Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Coğrafya Yazılı Soruları > Coğrafya Dersi 12. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

COĞRAFYA DERSİ 12. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (3) (TEST)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 12/… SINIFI

COĞRAFYA DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

S-1. Kasırga, hortum, tayfun ya da hurricane adı verilen meteorolojik olaylar, aşağıdaki yerlerden hangilerinde daha yaygın olarak görülür?

A) Orta kuşak okyanuslarında

B) Tropikal alçak basınç alanlarında

C) Yer şekilleri engebeli olan bölgelerde

D) Subtropikal yüksek basınç alanlarında

E)Orta kuşakta etrafı dağlarla çevrili çukur alanlarda

 

S-2. Önceki jeolojik dönemlerde çok uzun zaman diliminde meydana gelen iklim değişikliklerinin, günümüzde çok kısa bir sürede meydana gelmesi, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Nüfus artış hızının azalmasıyla

B) Fosil yakıtların kullanımının artmasıyla

C) Ulaşım ve ticari alanlardaki gelişmeyle

D) Doğal kaynakların kullanımının hızla artmasıyla

E) Yer kabuğu hareketlerinin eskiye oranla daha fazla olmasıyla

 

S-3Aşağıdaki haritada, yeryüzünde ilk medeniyetlerin kurulduğu başlıca yerler gösterilmiştir.

Buna göre, ilk medeniyetlerin kurulduğu yerlerin ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Verimli toprakların bulunması

B) Okyanus kıyısında yer almaları

C) Kuzey Yarım Küre'de bulunmaları

D) Yıllık yağış miktarının fazla olması

E)Tropikal veya orta kuşakta bulunmaları

 

S-4. K şehrinde ekonomik faaliyet olarak madencilik, L şehrinde ise turizm faaliyetleri gelişmiştir.

Buna göre, K ve L şehirleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesin değildir?

A) Şehirlerin yaşam biçimleri farklılık gösterir.

B) K şehrinde çevre sorunları yaşanmamaktadır.

C) K şehrinde çalışan işçilerin oranı daha fazladır.

D) L şehrinde hizmet sektörü daha fazla gelişmiştir.

E) L şehrinde yılın belirli dönemlerinde nüfus artmaktadır.

 

S-5. Aşağıdakilerden hangisi, geleceğin ekonomik unsurlarının özellikleri arasında gösterilemez?

A) Hizmet sektörü ağırlıklı olması

B) Yenilik, icat ve bilgiye açık olması

C) Mesleki diplomaya yönelik olması

D) Global(küresel) özellik göstermesi

E) Bilgi ve tecrübeye açık, çok yönlü olması

 

S-6. Sanayinin gelişmiş olduğu bölgelerdeki nüfus artışı, doğumlardan çok bölge dışından alınan göçlerden oluşmaktadır.

Aşağıdaki beş bölgenin doğum oranı aynı olduğuna göre, bu bölgelerden hangisinin gelişme düzeyi daha düşüktür?

 

S-7. Ege Bölümü'nde yer alan Menteşe Yöresi'nin bölümün diğer yörelerinden ayrılmasında etkili olan faktörler arasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?

A) Bitki örtüsü

B) İklim

C) Yer şekilleri

D) Tarım

E) Turizm

 

S-8. Türkiye'de yer şekillerinin engebeli ve dağlık olduğu bölgelerde ve yörelerde demir yolu ulaşımı fazla gelişmemiştir.

Buna göre, aşağıda verilen bölüm veya yörelerden hangisinde demir yolu ulaşımının gelişmesi beklenmez?

A) Taşeli Yöresi

B) Ergene Bölümü

C) Aydın - İzmir Yöresi

D) Yukarı Sakarya Bölümü

E)Güney Marmara Bölümü

 

S-9.

-Tarımsal verimin arttığı,

- Dış ticaret hacminin büyüdüğü,

- Sanayi malı ihracatının arttığı

Bir ülkede aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenir?

