Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Türk Edebiyatı Yazılı Soruları > Türk Edebiyatı 12. Sınıf 1. Dönem 3. Yazılı Soruları

TÜRK EDEBİYATI 12. SINIF 1. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI (12) (TEST) (CEVAP ANAHTARLI)

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 12/… SINIFI

TÜRK EDEBİYATI 1. DÖNEM 3. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

1- Edebiyat dünyasına hikaye ile girdi.Çevreden başlayıp insan psikolojisinin derinliklerine yönelen başarılı tahlilleriyle dikkati çekti.Oyunları ve romanları beğenildi.

Kurtuluş savaşı yıllarını bir kasabada (Akşehir) çevresinden anlatan Küçük Ağa isimli romanıyla büyük ün kazandı.

Kişi ve toplum çatışmasını değil bu çatışmayı doğuran sebepleri inceleyen romancı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ahmet Hamdi Tanpınar

B)Abdülhak Şinasi Hisar

C)Yaşar Kemal

D)Tarık Buğra

E)Suut Kemal Yetkin

 

2- Ahmet Hamdi  Tanpınar, hikayelerinde ve romanlarında insan psikolojisi üzerine çözümlemelere yönelmiştir.Türkçe’nin en güzel romanlarından sayılan “………………..” da toplumumuzun son yüzyılda yaşadığı kültür bunalımını yansıtmış, bir kuşağın yıkılış ve yeniden doğuş çalkantılarını yaşamış bir aydının duygu ve düşüncelerini anlatmıştır.

 

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki eserlerden hangisi getirilmelidir?

A) Saatleri Ayarlama Enstitüsü                               C) Beş Şehir

B) Huzur                                                                      D) Yaz Yağmuru

E) Mahur Beste

 

3- 1923 tarihinden sonra oluşan cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında konuya bakış biçim ve sanat anlayışları nedeniyle kurulan gruplardan biri aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Yedi Meşaleciler                                                   C) Garipçiler

D) Beş Hececiler                                                       D) Birinci Yeniler

E) İkinci Yeniler

 

4- Sanatçı edebiyata şiirle başladı. Bir süre İstanbul Şehir Meclisinde görev aldı. Ardından Akıl ve Tasvir gazeteleri ile Düşünce ve Yeni Çağ adlı dergileri çıkardı. Eserlerinden bazıları Sarı Naciye, Yunus Emre, İsyancılardır.

Yukarıda sözü edilen şahsiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Peyami Safa

B) Orhan Kemal

C) Recep Bilginer

D) Turan Oflazoğlu

E) Necip Fazıl Kısakürek

 

5- Ali, girdiği ÖSS sınavının edebiyat bölümünde oluşturulan edebi topluluklarla ilgili bir soruyla karşılaşmıştır. Soru, “Anadolu halkının hayatını, sanat anlayışını, kültürünü ve zevklerini şiirlerinde konu edinen edebi topluluğun hangisi olduğunu sormaktadır.

Yukarıdaki örnek olayda yer alan ÖSS sorusunun cevabı olabilecek grubun özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Nazım birimi olarak dörtlüğü benimsemişlerdir.

B) Milli kültüre yönelmişlerdir.

C) Sade bir anlatım yoluna gitmişlerdir.

D) Halk şiirinin nazım biçimlerini kullanmışlardır.

E) Ziya Osman Saba, bu akımın temsilcileri arasındadır.

 

6- Hangisi yukarıdaki paragrafta özelliği verilen grubun bir temsilcisidir?

A) Cevdet Kudret

B) Edip Cansever

C) Oktay Rıfat

D) Ece Ayhan

E) Orhan Seyfi

 

7- “Romanlarında yer olarak Çukurova, Toroslar ve Anadolu’nun kırsal yörelerini seçmiştir. Köy romanlarına alışılmışın dışında bir bakış açısı getirir. Romanlarında kahramanların kişiliğini anlatırken aldığı toplumsal kültürü göz ardı etmez. Halka önem verdiği oranda doğaya da aynı anlayış ve sorumlulukla yaklaşır.”

