Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Türk Edebiyatı Yazılı Soruları > Türk Edebiyatı 11. Sınıf 2. Dönem 3. Yazılı Soruları

TÜRK EDEBİYATI 11. SINIF 2. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI (5) (TEST) (CEVAP ANAHTARLI)

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………..… OKULU 11/… SINIFI

TÜRK EDEBİYATI 2. DÖNEM 3. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

1.Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun edebiyatının özellikleri arasında yer almaz?

A) Bu dönemde aruz vezni bırakılmış, hece vezni kullanılmaya başlanmıştır.

B) Daha çok bireysel konular işlenmiştir.

C) Beyit hâkimiyeti kırılmış anlam bütüne yayılmıştır.

D) Süslü ve söz sanatlarıyla dolu bir anlatım görülür.

E) Batı’dan sone ve terza-rima gibi nazım biçimleri alınmıştır.

 

2. Aşağıdakilerden hangisi Yahya Kemal’ ait değildir?

A) Eski Şiirin Rüzgarıyla

B) Kendi Gök Kubbemiz

C) Süleymaniye Kürsüsünde

D) Siyasi ve Edebi Hatıralarım

E) Eğil Dağlar

 

3. …..Avrupa’da Bir Cevelan’da, uzun bir tren yolculuğunu ve Avrupa kentlerini anlatır. Ali Bey’in Seyahat Jurnali, Cenap Şahabettin’in Avrupa Mektupları devrilerinin çok okunan gezi kitaplarındandır. Cumhuriyet devrinde öne çıkan gezi yazarlarına baktığımızda, göze ilk çarpan isimlerden biri……………. olur. “Denizaşırı”, “Tuna Kıyıları”, Taymis Kıyıları”, “Hind”, “Yolcu Defteri”, “Bizim Akdeniz”, şu an dahi okuyucuya büyük keyıf veren kitaplar, …………. “Anadolu Notları” ile edebiyatçı kimliğiyle gezginliğini birleştirir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Namık Kemal — Halikarnas Balıkçısı- Reşat Nuri Güntekin

B) Ahmet Mithat Efendi- Falih Rıfkı Atay- Reşat Nuri Güntekin

C) Ahmet Mithat Efendi — Reşat Nuri Güntekin — Falih Rıfkı Atay

D) Namık Kemal — Halikarnas Balıkçısı- Falih Rıfkı Atay

E) Ahmet Mithat Efendi Falih Rıfkı Atay — Halikarnas Balıkçısı

 

4. Aşağıdakilerden hangisi Milli edebiyat dönemi için söylenemez?

A) Sanatçılar sade bir dille eser vermeyi amaçlamışlardır.

B) Doğa ve vatan sevgisi başlıca temalardır.

C) Milli kaynaklara yönelmeyi esas almışlardır.

D) Yeni Lisan makalesinin yayımlanmasıyla başlar.

E) Roman ve hikayelerde olaylar İstanbul’da geçer.

 

5. Aşağıdakilerden hangisi Peyami Safa’ya ait değildir?

A) Bir Tereddüdün Romanı

B) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

C) Matmazel Noraliya’ nın Koltuğu

D) Kendi Gök Kubbemiz

E) Fatih-Harbiye

 

6.

I. Fatih- Harbiye’de Doğu Batı sorununu, iki kültür arasında bocalamaları anlatır.

Il. Sodom ve Gomore’de Kurtuluş Savaşı yıllarında işgal altındaki İstanbul’daki ahlak  bozuklukları konu edinir.

Numaralandırılmış cümlelerde hakkında bilgi verilen romanlar aşağıdaki sanatçılardan hangilerine aittir?

A) Peyami Safa -- Halide Edip Adıvar

B) Peyami Safa - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

C) Ahmet Hamdi Tanpınar—Yakup Kadri Karaosmanoğlu

D) Peyami Safa — Ahmet Hamdi Tanpınar

E) Reşat Nuri Güntekin — Halide Edip Adıvar

 

7. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Efruz Bey’in yazarı Ali Canip Yöntem’dir.

B) Mehmet Emin Yurdakul şiirlerinde heceyi kullanmıştır.

C) Ömer Seyfettin, olay hikayeIeri kaleme almıştır.

D) Yeni Lisan makalesi Genç Kalemler’de yayımlanmıştır.

E) Ziya Gökalp, sosyoloji alanındaki çalışmalarıyla da tanınır.