A) Dış ticaret açığının kapanması

B) Turizm potansiyelinin azalması

C) Nüfus artış hızının artması

D) İşsizliğin artması

E) Tarım ürünlerinin ithalattaki payının artması

 

S-10 .Türkiye'de turizmden elde edilen en yüksek gelir Marmara Bölgesi'ne aittir.

Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenlerinden biri değildir?

A) Nüfus yoğunluğunun fazla olması

B) Tarihi eser ve doğal güzelliklerin fazla olması

C) Birçok medeniyete başkentlik yapmış illerin bulunması

D) Kış ve yaz turizmine uygun tesislerin olması

E) Konaklama hizmetleri ve ulaşım ağının gelişmiş olması

 

S-11. Bir bölge veya yörede ticaretin geliştiğine en iyi kanıt aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Tarım faaliyetlerinin gelişmiş olması

B) Hayvancılık faaliyetlerinin gelişmiş olması

C) Yeraltı zenginlik kaynaklarının bol olması

D) Ulaşım ağının gelişmiş olması

E) Bol yağış alması

 

S-12. Aşağıdaki tabloda Türkiye'nin 1990 yılında ülke gruplarına göre yaptığı ihracat ve ithalat (milyar dolar) dağılışı verilmiştir.

Yalnızca tablodaki bilgilerden yararlanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) İthalat ve ihracatta en büyük pay OECD ülkelerine aittir.

B) Tarım ürünü ithalatı, ihracattan daha fazladır.

C) İslam ülkeleri ile olan ticarette dış ticaret açığı vardır.

D) OECD ülkeleri ile (bilgi yelpazesi.net) dış ticaret fazlası vardır.

E) Türkiye'nin Avrupa Topluluğu ülkeleri ile olan ticarette dış ticaret açığı vardır.

 

S-13. Bir yörede nüfus artışları, iş olanaklarının artışıyla sıkı bir ilişki içinde ise bu yöredeki nüfus artışında aşağıdakilerden hangisinin payının en büyük olduğu söylenebilir?

A) Konut yapımının hızlanmasının

B) Doğumların artmasının

C) Ölümlerin azalmasının

D) Çevreden olan göçlerin çoğalmasının

E) Düzenli ulaşım ağına sahip olmasının

 

S-14. Almanya ekonomisinin en önemli kolu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ulaştırma ve ticaret

B) Ağır endüstri

C) Turizm

D) Orman ürünleri endüstrisi

E) Tekstil endüstrisi

 

S-15. Bir ülkenin ihracatında (dış satım) sanayi ürünlerinin payı büyük bir orana sahip ise, bu ülkeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Nüfusunun büyük bir kısmı kentlerde yaşar

B) Okuma yazma oranı fazladır.

C) Doğum oranı fazladır.

D) Ortalama ömrü uzundur.

E) Kişi başına düşen milli gelir fazladır.

 

S-16. Almanya’nın depremden fazla etkilenmemesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Nüfus ve yerleşmelerin daha çok alçak ovalarda yoğunlaşmasıyla

B) Yüzölçümünün çok geniş olmasıyla

C) Eski ve oturmuş bir kara parçası olmasıyla

D) Buzul aşındırma ve biriktirme şekillerinin yaygın olmasıyla

E) Son jeolojik dönemde karalaşmış genç bir ülke olmasıyla

 

S-17. Doğu Karadeniz, Karadeniz Bölgesi'nin en fazla göç veren bölümüdür.

Bu bölümün dışarıya fazla göç vermesinde aşağıdakilerden hangisinin olumsuz etkisi daha azdır?

A) Sanayinin gelişmemiş olması

B) Ulaşım imkanlarının kısıtlı olması

C) Makineleşmenin yaygınlaşması

D) Tarım alanlarının yetersiz olması

E) İş imkanlarının az olması

 

S-18.

I – Kıbrıs sorunu

II – Ege Adaları sorunu

III – Bosna-Hersek sorunu

IV – Kosova Sorunu

V – Batı Trakya sorunu

Yukarıda, ülkemizi doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren bazı bölgesel sorunlar verilmiştir.

Bunlardan hangisi ya da hangileri Türkiye ile Yunanistan arasındadır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) III, IV ve V

E) I, II ve V

 

S-19.

