Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Türk Edebiyatı Yazılı Soruları > Türk Edebiyatı 12. Sınıf 1. Dönem 3. Yazılı Soruları

TÜRK EDEBİYATI 12. SINIF 1. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI (14) (TEST) (CEVAP ANAHTARLI)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 12/… SINIFI

TÜRK EDEBİYATI 1. DÖNEM 3. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

1. İslamiyet'ten önceki Türk edebiyatıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Yabancı etkilerden uzak kalmış bir edebiyattır.

B) Hece ölçüsü ve dörtlük anlayışıyla oluşmuş bir şiir geleneği vardır.

C) Şiirler ezgilere bağlı olarak söylenmiştir.

D) Toplumun ortak ürünü olduğu için eserlerin çoğunun yaratıcısı bilinmez.

E) Ozanlar, şiirlerini anıtlara yazdırarak ölümsüzleştirmiştir.

 

2. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) İslamiyet öncesi Türk edebiyatının başyapıtlarından olan Kutadgu Bilig, sosyal yaşamın nasıl olması gerektiği hakkında bilgi verdiği için sade bir dille yazılmıştır.

B) Göktürk alfabesiyle yazılan Orhun Yazıtları İslamiyet öncesi Türk edebiyatının ilk örnekleri sayılır.

C) Arapça olarak yazılan Divanü Lügati'tTürk, Türk dilinin ilk sözlüğü sayılır, aynı zamanda ansiklopedik bir nitelik taşır.

D) Edip Ahmet Yükneki tarafından Hakaniye lehçesiyle yazılan Atabetü'lHakayık, İslam ahlakını öğretmeye çalışan didaktik bir eserdir.

E) Koşma nazım biçimiyle ve hece ölçüsüyle yazılan Divanı Hikmet dinitasavvufi bir şiir kitabıdır.

 

3. Aşağıdakilerden hangisi Halk edebiyatının genel özelliklerinden biri değildir?

A) İslamiyet’in kabulünden önceki Türk edebiyatı geleneğini sürdüren sözlü bir edebiyattır.

B) Şiirlerde biçim kaygısı ön plandadır, sanatlı bir dil kullanılır.

C) Şiirlerdeki benzetmeler, somut varlıklardan yararlanılarak yapılır.

D) Nazım birimi dörtlük, nazım ölçüsü hece ölçüsüdür.

E) Halk şairlerinin hayat hikâyeleri ve şiirleri, meraklıları tarafından "cönk" adı verilen eserlerde toplanmıştır.

 

4. 15. yüzyılda Mercimek Ahmet Tazarruname, Maarifname

.                                        I                              II              III

adlı eserleriyle süslü, sanatlı nesir örnekleri vermiştir. Bu

dönemde Âşık Paşazade, tarih kitabı yazmıştır. Sinan Paşa

.                        IV                                                          V

ise Kabusname çevirisinde halk için yazılmış, sade nesir

.        VI

örneği vermiştir.

Bu parçadaki bilgi yanlışlığı numaralanmış bölümlerden hangilerinin yer değiştirmesiyle giderilir?

A) I. ve IV.

B) I. ve V.

C) II. ve VI.

D) III. ve VI.

E) IV. ve V.

 

5. Aşağıdakilerden hangisi ayraç içinde belirtilen kişiyle ilgili değildir?

A) Şiirlerinde Azeri Türkçesini kullanan şairin eserlerinde tasavvuf düşüncesi hâkimdir. (Fuzûlî)

B) Eserlerinde dini konulara hiç yer vermemiş, Divan edebiyatının kurallarının dışına çıkmıştır. (Nedim)

C) 17. yüzyılın, tarih, coğrafya, denizcilik alanlarında eser veren; eserlerinden bazıları Batı dillerine çevrilen bilginidir. (Kâtip Çelebi)

D) Divan edebiyatında süslü, seçili divan nesrinin temsilcisi kabul edilir. (Sinan Paşa)

E) Düzyazılarını Tuhfetü'l-Harameyn ve Münşeat adlı eserlerde toplayan sanatçı, toplumdaki aksayan yönleri ele alan didaktik şiirler yazmıştır. (Nef'î)

 

6.

