Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Türk Edebiyatı Yazılı Soruları > Türk Edebiyatı 11. Sınıf 2. Dönem 3. Yazılı Soruları

TÜRK EDEBİYATI 11. SINIF 2. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI (5) (TEST) (CEVAP ANAHTARLI)

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………..… OKULU 11/… SINIFI

TÜRK EDEBİYATI 2. DÖNEM 3. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

1.Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun edebiyatının özellikleri arasında yer almaz?

A) Bu dönemde aruz vezni bırakılmış, hece vezni kullanılmaya başlanmıştır.

B) Daha çok bireysel konular işlenmiştir.

C) Beyit hâkimiyeti kırılmış anlam bütüne yayılmıştır.

D) Süslü ve söz sanatlarıyla dolu bir anlatım görülür.

E) Batı’dan sone ve terza-rima gibi nazım biçimleri alınmıştır.

 

2. Aşağıdakilerden hangisi Yahya Kemal’ ait değildir?

A) Eski Şiirin Rüzgarıyla

B) Kendi Gök Kubbemiz

C) Süleymaniye Kürsüsünde

D) Siyasi ve Edebi Hatıralarım

E) Eğil Dağlar

 

3. …..Avrupa’da Bir Cevelan’da, uzun bir tren yolculuğunu ve Avrupa kentlerini anlatır. Ali Bey’in Seyahat Jurnali, Cenap Şahabettin’in Avrupa Mektupları devrilerinin çok okunan gezi kitaplarındandır. Cumhuriyet devrinde öne çıkan gezi yazarlarına baktığımızda, göze ilk çarpan isimlerden biri……………. olur. “Denizaşırı”, “Tuna Kıyıları”, Taymis Kıyıları”, “Hind”, “Yolcu Defteri”, “Bizim Akdeniz”, şu an dahi okuyucuya büyük keyıf veren kitaplar, …………. “Anadolu Notları” ile edebiyatçı kimliğiyle gezginliğini birleştirir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Namık Kemal — Halikarnas Balıkçısı- Reşat Nuri Güntekin

B) Ahmet Mithat Efendi- Falih Rıfkı Atay- Reşat Nuri Güntekin

C) Ahmet Mithat Efendi — Reşat Nuri Güntekin — Falih Rıfkı Atay

D) Namık Kemal — Halikarnas Balıkçısı- Falih Rıfkı Atay

E) Ahmet Mithat Efendi Falih Rıfkı Atay — Halikarnas Balıkçısı

 

4. Aşağıdakilerden hangisi Milli edebiyat dönemi için söylenemez?

A) Sanatçılar sade bir dille eser vermeyi amaçlamışlardır.

B) Doğa ve vatan sevgisi başlıca temalardır.

C) Milli kaynaklara yönelmeyi esas almışlardır.

D) Yeni Lisan makalesinin yayımlanmasıyla başlar.

E) Roman ve hikayelerde olaylar İstanbul’da geçer.

 

5. Aşağıdakilerden hangisi Peyami Safa’ya ait değildir?

A) Bir Tereddüdün Romanı

B) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

C) Matmazel Noraliya’ nın Koltuğu

D) Kendi Gök Kubbemiz

E) Fatih-Harbiye

 

6.

I. Fatih- Harbiye’de Doğu Batı sorununu, iki kültür arasında bocalamaları anlatır.

Il. Sodom ve Gomore’de Kurtuluş Savaşı yıllarında işgal altındaki İstanbul’daki ahlak  bozuklukları konu edinir.

Numaralandırılmış cümlelerde hakkında bilgi verilen romanlar aşağıdaki sanatçılardan hangilerine aittir?

A) Peyami Safa -- Halide Edip Adıvar

B) Peyami Safa - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

C) Ahmet Hamdi Tanpınar—Yakup Kadri Karaosmanoğlu

D) Peyami Safa — Ahmet Hamdi Tanpınar

E) Reşat Nuri Güntekin — Halide Edip Adıvar

 

7. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Efruz Bey’in yazarı Ali Canip Yöntem’dir.

B) Mehmet Emin Yurdakul şiirlerinde heceyi kullanmıştır.

C) Ömer Seyfettin, olay hikayeIeri kaleme almıştır.

D) Yeni Lisan makalesi Genç Kalemler’de yayımlanmıştır.

E) Ziya Gökalp, sosyoloji alanındaki çalışmalarıyla da tanınır.

