Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Coğrafya Yazılı Soruları > Coğrafya Dersi 12. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

COĞRAFYA DERSİ 12. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (3) (TEST)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 12/… SINIFI

COĞRAFYA DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

S-1. Kasırga, hortum, tayfun ya da hurricane adı verilen meteorolojik olaylar, aşağıdaki yerlerden hangilerinde daha yaygın olarak görülür?

A) Orta kuşak okyanuslarında

B) Tropikal alçak basınç alanlarında

C) Yer şekilleri engebeli olan bölgelerde

D) Subtropikal yüksek basınç alanlarında

E)Orta kuşakta etrafı dağlarla çevrili çukur alanlarda

 

S-2. Önceki jeolojik dönemlerde çok uzun zaman diliminde meydana gelen iklim değişikliklerinin, günümüzde çok kısa bir sürede meydana gelmesi, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Nüfus artış hızının azalmasıyla

B) Fosil yakıtların kullanımının artmasıyla

C) Ulaşım ve ticari alanlardaki gelişmeyle

D) Doğal kaynakların kullanımının hızla artmasıyla

E) Yer kabuğu hareketlerinin eskiye oranla daha fazla olmasıyla

 

S-3Aşağıdaki haritada, yeryüzünde ilk medeniyetlerin kurulduğu başlıca yerler gösterilmiştir.

Buna göre, ilk medeniyetlerin kurulduğu yerlerin ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Verimli toprakların bulunması

B) Okyanus kıyısında yer almaları

C) Kuzey Yarım Küre'de bulunmaları

D) Yıllık yağış miktarının fazla olması

E)Tropikal veya orta kuşakta bulunmaları

 

S-4. K şehrinde ekonomik faaliyet olarak madencilik, L şehrinde ise turizm faaliyetleri gelişmiştir.

Buna göre, K ve L şehirleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesin değildir?

A) Şehirlerin yaşam biçimleri farklılık gösterir.

B) K şehrinde çevre sorunları yaşanmamaktadır.

C) K şehrinde çalışan işçilerin oranı daha fazladır.

D) L şehrinde hizmet sektörü daha fazla gelişmiştir.

E) L şehrinde yılın belirli dönemlerinde nüfus artmaktadır.

 

S-5. Aşağıdakilerden hangisi, geleceğin ekonomik unsurlarının özellikleri arasında gösterilemez?

A) Hizmet sektörü ağırlıklı olması

B) Yenilik, icat ve bilgiye açık olması

C) Mesleki diplomaya yönelik olması

D) Global(küresel) özellik göstermesi

E) Bilgi ve tecrübeye açık, çok yönlü olması

 

S-6. Sanayinin gelişmiş olduğu bölgelerdeki nüfus artışı, doğumlardan çok bölge dışından alınan göçlerden oluşmaktadır.

Aşağıdaki beş bölgenin doğum oranı aynı olduğuna göre, bu bölgelerden hangisinin gelişme düzeyi daha düşüktür?

 

S-7. Ege Bölümü'nde yer alan Menteşe Yöresi'nin bölümün diğer yörelerinden ayrılmasında etkili olan faktörler arasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?

A) Bitki örtüsü

B) İklim

C) Yer şekilleri

D) Tarım

E) Turizm

 

S-8. Türkiye'de yer şekillerinin engebeli ve dağlık olduğu bölgelerde ve yörelerde demir yolu ulaşımı fazla gelişmemiştir.

Buna göre, aşağıda verilen bölüm veya yörelerden hangisinde demir yolu ulaşımının gelişmesi beklenmez?

A) Taşeli Yöresi

B) Ergene Bölümü

C) Aydın - İzmir Yöresi

D) Yukarı Sakarya Bölümü

E)Güney Marmara Bölümü

 

S-9.

-Tarımsal verimin arttığı,

- Dış ticaret hacminin büyüdüğü,

- Sanayi malı ihracatının arttığı

Bir ülkede aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenir?