İstanbul deyince aklıma

Bir basma fabrikası gelir

Duvarları uzun, masaları uzun, sobaları uzun

Dal gibi dalyan gibi kızlar çalışır bütün gün ayakta

Kan ter içinde mahzun

Yüzleri uzun, elleri uzun, günleri uzun

Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) 4. dizede dört öğeli bir benzetme vardır.

B) Deyimlerden yararlanılmıştır.

C) 3. dizeyle 6. dize arasında leff ü neşr sanatı vardır.

D) Yineleme (tekrir) sanatı vardır.

E) 5. dizeyle 6. dize arasında zengin uyak vardır.

 

7. —1831 'de resmi olarak çıkarılan ilk Türkçe gazetedir. Bunu 1840'ta yarı resmi — izler. Agâh Efendi ve Şinasi'nin 1860'ta çıkardıkları — ile Şinasi'nin çıkardığı — gazetelerinde yayımlanan çeşitli yazılar, yeni nesrin ilk örnekleri oldular.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada boş bırakılan yerlere getirilmesi gerekenlerden biri değildir?

A) Ceridei Havadis

B) Tercümanı Ahval

C) Tercümanı Hakikât

D) Takvimi Vakayi

E) Tasviri Efkâr

 

8.

- La Fontaine

- Moliere

- Victor Hugo

Bu sanatçıların ortak özelliği aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Aynı yüzyılda yaşamaları

B) Klasisizm akımının temsilcileri olmaları

C) Tiyatro türünde eserler vermeleri

D) Aynı ülkenin sanatçıları olmaları

E) Romantizm akımının temsilcileri olmaları

 

9. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Mark Twain - Tom Sawyer'in Maceraları

B) Tolstoy - Anna Karenina

C) Henrik İbsen - Antika Dükkânı

D) Schiller - Wİlhelm Tell

E) Victor Hugo -  Hernani

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde tiyatro türünde verilen eserlerden biri değildir?

A) Tezer

B) Macerayı Aşk

C) Gülnihal

D) Füruzan

E) Vuslat

 

11.

- Yeninin yanında eskiyi de savunmuştur. Önce halk şiirini almış, sonra bundan da vazgeçmiştir. Bu çelişkileriyle eleştiriye uğramıştır.

- Geniş halk kitlelerini eğitmeyi amaçlamış, romanlarda konunun akışını kesip konu dışında çeşitli bilgilere yer vermiştir.

- Bir devlet adamı olan yazar, Bursa valisi olduğunda bir tiyatro binası yaptırmış; İstanbul’dan Bursa'ya gelen sanatçılara destek olmuş; Moliere'den yaptığı çevirileri burada oynatmıştır.

- Edebiyattaki eskiyeni tartışmasında, Divan edebiyatı geleneklerini savunan, eski şiiri çok iyi bilen bir sanatçıdır.

Bu bilgiler arasında aşağıdaki sanatçılardan hangisiyle ilgili bilgi yoktur?

A) Muallim Naci

B) Ziya Paşa

C) Ahmet Vefik Paşa

D) Ahmet Mithat Efendi

E) Şemsettin Sami

 

12. Faruk Nafiz'in önderliğindeki Beş Hececiler, şiirde hece ölçüsünü, çoğu zaman Halk edebiyatı nazım şekillerini ve sade Türkçeyi kullanmayı tercih ettiler.

Bu parçadan hareketle, Beş Hececilerin aşağıdaki isimlerden hangilerinin takipçisi olduğu söylenebilir?

