Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > Türk Edebiyatı Yazılı Soruları > Türk Edebiyatı 9. Sınıf 2. Dönem 3. Yazılı Soruları

TÜRK EDEBİYATI 9. SINIF 2. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI (7) (TEST) (CEVAP ANAHTARLI)

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………..… OKULU 9/… SINIFI

TÜRK EDEBİYATI 2. DÖNEM 3. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

SORU-1)- “Ders verirken gözlerim gayri ihtiyarî ona dönüyordu. O da bana bakıyordu. İnci dişlerinde tatlı bir gülümseme, lacivert gözlerinde dudaklarıma sürünürcesine hissettiğim bir muhabbetle annelik hissini ben, ömrümde ilk defa bugün duydum.”

Çalıkuşu” adlı romandan alınmış yukarıdaki parça hangi bakış açısıyla kaleme alınmıştır?

A) İlahi bakış açısı                      B) Gözlemci bakış açısı

C) Kamera bakış açısı              D) İlahi-Gözleyici Bakış açısı

E) Kahraman Bakış açısı

 

SORU-2) “ ( 1) Kapım kapalı. Açmak istiyorum. (2) Açarsam hastanenin benim için hazırladığı felaketlerin hepsi birden içeri girecek sanıyorum. (3) Karanlık bastı. 4) Elektrik düğmesini çevirdim. (5) Gayet zayıf bir ışık...”

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi ruhsal durumu yansıtmaktadır?

A) 1                 B) 2                        C) 3                        D) 4                        E) 5

 

SORU-3) Toplum yaşamında birtakım olaylarla birbirine bağlanmış olan çeşitli insanların başlarından geçen maceraları bütün ayrıntılarıyla  anlatan edebi eserdir. Olmuş ya da olabilir olayları yer, zaman ve kişilere bağlı olarak anlatır. Olaylar ana bir olay etrafında gelişir ve olay örgüsü geniştir. Kahramanları çoktur.

Yukarıda bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hikaye     B) Masal                 C) Roman            D) Fabl                  E) Tiyatro

 

SORU-4) Tragedya türü ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Acıklı yönü ağır basan bir tiyatro türüdür.

B)Ana karakterlerin halktan olması en önemli özelliğidir.

C)Konuları, mitolojiden ve tarihten alınır.

D)Zaman, yer ve olay birliği kuralına uyulur.

E)Klasik bir dil ve üslup anlayışıyla yazılır.

 

SORU-5) Aşağıdakilerden hangisi klasik komedyanın özelliklerinden biri değildir?

A)Karakterleri çoğunlukla üst tabakadan, soylu kişilerden seçme

B)Konuları, çağdaş toplumdan, günlük yaşantıdan alma

C)Toplumsal çelişkilerin gülünç yanlarını vurgulayarak düşündürmeyi amaçlama

D)Vurma, yaralama gibi acı verici olayları izleyicinin gözü önünde canlandırma

E)Manzum olarak beş perde yazılıp oynanması

 

SORU-6) Aşağıdakilerden hangisi, karagöz, meddah ve orta oyunu gibi seyirlik halk oyunlarının ortak özelliklerinden biri değildir?

A)Göze ve kulağa seslenmeleri

B)Güldürü öğesine yer vermeleri

C)Şive taklitlerinden yararlanmaları

D)Tek kişilik gösteri olmaları

E)Sözlü tiyatro örneği olmaları

 

SORU-7) Aşağıda durum- kesit  öyküsü  hakkında verilen  bilgilerden  hangisi  yanlıştır ?

A )  Olaydan çok bir durumu anlatır.

B )  Serim – düğüm – çözüm bölümleri yoktur.

C ) Bu öykülere  “ Maupassant Tarzı” öyküler de denir.

D )  Gözlem önemlidir.

E )  Sair Faik Abasıyanık bizdeki en önemli temsilcilerindendir.