Yukarıda sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orhan Kemal

B) Yaşar Kemal

C) Kemal Tahir

D) Sait Faik Abasıyanık

E) Refik Erduran

 

8- Aşağıdakilerden hangisi Zeki Ömer Defne’ye aittir?

A) Sessiz Gemi

B) Sessiz Nehir

C) Dışarıdan Gazel

D) Hep Onun İçin

E) Yıldızlara Bakmak

 

9- Küçük Ağa adlı eserin yazarı için hangisi söylenemez?

A) Kurtuluş savaşını anlattığı eserleri vardır.

B) Attila İlhan’la aynı türde eserler kaleme almıştır

C) Yaşar Kemal’le aynı türde eserler kaleme almıştır.

D) Necati Cumalı ve Turan Oflazoğlu ile aynı türde eserler kaleme almıştır.

E) Milliyet, Yeni İstanbul, Genç Kalemler, Yeni Mecmua dergilerinde yazılar kaleme almıştır.

 

10-………………eserlerinde ana tema olarak aşkı işlemiştir. Onun romanları son derece açık ve sade bir dille yazılmıştır. Realizm akımından etkilenmiştir. Roman, öykü, oyun türlerinde eserler vermiştir. Dudaktan Kalbe, Acımak, Akşam Güneşi (bilgi yelpazesi.net) eserlerinden bazılarıdır.

Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Halide Edip Adıvar                                                B) A.Canip Yöntem

C) Peyami Safa                                                          D) R.Nuri Güntekin

E) Ömer Seyfettin

 

11-Milli edebiyatın en önemli ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Edebiyatın konu alanının genişletilmesi gerektiği

B) Tarihi konuların anlatılmasının gerekliliği

C) Milli edebiyatın milli dille oluşturulabileceği

D) Roman ve hikayenin geliştirilmesi

E) Sosyal konulara ağırlık verilmesi

 

12-Cahit Sıtkı Tarancı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Her ne kadar şairaneliğe karşı çıktıysa da yer  yer şiirlerinde de şairane bir söyleyiş vardı.

B) Eserlerinin çoğunda milli ve manevi değerlerin savunuculuğunu yapmıştır.

C) Şiirlerinde baykuş, ay, karanlık gibi sembollere yer vermiştir.

D) Şiirlerinde genellikle yaşama sevinci ve ölüm korkusu temasını işlemiştir.

E) Yalnızlığın ve aşkın neden olduğu acıyı, sevgiye olan hasreti anlatmıştır.

 

13- Fransız sembolist şiirinin öncülerinden Baudilere’den etkilenmiştir. Şiirlerinde biçim ve ahengi kaygı edinmiştir. Şiirlerini bir kitapta toplamamıştır. Fahriye Abla en tanınmış şiiridir. Gölgeler, O Böyle İstemezdi adlı eserler de tiyatro eserleridir.

Yukarıda sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Haşim                                                        B) Ahmet Hamdi Tanpınar

C) Cenap Şehabettin                                                D) Cahit Sıtkı Tarancı

E) Ahmet Muhip Dranas

 

14-  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok fiilimsi (eylemsi) vardır?

A) Yazınsal ilişkilerin uzağında duran bir şair izlenimi veriyor.

B) Trene bindiğimde, gökyüzü bulutlanmaya başlamıştı.

C) Terk edilmiş bir köpek gibi sessizce uzaklaştı yanımızdan.

D) Bütünlük arayışı, şairi bu kitabındaki şiirlere ulaştırmış.

E) Türkiye'nin doğusunda yer alan bu bölge, dağlıktır.

 

15-  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi (eylemsi) yoktur?

A) Çocuk sevgisi onun her zaman çocuk gibi kalmasını sağlayacak.

B) "Bakışı çağırır beni uzaktan" adlı şarkıyı söylemek istedi.

C) Adamlardan biri elindeki şemsiyeyi ağacın dalına asmıştı.

D) Bilmezler yalnız yaşamayanlar yalnızlık nasıl korku verir insana.

E) Benim doğduğum şehirde eşkıya korkusu vardı.

 

16-  "Yılsonunda, herkes, istediği üniversiteye yerleşecek."

Bu cümledeki öğelerin sıralanışı, aşağıdakilerin hangisiyle aynıdır?

