Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları > Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 12. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 12. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (5)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 12/… SINIFI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

1.

I – Oruç

II – Kurban

III- Namaz ve Dua

IV – Hacc

V - Sadaka

Yukarıda verilenlerden hangileri Tüm dinlerde ortak olan ibadetlerdendir?

a)I-II-III

b) I-III-IV  c) II-IV-V

d) I-III- V

e) Hepsi

 

2.

I- Sadakayı Cariye

II- Faydalı İlim

III- Hayırlı Evlat

IV- Şan – Şöhret

V - Servet

Bir insan öldükten sonra kendisiyle birlikte 3 şey onu takip eder. Bunlar yukarıda verilenlerden hangileridir?

a) I-II-V

b) II-III-IV

c) III-IV-V

d) I-II-III

e) I-IV-V

 

3. “Allah, kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez.” (Bakara, 286) ayetinde vurgulanan nedir?

a) Herkes sorumluluklarını bilmelidir.

b) Herkes ağırlığına göre yük taşır.

c) Hepimiz, ağır sorumluluk altındayız.

d) Sorumluluklarımızdan kolay olanlarını yapmalıyız.

e) Allah’ın, kullarına yüklediği sorumluluk, yerine getirebileceğinden fazla değildir.

 

4. Kur’an-ı Kerim’de Hz. Muhammed’in aşağıdaki özelliklerinden hangisi yer almaz?

a)Yüce bir ahlak sahibi olması

b)Müminler çok merhametli olması

c)Yeme, İçme ve giyim tarzı

d)Çok nazik ve yumuşak kalpli olması

e)İnsanlar arasından seçilmiş olması

 

5. Aşağıdakilerden hangisi ile Hz. Muhammed’i en doğru şekilde anlamış oluruz?

a)Söz ve eylemlerindeki amaçlara göre hareket ederek

b)Sadece onun gibi giyinerek

c)Sadece onun yediklerini yiyerek

d)Sadece onun gibi oturarak

e)Yaşadığı yerleri ziyaret ederek.

 

6. Toplum olarak sıkça kullandığımız “Yukarda Allah var” ve “Allah’ı, dini böyle şeylere karıştırma” sözleri ile Kur’an’ın “Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız.” (kaf:16) ayeti çelişmektedir.

Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

a) Toplumda ‘uzak Allah’ anlayışı daha yaygın görülüyor

b) İnsanın nefsi sürekli bir şeyler fısıldar durur

c) Allah insanın yaşayışına müdahale etmez.

d) Allah bize zannettiğimizden daha yakındır.

e) Allah her şeyi bilendir.

 

7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Kadere inanan insanın, eylemleri zorunludur.

b) İnsanı diğer varlıklardan farklı yapan, iradesi ve aklıdır.

c) İnsanın hür iradesi, iyilik ve kötülüğün tercih aracıdır.

d) İnsanın kaderi, eylemlerinde özgür bırakılmasıdır.

e) İnsan, eylemlerinden sorumludur.

 

8. Aşağıdakilerden hangisi hac ibadeti için doğru değildir?

a)Hac Kurban bayramı zamanında yapılır

b)Hac Müslümanlar arasındaki kaynaşmayı sağlar

c)Hac sünnet bir ibadettir

d)Hac birlik ve beraberlik duygusunu geliştirir

e)Tavaf ihram ve Vakfe haccın farzlarındandır.

 

9. “Her kim zerre miktarı hayır işlemişse onu görecek, her kimde zerre miktarı şer İşlemişse onu görecektir.” (Zilzal, 6-8) ayetinde vurgulanan nedir ?

a) Herkes yaptıklarının karşılığını görecektir.

b) Herkes mutlaka bir gün ölecektir.

c) Bu dünya hayatının bir sonu vardır.

d) Bu dünya da yaptıklarımız yanımıza kar kalacaktır.

e) Hem bu dünya da hem de ahrette İyiler her zaman kazanacaktır.

 

10. İnsanı ve sorumluluklarını düşündüğümüzde, bir insan aşağıda verilenlerden hangisi veya hangilerine karşı sorumludur?

a)Allah’a – Hayvanlara

b)Topluma – Ailesine

c)Allah’a – Kendisine

d)Kendisine – Topluma

e) Hepsi

 

11. Ölen bir insanın yakınlarına yapılan ziyarete ne denir?