 

8. Aşağıdaki şairlerden hangisi Beş Hececiler içerisinde yer almaz?

A) Yusuf Ziya Ortaç

B) Orhon Seyfi Orhon

C) Enis Behiç Koryürek

D) Falih Rıfkı Atay

E) Halit Fahri Ozansoy

 

9. Aşağıdakilerden hangisinde Türk edebiyatı sanatçılarıyla ilgili yanlış bir verilmiştir?

A) Yahya Kemal’in hece ölçüsüyle yazdığı bir şiiri vardır.

B) Mehmet Akif nazmı nesre yaklaştıran şiirler yazmıştır.

C) Hüseyin Rahmi eserlerinde sokağın dilini yansıtmıştır.

D) Ömer Seyfettin’in konusunu tarihten alan eserleri vardır.

E) Cenap Şahabettin, şiir dilini konuşma diline yaklaştırmıştır.

 

10. Şiiri, düşüncelerini topluma yaymada bir araç olarak gören .........; bu bakımdan ……….akımına da karşı durur.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri  getirilebilir?

A) Cenap Şahabettin — sembolizm

B) Abdulhak Hamit — parnasizm

C) Mehmet Akif — sembolizm

D) Tevfik Fikret — parnasizm

E) Ahmet Haşim — romantizm

 

11. Aşağıdakilerden hangisinde Halide Edip Adıvar’ın “anı” türündeki eserleri bir arada verilmiştir?

A) Dağa Çıkan Kurt, Harap Mabedler

B) Türkün Ateşle İmtihanı, Mor Salkımlı Ev

C) Kubbede Kalan Hoş Seda, İzmir’den Bursa’ya

D) Ateşten Gömlek, (bilgi yelpazesi.net) Vurun Kahpeye

E) Sinekli Bakkal, Handan

 

12. Aşağıdakilerden hangisi Faruk Nafiz Çamlıbel’in bir eseridir?

A) Miskinler Tekkesi

B) Miras

C) Yalnızız

D) Canavar

E) Çağlayanlar

 

13. Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinin hangisi yanlıştır?

A) Yalnız Efe – Ömer Seyfettin

B) Safahat- Mehmet Akif Ersoy

C) Aziz İstanbuI-Yahya Kemal Beyatlı

D) Fatih — Harbiye - Peyami Safa

E) Çankaya - Halide Edip Adıvar

 

14. Aşağıda Türk edebiyatının bazı dönemleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Servet-i Fünun şairleri şiirlerinde nazım ve nesri birbirine yaklaştırmışlardır.

B) Tanzimat birinci dönemi romancıları romantizm akımından etkilenmişlerdir.

C) Divan şiirinde genellikle dış dünya ele alınmış ve somut konular işlenmiştir.

D) Milli edebiyat dönemi eserlerinde gerçekliğe yaklaşma amacı güdülmüştür.

E) Fecr-i Aticiler “Sanat şahsi ve muhteremdir.” görüşünü benimsemişlerdir.

 

15. Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin’e ait değildir?

A) Kızıl Elma

B) Kaşağı

C) Pembe İncili Kaftan

D) Beyaz Lale

E) Bahar ve Kelebekler

 

16. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgi içermektedir?

A) Ziya Gökalp, Türkçülük akımını sistemleştirmiştir.

B) Yakup Kadri “Toplum için sanat”ı savunmuştur.

C) Refik Halit Karay, deneme, fıkra, mizah, hiciv, roman ve hikayeler yazmıştır.

D) Ömer Seyfettin, Atatürk’le ilgili anılarını anlattığı eserleriyle tanınmıştır.

E) Halide Edip, realizmi ön planda olan romanlar yazmıştır.

 

17. Aşağıdakilerden hangisi Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun farklı türdeki bir eseridir?

A) Yaban

B) Okun Ucundan

C) Nur Baba

D) Sodom ve Gomore

E) Kiralık Konak

 

18. Aşağıdaki yazar- eser eşleştirmelerinin hangisi yanlıştır?

A) Abdülhak Şinasi Hisar- Boğaziçi Mehtapları

B) Ahmet Hikmet Müftüoğlu - Haristan ve Gülistan

C) Mehmet Fuat Köprülü - Türk Edebiyatında ilk Mutasavvıflar

D) Orhan Seyfi Orhon - Peri Kızı ile Çoban Hikayesi

E) Halit Fahri Ozansoy -Çoban Çeşmesi

 

19.

Ülkemizde bilimsel anlamda edebiyat tarihçiliğinin öncüsüdür. Fecr-i Âti’den Milli Edebiyat’a katılmış yazarlardandır. “Türk Edebiyatı Tarihi, Edebiyat Araştırmaları, Türk Saz Şairleri Antolojisi, Türk Edebiyatında ilk Mutasavvıflar” gibi eserleri vardır.