A) Dış ticaret açığının kapanması

B) Turizm potansiyelinin azalması

C) Nüfus artış hızının artması

D) İşsizliğin artması

E) Tarım ürünlerinin ithalattaki payının artması

 

S-10 .Türkiye'de turizmden elde edilen en yüksek gelir Marmara Bölgesi'ne aittir.

Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenlerinden biri değildir?

A) Nüfus yoğunluğunun fazla olması

B) Tarihi eser ve doğal güzelliklerin fazla olması

C) Birçok medeniyete başkentlik yapmış illerin bulunması

D) Kış ve yaz turizmine uygun tesislerin olması

E) Konaklama hizmetleri ve ulaşım ağının gelişmiş olması

 

S-11. Bir bölge veya yörede ticaretin geliştiğine en iyi kanıt aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Tarım faaliyetlerinin gelişmiş olması

B) Hayvancılık faaliyetlerinin gelişmiş olması

C) Yeraltı zenginlik kaynaklarının bol olması

D) Ulaşım ağının gelişmiş olması

E) Bol yağış alması

 

S-12. Aşağıdaki tabloda Türkiye'nin 1990 yılında ülke gruplarına göre yaptığı ihracat ve ithalat (milyar dolar) dağılışı verilmiştir.

Yalnızca tablodaki bilgilerden yararlanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) İthalat ve ihracatta en büyük pay OECD ülkelerine aittir.

B) Tarım ürünü ithalatı, ihracattan daha fazladır.

C) İslam ülkeleri ile olan ticarette dış ticaret açığı vardır.

D) OECD ülkeleri ile (bilgi yelpazesi.net) dış ticaret fazlası vardır.

E) Türkiye'nin Avrupa Topluluğu ülkeleri ile olan ticarette dış ticaret açığı vardır.

 

S-13. Bir yörede nüfus artışları, iş olanaklarının artışıyla sıkı bir ilişki içinde ise bu yöredeki nüfus artışında aşağıdakilerden hangisinin payının en büyük olduğu söylenebilir?

A) Konut yapımının hızlanmasının

B) Doğumların artmasının

C) Ölümlerin azalmasının

D) Çevreden olan göçlerin çoğalmasının

E) Düzenli ulaşım ağına sahip olmasının

 

S-14. Almanya ekonomisinin en önemli kolu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ulaştırma ve ticaret

B) Ağır endüstri

C) Turizm

D) Orman ürünleri endüstrisi

E) Tekstil endüstrisi

 

S-15. Bir ülkenin ihracatında (dış satım) sanayi ürünlerinin payı büyük bir orana sahip ise, bu ülkeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Nüfusunun büyük bir kısmı kentlerde yaşar

B) Okuma yazma oranı fazladır.

C) Doğum oranı fazladır.

D) Ortalama ömrü uzundur.

E) Kişi başına düşen milli gelir fazladır.

 

S-16. Almanya’nın depremden fazla etkilenmemesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Nüfus ve yerleşmelerin daha çok alçak ovalarda yoğunlaşmasıyla

B) Yüzölçümünün çok geniş olmasıyla

C) Eski ve oturmuş bir kara parçası olmasıyla

D) Buzul aşındırma ve biriktirme şekillerinin yaygın olmasıyla

E) Son jeolojik dönemde karalaşmış genç bir ülke olmasıyla

 

S-17. Doğu Karadeniz, Karadeniz Bölgesi'nin en fazla göç veren bölümüdür.

Bu bölümün dışarıya fazla göç vermesinde aşağıdakilerden hangisinin olumsuz etkisi daha azdır?

A) Sanayinin gelişmemiş olması

B) Ulaşım imkanlarının kısıtlı olması

C) Makineleşmenin yaygınlaşması

D) Tarım alanlarının yetersiz olması

E) İş imkanlarının az olması

 

S-18.

I – Kıbrıs sorunu

II – Ege Adaları sorunu

III – Bosna-Hersek sorunu

IV – Kosova Sorunu

V – Batı Trakya sorunu

Yukarıda, ülkemizi doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren bazı bölgesel sorunlar verilmiştir.