 

SORU-8) Bu tür yazılarda olaylar ve kişiler tamamıyla düşseldir. Kişiler, iyiler ve kötüler olarak karşımıza çıkar. Konuşmalar kalıplaşmıştır. İnsan dışı (bilgi yelpazesi.net) varlıklar bile insan gibi konuşur. Olaylar karşıtlıklar üzerine kurulur. Yer ve zaman belirsizdir.

Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Roman                      B) Destan

C)  Mesnevi                  D) Halk Hikayesi                    E)  Masal

 

SORU-9) Bir hikayeyi dil ve anlatım yönünden incelerken aşağıdaki sorulardan hangisi sorulmaz?

A) Kahramanların sosyal ve kültürel yapılarıyla olayın geçtiği yer arasında uyum var mıdır?

B)Yazar konuşmalarda ve  anlatımda dili nasıl kullanmıştır?

C)Yazar nasıl bir anlatım yolu seçmiştir?

D) Anlatım kaçıncı kişi ağzından yapılmaktadır?

E) Eserin dili anlaşılır nitelikte midir?

 

SORU-10) Aşağıdaki beyitlerden hangisi bir “mesneviden” alınmış olamaz?

I.   O temayül o tegafül o eda

O tebessüm o tekellüm o sada

II.  Kamet-i naziki bir ince fidan

Arızı hem sıfatı berg-i hazan

III. Bulunur bunda hep efrad-ı milel

Tab’-ı insana nice vere halel

IV. Dürlü dürlü derde uğratan beni

Kalb-i mail çeşm-i şahid-i bazdır.

V.   Çünki yar ağyar ile dem-sazdır

Bana günde bin kez ölmek azdır.

A) I                  B) II                 C)III                                D)IV                        E)V

 

SORU-11) Aşağıdakilerden hangisi 'Karagöz'ün özelliklerinden biri değildir?

A)    Gölge oyunudur 'tasvir' denilen bir takım şekillerin arkadan ışıklandırılarak beyaz bir perdeye aktarılmasıyla oluşur.

B)    Karagöz okumuş, Hacivat okumamış halktan biridir.

C)   Oyunun kurucusunun Şeyh Küsteri olduğu söylenir.

D)   Tuluata dayanan Karagöz 28 oyundan oluşur.

E)    Oyunun asıl kişileri 'Karagöz, Hacivat'tır.'

 

SORU-12) “Bunlardan belirli bir sosyal sınıfı ya da eğilimin özelliklerini üstünde taşıyan kişiye tip denir. Cimri tip, sevecen tip… Karakter ise kendine özgü tutum ve davranışları olan kişidir.”

Parçada sözü edilen, romanların hangi öğesidir?

A) Olay           B) Mekan              C) Kişiler              D) Zaman             E) Anlatım

 

SORU-13) Aşağıdakilerden hangisi Geleneksel Türk Halk tiyatrosunun özelliklerinden biri değildir?

A) İslam uygarlığı etkisindeki Osmanlı toplumunu yansıtan zengin bir kaynaktır.

B) Yazılı bir metin yoktur, anlatıcı-oyuncu doğaçlama yapar.

C) Söz oyunları ve tekerlemeler vardır, bölgesel özellikler ağır basar.

D) Geleneksel sözlü tiyatronun örneği olarak hem göze hem kulağa seslenir.

E) Konular tarihten ya da mitolojiden alınır, kahramanları seçkin ve asil insanlardır.

 

SORU-14) ) Bir yazarın herhangi bir metinden hareketle yazar-gelenek ilişkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)    Yazarın daha önceki yazılan metinlerden etkilendiğini

B)    Yazarın kendinden önce yazılan yazıları metinleri okuduğu

C)   Yazarın ortak bir gelenekten beslendiği

D)   Yazarın herhangi bir gelenekten yararlanmadığı

E)    Yazarın diğer yazarlarla ortak konuları işlediğini

 

SORU-15) Edebi metinler, anlam zenginliğine sahiptir. Günlük dilde pek fazla dikkat etmediğimiz bir kelimenin kullanımı, edebi metinde farklı bir şekilde karşımıza çıkar ………………………………………………..