A) Ziya Paşa - Namık Kemal

B) Tevfik Fikret - Cenap Sahabettin

C) Ziya Gökalp - Mehmet Emin Yurdakul

D) Orhan Veli - Oktay Rifat

E) Ahmet Hamdı Tanpınar - Ahmet Muhip Dıranas

 

13. Aşağıdaki eserlerden hangisi tür bakımından ötekilerinden farklıdır?

A) Haluk'un Defteri

B) Üç İstanbul

C) Gulyabani

D) Cezmi

E) Kuyruklu Yıldız Altında Bir izdivaç

 

14. Aşağıdaki özelliklerden hangisi Tanzimat dönemi tiyatrolarında görülen bir özellik değildir?

A) Bu dönemde bazı tiyatro yapıtları oynanmak için değil, okunmak için yazılmıştır.

B) Komedilerde klasisizm, dramlarda romantizm akımlarının etkileri görülmektedir.

C) Tiyatro yazarları toplumsal sorunlara sırt çevirmiştir.

D) Düzyazıyla yazılan yapıtların yanı sıra manzum tiyatrolar da yazılmıştır.

E) Yapıtlar, tiyatro tekniği yönünden yeterli olgunluğa ulaşamamıştır.

 

15. Serveti Fünûn döneminde yetişen gazeteci yazarlarımızdandır. Şiir, öykü, tarih, bilim ve çocuk kitapları yazan, çeviriler yapan yazarın asıl değeri, fıkra, makale ve anılarında görülür. Hüseyin Rahmi'nin romanlarında yaptığı yaşamı anlatma işini o da fıkra ve anıları ile başarmıştır, İstanbul’un günlük yaşamını, bütün yönleriyle vermeye çalışmış, bir İstanbul portresi çizmiştir, İstanbul’un çarşıları, pazarları, ara mahalleleri, ramazan hayatı hepsi onun gerçekçi anlayışıyla yazılarına yansır. Kırmayan bir hiciv, tatlı bir mizahı vardır. Falaka, Şehir Mektupları, Muharrir Bu Ya önemli eserleridir.

Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Rasim

B) Halit Ziya Uşaklıgil

C) Mehmet Rauf

D) Ahmet Haşim

E) Hüseyin Cahit Yalçın

 

16.

I. Serveti Fünûn edebiyatının en önemli şairlerindendir.

II. Öğretici yanı ağır basan; vatan, ahlak, din konularını işleyen birçok şiir yazmıştır.

III. Hece ölçüsünü hiç kullanmamıştır.

IV. Nazmı (şiiri) nesre (düzyazı) yaklaştırmıştır.

V. Genellikle ağır bir dil kullanmıştır, halk deyişlerine yer vermemiştir.

Numaralanmış cümlelerden hangisi hem Tevfik Fikret hem de Mehmet Akif için söylenebilir?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

 

17. "Yedi Meşale" adlı kitabı çıkardığımızda çoğumuzda bir teşbih, bir resim merakı vardı. Hep bir şeyi, bir şeye benzetmeye uğraşır, kendimizi (bilgi yelpazesi.net) sembolist sanırdık. Bizden sonra yetişenler, şekli kırdı. Ben de sevinçle onlara uydum. Zamanla yalın sözün kıymetini anladım. Duyduklarımı olduğu gibi, süssüz, yapmacıksız söylemeye çalışıyorum artık.

Bu sözler aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir?

A) Ali Canip Yöntem

B) Enis Behiç Koryürek

C) Ziya Osman Saba

D) Behçet Necatigil

E) Ahmet Haşim

 

18. Aşağıdakilerden hangisi Fecri Ati topluluğuyla Divan edebiyatının ortak bir özelliği değildir?

A) "Sanat, sanat içindir." ilkesini benimsemek

B) Anlaşılması güç bir dil kullanmak

C) Toplumdan kopuk bir edebiyat yapmak

D) Aruz ölçüsünü kullanmak

E) Şiirleri aynı nazım biçimleriyle oluşturmak

 

19. Aşağıdakilerin hangisi Fuzuli ile Baki'nin ortak özelliklerinden biri değildir?

A) İkisi de 16. yüzyılda yaşamıştır.

B) İkisinin de "divan"ı vardır.

C) İkisi de şiir tekniği yönünden güçlüdür.

D) İkisi de gazellerinin yanında mesnevileriyle ün kazanmıştır.

