Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları > Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 12. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 12. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (5)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 12/… SINIFI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

1.

I – Oruç

II – Kurban

III- Namaz ve Dua

IV – Hacc

V - Sadaka

Yukarıda verilenlerden hangileri Tüm dinlerde ortak olan ibadetlerdendir?

a)I-II-III

b) I-III-IV  c) II-IV-V

d) I-III- V

e) Hepsi

 

2.

I- Sadakayı Cariye

II- Faydalı İlim

III- Hayırlı Evlat

IV- Şan – Şöhret

V - Servet

Bir insan öldükten sonra kendisiyle birlikte 3 şey onu takip eder. Bunlar yukarıda verilenlerden hangileridir?

a) I-II-V

b) II-III-IV

c) III-IV-V

d) I-II-III

e) I-IV-V

 

3. “Allah, kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez.” (Bakara, 286) ayetinde vurgulanan nedir?

a) Herkes sorumluluklarını bilmelidir.

b) Herkes ağırlığına göre yük taşır.

c) Hepimiz, ağır sorumluluk altındayız.

d) Sorumluluklarımızdan kolay olanlarını yapmalıyız.

e) Allah’ın, kullarına yüklediği sorumluluk, yerine getirebileceğinden fazla değildir.

 

4. Kur’an-ı Kerim’de Hz. Muhammed’in aşağıdaki özelliklerinden hangisi yer almaz?

a)Yüce bir ahlak sahibi olması

b)Müminler çok merhametli olması

c)Yeme, İçme ve giyim tarzı

d)Çok nazik ve yumuşak kalpli olması

e)İnsanlar arasından seçilmiş olması

 

5. Aşağıdakilerden hangisi ile Hz. Muhammed’i en doğru şekilde anlamış oluruz?

a)Söz ve eylemlerindeki amaçlara göre hareket ederek

b)Sadece onun gibi giyinerek

c)Sadece onun yediklerini yiyerek

d)Sadece onun gibi oturarak

e)Yaşadığı yerleri ziyaret ederek.

 

6. Toplum olarak sıkça kullandığımız “Yukarda Allah var” ve “Allah’ı, dini böyle şeylere karıştırma” sözleri ile Kur’an’ın “Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız.” (kaf:16) ayeti çelişmektedir.

Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

a) Toplumda ‘uzak Allah’ anlayışı daha yaygın görülüyor

b) İnsanın nefsi sürekli bir şeyler fısıldar durur

c) Allah insanın yaşayışına müdahale etmez.

d) Allah bize zannettiğimizden daha yakındır.

e) Allah her şeyi bilendir.

 

7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Kadere inanan insanın, eylemleri zorunludur.

b) İnsanı diğer varlıklardan farklı yapan, iradesi ve aklıdır.

c) İnsanın hür iradesi, iyilik ve kötülüğün tercih aracıdır.

d) İnsanın kaderi, eylemlerinde özgür bırakılmasıdır.

e) İnsan, eylemlerinden sorumludur.

 

8. Aşağıdakilerden hangisi hac ibadeti için doğru değildir?

a)Hac Kurban bayramı zamanında yapılır

b)Hac Müslümanlar arasındaki kaynaşmayı sağlar

c)Hac sünnet bir ibadettir

d)Hac birlik ve beraberlik duygusunu geliştirir

e)Tavaf ihram ve Vakfe haccın farzlarındandır.

 

9. “Her kim zerre miktarı hayır işlemişse onu görecek, her kimde zerre miktarı şer İşlemişse onu görecektir.” (Zilzal, 6-8) ayetinde vurgulanan nedir ?

a) Herkes yaptıklarının karşılığını görecektir.

b) Herkes mutlaka bir gün ölecektir.

c) Bu dünya hayatının bir sonu vardır.

d) Bu dünya da yaptıklarımız yanımıza kar kalacaktır.

e) Hem bu dünya da hem de ahrette İyiler her zaman kazanacaktır.

 

10. İnsanı ve sorumluluklarını düşündüğümüzde, bir insan aşağıda verilenlerden hangisi veya hangilerine karşı sorumludur?

a)Allah’a – Hayvanlara

b)Topluma – Ailesine

c)Allah’a – Kendisine

d)Kendisine – Topluma

e) Hepsi

 

11. Ölen bir insanın yakınlarına yapılan ziyarete ne denir?

