birçok yerin işgal altında olduğunu ve Türk ulusunun yabancı yönetimi altında yaşayamayacaklarını ve bu durumdan biran önce kurtulmak istediklerini dile getirmiştir.

Bu raporuyla Mustafa Kemal İstanbul Hükümetine daha çok hangi mesajı vermek istemiştir?

A)Türk topraklarının hızla bölündüğünü

B)Yabancıların Samsun dahil bütün yurdu işgal ettiğini

C)Ulusal Mücadelenin başlatılması gerektiğini

D)İstanbul hükümetinin pek çok şeyi bilmediği

24)”Benim kuvvet ve kudretim halkın bana gösterdiği önem ve güvenden ibarettir. ”

M. Kemal bu sözüyle yaptığı içlerin en büyük destekçisi olarak aşağıdakilerden hangisine güvenmiştir?

A)Askerlik bilgisine

B)Halkına

C)Yaratı Zekasına

D)Çalışma arkadaşlarına

25)Kuvay-İ Milliyenin amacı vatanı işgal eden kuvvetlerini yurttan atmaktı. Kuvay-i Milliye düzenli ordu kuruluncaya kadar, düşmana karşı silahlı mücadele verdi. Bu mücadele ruhu sayesinde Türk insanı, yurdunu koruma düşüncesine sahip olmuştur.

Burada, Kuvay-i Milliyenin kuruluş amaçlarından hangisi üzerinde durulmuştur?

A)Direniş amacıyla kurulan birlikleri toparlama

B)Kurulacak yeni yönetimin ilkelerini anlatma

C)Türk insanında mücadele bilinci oluşturma

D)Türk insanının özgürlük isteğini dünyaya anlatma

 

 


“İNKILAP TARİHİ TESTLERİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TARİH DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“SORU BANKASI, TEST SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):EĞİTİM ÖĞRETİM KONULARI Atasözleri Hikayeleri Özellikleri Belirli Gün ve Haftalar Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri Hikayelerden Seçmeler İlginç Bilgiler Eğlenceli Bilgiler İllerimiz Ve İlçelerimiz Türkiye Kitap Özetleri Roman Özetleri Konu Anlatımlı Dersler Maniler Manilerden Seçmeler Masal Masallardan Seçmeler Meslek Tanıtımları Meslekler Rehberlik Köşesi Soru Bankası, Test Soruları Şiirler Seçme Güzel Şiirler Tekerleme Tekerlemeler Tiyatro Oyunları, Skeç, Piyes Türküler Türkü Sözleri Yazar Ve Şairlerin Hayatı Yazılı Soruları Arşivi ***Devamını Göster*** KONU ANLATIMLI DERSLER Beden Eğitimi Dersi Konu Anlatımı Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Dersi Konu Anlatımı Biyoloji Dersi Konu Anlatımı Coğrafya Dersi Konu Anlatımı Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Konu Anlatımı Edebiyat Dersi Konu Anlatımı Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Felsefe Dersi Konu Anlatımı Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Gelişim Ve Öğrenme Dersi Konu Anlatımı Hazreti Muhammed'in Hayatı Dersi Konu Anlatımı İngilizce Dersi Konu Anlatımı Matematik Dersi Konu Anlatımı Muhasebe Dersi Konu Anlatımı Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı Tarih Dersi Konu Anlatımı Türkçe Dersi Konu Anlatımı Uluslar Arası İlişkiler Dersi Konu Anlatımı Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Dersi Konu Anlatımı ***Devamını Göster*** YAZILI SORULARI YAZILILAR Bilişim Teknolojileri Yazılı Soruları Biyoloji Yazılı Soruları Coğrafya Yazılı Soruları Dil Ve Anlatım Yazılı Soruları Din Kültürü Yazılı Soruları Edebiyat Yazılı Soruları Fen Bilimleri Yazılı Soruları Fizik Yazılı Soruları İngilizce Yazılı Soruları İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Yazılı Soruları Kimya Yazılı Soruları İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Matematik Yazılı Soruları Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları Tarih Yazılı Soruları TC İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Trafik Güvenliği Trafik Ve İlk Yardım Yazılı Soruları Türk Edebiyatı Yazılı Soruları Türkçe Yazılı Soruları Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Yazılı Soruları ***Devamını Göster*** SORU BANKASI TEST SORULARI Coğrafya Test Soruları Soru Bankası Din Kültürü Test Soruları Soru BankasıEdebiyat Test Soruları Soru Bankası Fen Bilimleri Test Soruları Soru Bankası İngilizce Test Soruları Soru Bankası İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Matematik Test Soruları Soru Bankası Osmanlı Tarihi Test Soruları Soru Bankası Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası Tarih Test Soruları Soru Bankası TC İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Türkçe Test Soruları Soru Bankası Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Test Soruları Soru Bankası ***Devamını Göster*** REHBERLİK KÖŞESİ Ders Çalışma Ödev Yapma İş Hayatı Başarısını Arttırma Kişisel Bedensel Gelişim Meslek Tanıtımları Okul Başarısını Arttırma Okuma Alışkanlığı Kazandırma Öğretmenlik Mesleği Sınavlara Hazırlanma Sinirini Engelle ***Devamını Göster*** HAYATIN İÇİNDEN BİLGİLER Cep Telefonu Mesajları İsimler Sözlüğü Pratik Bilgiler Yazıklar Olsun Zararları Sakıncaları ***Devamını Göster*** BİLGİSAYAR OYUNLARI Akıl Zeka Eğitici Oyunlar Araba Yarışı Oyunları Ateş Etme Hedef Vurma Oyunları Beceri Yetenek Oyunları Birleştirme Patlatma Oyunları Boyama Oyunları Dövüş Oyunları Futbol Oyunları Giysi Giydirme Oyunları Komik Eğlenceli Oyunlar Macera Oyunları Mario Oyunları Motosiklet Oyunları Savaş Oyunları Tasarlama Oyunları Yemek Yapma Oyunları ***Devamını Göster*** YEMEK TARİFLERİ MUTFAK Aperatifler Atıştırmalıklar Balık Yemekleri Tarifleri Tarifleri Börek Çörek Tarifleri Çorba Tarifleri Tarifleri Dolma Sarma Tarifleri Diyet Yemekleri Tarifleri Et Yemekleri Kebap Köfte Tarifleri Kek Tarifleri Komposto Tarifleri Kurabiye Tarifleri Pasta Tarifleri Pilav Tarifleri Reçel Tarifleri Salata Garnitür Tarifleri Sebze Yemeği Tarifleri Tatlı Turta Tart Tarifleri Tavuk Yemekleri Tarifleri ***Devamını Göster*** SAĞLIKLI YAŞAM REHBERİ Hastalıklar Çeşitleri Özellikleri Sağlık İçin Minik Notlar Sigaranın Zararları Sigarayı Bırakma Yolları Şifalı Bitkiler Listesi Şifalı Bitki Karışımları ***Devamını Göster***