Bu parça aşağıdakilerden hangisi ile sürdürülmelidir?

A)    Bu farklılık, metni okuyan kişiye ve zamana göre yeniden yorumlanabilen bir özelliktedir.

B)    Yapılan her türlü yorum, o eserin değerini ortaya koymaz.

C)   Farklılığı yakalayan yazılar da bu yüzden değerlidir.

D)   Zengin eseri ise, sadece eğitimli kişiler ve bu alanda çalışmış insanlar anlayabilir.

E)    Edebi metinler, anlam yönünden zengin değildir.

 

 

SORU-16) Bundan birkaç yıl önce Erzurum’da, Erzurumlu hoş sohbet bir emekli ilkokul öğretmenini ziyaret etmiştim. Güzel saz çalıyordu. Eskilerin “gönül ehli” dedikleri insanlardan biriydi. Bir ara insanın yeryüzündeki durumunu anlatmak için “beşikten ötesi gurbet” dedi. Ben bu söze bayıldım. Türk halkı nasıl üç kelime ile derin bir duyguyu dile getiriyordu.

Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Örf, adet geleneklerin dil üzerindeki etkisi.

B ) Türk halkının duygularını az sözle anlatmadaki başarısı.

C ) Anadolu insanının çok konuşmayı sevmediği.

D)Sözcüklerin düşünceyi ifade etmedeki yetersizliği.

E ) Türk halkının güzel ve etkili konuşması

 

SORU-17) Sessiz hareketler, jestler, yüz ifadeleri ve kostümler yoluyla duyguları, düşünceleri, tutkuları anlatmaya yarayan tiyatro çeşidine ………………….. denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Mizansen                                 B) Suflör                                               C)Monolog

D) Pandomim                             E)Muhavere

 

SORU-18) Aşağıdakilerden hangisi dram türünün özelliklerinden değildir?

A) Karakterler her tabakadan olabilir.

B) Acıklı ve gülünç olaylar yaşamda olduğu gibi vardır.

C) Konular tarihten veya günlük yaşamdan alınabilir.

D) Nazım veya nesir şeklinde yazılabilir.

E) Üç birlik kuralına uyulur.

 

SORU-19) Cervantes tarafından yazılan ………. adlı yapıt ……….. türünün dünyadaki ilk örneği kabul edilir.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Don Kişot – roman                               B) Don Kişot – öykü

C) Decameron – öykü                               D) Decameron – roman

E) Don Kişot – destan

 

SORU-20) Geleneksel Türk tiyatrosunun en önemlilerinden biridir. Bir anlatı olarak dramatik türlerden ayrılsa da anlatılan olay veya hikaye seyirciler önünde hareket ve taklitle canlandırıldığından dramatik türlerden sayılır. Hareketten çok ses taklidi, jest ve mimiklere dayanır. Her türlü insan sesi taklit edilir. Özel bir sahnesi yoktur. Tek aktörlü bir oyundur.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verilmektedir?

A) Karagöz                                   B) Meddah                            C) Hacivat

D) Ortaoyunu                               E) Mizah

 

SORU-21) Metin ve yazar ilişkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)    Yazarların metinlerini oluştururken kurmacaya başvurdukları

B)    Bir metnin başarısında yazarın dili doğru ve etkili kullanmasının büyük payı olduğu

C)   Yazarların eserlerini oluştururken yalnız gözlemlerine başvurması gerektiği

D)   Yazarların dünya görüşlerinin eserlerine yansıdığı

E)    Yazarların eserlerinde konu olarak kendi hayatlarını kullanabilecekleri

 

SORU-22) Aşağıdaki sorulardan hangisi temayı buldurmaya yöneliktir?

A) Metni kim anlatmış?                                             B) Metin Nasıl anlatılmış?