E) İkisi de dönemlerine göre sade bir dil kullanmışlardır.

 

20. Edebiyatımızda yenilik Tanzimatla başlar. Bundan sonra gelen Serveti Fünun, Fecri Âti toplulukları da sanatta ve düşüncede yenilikler sundular. Ancak hiçbiri güçlü ve temelli bir değişiklik yapamadı. 1911 yılında ortaya çıkan Milli Edebiyat hareketi ise daha çabuk ve kalıcı bir güç oluşturdu.

Milli edebiyatçıların "çabuk ve kalıcı bir güç oluşturması" daha çok aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?

A) Daha önce ele alınmamış konuları işlemeleri

B) Şiirde yeni biçimlere yer vermeleri.

C) Geçmişteki eserleri iyi değerlendirip bunlardan yararlanmaları

D) Sanatı, ulusal dil ve ulusal özelliklerde dayandırmaları

E) Batı sanat akımlarının dışında kalmaları

 

21. Ahmet Muhip Dıranas — dönemi Türk şiirinin ustalarındandır. Şiirde ölçü ve kafiyeye önem veren şair — şiiri geleneğinden yararlanmıştır. Yalın, anlaşılır bir dili vardır. En çok, — adlı şiiriyle bilinmektedir. Şiirlerini "Şiirler" adı altında bir kitapta toplamıştır.

Bu parçadaki boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekir?

A) Serveti Fünûn - Fransız - Olvido

B) Fecri Âti - Divan - Fahriye Abla

C) Milli Edebiyat - Halk - Olvido

D) Cumhuriyet - Halk - Fahriye Abla

E) İkinci Yeni - Fransız - Olvido

 

22. Aşağıdakilerden hangisi Garip şiirinin özelliklerinden değildir?

A) Resim, müzik ve öteki sanatlardan yararlanmaya çalışması

B) Geleneksel şiirin tabularını kırarak yola çıkması

C) Kafiyeyi ilkel, edebi sanatları gereksiz bulması

D) Hece ölçüsünü de aruz ölçüsünü de dışlaması

E) Yeni bir zevk oluşturmak için eski olan her şeyden uzak durması

 

23.

Mustafa Kemal'in kağnısı derdi, kağnısına

Mermi taşırdı öteye, dağ taş aşardı

Çabuk giderdi, çok götürürdü

Elifçik Nam salmıştı asker içinde

Bu dizeler Fazıl Hüsnü Dağlarca ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisini desteklemektedir?

A) Bazı şiirlerinde soyut konuları işlemiştir.

B) Kendine özgü bir dil yapısı vardır.

C) Şiirlerinde hem bireysel hem de toplumsal konulara yer vermiştir.

D) Herhangi bir akımın veya görüşün etkisinde kalmamıştır.

E) Kurtuluş Savaşı'nı destanlaştırarak anlattığı şiirleri vardır.

 

24. Türk Halk edebiyatı kendi macerası içinde bir zorlamaya maruz kalmadan ve çok da desteklenmeden öylece gelişmiştir. Ancak bu durum bir güçsüzlük sebebi değildir. Coğrafyası, geleneği ve sanatçı kadrosu bakımından geniş alana sahiptir. Bu zenginliğe rağmen bazı türler, bazı isimlerle özdeşleşmiştir. Güzelleme dendiğinde —, koçaklama dendiğinde —, halk hikâyesi dendiğinde — akla gelir.

Bu parçadaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Âşık Ömer - Köroğlu - Ferhat ile Şirin

B) Karacaoğlan - Köroğlu - Kerem ile Aslı

C) Dadaloğlu - Erzurumlu Emrah - Tahir ile Zühre

D) Köroğlu -  Karacaoğlan - Leyla ile Mecnun

E) Âşık Ömer - Dadaloğlu - Yusuf ile Züleyha

 

25. Sabri Esat Siyavuşgil, Ziya Osman Saba, Yaşar Nabi Nayır, Kenan Hulusi, Cevdet Kudret gibi şairlerin oluşturduğu yedi Meşaleciler topluluğunun özelliği aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Beş Hececiler’in şiirlerini sığ oldukları gerekçesiyle eleştirmişlerdir.