A) Dükkandaki son malları çok ucuza sattı.

B) Berber çıraklığı yaparak, gelecekteki mesleğine hazırlanıyor.

C) Hafta sonunda, öğrenciler tiyatroya gidecekler.

D) Parasız kitaplar, yakında elinizde olacak.

E) Onun konuşmasına herkes hayran oluyor.

 

17-  Açık salon penceresinden içeri giren akşam rüzgârı, bize bahçedeki çiçeklerin kokusunu taşıdı.

Bu cümlenin öğeleri, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Nesne - dolaylı tümleç - özne - yüklem

B) Özne - dolaylı tümleç - nesne - yüklem

C) Dolaylı tümleç - özne - özne - yüklem

D) Dolaylı tümleç - nesne - özne - yüklem

E) Özne - nesne - dolaylı tümleç – yüklem

 

18-  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğeleri ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Adını soylu / bir ailenin hayatta kalan tek kişisinden / almıştı.

B) İlk dersimi bir köy odasında yaptığımı / hatırlıyorum.

C) Arkadaşımı / yatılı okul sıralarından beri / görmemiştim.

D) Halk edebiyatımızda / doğa için yazılmış güzel şiirlere / rastlıyoruz.

E) Tatilde nereye gittiğimizi / sana / anlatmalıyım.

 

19-  Aşağıdaki sorulardan hangisi, dolaylı tümleci buldurmaya yöneliktir?

A) Sana bu gömleği baban mı aldı?

B) Dün akşam nereye gitmiştiniz?

C) Çantanın içinde ne saklıyorsun?

D) Amcan geziden ne zaman döndü?

E) Seninle neleri tartışacağız?

 

20- “II. Meşrutiyet daha ilk yıllarında, halkta özgürlüğü hayata geçirme bilinci yaratmıştı.”

Yukarıdaki cümlenin öğelerini bulabilmek için yükleme aşağıdaki sorulardan hangileri sırasıyla sorulmalıdır?

A) Ne-Ne zaman-Kimde-Ne

B) Ne zaman-Ne-Kimde-Ne

C) Kimde-Ne-Ne zaman-Ne

D) Ne zaman-Kimde-Ne-Ne

E) Kim-Ne zaman-Kimde-Ne

 

BAŞARILAR DİLERİM...

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1.d 2.b 3.d 4.c 5.e 6.e 7.b 8.b 9.e 10.d

11.c 12.d 13.e 14.b 15.c 16.c 17.b 18.a 19.b 20.c“TÜRK EDEBİYATI 12. SINIF 1. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“TÜRK EDEBİYATI YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“TÜRK EDEBİYATI KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“TÜRK EDEBİYATI SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar (HenüzYorumYapılmamış)

.

>Yazan: ...
>Yorum:
... .

>>>YORUM YAZ<<<
Not: Yorum Yaz Bölümünden Yazılar Da Gönderebilirsiniz. Yazıyı belgenizden kopyalayıp
aşağıdaki
Yorumunuz Kutucuğu'na yapıştırmanız yeterli...

 Adınız:
 Yorumunuz :


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


Eklediğiniz yorumlar/yazılar onaylandıktan sonra siteye eklenecektir.

 E Mail
(Zorunlu Değil):


OOO! BU YAZILAR DA ÇOK BEĞENİLMİŞ BİR GÖZ AT!!!


<<<TELİF HAKKI KONUSU (ALTTAKİ KAYAN YAZI) LÜTFEN OKUYUNUZ !.>>>

...Degerli Ziyaretçilerimiz... Sitemizde sizler için hazirladigimiz binlerce yazi bulunmaktadir... Hassas davranmamiza karsin gözümüzden kaçan bazi yazilar telif hakkiyla korunuyor olabilir... Telif Hakkiyla korunan yazilarla karsilasirsaniz (KAYNAK GÖSTERMENIZ SARTIYLA) yazilarin altindaki YORUM YAZ kismina bildirmenizi rica ederiz... Bu tür yazilar derhal siteden kaldirilacaktir... Saygilarimizla ... Bilgiyelpazesi Ekibi...

