Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Türk Edebiyatı Yazılı Soruları > Türk Edebiyatı 12. Sınıf 1. Dönem 3. Yazılı Soruları

TÜRK EDEBİYATI 12. SINIF 1. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI (12) (TEST) (CEVAP ANAHTARLI)

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 12/… SINIFI

TÜRK EDEBİYATI 1. DÖNEM 3. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

1- Edebiyat dünyasına hikaye ile girdi.Çevreden başlayıp insan psikolojisinin derinliklerine yönelen başarılı tahlilleriyle dikkati çekti.Oyunları ve romanları beğenildi.

Kurtuluş savaşı yıllarını bir kasabada (Akşehir) çevresinden anlatan Küçük Ağa isimli romanıyla büyük ün kazandı.

Kişi ve toplum çatışmasını değil bu çatışmayı doğuran sebepleri inceleyen romancı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ahmet Hamdi Tanpınar

B)Abdülhak Şinasi Hisar

C)Yaşar Kemal

D)Tarık Buğra

E)Suut Kemal Yetkin

 

2- Ahmet Hamdi  Tanpınar, hikayelerinde ve romanlarında insan psikolojisi üzerine çözümlemelere yönelmiştir.Türkçe’nin en güzel romanlarından sayılan “………………..” da toplumumuzun son yüzyılda yaşadığı kültür bunalımını yansıtmış, bir kuşağın yıkılış ve yeniden doğuş çalkantılarını yaşamış bir aydının duygu ve düşüncelerini anlatmıştır.

 

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki eserlerden hangisi getirilmelidir?

A) Saatleri Ayarlama Enstitüsü                               C) Beş Şehir

B) Huzur                                                                      D) Yaz Yağmuru

E) Mahur Beste

 

3- 1923 tarihinden sonra oluşan cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında konuya bakış biçim ve sanat anlayışları nedeniyle kurulan gruplardan biri aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Yedi Meşaleciler                                                   C) Garipçiler

D) Beş Hececiler                                                       D) Birinci Yeniler

E) İkinci Yeniler

 

4- Sanatçı edebiyata şiirle başladı. Bir süre İstanbul Şehir Meclisinde görev aldı. Ardından Akıl ve Tasvir gazeteleri ile Düşünce ve Yeni Çağ adlı dergileri çıkardı. Eserlerinden bazıları Sarı Naciye, Yunus Emre, İsyancılardır.

Yukarıda sözü edilen şahsiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Peyami Safa

B) Orhan Kemal

C) Recep Bilginer

D) Turan Oflazoğlu

E) Necip Fazıl Kısakürek

 

5- Ali, girdiği ÖSS sınavının edebiyat bölümünde oluşturulan edebi topluluklarla ilgili bir soruyla karşılaşmıştır. Soru, “Anadolu halkının hayatını, sanat anlayışını, kültürünü ve zevklerini şiirlerinde konu edinen edebi topluluğun hangisi olduğunu sormaktadır.

Yukarıdaki örnek olayda yer alan ÖSS sorusunun cevabı olabilecek grubun özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Nazım birimi olarak dörtlüğü benimsemişlerdir.

B) Milli kültüre yönelmişlerdir.

C) Sade bir anlatım yoluna gitmişlerdir.

D) Halk şiirinin nazım biçimlerini kullanmışlardır.

E) Ziya Osman Saba, bu akımın temsilcileri arasındadır.

 

6- Hangisi yukarıdaki paragrafta özelliği verilen grubun bir temsilcisidir?

A) Cevdet Kudret

B) Edip Cansever

C) Oktay Rıfat

D) Ece Ayhan

E) Orhan Seyfi

 

7- “Romanlarında yer olarak Çukurova, Toroslar ve Anadolu’nun kırsal yörelerini seçmiştir. Köy romanlarına alışılmışın dışında bir bakış açısı getirir. Romanlarında kahramanların kişiliğini anlatırken aldığı toplumsal kültürü göz ardı etmez. Halka önem verdiği oranda doğaya da aynı anlayış ve sorumlulukla yaklaşır.”