A)Vefa

b)Taziye

c)Hasenat

d)Mukabele

e)Cenaze

 

12. Aşağıdakilerden hangisi Müslüman’ın Müslüman üzerindeki haklardan biri değildir?

A)Selamını almak

B)Davetine gitmek

c)Malını paylaşmak

d)Cenazesine katılmak

e)Hastayken ziyaret etmek

 

13. Peygamberimize karşı duyulan derin saygı ve sevginin güzel ifadesi olan Mevlit isimli eserin yazarı kimdir?

A)Yahya Kemal

b)Süleyman Çelebi

c)Mehmet Akif

d)Cahit Sıtkı

e)Yunus Emre

 

14. Dünyada var olan dinlerde birbirine benzer ibadetlerin olmasının arka planındaki asıl gerekçe nedir?

a) Köken olarak aynı kaynağa dayanmaları

b) Büyük göçlerin etkisi

c)Ticari ilişkilerin etkisi

d) Sosyal ilişkilerdeki süreklilik

e)Dinler savaşı

 

15.”Onları (İbrahim’i, lut’u, ishak’ı ve yakup’u) emrimiz uyarınca doğru yolu gösteren önderler yaptık ve kendilerine iyi işler yapmayı , namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar daima bize ibadet eden kimselerdi.”( Enbiya :73)

Yukarıdaki ayetten hangi sonuç çıkarılamaz?

a) Bütün ilahi dinlerde benzer ibadetler vardır

b) Namaz, sadece Müslümanlara özgü bir ibadettir.

c) Zekat, daha önceki dinlerde de uygulanan bir ibadettir

d) Bütün peygamberler insanlara doğru yolu gösteren önderlerdir.

e) İbadet, bütün (bilgi yelpazesi.net) dinlerde mevcuttur

 

16.“Veren el alan elden hayırlıdır.” H.Şerif.

Sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi değildir?

A)Hayır yapmak Allah’ın rızasını kazanmaktır.

B)Zenginler Fakir insanlardan daha hayırlıdır.

C)Sadaka vermek ve hayır yapmakta yarışmalıyız.

D)Çok çalışıp hayır yapacak seviyeye gelmeliyiz.

E) Fakirler zenginlerden daha hayırlıdır.

 

17. İslam dünyasında Kurandan sonra başvurulan hadis kitapları arasında ikinci derecede önemli kabul edileni hangisidir?

a) Sahihi Buhari

b) Sahihi Müslim

c) Süneni Ebu Davut

d) Süneni Tirmizi

e) İbni Mace

 

18. Aşağıdaki hadis kitaplarından hangisi İmam Malik e ait hadis kitabıdır?

a) Sahih

b) Darimi

c) Tirmizi

d) Muvatta

e) Sünen

19. Kendisine peygamberimizin ahlakından soranlara siz Kuran okumuyor musunuz Onun ahlakı Kuran ahlakıdır diyen kimdir

a) Hz. Fatıma

b) Hz. Hatice

c) Hz. Ömer

d) Hz. Aişe

e) Hz. Ebu Bekir

 

20. ‘Kim Muhammed öldü derse onu kılıcımla iki parça ederim’ diye üzülen sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hz. Ömer

b) Hz. Ali

c) Hz. Bilali Habeşi

d) Hz. Hamza

e) Hz. Ebu Bekir

 

21. ‘Kolaylaştırınız zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz nefret ettirmeyiniz’ hadisi için en uygun ifade hangisidir?

a) Sünnet

b) Hadis

c) Sözlü Sünnet

d) Fiili Sünnet

e) Takriri Sünnet

 

22. Hicri yılın ilk ayı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Rebiül Evvel

b) Muharrem

c) Ramazan

d) Zilhicce

e) Aşure

 

23.İhrama giren kimseye aşağıdakilerden hangisini yapmak yasak değildir?

a) dikişli elbise giymek

b) tıraş olmak

c) cinsel ilişki

d) uyumak

e) bitki koparmak

 

24. Aşağıdakilerden hangisi (hac ibadetiyle ilgili) ziyaret edilen mekan isimlerinden birisi değildir?

a) Mikat

b) Mina

c) Sa’y

d) Arafat

e) Safa

 

25. Oruç ibadeti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru bir yargı değildir?

a) oruç ayı ramazandır

b) oruç güneşin doğmasıyla birlikte başlar

c) oruç kuranla sabit bir farzdır

d) oruç bazı dinlerde perhiz biçiminde uygulanmaktadır

e) oruç insanı kötülüklerden sakındırmayı amaçlayan bir ibadettir

 

26. Dua ve namaz ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlış verilmiştir?

a) dua yaratanla iletişim kurma yoludur

b) Namaz Kuranda salat sözcüğü ile ifade edilir

c) Namaz geçmişte bazı toplumlara da emredilmiş bir ibadettir

d) Namaz dinin direği olarak kabul edilir

e) ergenlik çağına girmiş herkese farzdır.