 

8. Aşağıdaki şairlerden hangisi Beş Hececiler içerisinde yer almaz?

A) Yusuf Ziya Ortaç

B) Orhon Seyfi Orhon

C) Enis Behiç Koryürek

D) Falih Rıfkı Atay

E) Halit Fahri Ozansoy

 

9. Aşağıdakilerden hangisinde Türk edebiyatı sanatçılarıyla ilgili yanlış bir verilmiştir?

A) Yahya Kemal’in hece ölçüsüyle yazdığı bir şiiri vardır.

B) Mehmet Akif nazmı nesre yaklaştıran şiirler yazmıştır.

C) Hüseyin Rahmi eserlerinde sokağın dilini yansıtmıştır.

D) Ömer Seyfettin’in konusunu tarihten alan eserleri vardır.

E) Cenap Şahabettin, şiir dilini konuşma diline yaklaştırmıştır.

 

10. Şiiri, düşüncelerini topluma yaymada bir araç olarak gören .........; bu bakımdan ……….akımına da karşı durur.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri  getirilebilir?

A) Cenap Şahabettin — sembolizm

B) Abdulhak Hamit — parnasizm

C) Mehmet Akif — sembolizm

D) Tevfik Fikret — parnasizm

E) Ahmet Haşim — romantizm

 

11. Aşağıdakilerden hangisinde Halide Edip Adıvar’ın “anı” türündeki eserleri bir arada verilmiştir?

A) Dağa Çıkan Kurt, Harap Mabedler

B) Türkün Ateşle İmtihanı, Mor Salkımlı Ev

C) Kubbede Kalan Hoş Seda, İzmir’den Bursa’ya

D) Ateşten Gömlek, (bilgi yelpazesi.net) Vurun Kahpeye

E) Sinekli Bakkal, Handan

 

12. Aşağıdakilerden hangisi Faruk Nafiz Çamlıbel’in bir eseridir?

A) Miskinler Tekkesi

B) Miras

C) Yalnızız

D) Canavar

E) Çağlayanlar

 

13. Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinin hangisi yanlıştır?

A) Yalnız Efe – Ömer Seyfettin

B) Safahat- Mehmet Akif Ersoy

C) Aziz İstanbuI-Yahya Kemal Beyatlı

D) Fatih — Harbiye - Peyami Safa

E) Çankaya - Halide Edip Adıvar

 

14. Aşağıda Türk edebiyatının bazı dönemleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Servet-i Fünun şairleri şiirlerinde nazım ve nesri birbirine yaklaştırmışlardır.

B) Tanzimat birinci dönemi romancıları romantizm akımından etkilenmişlerdir.

C) Divan şiirinde genellikle dış dünya ele alınmış ve somut konular işlenmiştir.

D) Milli edebiyat dönemi eserlerinde gerçekliğe yaklaşma amacı güdülmüştür.

E) Fecr-i Aticiler “Sanat şahsi ve muhteremdir.” görüşünü benimsemişlerdir.

 

15. Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin’e ait değildir?

A) Kızıl Elma

B) Kaşağı

C) Pembe İncili Kaftan

D) Beyaz Lale

E) Bahar ve Kelebekler

 

16. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgi içermektedir?

A) Ziya Gökalp, Türkçülük akımını sistemleştirmiştir.

B) Yakup Kadri “Toplum için sanat”ı savunmuştur.

C) Refik Halit Karay, deneme, fıkra, mizah, hiciv, roman ve hikayeler yazmıştır.

D) Ömer Seyfettin, Atatürk’le ilgili anılarını anlattığı eserleriyle tanınmıştır.

E) Halide Edip, realizmi ön planda olan romanlar yazmıştır.

 

17. Aşağıdakilerden hangisi Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun farklı türdeki bir eseridir?

A) Yaban

B) Okun Ucundan

C) Nur Baba

D) Sodom ve Gomore

E) Kiralık Konak

 

18. Aşağıdaki yazar- eser eşleştirmelerinin hangisi yanlıştır?

A) Abdülhak Şinasi Hisar- Boğaziçi Mehtapları

B) Ahmet Hikmet Müftüoğlu - Haristan ve Gülistan

C) Mehmet Fuat Köprülü - Türk Edebiyatında ilk Mutasavvıflar

D) Orhan Seyfi Orhon - Peri Kızı ile Çoban Hikayesi

E) Halit Fahri Ozansoy -Çoban Çeşmesi

 

19.

Ülkemizde bilimsel anlamda edebiyat tarihçiliğinin öncüsüdür. Fecr-i Âti’den Milli Edebiyat’a katılmış yazarlardandır. “Türk Edebiyatı Tarihi, Edebiyat Araştırmaları, Türk Saz Şairleri Antolojisi, Türk Edebiyatında ilk Mutasavvıflar” gibi eserleri vardır.

Yukarıda hangi edebiyat tarihçimizden söz edilmektedir?