Yukarıda sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orhan Kemal

B) Yaşar Kemal

C) Kemal Tahir

D) Sait Faik Abasıyanık

E) Refik Erduran

 

8- Aşağıdakilerden hangisi Zeki Ömer Defne’ye aittir?

A) Sessiz Gemi

B) Sessiz Nehir

C) Dışarıdan Gazel

D) Hep Onun İçin

E) Yıldızlara Bakmak

 

9- Küçük Ağa adlı eserin yazarı için hangisi söylenemez?

A) Kurtuluş savaşını anlattığı eserleri vardır.

B) Attila İlhan’la aynı türde eserler kaleme almıştır

C) Yaşar Kemal’le aynı türde eserler kaleme almıştır.

D) Necati Cumalı ve Turan Oflazoğlu ile aynı türde eserler kaleme almıştır.

E) Milliyet, Yeni İstanbul, Genç Kalemler, Yeni Mecmua dergilerinde yazılar kaleme almıştır.

 

10-………………eserlerinde ana tema olarak aşkı işlemiştir. Onun romanları son derece açık ve sade bir dille yazılmıştır. Realizm akımından etkilenmiştir. Roman, öykü, oyun türlerinde eserler vermiştir. Dudaktan Kalbe, Acımak, Akşam Güneşi (bilgi yelpazesi.net) eserlerinden bazılarıdır.

Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Halide Edip Adıvar                                                B) A.Canip Yöntem

C) Peyami Safa                                                          D) R.Nuri Güntekin

E) Ömer Seyfettin

 

11-Milli edebiyatın en önemli ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Edebiyatın konu alanının genişletilmesi gerektiği

B) Tarihi konuların anlatılmasının gerekliliği

C) Milli edebiyatın milli dille oluşturulabileceği

D) Roman ve hikayenin geliştirilmesi

E) Sosyal konulara ağırlık verilmesi

 

12-Cahit Sıtkı Tarancı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Her ne kadar şairaneliğe karşı çıktıysa da yer  yer şiirlerinde de şairane bir söyleyiş vardı.

B) Eserlerinin çoğunda milli ve manevi değerlerin savunuculuğunu yapmıştır.

C) Şiirlerinde baykuş, ay, karanlık gibi sembollere yer vermiştir.

D) Şiirlerinde genellikle yaşama sevinci ve ölüm korkusu temasını işlemiştir.

E) Yalnızlığın ve aşkın neden olduğu acıyı, sevgiye olan hasreti anlatmıştır.

 

13- Fransız sembolist şiirinin öncülerinden Baudilere’den etkilenmiştir. Şiirlerinde biçim ve ahengi kaygı edinmiştir. Şiirlerini bir kitapta toplamamıştır. Fahriye Abla en tanınmış şiiridir. Gölgeler, O Böyle İstemezdi adlı eserler de tiyatro eserleridir.

Yukarıda sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Haşim                                                        B) Ahmet Hamdi Tanpınar

C) Cenap Şehabettin                                                D) Cahit Sıtkı Tarancı

E) Ahmet Muhip Dranas

 

14-  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok fiilimsi (eylemsi) vardır?

A) Yazınsal ilişkilerin uzağında duran bir şair izlenimi veriyor.

B) Trene bindiğimde, gökyüzü bulutlanmaya başlamıştı.

C) Terk edilmiş bir köpek gibi sessizce uzaklaştı yanımızdan.

D) Bütünlük arayışı, şairi bu kitabındaki şiirlere ulaştırmış.

E) Türkiye'nin doğusunda yer alan bu bölge, dağlıktır.

 

15-  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi (eylemsi) yoktur?

A) Çocuk sevgisi onun her zaman çocuk gibi kalmasını sağlayacak.

B) "Bakışı çağırır beni uzaktan" adlı şarkıyı söylemek istedi.

C) Adamlardan biri elindeki şemsiyeyi ağacın dalına asmıştı.

D) Bilmezler yalnız yaşamayanlar yalnızlık nasıl korku verir insana.

E) Benim doğduğum şehirde eşkıya korkusu vardı.