Yukarıda hangi edebiyat tarihçimizden söz edilmektedir?

A) Cevdet Kudret                                        B) Nihat Sami Banarlı

C) Mehmet Fuat Köprülü                          D) Ahmet Hamdi Tanpınar

E) Vasfi Mahir Kocatürk

 

20.Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Funun Edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

A) Romanlarda genellikle olayların İstanbul dışında geçmesi.

B) Sone, terza-rima gibi nazım biçimlerinin benimsenmesi

C) Aruz vezninin kullanılması.

D) Yabancı sözcüklerle yüklü bir dil kullanılması.

E) Nazmın nesre yaklaştırılması.

 

21. Edebiyatımızdaki ilk kusursuz romanları o yazmıştır.Türk edebiyatında realizmin en büyük temsilcisidir. Romanlarında konularını aydın çevreden seçerken hikâyelerinde sıradan insanların hayatını konu edinir. Roman ve hikâye tekniği çok sağlamdır. Diğer Servet-i Fünun sanatçıları gibi onun da dili oldukça ağırdır.

Bu paragrafta sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Tevfik Fikret                            B)  Halit Ziya Uşaklıgil                       C)  Ömer Seyfettin

D)  Hüseyin Cahit Yalçın                          E)  Namık Kemal

 

22. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat dönemi edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

A) Eserlerde, hayata dönük memleket sorunları dile getirilmiştir.

B) Hece vezni asıl vezin olarak kabul edilmiştir.

C) Hikaye ve romanlarda ilk kez İstanbul dışına çıkılır.

D) Türk tarihine ve milli kaynaklara yönelme görülür.

E) Şiirde sembolizmin, romanda romantizmin etkisinde kalmışlardır.

 

23Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret'in sanatçı özelliklerinden biri değildir?

A) Biçimde yaptığı değişiklikle beyit geleneğini kırar.

B) Anlamı bütün şiire yayar, serbest müstezatı geliştirir.

C) Dili dönemine oranla açık, yalın ve anlaşılırdır.

D) Aruzu Türkçeye ustalıkla uygular.

E) Şiiri canlı, devingen bir doğa, ses ve biçim güzellikleriyle belirginleşir.

 

24Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünün şiirinin özelliklerinden biri değildir?

A) Servet - i Fünun şiiri toplumcu, iyimser bir şiir olup bireyciliği aşmasını bilmiştir.

B) Fikret, ilkin bireyci şiirler yazsa da sonraları toplumcu, tarihi irdeleyen şiirler yazar.

C) Bu şiir karışık bir dönemin özelliklerini içerdiğinden sanatçısı, romantik. parnasçı, sembolisttir.

D) Tablo gibi şiir için doğaya yönelirler, doğa onlar için canlı, devinen bir resim gibidir.

E) Ekrem'le Hamit'in romantizmini, duygusallığını benimsemesine karşın gerçekçidir.

 

25.

I. Arapça ve Farsça kelime ve terkiplerle yüklü ağır bir dil kullanılmıştır.

II. Romantizm ve klasisizmin etkisinde kalmışlardır.

III. Bu dönem sanatçıları tiyatroyu toplumu eğitmek amacıyla kullanmışlardır.

IV. Romanda kişiler ve olaylar çoğunlukla İstanbul’dan seçilmiştir.

V. Yazarlar, romanlarına kişiliklerini yansıtmamışlardır.

Bu özelliklerden hangi ikisi Servet-i Fünun edebiyatı için söylenemez?

A) I. ve II.                                       B) IV. ve V.                            C) III. ve IV.

D) II. ve III.                                    E) II. ve V.

 

BAŞARILAR…

 

CEVAP ANAHTARI

 

01-A

02-C

03-B

04-E

05-D

06-B

07-A

08-D

09-E

10-C

11-B

12-D

13-E

14-C

15-A

16-D

17-B

18-E

19-C

20-A

21-B

22-E

23-C

24-A

25-D“TÜRK EDEBİYATI 11. SINIF 2. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“TÜRK EDEBİYATI YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“TÜRK EDEBİYATI KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“TÜRK EDEBİYATI SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar (HenüzYorumYapılmamış)

.

>Yazan: ...
>Yorum:
... .

>>>YORUM YAZ<<<
Not: Yorum Yaz Bölümünden Yazılar Da Gönderebilirsiniz. Yazıyı belgenizden kopyalayıp
aşağıdaki
Yorumunuz Kutucuğu'na yapıştırmanız yeterli...

 Adınız:
 Yorumunuz :


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


Eklediğiniz yorumlar/yazılar onaylandıktan sonra siteye eklenecektir.