A) Cevdet Kudret                                        B) Nihat Sami Banarlı

C) Mehmet Fuat Köprülü                          D) Ahmet Hamdi Tanpınar

E) Vasfi Mahir Kocatürk

 

20.Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Funun Edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

A) Romanlarda genellikle olayların İstanbul dışında geçmesi.

B) Sone, terza-rima gibi nazım biçimlerinin benimsenmesi

C) Aruz vezninin kullanılması.

D) Yabancı sözcüklerle yüklü bir dil kullanılması.

E) Nazmın nesre yaklaştırılması.

 

21. Edebiyatımızdaki ilk kusursuz romanları o yazmıştır.Türk edebiyatında realizmin en büyük temsilcisidir. Romanlarında konularını aydın çevreden seçerken hikâyelerinde sıradan insanların hayatını konu edinir. Roman ve hikâye tekniği çok sağlamdır. Diğer Servet-i Fünun sanatçıları gibi onun da dili oldukça ağırdır.

Bu paragrafta sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Tevfik Fikret                            B)  Halit Ziya Uşaklıgil                       C)  Ömer Seyfettin

D)  Hüseyin Cahit Yalçın                          E)  Namık Kemal

 

22. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat dönemi edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

A) Eserlerde, hayata dönük memleket sorunları dile getirilmiştir.

B) Hece vezni asıl vezin olarak kabul edilmiştir.

C) Hikaye ve romanlarda ilk kez İstanbul dışına çıkılır.

D) Türk tarihine ve milli kaynaklara yönelme görülür.

E) Şiirde sembolizmin, romanda romantizmin etkisinde kalmışlardır.

 

23Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret'in sanatçı özelliklerinden biri değildir?

A) Biçimde yaptığı değişiklikle beyit geleneğini kırar.

B) Anlamı bütün şiire yayar, serbest müstezatı geliştirir.

C) Dili dönemine oranla açık, yalın ve anlaşılırdır.

D) Aruzu Türkçeye ustalıkla uygular.

E) Şiiri canlı, devingen bir doğa, ses ve biçim güzellikleriyle belirginleşir.

 

24Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünün şiirinin özelliklerinden biri değildir?

A) Servet - i Fünun şiiri toplumcu, iyimser bir şiir olup bireyciliği aşmasını bilmiştir.

B) Fikret, ilkin bireyci şiirler yazsa da sonraları toplumcu, tarihi irdeleyen şiirler yazar.

C) Bu şiir karışık bir dönemin özelliklerini içerdiğinden sanatçısı, romantik. parnasçı, sembolisttir.

D) Tablo gibi şiir için doğaya yönelirler, doğa onlar için canlı, devinen bir resim gibidir.

E) Ekrem'le Hamit'in romantizmini, duygusallığını benimsemesine karşın gerçekçidir.

 

25.

I. Arapça ve Farsça kelime ve terkiplerle yüklü ağır bir dil kullanılmıştır.

II. Romantizm ve klasisizmin etkisinde kalmışlardır.

III. Bu dönem sanatçıları tiyatroyu toplumu eğitmek amacıyla kullanmışlardır.

IV. Romanda kişiler ve olaylar çoğunlukla İstanbul’dan seçilmiştir.

V. Yazarlar, romanlarına kişiliklerini yansıtmamışlardır.

Bu özelliklerden hangi ikisi Servet-i Fünun edebiyatı için söylenemez?

A) I. ve II.                                       B) IV. ve V.                            C) III. ve IV.

D) II. ve III.                                    E) II. ve V.

 

BAŞARILAR…

 

CEVAP ANAHTARI

 