B) Türk şiirindeki son edebi akımdır.

C) Kendilerinden önceki sanatçılar eleştirmenlerine rağmen Türk şiirine önemli bir yenilik getirememişlerdir.

D) Fransız şiirini kendilerine örnek almışlardır.

E) "Samimilik, içtenlik, canlılık ve devamlı yenilik" ilkesini benimsemişlerdir.

 

26. — XVI. yüzyılın ikinci yarısından sonra, çeşitli türlerde olgunlaştırılan İngiliz edebiyatına "Denemeler"i ile; — lirik, romantik şiirleri ve tiyatro eserleri ile yeni bir değer kazandırmıştır. XVII. yüzyıl yazarlarından — "Robenson Cruose" adlı eseriyle, — "Gulliver'in Seyahatleri" ile bu edebiyata ölümsüz eserler bırakmışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada boş bırakılan yerlere getirilmesi gereken isimlerden biri değildir?

A) Bacon

B) William Shakspeare

C) Daniel Defoe

D) Jonathan Swift

E) Charles Dickens

 

27. Aşağıdakilerin hangisinde, belirtilen yargı ayraç içinde verilen edebiyat akımıyla ilgili değildir?

A) Mükemmeliyetçilik esas alınmış, konuya değil; anlatıma önem verilmiştir. (Klasisizm)

B) Tiyatroda, üç birlik kuralına yer, zaman ve olay birliği uyulmamış, dram gelişmiştir. (Romantizm)

C) Sanatçılar, yapıtlarında, kişiliklerini gizlemiş; olayları tarafsız bir gözle anlatmışlardır. (Realizm)

D) Sanatçılar, yapıtlarında, dış dünyada gördüklerinin gerçek yönünü değil; kendilerinde uyandırdığı izlenimleri anlatmışlardır. (Parnasizm)

E) İnsan psikolojisiyle fizyolojisi birbirine bağlı kabul edilmiş; yapıtlarda, kahramanların fiziksel özellikleri ayrıntılı olarak verilmiştir. (Natüralizm)

 

28. Roman kahramanı, Akşehir'e gönderilen padişah ve halife yanlısıdır. Önce Kuvayı Milliyeci'lere karşı çıkan; Ankara'dan, vurulma buyruğu gelince bir çeteye sığındıktan, savaşçı bir yiğit olduktan sonra, Çerkeş Ethem'in çetelerine katılan genç vaiz "İstanbullu Hoca"dır. Yazar, Fatih Medresesi'nden yetişme bu genci, yirmi bir yaşındaki Mehmet Reşit Efendi'yi yer yer idealize etmekten, yüceltmekten kendini alamamıştır.

Bu parçada sözü edilen romanın ve yazarının adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yorgun SavaşçıKemal Tahir

B) Vurun KahpeyeHalide Edip Adıvar

C) Küçük AğaTarık Buğra

D) YabanYakup Kadri Karaosmanoğlu

E) Üç İstanbul Mithat Cemal Kuntay

 

29. Türk edebiyatı, özellikle de Divan edebiyatı sanatlar bakımından oldukça zengindir. En çok bilinen ve kullanılan sanatlardan birkaçını şöyle sıralamak mümkün: Bir sözün benzetme amacı güdülmeden başka bir söz yerine kullanılmasına mecazı mürsel, sözcüklerin benzerlik ilgisiyle birbiri

.                                                       I

nin yerine kullanılmasına teşbih, bir sözcüğün mecaz anlamı

.                                                II

kastedilecek şekilde hem gerçek hem mecaz anlamda kullanılmasına kinaye, insan dışı varlıklara insan

.                                                                                                                             III

niteliği yüklenmesine teşhis, anlamca birbiriyle ilgili sözcüklerin bir arada

.                                        IV

kullanılmasına tenasüp denir.

.                               V

Bu parçadaki numaralanmış terimlerden hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

 

30.