A)Vefa

b)Taziye

c)Hasenat

d)Mukabele

e)Cenaze

 

12. Aşağıdakilerden hangisi Müslüman’ın Müslüman üzerindeki haklardan biri değildir?

A)Selamını almak

B)Davetine gitmek

c)Malını paylaşmak

d)Cenazesine katılmak

e)Hastayken ziyaret etmek

 

13. Peygamberimize karşı duyulan derin saygı ve sevginin güzel ifadesi olan Mevlit isimli eserin yazarı kimdir?

A)Yahya Kemal

b)Süleyman Çelebi

c)Mehmet Akif

d)Cahit Sıtkı

e)Yunus Emre

 

14. Dünyada var olan dinlerde birbirine benzer ibadetlerin olmasının arka planındaki asıl gerekçe nedir?

a) Köken olarak aynı kaynağa dayanmaları

b) Büyük göçlerin etkisi

c)Ticari ilişkilerin etkisi

d) Sosyal ilişkilerdeki süreklilik

e)Dinler savaşı

 

15.”Onları (İbrahim’i, lut’u, ishak’ı ve yakup’u) emrimiz uyarınca doğru yolu gösteren önderler yaptık ve kendilerine iyi işler yapmayı , namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar daima bize ibadet eden kimselerdi.”( Enbiya :73)

Yukarıdaki ayetten hangi sonuç çıkarılamaz?

a) Bütün ilahi dinlerde benzer ibadetler vardır

b) Namaz, sadece Müslümanlara özgü bir ibadettir.

c) Zekat, daha önceki dinlerde de uygulanan bir ibadettir

d) Bütün peygamberler insanlara doğru yolu gösteren önderlerdir.

e) İbadet, bütün (bilgi yelpazesi.net) dinlerde mevcuttur

 

16.“Veren el alan elden hayırlıdır.” H.Şerif.

Sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi değildir?

A)Hayır yapmak Allah’ın rızasını kazanmaktır.

B)Zenginler Fakir insanlardan daha hayırlıdır.

C)Sadaka vermek ve hayır yapmakta yarışmalıyız.

D)Çok çalışıp hayır yapacak seviyeye gelmeliyiz.

E) Fakirler zenginlerden daha hayırlıdır.

 

17. İslam dünyasında Kurandan sonra başvurulan hadis kitapları arasında ikinci derecede önemli kabul edileni hangisidir?

a) Sahihi Buhari

b) Sahihi Müslim

c) Süneni Ebu Davut

d) Süneni Tirmizi

e) İbni Mace

 

18. Aşağıdaki hadis kitaplarından hangisi İmam Malik e ait hadis kitabıdır?

a) Sahih

b) Darimi

c) Tirmizi

d) Muvatta

e) Sünen

19. Kendisine peygamberimizin ahlakından soranlara siz Kuran okumuyor musunuz Onun ahlakı Kuran ahlakıdır diyen kimdir

a) Hz. Fatıma

b) Hz. Hatice

c) Hz. Ömer

d) Hz. Aişe

e) Hz. Ebu Bekir

 

20. ‘Kim Muhammed öldü derse onu kılıcımla iki parça ederim’ diye üzülen sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hz. Ömer

b) Hz. Ali

c) Hz. Bilali Habeşi

d) Hz. Hamza

e) Hz. Ebu Bekir

 

21. ‘Kolaylaştırınız zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz nefret ettirmeyiniz’ hadisi için en uygun ifade hangisidir?

a) Sünnet

b) Hadis

c) Sözlü Sünnet

d) Fiili Sünnet

e) Takriri Sünnet

 

22. Hicri yılın ilk ayı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Rebiül Evvel

b) Muharrem

c) Ramazan

d) Zilhicce

e) Aşure

 

23.İhrama giren kimseye aşağıdakilerden hangisini yapmak yasak değildir?

a) dikişli elbise giymek

b) tıraş olmak

c) cinsel ilişki

d) uyumak

e) bitki koparmak

 

24. Aşağıdakilerden hangisi (hac ibadetiyle ilgili) ziyaret edilen mekan isimlerinden birisi değildir?

a) Mikat

b) Mina

c) Sa’y

d) Arafat

e) Safa

 

25. Oruç ibadeti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru bir yargı değildir?

a) oruç ayı ramazandır

b) oruç güneşin doğmasıyla birlikte başlar

c) oruç kuranla sabit bir farzdır

d) oruç bazı dinlerde perhiz biçiminde uygulanmaktadır

e) oruç insanı kötülüklerden sakındırmayı amaçlayan bir ibadettir

 

26. Dua ve namaz ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlış verilmiştir?

a) dua yaratanla iletişim kurma yoludur

b) Namaz Kuranda salat sözcüğü ile ifade edilir

c) Namaz geçmişte bazı toplumlara da emredilmiş bir ibadettir

d) Namaz dinin direği olarak kabul edilir

e) ergenlik çağına girmiş herkese farzdır.