Yukarıdaki haritada işaretlenmiş alanlardan hangisi uygulanmakta olan bir bölgesel gelişim projesi alanı içinde bulunur?

A)I

B)II

C)III

D)IV

E)V

 

S-20. Cumhuriyetin ilk yıllarında nüfus artışını yükselten politikalar uygulanmış ancak 1940 - 1945 yılları arasında nüfus artış hızının düştüğü görülmüştür.

Bu durum ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Seferberlik nedeniyle erkek nüfusun silah altına alınması

B) Sıtma ve tifüs gibi hastalıkların etkisinde kalması

C) Türkiye'nin savaşa girmesi

D) Yurt dışından göçmen kabulünün yasaklanması

E) Doğal afetlerin yaşanması

 

S-21.Aşağıdakilerden hangisi ülkelerin gelişmişlik düzeyi göstergelerinden değildir?

A) Kişi başına düşen milli gelir

B) Yeraltı kaynaklarının zenginliği

C) Kişi başına düşen doktor

D) Enerji üretim miktarı

E) Okullaşma oranı

 

S-22.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin doğrudan ilgilendiği sorunlardan biridir?

A) Filistin Sorunu

B) Makedonya Sorunu

C) Kosova Sorunu

D) Bosna Hersek Sorunu

E) Ege Denizi Kıta Sahanlığı Sorunu

 

S-23. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ihracatında daha az öneme sahiptir?

A) Tarım ürünleri

B) Beyaz eşya

C) Dokuma ürünleri

D) Çeşitli madenler

E) Tıbbi cihaz ve ilaçlar

 

S-24.Aşağıda verilen ülkelerden hangileri, ülkemizin dış ticaretinde ilk sırayı alır?

A) ABD – Rusya

B) Almanya – ABD

C) Japonya – Fransa

D) İngiltere – İtalya

E) Yunanistan – İspanya

 

S-25.

I-GAP

II-DOKAP

III-Yeşilırmak HGP

IV-ZBK

V-DAP

Yukarıda verilen ülkemizdeki bölgesel projelerden hangisi ülkemizdeki kırsal alanlar dikkate alındığında dağınık yerleşmenin en fazla görüldüğü yerleri içermektedir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

 

BAŞARILAR DİLERİM…“COĞRAFYA DERSİ 12. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“COĞRAFYA DERSİ YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“COĞRAFYA KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“COĞRAFYA SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar (HenüzYorumYapılmamış)

.

>Yazan: ....
>Yorum: .... .

>>>YORUM YAZ<<<
Not: Yorum Yaz Bölümünden Yazılar Da Gönderebilirsiniz. Yazıyı belgenizden kopyalayıp
aşağıdaki
Yorumunuz Kutucuğu'na yapıştırmanız yeterli...

 Adınız:
 Yorumunuz :


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve delete tuşuna basın...

 


Eklediğiniz yorumlar/yazılar onaylandıktan sonra siteye eklenecektir.

 E Mail
(Zorunlu Değil):


OOO! BU YAZILAR DA ÇOK BEĞENİLMİŞ BİR GÖZ AT!!!


<<<TELİF HAKKI KONUSU (ALTTAKİ KAYAN YAZI) LÜTFEN OKUYUNUZ !.>>>

...Degerli Ziyaretçilerimiz... Sitemizde sizler için hazirladigimiz binlerce yazi bulunmaktadir... Hassas davranmamiza karsin gözümüzden kaçan bazi yazilar telif hakkiyla korunuyor olabilir... Telif Hakkiyla korunan yazilarla karsilasirsaniz (KAYNAK GÖSTERMENIZ SARTIYLA) yazilarin altindaki YORUM YAZ kismina bildirmenizi rica ederiz... Bu tür yazilar derhal siteden kaldirilacaktir... Saygilarimizla ... Bilgiyelpazesi Ekibi...