Eğitim Öğretim Tüm Konular
Tiyatro Oyunları, Skeçler, Piyesler
Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri
Kitap Özetleri
Belirli Gün ve Haftalar Tüm Belgeler
Konu Anlatımlı Dersler
İlahiler, İlahi Sözleri
Türküler, Türkü Sözleri, Türkülerimiz
Rehberlik Köşesi Belgeler, Araştırmalar, Yazılar
Roman Özetleri
Soru Bankası, Test Soruları
Yazarların, Şairlerin Hayatı, Eserleri / Kitapları, Edebi Kişilikleri
Yazılı Soruları - Yazılı Arşivi
Atasözleri ve Özellikleri
Belirli Gün ve Haftalar Tüm Belgeler
Coğrafya Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Yazılılar, Testler
Çeşitli Yazılar, Oradan Buradan
Çocuk Eğitimi
Çocuk Oyunları, Oyunlar
Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri
Dede Korkut Hikayeleri, Özetleri, Özellikleri
Destan, Destanlarımız Ve Özellikleri
Dil İle Kültür Arasındaki İlişki, Dil Nedir, Kültür Nedir
Edebiyat Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımlar - Test Soruları
Enler Bölüm Bölüm
Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Gelişim Ve Öğrenme Psikolojisi Dersi Konu Anlatımlar, Testler
Güzel Sözlerden Seçmeler, Özdeyişler, Vecizeler
Hazır Cevaplar
Hikayelerden Seçmeler
İllerimiz Ve İlçelerimiz Özellikleri Türkiye Tanıtımı
İlginç Ve Eğlenceli Bilgiler
İlkler Bölüm Bölüm
İngilizce Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
İsimler Ve Anlamları
Karne Bilgileri Öğretmen Görüşü Örnekleri
Kitap Özetleri
Konu Anlatımlı Dersler
Maniler, Manilerimiz
Masallardan Seçmeler
Matematik Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Özellikleri
Mesnevi'den Hikayeler
Muhasebe Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Ninni Ninni Ninniler, Ninnilerden Seçmeler
Pratik Bilgiler
Rehberlik Köşesi Belgeler, Araştırmalar, Yazılar
Roman Özetleri
Sayışmaca - Sayışmacalar, Sayışmacalardan Seçmeler
Sizin Gönderdikleriniz
Soru Bankası, Test Soruları
Sözlük Türkçe - İngilizce - Almanca
Şiir Koleksiyonu - Seçme Güzel Şiirler
Tarih Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
TC İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Tekerleme - Tekerlemeler, Tekerlemelerden Seçmeler
Tiyatro Oyunları, Skeçler , Piyesler
Türkçe Dersi Konu Anlatımlar - Test Soruları
Türküler, Türkü Sözleri, Türkülerimiz
Uluslararası İlişkiler Ve Politika Konu Anlatımlar
Vatandaşlık, Anayasa, İnsan Hakları Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Yazarların, Şairlerin Hayatı, Eserleri / Kitapları, Edebi Kişilikleri
Yazılı Soruları - Yazılı Arşivi  
Devamını Göster >>>

EĞİTİM ÖĞRETİM TÜM BİLGİLER

Konu Anlatımlı Dersler
Soru Bankası Testler
Yazılı Soruları Arşiv
Tiyatrolar,Skeç,Piyesler
Roman - Kitap Özetleri
Belirli Gün ve Haftalar
Çocuk Şarkıları, Şarkı Sözleri
İlahiler, İlahi Sözleri
Atasözleri Hikayeleri Özellikleri
Yazar ve Şairlerin Hayatı
Destanlar Ve Özellikleri
Dil İle Kültür İlişkisi
Enler Bölüm Bölüm
Güzel Sözler, Özdeyişler
Hayatın İçinden Bilgiler
Hikayelerden Seçmeler
İl İlçe Türkiye Tanıtımı
İlginç Eğlenceli Bilgiler
İlkler Bölüm Bölüm
İsimler Ve Anlamları
Maniler Manilerimiz
Masallardan Seçmeler
Meslek Tanıtımları
Mesnevi'den Hikayeler
Ninni Ninni Ninniler
Pratik Bilgiler
Sayışmaca Sayışmacalar
Şiirler, Şiir Koleksiyonu
Tekerleme Tekerlemeler
Devamını Göster>>>
 