C) Metindeki olay ne zaman yaşanmış?                               D) Metnin türü nedir?

E) Metinde anlatılan nedir?

 

SORU-23) “Bir duygu veya düşüncenin kaş, göz, ağız, yüz hareketleriyle anlatılmasıdır.”

Bu cümlede tanımı verilen tiyatro terimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) aksiyon  B) mizansen           C) diksiyon   D) mimik  E) suflör

 

SORU-24) "Yazarken kitapları bir yana bırakır aklımdan çıkarırım; kendi işimi aksatırlar diye. Gerçekten de iyi yazarlar yüreksiz ederler beni. Hani bir ressam varmış, kötü horoz resimleri yapar ve uşaklarına, dükkâna hiç canlı horoz sokmamalarını sıkı sıkıya tembihlermiş. Ben de kimsenin bana el uzatamayacağı bir ortamda olmalıyım ki, yazdıklarım bana ait olabilsin."

Parçanın yazarı hakkında aşağıdaki yargılardan, hangisine ulaşılamaz?

A)  Başka yazarların etkisinde kalan biridir

B)  Eleştiriye açık bir kişiliğe sahiptir

C)  Yazarken özgür olmayı yeğlemektedir

D)  Özgün eserler vermeye özen gösteren biridir

E)  Kendisinden daha güçlü yazarların varlığını kabullenen biridir

 

SORU-25) “……………, gülünç, bayağı, korkunç olaylarla acıklı ve güzel olayları iç içe anlatan bir tiyatro türüdür.”

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Trajedi                      B) Operet              C) Dram

D) Komedi                   E) Opera

 

BAŞARILAR…

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1)E

2)B

3)C

4)B

5)A

6)D

7)C

8)E

9)A

10)D

11)B

12)C

13)E

14)D

15)A

16)B

17)D

18)E

19)A

20)B

21)C

22)E

23)D

24)A

25)C“TÜRK EDEBİYATI 9. SINIF 2. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“TÜRK EDEBİYATI YAZILI SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“TÜRK EDEBİYATI KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“TÜRK EDEBİYATI SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar (1)

.

>Yazan: melike
>Yorum:
çok güzel bir ders güzel anlatmışsınız elinize saglik.

>>>YORUM YAZ<<<
Not: Yorum Yaz Bölümünden Yazılar Da Gönderebilirsiniz. Yazıyı belgenizden kopyalayıp
aşağıdaki
Yorumunuz Kutucuğu'na yapıştırmanız yeterli...

 Adınız:
 Yorumunuz :


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


Eklediğiniz yorumlar/yazılar onaylandıktan sonra siteye eklenecektir.

 E Mail
(Zorunlu Değil):


OOO! BU YAZILAR DA ÇOK BEĞENİLMİŞ BİR GÖZ AT!!!


<<<TELİF HAKKI KONUSU (ALTTAKİ KAYAN YAZI) LÜTFEN OKUYUNUZ !.>>>

...Degerli Ziyaretçilerimiz... Sitemizde sizler için hazirladigimiz binlerce yazi bulunmaktadir... Hassas davranmamiza karsin gözümüzden kaçan bazi yazilar telif hakkiyla korunuyor olabilir... Telif Hakkiyla korunan yazilarla karsilasirsaniz (KAYNAK GÖSTERMENIZ SARTIYLA) yazilarin altindaki YORUM YAZ kismina bildirmenizi rica ederiz... Bu tür yazilar derhal siteden kaldirilacaktir... Saygilarimizla ... Bilgiyelpazesi Ekibi...