 E Mail
(Zorunlu Değil):


OOO! BU YAZILAR DA ÇOK BEĞENİLMİŞ BİR GÖZ AT!!!


<<<TELİF HAKKI KONUSU (ALTTAKİ KAYAN YAZI) LÜTFEN OKUYUNUZ !.>>>

...Degerli Ziyaretçilerimiz... Sitemizde sizler için hazirladigimiz binlerce yazi bulunmaktadir... Hassas davranmamiza karsin gözümüzden kaçan bazi yazilar telif hakkiyla korunuyor olabilir... Telif Hakkiyla korunan yazilarla karsilasirsaniz (KAYNAK GÖSTERMENIZ SARTIYLA) yazilarin altindaki YORUM YAZ kismina bildirmenizi rica ederiz... Bu tür yazilar derhal siteden kaldirilacaktir... Saygilarimizla ... Bilgiyelpazesi Ekibi...

Eğitim Öğretim Tüm Konular
Tiyatro Oyunları, Skeçler, Piyesler
Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri
Kitap Özetleri
Belirli Gün ve Haftalar Tüm Belgeler
Konu Anlatımlı Dersler
İlahiler, İlahi Sözleri
Türküler, Türkü Sözleri, Türkülerimiz
Rehberlik Köşesi Belgeler, Araştırmalar, Yazılar
Roman Özetleri
Soru Bankası, Test Soruları
Yazarların, Şairlerin Hayatı, Eserleri / Kitapları, Edebi Kişilikleri
Yazılı Soruları - Yazılı Arşivi
Atasözleri ve Özellikleri
Belirli Gün ve Haftalar Tüm Belgeler
Coğrafya Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Yazılılar, Testler
Çeşitli Yazılar, Oradan Buradan
Çocuk Eğitimi
Çocuk Oyunları, Oyunlar
Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri
Dede Korkut Hikayeleri, Özetleri, Özellikleri
Destan, Destanlarımız Ve Özellikleri
Dil İle Kültür Arasındaki İlişki, Dil Nedir, Kültür Nedir
Edebiyat Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımlar - Test Soruları
Enler Bölüm Bölüm
Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Gelişim Ve Öğrenme Psikolojisi Dersi Konu Anlatımlar, Testler
Güzel Sözlerden Seçmeler, Özdeyişler, Vecizeler
Hazır Cevaplar
Hikayelerden Seçmeler
İllerimiz Ve İlçelerimiz Özellikleri Türkiye Tanıtımı
İlginç Ve Eğlenceli Bilgiler
İlkler Bölüm Bölüm
İngilizce Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
İsimler Ve Anlamları
Karne Bilgileri Öğretmen Görüşü Örnekleri
Kitap Özetleri
Konu Anlatımlı Dersler
Maniler, Manilerimiz
Masallardan Seçmeler
Matematik Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Özellikleri
Mesnevi'den Hikayeler
Muhasebe Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Ninni Ninni Ninniler, Ninnilerden Seçmeler
Pratik Bilgiler
Rehberlik Köşesi Belgeler, Araştırmalar, Yazılar
Roman Özetleri
Sayışmaca - Sayışmacalar, Sayışmacalardan Seçmeler
Sizin Gönderdikleriniz
Soru Bankası, Test Soruları
Sözlük Türkçe - İngilizce - Almanca
Şiir Koleksiyonu - Seçme Güzel Şiirler
Tarih Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
TC İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Tekerleme - Tekerlemeler, Tekerlemelerden Seçmeler
Tiyatro Oyunları, Skeçler , Piyesler
Türkçe Dersi Konu Anlatımlar - Test Soruları
Türküler, Türkü Sözleri, Türkülerimiz
Uluslararası İlişkiler Ve Politika Konu Anlatımlar
Vatandaşlık, Anayasa, İnsan Hakları Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Yazarların, Şairlerin Hayatı, Eserleri / Kitapları, Edebi Kişilikleri
Yazılı Soruları - Yazılı Arşivi  
Devamını Göster >>>