 

16-  "Yılsonunda, herkes, istediği üniversiteye yerleşecek."

Bu cümledeki öğelerin sıralanışı, aşağıdakilerin hangisiyle aynıdır?

A) Dükkandaki son malları çok ucuza sattı.

B) Berber çıraklığı yaparak, gelecekteki mesleğine hazırlanıyor.

C) Hafta sonunda, öğrenciler tiyatroya gidecekler.

D) Parasız kitaplar, yakında elinizde olacak.

E) Onun konuşmasına herkes hayran oluyor.

 

17-  Açık salon penceresinden içeri giren akşam rüzgârı, bize bahçedeki çiçeklerin kokusunu taşıdı.

Bu cümlenin öğeleri, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Nesne - dolaylı tümleç - özne - yüklem

B) Özne - dolaylı tümleç - nesne - yüklem

C) Dolaylı tümleç - özne - özne - yüklem

D) Dolaylı tümleç - nesne - özne - yüklem

E) Özne - nesne - dolaylı tümleç – yüklem

 

18-  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğeleri ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Adını soylu / bir ailenin hayatta kalan tek kişisinden / almıştı.

B) İlk dersimi bir köy odasında yaptığımı / hatırlıyorum.

C) Arkadaşımı / yatılı okul sıralarından beri / görmemiştim.

D) Halk edebiyatımızda / doğa için yazılmış güzel şiirlere / rastlıyoruz.

E) Tatilde nereye gittiğimizi / sana / anlatmalıyım.

 

19-  Aşağıdaki sorulardan hangisi, dolaylı tümleci buldurmaya yöneliktir?

A) Sana bu gömleği baban mı aldı?

B) Dün akşam nereye gitmiştiniz?

C) Çantanın içinde ne saklıyorsun?

D) Amcan geziden ne zaman döndü?

E) Seninle neleri tartışacağız?

 

20- “II. Meşrutiyet daha ilk yıllarında, halkta özgürlüğü hayata geçirme bilinci yaratmıştı.”

Yukarıdaki cümlenin öğelerini bulabilmek için yükleme aşağıdaki sorulardan hangileri sırasıyla sorulmalıdır?

A) Ne-Ne zaman-Kimde-Ne

B) Ne zaman-Ne-Kimde-Ne

C) Kimde-Ne-Ne zaman-Ne

D) Ne zaman-Kimde-Ne-Ne

E) Kim-Ne zaman-Kimde-Ne

 

BAŞARILAR DİLERİM...

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1.d 2.b 3.d 4.c 5.e 6.e 7.b 8.b 9.e 10.d