Eğitim Öğretim Tüm Konular
Tiyatro Oyunları, Skeçler, Piyesler
Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri
Kitap Özetleri
Belirli Gün ve Haftalar Tüm Belgeler
Konu Anlatımlı Dersler
İlahiler, İlahi Sözleri
Türküler, Türkü Sözleri, Türkülerimiz
Rehberlik Köşesi Belgeler, Araştırmalar, Yazılar
Roman Özetleri
Soru Bankası, Test Soruları
Yazarların, Şairlerin Hayatı, Eserleri / Kitapları, Edebi Kişilikleri
Yazılı Soruları - Yazılı Arşivi
Atasözleri ve Özellikleri
Belirli Gün ve Haftalar Tüm Belgeler
Coğrafya Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Yazılılar, Testler
Çeşitli Yazılar, Oradan Buradan
Çocuk Eğitimi
Çocuk Oyunları, Oyunlar
Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri
Dede Korkut Hikayeleri, Özetleri, Özellikleri
Destan, Destanlarımız Ve Özellikleri
Dil İle Kültür Arasındaki İlişki, Dil Nedir, Kültür Nedir
Edebiyat Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımlar - Test Soruları
Enler Bölüm Bölüm
Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Gelişim Ve Öğrenme Psikolojisi Dersi Konu Anlatımlar, Testler
Güzel Sözlerden Seçmeler, Özdeyişler, Vecizeler
Hazır Cevaplar
Hikayelerden Seçmeler
İllerimiz Ve İlçelerimiz Özellikleri Türkiye Tanıtımı
İlginç Ve Eğlenceli Bilgiler
İlkler Bölüm Bölüm
İngilizce Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
İsimler Ve Anlamları
Karne Bilgileri Öğretmen Görüşü Örnekleri
Kitap Özetleri
Konu Anlatımlı Dersler
Maniler, Manilerimiz
Masallardan Seçmeler
Matematik Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Özellikleri
Mesnevi'den Hikayeler
Muhasebe Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Ninni Ninni Ninniler, Ninnilerden Seçmeler
Pratik Bilgiler
Rehberlik Köşesi Belgeler, Araştırmalar, Yazılar
Roman Özetleri
Sayışmaca - Sayışmacalar, Sayışmacalardan Seçmeler
Sizin Gönderdikleriniz
Soru Bankası, Test Soruları
Sözlük Türkçe - İngilizce - Almanca
Şiir Koleksiyonu - Seçme Güzel Şiirler
Tarih Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
TC İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Tekerleme - Tekerlemeler, Tekerlemelerden Seçmeler
Tiyatro Oyunları, Skeçler , Piyesler
Türkçe Dersi Konu Anlatımlar - Test Soruları
Türküler, Türkü Sözleri, Türkülerimiz
Uluslararası İlişkiler Ve Politika Konu Anlatımlar
Vatandaşlık, Anayasa, İnsan Hakları Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Yazarların, Şairlerin Hayatı, Eserleri / Kitapları, Edebi Kişilikleri
Yazılı Soruları - Yazılı Arşivi  
Devamını Göster >>>

EĞİTİM ÖĞRETİM TÜM BİLGİLER

Konu Anlatımlı Dersler
Soru Bankası Testler
Yazılı Soruları Arşiv
Tiyatrolar,Skeç,Piyesler
Roman - Kitap Özetleri
Belirli Gün ve Haftalar
Çocuk Şarkıları, Şarkı Sözleri
İlahiler, İlahi Sözleri
Atasözleri Hikayeleri Özellikleri
Yazar ve Şairlerin Hayatı
Destanlar Ve Özellikleri
Dil İle Kültür İlişkisi
Enler Bölüm Bölüm
Güzel Sözler, Özdeyişler
Hayatın İçinden Bilgiler
Hikayelerden Seçmeler
İl İlçe Türkiye Tanıtımı
İlginç Eğlenceli Bilgiler
İlkler Bölüm Bölüm
İsimler Ve Anlamları
Maniler Manilerimiz
Masallardan Seçmeler
Meslek Tanıtımları
Mesnevi'den Hikayeler
Ninni Ninni Ninniler
Pratik Bilgiler
Sayışmaca Sayışmacalar
Şiirler, Şiir Koleksiyonu
Tekerleme Tekerlemeler
Devamını Göster>>>
 