 

27. Aşağıdakilerden hangisi Kütübü Sitte yazarları arasında yer almaz?

a) Müslim

b) Ahmet b. Hanber

c) Ebu Davud

d) Tirmizi

e) İbni Mace

 

28. Peygamber efendimizin vefatı üzerine şaşıran Müslümanları ‘Kim ki Muhammed e tapıyorsa bilsin ki o ölmüştür. Kim ki Allaha ibadet ve kulluk ediyorsa bilsin ki Allah ölümsüzdür’ diyerek yatıştıran sahabe hangisidir?

a) Hz. Ömer

b) Hz. Ali

c) Hz. Bilali Habeşi

d) Hz. Hamza

e) Hz. Ebu Bekir

 

29. Namaz ibadetiyle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmaz?

a) Şükretmek

b) Dua etmek

c) Yardım etmek

d) Allah ı anmak

e) Niyaz etmek

 

 

Aşağıdaki cümlelerin başlarındaki boşluklara doğru olanına (D) yanlış olanına (Y) işaretini koyunuz.

30…… Hicri ikinci asırdan itibaren hadisler toplanmaya başlamış ama kitaplaşması hicri yedinci asrı bulmuştur.

 

31…… Hz. Muhammedi doğru anlamak için onun beşer ve peygamber kimliğinin ikisini de iyi kavramalıyız.

 

32…… Peygamberimizin davranışları amaçlarından soyutlanarak o nasıl yaptıysa öylece uygulanmalıdır.

 

33…… Kuran, canlı cansız her varlığın Allah ile kulluk ilişkisi içerisinde olduğunu söyler.

 

34…… Toplanan hadislerin bir araya getirildiği kitaplar arasında altı tanesi meşhur olmuş bunlara kütübü tis’a denmiştir.

 

35…… Hz. Peygamber, kelerden, sarımsaktan, megafir isimli baharatın kokusundan hoşlanmazdı. Ama bunları yasaklamadı.

 

36…… Kulun, işlediği günahtan pişmanlık duyup Allahtan af dilemesine ‘Nasuh Tevbe’ denir.

 

37…… Sahabe tarafından söylenen bir sözü veya işlenen bir fiili peygamberimizin reddetmeyip onaylamasına sözlü (bilgi yelpazesi.net) sünnet denir.

 

38…… Hz. Peygamber ergenlik çağına yaklaşmış çocukların mescitte harp oyunu oynamalarına izin vermiştir.

 

39…… Hadis, terim olarak Hz. Peygamberin takip ettiği yol, hayatında prensip haline getirdiği fiil ve davranışları ifade eder.

 

40…… Rasulullah ın abdest alışı takriri sünnete güzel bir örnektir.

 

41…… Tavaf, ihram ve vakfe haccın farzlarındandır.

 

42…… Önemli gecelerden Kuranı Kerimin üzerinde durduğu ve bahsettiği yalnızca Kadir Gecesidir.

 

43…… Kurban Bayramı Müslümanlarca zilkade ayının 10-13. günlerinde kutlanan bayramdır.-

 

44…… Hac ibadeti genellikle yaz aylarına denk geldiği için hacılar pek sorun yaşamazlar.

 

45…… Camide hoca efendinin hutbe okuduğu yere Mihrap adı verilir.

 

46…... Ülkemizde ibadet yerlerinin küçüklerine mescit büyüklerine cami adı verilmektedir.

 

47…....Kuranda Mekkenin dışındaki ibadet yerleri secde edilen yer anlamında mescit olarak adlandırılmıştır.

 

48…... İlahi dinlerde ilk kurbanın Hz. İbrahimin oğlunun kurban edilmesi ve koç olayı olduğu kabul edilir.

 

49…... Adak (nezr) : dinen yükümlü olmadığı halde kişinin kendisini yükümlülük altına sokmasıdır.

 

50…... Her müslümanın sadaka vermesi gerekir.