 

27. Aşağıdakilerden hangisi Kütübü Sitte yazarları arasında yer almaz?

a) Müslim

b) Ahmet b. Hanber

c) Ebu Davud

d) Tirmizi

e) İbni Mace

 

28. Peygamber efendimizin vefatı üzerine şaşıran Müslümanları ‘Kim ki Muhammed e tapıyorsa bilsin ki o ölmüştür. Kim ki Allaha ibadet ve kulluk ediyorsa bilsin ki Allah ölümsüzdür’ diyerek yatıştıran sahabe hangisidir?

a) Hz. Ömer

b) Hz. Ali

c) Hz. Bilali Habeşi

d) Hz. Hamza

e) Hz. Ebu Bekir

 

29. Namaz ibadetiyle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmaz?

a) Şükretmek

b) Dua etmek

c) Yardım etmek

d) Allah ı anmak

e) Niyaz etmek

 

 

Aşağıdaki cümlelerin başlarındaki boşluklara doğru olanına (D) yanlış olanına (Y) işaretini koyunuz.

30…… Hicri ikinci asırdan itibaren hadisler toplanmaya başlamış ama kitaplaşması hicri yedinci asrı bulmuştur.

 

31…… Hz. Muhammedi doğru anlamak için onun beşer ve peygamber kimliğinin ikisini de iyi kavramalıyız.

 

32…… Peygamberimizin davranışları amaçlarından soyutlanarak o nasıl yaptıysa öylece uygulanmalıdır.

 

33…… Kuran, canlı cansız her varlığın Allah ile kulluk ilişkisi içerisinde olduğunu söyler.

 

34…… Toplanan hadislerin bir araya getirildiği kitaplar arasında altı tanesi meşhur olmuş bunlara kütübü tis’a denmiştir.

 

35…… Hz. Peygamber, kelerden, sarımsaktan, megafir isimli baharatın kokusundan hoşlanmazdı. Ama bunları yasaklamadı.

 

36…… Kulun, işlediği günahtan pişmanlık duyup Allahtan af dilemesine ‘Nasuh Tevbe’ denir.

 

37…… Sahabe tarafından söylenen bir sözü veya işlenen bir fiili peygamberimizin reddetmeyip onaylamasına sözlü (bilgi yelpazesi.net) sünnet denir.

 

38…… Hz. Peygamber ergenlik çağına yaklaşmış çocukların mescitte harp oyunu oynamalarına izin vermiştir.

 

39…… Hadis, terim olarak Hz. Peygamberin takip ettiği yol, hayatında prensip haline getirdiği fiil ve davranışları ifade eder.

 

40…… Rasulullah ın abdest alışı takriri sünnete güzel bir örnektir.

 

41…… Tavaf, ihram ve vakfe haccın farzlarındandır.

 

42…… Önemli gecelerden Kuranı Kerimin üzerinde durduğu ve bahsettiği yalnızca Kadir Gecesidir.

 

43…… Kurban Bayramı Müslümanlarca zilkade ayının 10-13. günlerinde kutlanan bayramdır.-

 

44…… Hac ibadeti genellikle yaz aylarına denk geldiği için hacılar pek sorun yaşamazlar.

 

45…… Camide hoca efendinin hutbe okuduğu yere Mihrap adı verilir.

 

46…... Ülkemizde ibadet yerlerinin küçüklerine mescit büyüklerine cami adı verilmektedir.

 

47…....Kuranda Mekkenin dışındaki ibadet yerleri secde edilen yer anlamında mescit olarak adlandırılmıştır.

 

48…... İlahi dinlerde ilk kurbanın Hz. İbrahimin oğlunun kurban edilmesi ve koç olayı olduğu kabul edilir.

 

49…... Adak (nezr) : dinen yükümlü olmadığı halde kişinin kendisini yükümlülük altına sokmasıdır.

 

50…... Her müslümanın sadaka vermesi gerekir.

 

 

Başarılar Dilerim…“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 12. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar (HenüzYorumYapılmamış)

.

>Yazan: ...
>Yorum:
... .

>>>YORUM YAZ<<<
Not: Yorum Yaz Bölümünden Yazılar Da Gönderebilirsiniz. Yazıyı belgenizden kopyalayıp
aşağıdaki
Yorumunuz Kutucuğu'na yapıştırmanız yeterli...

 Adınız:
 Yorumunuz :


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


Eklediğiniz yorumlar/yazılar onaylandıktan sonra siteye eklenecektir.