EĞİTİM ÖĞRETİM TÜM BİLGİLER

Konu Anlatımlı Dersler
Soru Bankası Testler
Yazılı Soruları Arşiv
Tiyatrolar,Skeç,Piyesler
Roman - Kitap Özetleri
Belirli Gün ve Haftalar
Çocuk Şarkıları, Şarkı Sözleri
İlahiler, İlahi Sözleri
Atasözleri Hikayeleri Özellikleri
Yazar ve Şairlerin Hayatı
Destanlar Ve Özellikleri
Dil İle Kültür İlişkisi
Enler Bölüm Bölüm
Güzel Sözler, Özdeyişler
Hayatın İçinden Bilgiler
Hikayelerden Seçmeler
İl İlçe Türkiye Tanıtımı
İlginç Eğlenceli Bilgiler
İlkler Bölüm Bölüm
İsimler Ve Anlamları
Maniler Manilerimiz
Masallardan Seçmeler
Meslek Tanıtımları
Mesnevi'den Hikayeler
Ninni Ninni Ninniler
Pratik Bilgiler
Sayışmaca Sayışmacalar
Şiirler, Şiir Koleksiyonu
Tekerleme Tekerlemeler
Devamını Göster>>>
 

KONU ANLATIMLI DERS

Beden Eğit Konu Anlatım
Bilgi İletişim Konu Anlat.
Biyoloji Konu Anlatım
Coğrafya Konu Anlatım
Din Kültürü Anlatım
Edebiyat Konu Anlatım
Eğitim Bilimleri Anlatım
Felsefe Konu Anlatım
Fen Ve Tekno. Anlat
Gelişim Ve Öğrenme
İngilizce Konu Anlatım
İnkılap Tarihi Konu Anlat.
Matematik Konu Anlatım
Muhasebe Konu Anlatım
Osmanlı Tarihi Anlat.
Tarih Dersi Konu Anlatım
Türkçe Dersi Anlatım
Uluslararası İlişkiler
Vatandaşlık Ve Anayasa
  

YAZILI SORULARI ARŞİVİ

Biyoloji Dersi Yazılıları
Coğrafya Dersi Yazılıları
Dil Ve Anlatım Yazılıları
Din Kültürü Yazılıları
Edebiyat Dersi Yazılıları
Fen Bilimleri Yazılıları
Fizik Yazılıları
İngilizce Yazılıları
İnkılap Tarihi Yazılıları
Kimya Yazılıları
Matematik Dersi Yazılıları
Sosyal Bilgiler Yazılıları
Trafik Dersi Yazılıları
Türkçe Dersi Yazılıları
Vatandaşlık Yazılıları
  

SORU BANKALARI TESTLER

Coğrafya Soru Bankası
Din Kültür. Soru Bankası
Edebiyat Soru Bankası
Fen Ve Tek Soru Bankası
İngilizce Soru Bankası
İnkılap Tarihi Soru Bank
KPSS Soru Bankası
Matematik Soru Bankası
Sosyal Bil. Soru Bankası
Tarih Dersi Soru Bankası
Türkçe Soru Bankası
Vatandaşlık Soru Bankası
  

REHBERLİK KÖŞESİ

Ders Çalışma, Ödev Yap
İş Hayatı Başarısı
Kişisel Bedensel Gelişim
Meslek Tanıtımları
Okul Başarısı, Uyum
Okuma Alışkanlığı Kazan.
Öğretmenlik Mesleği
Sınavlara Hazırlık Rehber
Sinirini Engelle
  

BİLGİSAYAR OYUNLARI

Akıl Zeka Eğitici Oyunlar
Araba, Yarış Oyunları
Ateş Etme Oyunları
Beceri Yetenek Oyunları
Birleştirme Patlatma
Boyama Oyunları
Dövüş Oyunları
Futbol Oyunları
Giysi Giydirme Oyunları
Hedef Vurma
Komik Eğlenceli Oyunlar
Macera Oyunları
Mario Oyunları
Motosiklet Yarışı
Resim Yapma Oyunları
Savaş Oyunları
Silah Oyunlar
Tasarlama Oyunları
Yemek Yapma Oyunları
Devamını Göster>>>
  

YEMEK TARİFLERİ MUTFAK

Aperatifler Atıştırmalar
Balık Yemeği Tarifleri
Börekler Çörekler
Çorba Tarifleri
Dolma Tarifleri
Deniz Ürünü Tarifleri
Diyet Yemeği Tarifleri
Et Yemeği Tarifleri
Kebaplar Köfte Tarifleri
Kek Tarifleri
Komposto Tarifleri
Kurabiye Tarifleri
Pasta Tarifleri
Pilav Tarifleri
Reçel Tarifleri
Salatalar, Garnitürler
Salçalar, Soslar
Sarma Tarifleri
Sebze Yemeği Tarifleri
Tatlılar, Tartlar, Turta
Tavuk Yemeği Tarifleri
Devamını Göster>>>
  

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN BİLGİLER

Hastalıklar, Çeşitleri
Sağlık Kısa Notlar
Sigara Zararları, Bırakma
Şifalı Bitkiler, Özellikleri
Şifalı Bitki Karışımları