01-A

02-C

03-B

04-E

05-D

06-B

07-A

08-D

09-E

10-C

11-B

12-D

13-E

14-C

15-A

16-D

17-B

18-E

19-C

20-A

21-B

22-E

23-C

24-A

25-D“TÜRK EDEBİYATI 11. SINIF 2. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“TÜRK EDEBİYATI YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“TÜRK EDEBİYATI KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“TÜRK EDEBİYATI SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 
EĞİTİM ÖĞRETİM KONULARI Atasözleri Hikayeleri Özellikleri Belirli Gün ve Haftalar Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri Hikayelerden Seçmeler İlginç Bilgiler Eğlenceli Bilgiler İllerimiz Ve İlçelerimiz Türkiye Kitap Özetleri Roman Özetleri Konu Anlatımlı Dersler Maniler Manilerden Seçmeler Masal Masallardan Seçmeler Meslek Tanıtımları Meslekler Rehberlik Köşesi Soru Bankası, Test Soruları Şiirler Seçme Güzel Şiirler Tekerleme Tekerlemeler Tiyatro Oyunları, Skeç, Piyes Türküler Türkü Sözleri Yazar Ve Şairlerin Hayatı Yazılı Soruları Arşivi ***Devamını Göster*** KONU ANLATIMLI DERSLER Beden Eğitimi Dersi Konu Anlatımı Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Dersi Konu Anlatımı Biyoloji Dersi Konu Anlatımı Coğrafya Dersi Konu Anlatımı Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Konu Anlatımı Edebiyat Dersi Konu Anlatımı Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Felsefe Dersi Konu Anlatımı Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Gelişim Ve Öğrenme Dersi Konu Anlatımı Hazreti Muhammed'in Hayatı Dersi Konu Anlatımı İngilizce Dersi Konu Anlatımı Matematik Dersi Konu Anlatımı Muhasebe Dersi Konu Anlatımı Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı Tarih Dersi Konu Anlatımı Türkçe Dersi Konu Anlatımı Uluslar Arası İlişkiler Dersi Konu Anlatımı Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Dersi Konu Anlatımı ***Devamını Göster*** YAZILI SORULARI YAZILILAR Bilişim Teknolojileri Yazılı Soruları Biyoloji Yazılı Soruları Coğrafya Yazılı Soruları Dil Ve Anlatım Yazılı Soruları Din Kültürü Yazılı Soruları Edebiyat Yazılı Soruları Fen Bilimleri Yazılı Soruları Fizik Yazılı Soruları İngilizce Yazılı Soruları İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Yazılı Soruları Kimya Yazılı Soruları İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Matematik Yazılı Soruları Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları Tarih Yazılı Soruları TC İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Trafik Güvenliği Trafik Ve İlk Yardım Yazılı Soruları Türk Edebiyatı Yazılı Soruları Türkçe Yazılı Soruları Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Yazılı Soruları ***Devamını Göster*** SORU BANKASI TEST SORULARI Coğrafya Test Soruları Soru Bankası Din Kültürü Test Soruları Soru Bankası Edebiyat Test Soruları Soru Bankası Fen Bilimleri Test Soruları Soru Bankası İngilizce Test Soruları Soru Bankası İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Matematik Test Soruları Soru Bankası Osmanlı Tarihi Test Soruları Soru Bankası Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası Tarih Test Soruları Soru Bankası TC İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Türkçe Test Soruları Soru Bankası Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Test Soruları Soru Bankası ***Devamını Göster*** REHBERLİK KÖŞESİ Ders Çalışma Ödev Yapma İş Hayatı Başarısını Arttırma Kişisel Bedensel Gelişim Meslek Tanıtımları Okul Başarısını Arttırma Okuma Alışkanlığı Kazandırma Öğretmenlik Mesleği Sınavlara Hazırlanma Sinirini Engelle ***Devamını Göster*** HAYATIN İÇİNDEN BİLGİLER Cep Telefonu Mesajları İsimler Sözlüğü Pratik Bilgiler Yazıklar Olsun Zararları Sakıncaları ***Devamını Göster*** BİLGİSAYAR OYUNLARI Akıl Zeka Eğitici Oyunlar Araba Yarışı Oyunları Ateş Etme Hedef Vurma Oyunları Beceri Yetenek Oyunları Birleştirme Patlatma Oyunları Boyama Oyunları Dövüş Oyunları Futbol Oyunları Giysi Giydirme Oyunları Komik Eğlenceli Oyunlar Macera Oyunları Mario Oyunları Motosiklet Oyunları Savaş Oyunları Tasarlama Oyunları Yemek Yapma Oyunları ***Devamını Göster*** YEMEK TARİFLERİ MUTFAK Aperatifler Atıştırmalıklar Balık Yemekleri Tarifleri Tarifleri Börek Çörek Tarifleri Çorba Tarifleri Tarifleri Dolma Sarma Tarifleri Diyet Yemekleri Tarifleri Et Yemekleri Kebap Köfte Tarifleri Kek Tarifleri Komposto Tarifleri Kurabiye Tarifleri Pasta Tarifleri Pilav Tarifleri Reçel Tarifleri Salata Garnitür Tarifleri Sebze Yemeği Tarifleri Tatlı Turta Tart Tarifleri Tavuk Yemekleri Tarifleri ***Devamını Göster*** SAĞLIKLI YAŞAM REHBERİ Hastalıklar Çeşitleri Özellikleri Sağlık İçin Minik Notlar Sigaranın Zararları Sigarayı Bırakma Yolları Şifalı Bitkiler Listesi Şifalı Bitki Karışımları ***Devamını Göster***