KONU ANLATIMLI DERS

Beden Eğit Konu Anlatım
Bilgi İletişim Konu Anlat.
Biyoloji Konu Anlatım
Coğrafya Konu Anlatım
Din Kültürü Anlatım
Edebiyat Konu Anlatım
Eğitim Bilimleri Anlatım
Felsefe Konu Anlatım
Fen Ve Tekno. Anlat
Gelişim Ve Öğrenme
İngilizce Konu Anlatım
İnkılap Tarihi Konu Anlat.
Matematik Konu Anlatım
Muhasebe Konu Anlatım
Osmanlı Tarihi Anlat.
Tarih Dersi Konu Anlatım
Türkçe Dersi Anlatım
Uluslararası İlişkiler
Vatandaşlık Ve Anayasa
  

YAZILI SORULARI ARŞİVİ

Biyoloji Dersi Yazılıları
Coğrafya Dersi Yazılıları
Dil Ve Anlatım Yazılıları
Din Kültürü Yazılıları
Edebiyat Dersi Yazılıları
Fen Bilimleri Yazılıları
Fizik Yazılıları
İngilizce Yazılıları
İnkılap Tarihi Yazılıları
Kimya Yazılıları
Matematik Dersi Yazılıları
Sosyal Bilgiler Yazılıları
Trafik Dersi Yazılıları
Türkçe Dersi Yazılıları
Vatandaşlık Yazılıları
  

SORU BANKALARI TESTLER

Coğrafya Soru Bankası
Din Kültür. Soru Bankası
Edebiyat Soru Bankası
Fen Ve Tek Soru Bankası
İngilizce Soru Bankası
İnkılap Tarihi Soru Bank
KPSS Soru Bankası
Matematik Soru Bankası
Sosyal Bil. Soru Bankası
Tarih Dersi Soru Bankası
Türkçe Soru Bankası
Vatandaşlık Soru Bankası
  

REHBERLİK KÖŞESİ

Ders Çalışma, Ödev Yap
İş Hayatı Başarısı
Kişisel Bedensel Gelişim
Meslek Tanıtımları
Okul Başarısı, Uyum
Okuma Alışkanlığı Kazan.
Öğretmenlik Mesleği
Sınavlara Hazırlık Rehber
Sinirini Engelle
  

BİLGİSAYAR OYUNLARI

Akıl Zeka Eğitici Oyunlar
Araba, Yarış Oyunları
Ateş Etme Oyunları
Beceri Yetenek Oyunları
Birleştirme Patlatma
Boyama Oyunları
Dövüş Oyunları
Futbol Oyunları
Giysi Giydirme Oyunları
Hedef Vurma
Komik Eğlenceli Oyunlar
Macera Oyunları
Mario Oyunları
Motosiklet Yarışı
Resim Yapma Oyunları
Savaş Oyunları
Silah Oyunlar
Tasarlama Oyunları
Yemek Yapma Oyunları
Devamını Göster>>>
  

YEMEK TARİFLERİ MUTFAK

Aperatifler Atıştırmalar
Balık Yemeği Tarifleri
Börekler Çörekler
Çorba Tarifleri
Dolma Tarifleri
Deniz Ürünü Tarifleri
Diyet Yemeği Tarifleri
Et Yemeği Tarifleri
Kebaplar Köfte Tarifleri
Kek Tarifleri
Komposto Tarifleri
Kurabiye Tarifleri
Pasta Tarifleri
Pilav Tarifleri
Reçel Tarifleri
Salatalar, Garnitürler
Salçalar, Soslar
Sarma Tarifleri
Sebze Yemeği Tarifleri
Tatlılar, Tartlar, Turta
Tavuk Yemeği Tarifleri
Devamını Göster>>>
  

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN BİLGİLER

Hastalıklar, Çeşitleri
Sağlık Kısa Notlar
Sigara Zararları, Bırakma
Şifalı Bitkiler, Özellikleri
Şifalı Bitki Karışımları