Bunlardan hangisi ya da hangileri Türkiye ile Yunanistan arasındadır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) III, IV ve V

E) I, II ve V

 

S-19.

Yukarıdaki haritada işaretlenmiş alanlardan hangisi uygulanmakta olan bir bölgesel gelişim projesi alanı içinde bulunur?

A)I

B)II

C)III

D)IV

E)V

 

S-20. Cumhuriyetin ilk yıllarında nüfus artışını yükselten politikalar uygulanmış ancak 1940 - 1945 yılları arasında nüfus artış hızının düştüğü görülmüştür.

Bu durum ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Seferberlik nedeniyle erkek nüfusun silah altına alınması

B) Sıtma ve tifüs gibi hastalıkların etkisinde kalması

C) Türkiye'nin savaşa girmesi

D) Yurt dışından göçmen kabulünün yasaklanması

E) Doğal afetlerin yaşanması

 

S-21.Aşağıdakilerden hangisi ülkelerin gelişmişlik düzeyi göstergelerinden değildir?

A) Kişi başına düşen milli gelir

B) Yeraltı kaynaklarının zenginliği

C) Kişi başına düşen doktor

D) Enerji üretim miktarı

E) Okullaşma oranı

 

S-22.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin doğrudan ilgilendiği sorunlardan biridir?

A) Filistin Sorunu

B) Makedonya Sorunu

C) Kosova Sorunu

D) Bosna Hersek Sorunu

E) Ege Denizi Kıta Sahanlığı Sorunu

 

S-23. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ihracatında daha az öneme sahiptir?

A) Tarım ürünleri

B) Beyaz eşya

C) Dokuma ürünleri

D) Çeşitli madenler

E) Tıbbi cihaz ve ilaçlar

 

S-24.Aşağıda verilen ülkelerden hangileri, ülkemizin dış ticaretinde ilk sırayı alır?

A) ABD – Rusya

B) Almanya – ABD

C) Japonya – Fransa

D) İngiltere – İtalya

E) Yunanistan – İspanya

 

S-25.

I-GAP

II-DOKAP

III-Yeşilırmak HGP

IV-ZBK

V-DAP

Yukarıda verilen ülkemizdeki bölgesel projelerden hangisi ülkemizdeki kırsal alanlar dikkate alındığında dağınık yerleşmenin en fazla görüldüğü yerleri içermektedir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

 

BAŞARILAR DİLERİM…“COĞRAFYA DERSİ 12. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“COĞRAFYA DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“COĞRAFYA KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“COĞRAFYA SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

.....

10. **Yorum**
->Yorumu: Hocamız sınavı bu siteden alıyor. :)
->Yazan: Burki

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>Yazan: ....
>Yorum: .... .

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 


 E Mail
(Zorunlu Değil):