 E Mail
(Zorunlu Değil):


OOO! BU YAZILAR DA ÇOK BEĞENİLMİŞ BİR GÖZ AT!!!


<<<TELİF HAKKI KONUSU (ALTTAKİ KAYAN YAZI) LÜTFEN OKUYUNUZ !.>>>

...Degerli Ziyaretçilerimiz... Sitemizde sizler için hazirladigimiz binlerce yazi bulunmaktadir... Hassas davranmamiza karsin gözümüzden kaçan bazi yazilar telif hakkiyla korunuyor olabilir... Telif Hakkiyla korunan yazilarla karsilasirsaniz (KAYNAK GÖSTERMENIZ SARTIYLA) yazilarin altindaki YORUM YAZ kismina bildirmenizi rica ederiz... Bu tür yazilar derhal siteden kaldirilacaktir... Saygilarimizla ... Bilgiyelpazesi Ekibi...

Eğitim Öğretim Tüm Konular
Tiyatro Oyunları, Skeçler, Piyesler
Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri
Kitap Özetleri
Belirli Gün ve Haftalar Tüm Belgeler
Konu Anlatımlı Dersler
İlahiler, İlahi Sözleri
Türküler, Türkü Sözleri, Türkülerimiz
Rehberlik Köşesi Belgeler, Araştırmalar, Yazılar
Roman Özetleri
Soru Bankası, Test Soruları
Yazarların, Şairlerin Hayatı, Eserleri / Kitapları, Edebi Kişilikleri
Yazılı Soruları - Yazılı Arşivi
Atasözleri ve Özellikleri
Belirli Gün ve Haftalar Tüm Belgeler
Coğrafya Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Yazılılar, Testler
Çeşitli Yazılar, Oradan Buradan
Çocuk Eğitimi
Çocuk Oyunları, Oyunlar
Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri
Dede Korkut Hikayeleri, Özetleri, Özellikleri
Destan, Destanlarımız Ve Özellikleri
Dil İle Kültür Arasındaki İlişki, Dil Nedir, Kültür Nedir
Edebiyat Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımlar - Test Soruları
Enler Bölüm Bölüm
Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Gelişim Ve Öğrenme Psikolojisi Dersi Konu Anlatımlar, Testler
Güzel Sözlerden Seçmeler, Özdeyişler, Vecizeler
Hazır Cevaplar
Hikayelerden Seçmeler
İllerimiz Ve İlçelerimiz Özellikleri Türkiye Tanıtımı
İlginç Ve Eğlenceli Bilgiler
İlkler Bölüm Bölüm
İngilizce Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
İsimler Ve Anlamları
Karne Bilgileri Öğretmen Görüşü Örnekleri
Kitap Özetleri
Konu Anlatımlı Dersler
Maniler, Manilerimiz
Masallardan Seçmeler
Matematik Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Özellikleri
Mesnevi'den Hikayeler
Muhasebe Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Ninni Ninni Ninniler, Ninnilerden Seçmeler
Pratik Bilgiler
Rehberlik Köşesi Belgeler, Araştırmalar, Yazılar
Roman Özetleri
Sayışmaca - Sayışmacalar, Sayışmacalardan Seçmeler
Sizin Gönderdikleriniz
Soru Bankası, Test Soruları
Sözlük Türkçe - İngilizce - Almanca
Şiir Koleksiyonu - Seçme Güzel Şiirler
Tarih Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
TC İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Tekerleme - Tekerlemeler, Tekerlemelerden Seçmeler
Tiyatro Oyunları, Skeçler , Piyesler
Türkçe Dersi Konu Anlatımlar - Test Soruları
Türküler, Türkü Sözleri, Türkülerimiz
Uluslararası İlişkiler Ve Politika Konu Anlatımlar
Vatandaşlık, Anayasa, İnsan Hakları Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Yazarların, Şairlerin Hayatı, Eserleri / Kitapları, Edebi Kişilikleri
Yazılı Soruları - Yazılı Arşivi  
Devamını Göster >>>