Yılda bir kere çıldırır ağaçlar sevincinden

Yılda bir kere uzatır avuçlarını yaprak

Biz de bir kere sevinebilseydik

Ağaçlar gibi çıldırasıya

Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Tariz sanatı vardır.

B) Serbest yazılmıştır.

C) Mecazlı söyleyiş vardır.

D) Kişileştirme yapılmıştır.

E) İstiare vardır.

 

31. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Gazel ve kasidenin nazım birimi beyittir.

B) Kasidenin son beytinde şairin mahlası yer alır.

C) Kaside nazım biçimi ile yazılan şiirler konularına göre değişik adlar alır.

D) "Naat, münacat, tevhit" birer kaside türüdür.

E) Gazellerde aşk, sevgi ve şarap konuları işlenir.

 

32. Mehmet Emin Yurdakul Milli Edebiyat akımının öncüle

.                        I

rindendir. Toplumcu sanat anlayışı, yalın ve coşkulu şiirle

.                                        II

riyle tüm halka seslenmeye çalışmıştır. Didaktik bir söyle

 

yişin hâkim olduğu şiirlerinde hece ölçüsünü ve Batı'dan

.                                                       III

Alınan nazım biçimlerini kullanmıştır. Türk Sazı, Cenge Giderken, Turana Doğru

.                                                                                                      IV

gibi şiirlerinin yanı sıra Yüksek Ökçeler adında ünlü bir hikâyesi vardır.

.                                                  V

Bu parçadaki bilgi yanlışı numaralanmış bölümlerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

 

33. Aiskhylos, Sophokles, Euripides'in ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fransız edebiyatında tragedya yazarı olmaları

B) Bir edebi akımın temsilcisi olmaları

C) Tragedya yazarı olmaları

D) Komedi yazarı olmaları

E) Eserlerinde çağlarının bütün özelliklerini yansıtmaları

 

 

Başarılar Dilerim…

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1E        2A        3B        4B        5E

 

6A        7C        8D        9C        10D        11E

 

12C        13A        14C        15A        16D        17C        18E

 

19D        20D        21D        22A        23E        24B

 

25B        26E        27D        28C        29B

 

30A        31B        32E        33C“TÜRK EDEBİYATI 12. SINIF 1. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“TÜRK EDEBİYATI YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“TÜRK EDEBİYATI KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“TÜRK EDEBİYATI SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar (HenüzYorumYapılmamış)

.

>Yazan: ...
>Yorum:
... .

>>>YORUM YAZ<<<
Not: Yorum Yaz Bölümünden Yazılar Da Gönderebilirsiniz. Yazıyı belgenizden kopyalayıp
aşağıdaki
Yorumunuz Kutucuğu'na yapıştırmanız yeterli...

 Adınız:
 Yorumunuz :


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


Eklediğiniz yorumlar/yazılar onaylandıktan sonra siteye eklenecektir.

 E Mail
(Zorunlu Değil):


OOO! BU YAZILAR DA ÇOK BEĞENİLMİŞ BİR GÖZ AT!!!


<<<TELİF HAKKI KONUSU (ALTTAKİ KAYAN YAZI) LÜTFEN OKUYUNUZ !.>>>

...Degerli Ziyaretçilerimiz... Sitemizde sizler için hazirladigimiz binlerce yazi bulunmaktadir... Hassas davranmamiza karsin gözümüzden kaçan bazi yazilar telif hakkiyla korunuyor olabilir... Telif Hakkiyla korunan yazilarla karsilasirsaniz (KAYNAK GÖSTERMENIZ SARTIYLA) yazilarin altindaki YORUM YAZ kismina bildirmenizi rica ederiz... Bu tür yazilar derhal siteden kaldirilacaktir... Saygilarimizla ... Bilgiyelpazesi Ekibi...