Eğitim Öğretim Tüm Konular
Tiyatro Oyunları, Skeçler, Piyesler
Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri
Kitap Özetleri
Belirli Gün ve Haftalar Tüm Belgeler
Konu Anlatımlı Dersler
İlahiler, İlahi Sözleri
Türküler, Türkü Sözleri, Türkülerimiz
Rehberlik Köşesi Belgeler, Araştırmalar, Yazılar
Roman Özetleri
Soru Bankası, Test Soruları
Yazarların, Şairlerin Hayatı, Eserleri / Kitapları, Edebi Kişilikleri
Yazılı Soruları - Yazılı Arşivi
Atasözleri ve Özellikleri
Belirli Gün ve Haftalar Tüm Belgeler
Coğrafya Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Yazılılar, Testler
Çeşitli Yazılar, Oradan Buradan
Çocuk Eğitimi
Çocuk Oyunları, Oyunlar
Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri
Dede Korkut Hikayeleri, Özetleri, Özellikleri
Destan, Destanlarımız Ve Özellikleri
Dil İle Kültür Arasındaki İlişki, Dil Nedir, Kültür Nedir
Edebiyat Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımlar - Test Soruları
Enler Bölüm Bölüm
Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Gelişim Ve Öğrenme Psikolojisi Dersi Konu Anlatımlar, Testler
Güzel Sözlerden Seçmeler, Özdeyişler, Vecizeler
Hazır Cevaplar
Hikayelerden Seçmeler
İllerimiz Ve İlçelerimiz Özellikleri Türkiye Tanıtımı
İlginç Ve Eğlenceli Bilgiler
İlkler Bölüm Bölüm
İngilizce Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
İsimler Ve Anlamları
Karne Bilgileri Öğretmen Görüşü Örnekleri
Kitap Özetleri
Konu Anlatımlı Dersler
Maniler, Manilerimiz
Masallardan Seçmeler
Matematik Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Özellikleri
Mesnevi'den Hikayeler
Muhasebe Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Ninni Ninni Ninniler, Ninnilerden Seçmeler
Pratik Bilgiler
Rehberlik Köşesi Belgeler, Araştırmalar, Yazılar
Roman Özetleri
Sayışmaca - Sayışmacalar, Sayışmacalardan Seçmeler
Sizin Gönderdikleriniz
Soru Bankası, Test Soruları
Sözlük Türkçe - İngilizce - Almanca
Şiir Koleksiyonu - Seçme Güzel Şiirler
Tarih Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
TC İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Tekerleme - Tekerlemeler, Tekerlemelerden Seçmeler
Tiyatro Oyunları, Skeçler , Piyesler
Türkçe Dersi Konu Anlatımlar - Test Soruları
Türküler, Türkü Sözleri, Türkülerimiz
Uluslararası İlişkiler Ve Politika Konu Anlatımlar
Vatandaşlık, Anayasa, İnsan Hakları Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Yazarların, Şairlerin Hayatı, Eserleri / Kitapları, Edebi Kişilikleri
Yazılı Soruları - Yazılı Arşivi  
Devamını Göster >>>

EĞİTİM ÖĞRETİM TÜM BİLGİLER

Konu Anlatımlı Dersler
Soru Bankası Testler
Yazılı Soruları Arşiv
Tiyatrolar,Skeç,Piyesler
Roman - Kitap Özetleri
Belirli Gün ve Haftalar
Çocuk Şarkıları, Şarkı Sözleri
İlahiler, İlahi Sözleri
Atasözleri Hikayeleri Özellikleri
Yazar ve Şairlerin Hayatı
Destanlar Ve Özellikleri
Dil İle Kültür İlişkisi
Enler Bölüm Bölüm
Güzel Sözler, Özdeyişler
Hayatın İçinden Bilgiler
Hikayelerden Seçmeler
İl İlçe Türkiye Tanıtımı
İlginç Eğlenceli Bilgiler
İlkler Bölüm Bölüm
İsimler Ve Anlamları
Maniler Manilerimiz
Masallardan Seçmeler
Meslek Tanıtımları
Mesnevi'den Hikayeler
Ninni Ninni Ninniler
Pratik Bilgiler
Sayışmaca Sayışmacalar
Şiirler, Şiir Koleksiyonu
Tekerleme Tekerlemeler
Devamını Göster>>>
 