EĞİTİM ÖĞRETİM TÜM BİLGİLER

Konu Anlatımlı Dersler
Soru Bankası Testler
Yazılı Soruları Arşiv
Tiyatrolar,Skeç,Piyesler
Roman - Kitap Özetleri
Belirli Gün ve Haftalar
Çocuk Şarkıları, Şarkı Sözleri
İlahiler, İlahi Sözleri
Atasözleri Hikayeleri Özellikleri
Yazar ve Şairlerin Hayatı
Destanlar Ve Özellikleri
Dil İle Kültür İlişkisi
Enler Bölüm Bölüm
Güzel Sözler, Özdeyişler
Hayatın İçinden Bilgiler
Hikayelerden Seçmeler
İl İlçe Türkiye Tanıtımı
İlginç Eğlenceli Bilgiler
İlkler Bölüm Bölüm
İsimler Ve Anlamları
Maniler Manilerimiz
Masallardan Seçmeler
Meslek Tanıtımları
Mesnevi'den Hikayeler
Ninni Ninni Ninniler
Pratik Bilgiler
Sayışmaca Sayışmacalar
Şiirler, Şiir Koleksiyonu
Tekerleme Tekerlemeler
Devamını Göster>>>
 

KONU ANLATIMLI DERS

Beden Eğit Konu Anlatım
Bilgi İletişim Konu Anlat.
Biyoloji Konu Anlatım
Coğrafya Konu Anlatım
Din Kültürü Anlatım
Edebiyat Konu Anlatım
Eğitim Bilimleri Anlatım
Felsefe Konu Anlatım
Fen Ve Tekno. Anlat
Gelişim Ve Öğrenme
İngilizce Konu Anlatım
İnkılap Tarihi Konu Anlat.
Matematik Konu Anlatım
Muhasebe Konu Anlatım
Osmanlı Tarihi Anlat.
Tarih Dersi Konu Anlatım
Türkçe Dersi Anlatım
Uluslararası İlişkiler
Vatandaşlık Ve Anayasa
  

YAZILI SORULARI ARŞİVİ

Biyoloji Dersi Yazılıları
Coğrafya Dersi Yazılıları
Dil Ve Anlatım Yazılıları
Din Kültürü Yazılıları
Edebiyat Dersi Yazılıları
Fen Bilimleri Yazılıları
Fizik Yazılıları
İngilizce Yazılıları
İnkılap Tarihi Yazılıları
Kimya Yazılıları
Matematik Dersi Yazılıları
Sosyal Bilgiler Yazılıları
Trafik Dersi Yazılıları
Türkçe Dersi Yazılıları
Vatandaşlık Yazılıları
  

SORU BANKALARI TESTLER

Coğrafya Soru Bankası
Din Kültür. Soru Bankası
Edebiyat Soru Bankası
Fen Ve Tek Soru Bankası
İngilizce Soru Bankası
İnkılap Tarihi Soru Bank
KPSS Soru Bankası
Matematik Soru Bankası
Sosyal Bil. Soru Bankası
Tarih Dersi Soru Bankası
Türkçe Soru Bankası
Vatandaşlık Soru Bankası
  

REHBERLİK KÖŞESİ

Ders Çalışma, Ödev Yap
İş Hayatı Başarısı
Kişisel Bedensel Gelişim
Meslek Tanıtımları
Okul Başarısı, Uyum
Okuma Alışkanlığı Kazan.
Öğretmenlik Mesleği
Sınavlara Hazırlık Rehber
Sinirini Engelle
  

BİLGİSAYAR OYUNLARI

Akıl Zeka Eğitici Oyunlar
Araba, Yarış Oyunları
Ateş Etme Oyunları
Beceri Yetenek Oyunları
Birleştirme Patlatma
Boyama Oyunları
Dövüş Oyunları
Futbol Oyunları
Giysi Giydirme Oyunları
Hedef Vurma
Komik Eğlenceli Oyunlar
Macera Oyunları
Mario Oyunları
Motosiklet Yarışı
Resim Yapma Oyunları
Savaş Oyunları
Silah Oyunlar
Tasarlama Oyunları
Yemek Yapma Oyunları
Devamını Göster>>>
  

YEMEK TARİFLERİ MUTFAK

Aperatifler Atıştırmalar
Balık Yemeği Tarifleri
Börekler Çörekler
Çorba Tarifleri
Dolma Tarifleri
Deniz Ürünü Tarifleri
Diyet Yemeği Tarifleri
Et Yemeği Tarifleri
Kebaplar Köfte Tarifleri
Kek Tarifleri
Komposto Tarifleri
Kurabiye Tarifleri
Pasta Tarifleri
Pilav Tarifleri
Reçel Tarifleri
Salatalar, Garnitürler
Salçalar, Soslar
Sarma Tarifleri
Sebze Yemeği Tarifleri
Tatlılar, Tartlar, Turta
Tavuk Yemeği Tarifleri
Devamını Göster>>>
  

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN BİLGİLER

Hastalıklar, Çeşitleri
Sağlık Kısa Notlar
Sigara Zararları, Bırakma
Şifalı Bitkiler, Özellikleri
Şifalı Bitki Karışımları