Eğitim Öğretim Tüm Konular
Tiyatro Oyunları, Skeçler, Piyesler
Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri
Kitap Özetleri
Belirli Gün ve Haftalar Tüm Belgeler
Konu Anlatımlı Dersler
İlahiler, İlahi Sözleri
Türküler, Türkü Sözleri, Türkülerimiz
Rehberlik Köşesi Belgeler, Araştırmalar, Yazılar
Roman Özetleri
Soru Bankası, Test Soruları
Yazarların, Şairlerin Hayatı, Eserleri / Kitapları, Edebi Kişilikleri
Yazılı Soruları - Yazılı Arşivi
Atasözleri ve Özellikleri
Belirli Gün ve Haftalar Tüm Belgeler
Coğrafya Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Yazılılar, Testler
Çeşitli Yazılar, Oradan Buradan
Çocuk Eğitimi
Çocuk Oyunları, Oyunlar
Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri
Dede Korkut Hikayeleri, Özetleri, Özellikleri
Destan, Destanlarımız Ve Özellikleri
Dil İle Kültür Arasındaki İlişki, Dil Nedir, Kültür Nedir
Edebiyat Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımlar - Test Soruları
Enler Bölüm Bölüm
Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Gelişim Ve Öğrenme Psikolojisi Dersi Konu Anlatımlar, Testler
Güzel Sözlerden Seçmeler, Özdeyişler, Vecizeler
Hazır Cevaplar
Hikayelerden Seçmeler
İllerimiz Ve İlçelerimiz Özellikleri Türkiye Tanıtımı
İlginç Ve Eğlenceli Bilgiler
İlkler Bölüm Bölüm
İngilizce Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
İsimler Ve Anlamları
Karne Bilgileri Öğretmen Görüşü Örnekleri
Kitap Özetleri
Konu Anlatımlı Dersler
Maniler, Manilerimiz
Masallardan Seçmeler
Matematik Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Özellikleri
Mesnevi'den Hikayeler
Muhasebe Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Ninni Ninni Ninniler, Ninnilerden Seçmeler
Pratik Bilgiler
Rehberlik Köşesi Belgeler, Araştırmalar, Yazılar
Roman Özetleri
Sayışmaca - Sayışmacalar, Sayışmacalardan Seçmeler
Sizin Gönderdikleriniz
Soru Bankası, Test Soruları
Sözlük Türkçe - İngilizce - Almanca
Şiir Koleksiyonu - Seçme Güzel Şiirler
Tarih Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
TC İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Tekerleme - Tekerlemeler, Tekerlemelerden Seçmeler
Tiyatro Oyunları, Skeçler , Piyesler
Türkçe Dersi Konu Anlatımlar - Test Soruları
Türküler, Türkü Sözleri, Türkülerimiz
Uluslararası İlişkiler Ve Politika Konu Anlatımlar
Vatandaşlık, Anayasa, İnsan Hakları Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Yazarların, Şairlerin Hayatı, Eserleri / Kitapları, Edebi Kişilikleri
Yazılı Soruları - Yazılı Arşivi  
Devamını Göster >>>

EĞİTİM ÖĞRETİM TÜM BİLGİLER

Konu Anlatımlı Dersler
Soru Bankası Testler
Yazılı Soruları Arşiv
Tiyatrolar,Skeç,Piyesler
Roman - Kitap Özetleri
Belirli Gün ve Haftalar
Çocuk Şarkıları, Şarkı Sözleri
İlahiler, İlahi Sözleri
Atasözleri Hikayeleri Özellikleri
Yazar ve Şairlerin Hayatı
Destanlar Ve Özellikleri
Dil İle Kültür İlişkisi
Enler Bölüm Bölüm
Güzel Sözler, Özdeyişler
Hayatın İçinden Bilgiler
Hikayelerden Seçmeler
İl İlçe Türkiye Tanıtımı
İlginç Eğlenceli Bilgiler
İlkler Bölüm Bölüm
İsimler Ve Anlamları
Maniler Manilerimiz
Masallardan Seçmeler
Meslek Tanıtımları
Mesnevi'den Hikayeler
Ninni Ninni Ninniler
Pratik Bilgiler
Sayışmaca Sayışmacalar
Şiirler, Şiir Koleksiyonu
Tekerleme Tekerlemeler
Devamını Göster>>>
 