11.c 12.d 13.e 14.b 15.c 16.c 17.b 18.a 19.b 20.c“TÜRK EDEBİYATI 12. SINIF 1. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“TÜRK EDEBİYATI YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“TÜRK EDEBİYATI KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“TÜRK EDEBİYATI SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 
EĞİTİM ÖĞRETİM KONULARI Atasözleri Hikayeleri Özellikleri Belirli Gün ve Haftalar Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri Hikayelerden Seçmeler İlginç Bilgiler Eğlenceli Bilgiler İllerimiz Ve İlçelerimiz Türkiye Kitap Özetleri Roman Özetleri Konu Anlatımlı Dersler Maniler Manilerden Seçmeler Masal Masallardan Seçmeler Meslek Tanıtımları Meslekler Rehberlik Köşesi Soru Bankası, Test Soruları Şiirler Seçme Güzel Şiirler Tekerleme Tekerlemeler Tiyatro Oyunları, Skeç, Piyes Türküler Türkü Sözleri Yazar Ve Şairlerin Hayatı Yazılı Soruları Arşivi ***Devamını Göster*** KONU ANLATIMLI DERSLER Beden Eğitimi Dersi Konu Anlatımı Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Dersi Konu Anlatımı Biyoloji Dersi Konu Anlatımı Coğrafya Dersi Konu Anlatımı Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Konu Anlatımı Edebiyat Dersi Konu Anlatımı Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Felsefe Dersi Konu Anlatımı Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Gelişim Ve Öğrenme Dersi Konu Anlatımı Hazreti Muhammed'in Hayatı Dersi Konu Anlatımı İngilizce Dersi Konu Anlatımı Matematik Dersi Konu Anlatımı Muhasebe Dersi Konu Anlatımı Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı Tarih Dersi Konu Anlatımı Türkçe Dersi Konu Anlatımı Uluslar Arası İlişkiler Dersi Konu Anlatımı Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Dersi Konu Anlatımı ***Devamını Göster*** YAZILI SORULARI YAZILILAR Bilişim Teknolojileri Yazılı Soruları Biyoloji Yazılı Soruları Coğrafya Yazılı Soruları Dil Ve Anlatım Yazılı Soruları Din Kültürü Yazılı Soruları Edebiyat Yazılı Soruları Fen Bilimleri Yazılı Soruları Fizik Yazılı Soruları İngilizce Yazılı Soruları İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Yazılı Soruları Kimya Yazılı Soruları İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Matematik Yazılı Soruları Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları Tarih Yazılı Soruları TC İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Trafik Güvenliği Trafik Ve İlk Yardım Yazılı Soruları Türk Edebiyatı Yazılı Soruları Türkçe Yazılı Soruları Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Yazılı Soruları ***Devamını Göster*** SORU BANKASI TEST SORULARI Coğrafya Test Soruları Soru Bankası Din Kültürü Test Soruları Soru Bankası Edebiyat Test Soruları Soru Bankası Fen Bilimleri Test Soruları Soru Bankası İngilizce Test Soruları Soru Bankası İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Matematik Test Soruları Soru Bankası Osmanlı Tarihi Test Soruları Soru Bankası Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası Tarih Test Soruları Soru Bankası TC İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Türkçe Test Soruları Soru Bankası Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Test Soruları Soru Bankası ***Devamını Göster*** REHBERLİK KÖŞESİ Ders Çalışma Ödev Yapma İş Hayatı Başarısını Arttırma Kişisel Bedensel Gelişim Meslek Tanıtımları Okul Başarısını Arttırma Okuma Alışkanlığı Kazandırma Öğretmenlik Mesleği Sınavlara Hazırlanma Sinirini Engelle ***Devamını Göster*** HAYATIN İÇİNDEN BİLGİLER Cep Telefonu Mesajları İsimler Sözlüğü Pratik Bilgiler Yazıklar Olsun Zararları Sakıncaları ***Devamını Göster*** BİLGİSAYAR OYUNLARI Akıl Zeka Eğitici Oyunlar Araba Yarışı Oyunları Ateş Etme Hedef Vurma Oyunları Beceri Yetenek Oyunları Birleştirme Patlatma Oyunları Boyama Oyunları Dövüş Oyunları Futbol Oyunları Giysi Giydirme Oyunları Komik Eğlenceli Oyunlar Macera Oyunları Mario Oyunları Motosiklet Oyunları Savaş Oyunları Tasarlama Oyunları Yemek Yapma Oyunları ***Devamını Göster*** YEMEK TARİFLERİ MUTFAK Aperatifler Atıştırmalıklar Balık Yemekleri Tarifleri Tarifleri Börek Çörek Tarifleri Çorba Tarifleri Tarifleri Dolma Sarma Tarifleri Diyet Yemekleri Tarifleri Et Yemekleri Kebap Köfte Tarifleri Kek Tarifleri Komposto Tarifleri Kurabiye Tarifleri Pasta Tarifleri Pilav Tarifleri Reçel Tarifleri Salata Garnitür Tarifleri Sebze Yemeği Tarifleri Tatlı Turta Tart Tarifleri Tavuk Yemekleri Tarifleri ***Devamını Göster*** SAĞLIKLI YAŞAM REHBERİ Hastalıklar Çeşitleri Özellikleri Sağlık İçin Minik Notlar Sigaranın Zararları Sigarayı Bırakma Yolları Şifalı Bitkiler Listesi Şifalı Bitki Karışımları ***Devamını Göster***