KONU ANLATIMLI DERS

Beden Eğit Konu Anlatım
Bilgi İletişim Konu Anlat.
Biyoloji Konu Anlatım
Coğrafya Konu Anlatım
Din Kültürü Anlatım
Edebiyat Konu Anlatım
Eğitim Bilimleri Anlatım
Felsefe Konu Anlatım
Fen Ve Tekno. Anlat
Gelişim Ve Öğrenme
İngilizce Konu Anlatım
İnkılap Tarihi Konu Anlat.
Matematik Konu Anlatım
Muhasebe Konu Anlatım
Osmanlı Tarihi Anlat.
Tarih Dersi Konu Anlatım
Türkçe Dersi Anlatım
Uluslararası İlişkiler
Vatandaşlık Ve Anayasa
  

YAZILI SORULARI ARŞİVİ

Biyoloji Dersi Yazılıları
Coğrafya Dersi Yazılıları
Dil Ve Anlatım Yazılıları
Din Kültürü Yazılıları
Edebiyat Dersi Yazılıları
Fen Bilimleri Yazılıları
Fizik Yazılıları
İngilizce Yazılıları
İnkılap Tarihi Yazılıları
Kimya Yazılıları
Matematik Dersi Yazılıları
Sosyal Bilgiler Yazılıları
Trafik Dersi Yazılıları
Türkçe Dersi Yazılıları
Vatandaşlık Yazılıları
  

SORU BANKALARI TESTLER

Coğrafya Soru Bankası
Din Kültür. Soru Bankası
Edebiyat Soru Bankası
Fen Ve Tek Soru Bankası
İngilizce Soru Bankası
İnkılap Tarihi Soru Bank
KPSS Soru Bankası
Matematik Soru Bankası
Sosyal Bil. Soru Bankası
Tarih Dersi Soru Bankası
Türkçe Soru Bankası
Vatandaşlık Soru Bankası
  

REHBERLİK KÖŞESİ

Ders Çalışma, Ödev Yap
İş Hayatı Başarısı
Kişisel Bedensel Gelişim
Meslek Tanıtımları
Okul Başarısı, Uyum
Okuma Alışkanlığı Kazan.
Öğretmenlik Mesleği
Sınavlara Hazırlık Rehber
Sinirini Engelle
  

BİLGİSAYAR OYUNLARI

Akıl Zeka Eğitici Oyunlar
Araba, Yarış Oyunları
Ateş Etme Oyunları
Beceri Yetenek Oyunları
Birleştirme Patlatma
Boyama Oyunları
Dövüş Oyunları
Futbol Oyunları
Giysi Giydirme Oyunları
Hedef Vurma
Komik Eğlenceli Oyunlar
Macera Oyunları
Mario Oyunları
Motosiklet Yarışı
Resim Yapma Oyunları
Savaş Oyunları
Silah Oyunlar
Tasarlama Oyunları
Yemek Yapma Oyunları
Devamını Göster>>>
  

YEMEK TARİFLERİ MUTFAK

Aperatifler Atıştırmalar
Balık Yemeği Tarifleri
Börekler Çörekler
Çorba Tarifleri
Dolma Tarifleri
Deniz Ürünü Tarifleri
Diyet Yemeği Tarifleri
Et Yemeği Tarifleri
Kebaplar Köfte Tarifleri
Kek Tarifleri
Komposto Tarifleri
Kurabiye Tarifleri
Pasta Tarifleri
Pilav Tarifleri
Reçel Tarifleri
Salatalar, Garnitürler
Salçalar, Soslar
Sarma Tarifleri
Sebze Yemeği Tarifleri
Tatlılar, Tartlar, Turta
Tavuk Yemeği Tarifleri
Devamını Göster>>>
  

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN BİLGİLER

Hastalıklar, Çeşitleri
Sağlık Kısa Notlar
Sigara Zararları, Bırakma
Şifalı Bitkiler, Özellikleri
Şifalı Bitki Karışımları