KONU ANLATIMLI DERS

Beden Eğit Konu Anlatım
Bilgi İletişim Konu Anlat.
Biyoloji Konu Anlatım
Coğrafya Konu Anlatım
Din Kültürü Anlatım
Edebiyat Konu Anlatım
Eğitim Bilimleri Anlatım
Felsefe Konu Anlatım
Fen Ve Tekno. Anlat
Gelişim Ve Öğrenme
İngilizce Konu Anlatım
İnkılap Tarihi Konu Anlat.
Matematik Konu Anlatım
Muhasebe Konu Anlatım
Osmanlı Tarihi Anlat.
Tarih Dersi Konu Anlatım
Türkçe Dersi Anlatım
Uluslararası İlişkiler
Vatandaşlık Ve Anayasa
  

YAZILI SORULARI ARŞİVİ

Biyoloji Dersi Yazılıları
Coğrafya Dersi Yazılıları
Dil Ve Anlatım Yazılıları
Din Kültürü Yazılıları
Edebiyat Dersi Yazılıları
Fen Bilimleri Yazılıları
Fizik Yazılıları
İngilizce Yazılıları
İnkılap Tarihi Yazılıları
Kimya Yazılıları
Matematik Dersi Yazılıları
Sosyal Bilgiler Yazılıları
Trafik Dersi Yazılıları
Türkçe Dersi Yazılıları
Vatandaşlık Yazılıları
  

SORU BANKALARI TESTLER

Coğrafya Soru Bankası
Din Kültür. Soru Bankası
Edebiyat Soru Bankası
Fen Ve Tek Soru Bankası
İngilizce Soru Bankası
İnkılap Tarihi Soru Bank
KPSS Soru Bankası
Matematik Soru Bankası
Sosyal Bil. Soru Bankası
Tarih Dersi Soru Bankası
Türkçe Soru Bankası
Vatandaşlık Soru Bankası
  

REHBERLİK KÖŞESİ

Ders Çalışma, Ödev Yap
İş Hayatı Başarısı
Kişisel Bedensel Gelişim
Meslek Tanıtımları
Okul Başarısı, Uyum
Okuma Alışkanlığı Kazan.
Öğretmenlik Mesleği
Sınavlara Hazırlık Rehber
Sinirini Engelle
  

BİLGİSAYAR OYUNLARI

Akıl Zeka Eğitici Oyunlar
Araba, Yarış Oyunları
Ateş Etme Oyunları
Beceri Yetenek Oyunları
Birleştirme Patlatma
Boyama Oyunları
Dövüş Oyunları
Futbol Oyunları
Giysi Giydirme Oyunları
Hedef Vurma
Komik Eğlenceli Oyunlar
Macera Oyunları
Mario Oyunları
Motosiklet Yarışı
Resim Yapma Oyunları
Savaş Oyunları
Silah Oyunlar
Tasarlama Oyunları
Yemek Yapma Oyunları
Devamını Göster>>>
  

YEMEK TARİFLERİ MUTFAK

Aperatifler Atıştırmalar
Balık Yemeği Tarifleri
Börekler Çörekler
Çorba Tarifleri
Dolma Tarifleri
Deniz Ürünü Tarifleri
Diyet Yemeği Tarifleri
Et Yemeği Tarifleri
Kebaplar Köfte Tarifleri
Kek Tarifleri
Komposto Tarifleri
Kurabiye Tarifleri
Pasta Tarifleri
Pilav Tarifleri
Reçel Tarifleri
Salatalar, Garnitürler
Salçalar, Soslar
Sarma Tarifleri
Sebze Yemeği Tarifleri
Tatlılar, Tartlar, Turta
Tavuk Yemeği Tarifleri
Devamını Göster>>>
  

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN BİLGİLER

Hastalıklar, Çeşitleri
Sağlık Kısa Notlar
Sigara Zararları, Bırakma
Şifalı Bitkiler, Özellikleri
Şifalı Bitki Karışımları