 

 

Başarılar Dilerim…“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 12. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):


EĞİTİM ÖĞRETİM KONULARI Atasözleri Hikayeleri Özellikleri Belirli Gün ve Haftalar Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri Hikayelerden Seçmeler İlginç Bilgiler Eğlenceli Bilgiler İllerimiz Ve İlçelerimiz Türkiye Kitap Özetleri Roman Özetleri Konu Anlatımlı Dersler Maniler Manilerden Seçmeler Masal Masallardan Seçmeler Meslek Tanıtımları Meslekler Rehberlik Köşesi Soru Bankası, Test Soruları Şiirler Seçme Güzel Şiirler Tekerleme Tekerlemeler Tiyatro Oyunları, Skeç, Piyes Türküler Türkü Sözleri Yazar Ve Şairlerin Hayatı Yazılı Soruları Arşivi ***Devamını Göster*** KONU ANLATIMLI DERSLER Beden Eğitimi Dersi Konu Anlatımı Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Dersi Konu Anlatımı Biyoloji Dersi Konu Anlatımı Coğrafya Dersi Konu Anlatımı Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Konu Anlatımı Edebiyat Dersi Konu Anlatımı Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Felsefe Dersi Konu Anlatımı Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Gelişim Ve Öğrenme Dersi Konu Anlatımı Hazreti Muhammed'in Hayatı Dersi Konu Anlatımı İngilizce Dersi Konu Anlatımı Matematik Dersi Konu Anlatımı Muhasebe Dersi Konu Anlatımı Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı Tarih Dersi Konu Anlatımı Türkçe Dersi Konu Anlatımı Uluslar Arası İlişkiler Dersi Konu Anlatımı Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Dersi Konu Anlatımı ***Devamını Göster*** YAZILI SORULARI YAZILILAR Bilişim Teknolojileri Yazılı Soruları Biyoloji Yazılı Soruları Coğrafya Yazılı Soruları Dil Ve Anlatım Yazılı Soruları Din Kültürü Yazılı Soruları Edebiyat Yazılı Soruları Fen Bilimleri Yazılı Soruları Fizik Yazılı Soruları İngilizce Yazılı Soruları İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Yazılı Soruları Kimya Yazılı Soruları İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Matematik Yazılı Soruları Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları Tarih Yazılı Soruları TC İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Trafik Güvenliği Trafik Ve İlk Yardım Yazılı Soruları Türk Edebiyatı Yazılı Soruları Türkçe Yazılı Soruları Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Yazılı Soruları ***Devamını Göster*** SORU BANKASI TEST SORULARI Coğrafya Test Soruları Soru Bankası Din Kültürü Test Soruları Soru Bankası Edebiyat Test Soruları Soru Bankası Fen Bilimleri Test Soruları Soru Bankası İngilizce Test Soruları Soru Bankası İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Matematik Test Soruları Soru Bankası Osmanlı Tarihi Test Soruları Soru Bankası Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası Tarih Test Soruları Soru Bankası TC İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Türkçe Test Soruları Soru Bankası Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Test Soruları Soru Bankası ***Devamını Göster*** REHBERLİK KÖŞESİ Ders Çalışma Ödev Yapma İş Hayatı Başarısını Arttırma Kişisel Bedensel Gelişim Meslek Tanıtımları Okul Başarısını Arttırma Okuma Alışkanlığı Kazandırma Öğretmenlik Mesleği Sınavlara Hazırlanma Sinirini Engelle ***Devamını Göster*** HAYATIN İÇİNDEN BİLGİLER Cep Telefonu Mesajları İsimler Sözlüğü Pratik Bilgiler Yazıklar Olsun Zararları Sakıncaları ***Devamını Göster*** BİLGİSAYAR OYUNLARI Akıl Zeka Eğitici Oyunlar Araba Yarışı Oyunları Ateş Etme Hedef Vurma Oyunları Beceri Yetenek Oyunları Birleştirme Patlatma Oyunları Boyama Oyunları Dövüş Oyunları Futbol Oyunları Giysi Giydirme Oyunları Komik Eğlenceli Oyunlar Macera Oyunları Mario Oyunları Motosiklet Oyunları Savaş Oyunları Tasarlama Oyunları Yemek Yapma Oyunları ***Devamını Göster*** YEMEK TARİFLERİ MUTFAK Aperatifler Atıştırmalıklar Balık Yemekleri Tarifleri Tarifleri Börek Çörek Tarifleri Çorba Tarifleri Tarifleri Dolma Sarma Tarifleri Diyet Yemekleri Tarifleri Et Yemekleri Kebap Köfte Tarifleri Kek Tarifleri Komposto Tarifleri Kurabiye Tarifleri Pasta Tarifleri Pilav Tarifleri Reçel Tarifleri Salata Garnitür Tarifleri Sebze Yemeği Tarifleri Tatlı Turta Tart Tarifleri Tavuk Yemekleri Tarifleri ***Devamını Göster*** SAĞLIKLI YAŞAM REHBERİ Hastalıklar Çeşitleri Özellikleri Sağlık İçin Minik Notlar Sigaranın Zararları Sigarayı Bırakma Yolları Şifalı Bitkiler Listesi Şifalı Bitki Karışımları ***Devamını Göster***