EĞİTİM ÖĞRETİM KONULARI Atasözleri Hikayeleri Özellikleri Belirli Gün ve Haftalar Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri Hikayelerden Seçmeler İlginç Bilgiler Eğlenceli Bilgiler İllerimiz Ve İlçelerimiz Türkiye Kitap Özetleri Roman Özetleri Konu Anlatımlı Dersler Maniler Manilerden Seçmeler Masal Masallardan Seçmeler Meslek Tanıtımları Meslekler Rehberlik Köşesi Soru Bankası, Test Soruları Şiirler Seçme Güzel Şiirler Tekerleme Tekerlemeler Tiyatro Oyunları, Skeç, Piyes Türküler Türkü Sözleri Yazar Ve Şairlerin Hayatı Yazılı Soruları Arşivi ***Devamını Göster*** KONU ANLATIMLI DERSLER Beden Eğitimi Dersi Konu Anlatımı Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Dersi Konu Anlatımı Biyoloji Dersi Konu Anlatımı Coğrafya Dersi Konu Anlatımı Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Konu Anlatımı Edebiyat Dersi Konu Anlatımı Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Felsefe Dersi Konu Anlatımı Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Gelişim Ve Öğrenme Dersi Konu Anlatımı Hazreti Muhammed'in Hayatı Dersi Konu Anlatımı İngilizce Dersi Konu Anlatımı Matematik Dersi Konu Anlatımı Muhasebe Dersi Konu Anlatımı Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı Tarih Dersi Konu Anlatımı Türkçe Dersi Konu Anlatımı Uluslar Arası İlişkiler Dersi Konu Anlatımı Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Dersi Konu Anlatımı ***Devamını Göster*** YAZILI SORULARI YAZILILAR Bilişim Teknolojileri Yazılı Soruları Biyoloji Yazılı Soruları Coğrafya Yazılı Soruları Dil Ve Anlatım Yazılı Soruları Din Kültürü Yazılı Soruları Edebiyat Yazılı Soruları Fen Bilimleri Yazılı Soruları Fizik Yazılı Soruları İngilizce Yazılı Soruları İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Yazılı Soruları Kimya Yazılı Soruları İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Matematik Yazılı Soruları Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları Tarih Yazılı Soruları TC İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Trafik Güvenliği Trafik Ve İlk Yardım Yazılı Soruları Türk Edebiyatı Yazılı Soruları Türkçe Yazılı Soruları Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Yazılı Soruları ***Devamını Göster*** SORU BANKASI TEST SORULARI Coğrafya Test Soruları Soru Bankası Din Kültürü Test Soruları Soru Bankası Edebiyat Test Soruları Soru Bankası Fen Bilimleri Test Soruları Soru Bankası İngilizce Test Soruları Soru Bankası İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Matematik Test Soruları Soru Bankası Osmanlı Tarihi Test Soruları Soru Bankası Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası Tarih Test Soruları Soru Bankası TC İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Türkçe Test Soruları Soru Bankası Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Test Soruları Soru Bankası ***Devamını Göster*** REHBERLİK KÖŞESİ Ders Çalışma Ödev Yapma İş Hayatı Başarısını Arttırma Kişisel Bedensel Gelişim Meslek Tanıtımları Okul Başarısını Arttırma Okuma Alışkanlığı Kazandırma Öğretmenlik Mesleği Sınavlara Hazırlanma Sinirini Engelle ***Devamını Göster*** HAYATIN İÇİNDEN BİLGİLER Cep Telefonu Mesajları İsimler Sözlüğü Pratik Bilgiler Yazıklar Olsun Zararları Sakıncaları ***Devamını Göster*** BİLGİSAYAR OYUNLARI Akıl Zeka Eğitici Oyunlar Araba Yarışı Oyunları Ateş Etme Hedef Vurma Oyunları Beceri Yetenek Oyunları Birleştirme Patlatma Oyunları Boyama Oyunları Dövüş Oyunları Futbol Oyunları Giysi Giydirme Oyunları Komik Eğlenceli Oyunlar Macera Oyunları Mario Oyunları Motosiklet Oyunları Savaş Oyunları Tasarlama Oyunları Yemek Yapma Oyunları ***Devamını Göster*** YEMEK TARİFLERİ MUTFAK Aperatifler Atıştırmalıklar Balık Yemekleri Tarifleri Tarifleri Börek Çörek Tarifleri Çorba Tarifleri Tarifleri Dolma Sarma Tarifleri Diyet Yemekleri Tarifleri Et Yemekleri Kebap Köfte Tarifleri Kek Tarifleri Komposto Tarifleri Kurabiye Tarifleri Pasta Tarifleri Pilav Tarifleri Reçel Tarifleri Salata Garnitür Tarifleri Sebze Yemeği Tarifleri Tatlı Turta Tart Tarifleri Tavuk Yemekleri Tarifleri ***Devamını Göster*** SAĞLIKLI YAŞAM REHBERİ Hastalıklar Çeşitleri Özellikleri Sağlık İçin Minik Notlar Sigaranın Zararları Sigarayı Bırakma Yolları Şifalı Bitkiler Listesi Şifalı Bitki Karışımları ***Devamını Göster***