KONU ANLATIMLI DERS

Beden Eğit Konu Anlatım
Bilgi İletişim Konu Anlat.
Biyoloji Konu Anlatım
Coğrafya Konu Anlatım
Din Kültürü Anlatım
Edebiyat Konu Anlatım
Eğitim Bilimleri Anlatım
Felsefe Konu Anlatım
Fen Ve Tekno. Anlat
Gelişim Ve Öğrenme
İngilizce Konu Anlatım
İnkılap Tarihi Konu Anlat.
Matematik Konu Anlatım
Muhasebe Konu Anlatım
Osmanlı Tarihi Anlat.
Tarih Dersi Konu Anlatım
Türkçe Dersi Anlatım
Uluslararası İlişkiler
Vatandaşlık Ve Anayasa
  

YAZILI SORULARI ARŞİVİ

Biyoloji Dersi Yazılıları
Coğrafya Dersi Yazılıları
Dil Ve Anlatım Yazılıları
Din Kültürü Yazılıları
Edebiyat Dersi Yazılıları
Fen Bilimleri Yazılıları
Fizik Yazılıları
İngilizce Yazılıları
İnkılap Tarihi Yazılıları
Kimya Yazılıları
Matematik Dersi Yazılıları
Sosyal Bilgiler Yazılıları
Trafik Dersi Yazılıları
Türkçe Dersi Yazılıları
Vatandaşlık Yazılıları
  

SORU BANKALARI TESTLER

Coğrafya Soru Bankası
Din Kültür. Soru Bankası
Edebiyat Soru Bankası
Fen Ve Tek Soru Bankası
İngilizce Soru Bankası
İnkılap Tarihi Soru Bank
KPSS Soru Bankası
Matematik Soru Bankası
Sosyal Bil. Soru Bankası
Tarih Dersi Soru Bankası
Türkçe Soru Bankası
Vatandaşlık Soru Bankası
  

REHBERLİK KÖŞESİ

Ders Çalışma, Ödev Yap
İş Hayatı Başarısı
Kişisel Bedensel Gelişim
Meslek Tanıtımları
Okul Başarısı, Uyum
Okuma Alışkanlığı Kazan.
Öğretmenlik Mesleği
Sınavlara Hazırlık Rehber
Sinirini Engelle
  

BİLGİSAYAR OYUNLARI

Akıl Zeka Eğitici Oyunlar
Araba, Yarış Oyunları
Ateş Etme Oyunları
Beceri Yetenek Oyunları
Birleştirme Patlatma
Boyama Oyunları
Dövüş Oyunları
Futbol Oyunları
Giysi Giydirme Oyunları
Hedef Vurma
Komik Eğlenceli Oyunlar
Macera Oyunları
Mario Oyunları
Motosiklet Yarışı
Resim Yapma Oyunları
Savaş Oyunları
Silah Oyunlar
Tasarlama Oyunları
Yemek Yapma Oyunları
Devamını Göster>>>
  

YEMEK TARİFLERİ MUTFAK

Aperatifler Atıştırmalar
Balık Yemeği Tarifleri
Börekler Çörekler
Çorba Tarifleri
Dolma Tarifleri
Deniz Ürünü Tarifleri
Diyet Yemeği Tarifleri
Et Yemeği Tarifleri
Kebaplar Köfte Tarifleri
Kek Tarifleri
Komposto Tarifleri
Kurabiye Tarifleri
Pasta Tarifleri
Pilav Tarifleri
Reçel Tarifleri
Salatalar, Garnitürler
Salçalar, Soslar
Sarma Tarifleri
Sebze Yemeği Tarifleri
Tatlılar, Tartlar, Turta
Tavuk Yemeği Tarifleri
Devamını Göster>>>
  

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN BİLGİLER

Hastalıklar, Çeşitleri
Sağlık Kısa Notlar
Sigara Zararları, Bırakma
Şifalı Bitkiler, Özellikleri
Şifalı Bitki Karışımları