Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Yazılı Soruları, Yazılı Arşivi > TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Yazılı Soruları > TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Dersi 8. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (13) (TEST)

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 8/… SINIFI

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

1) TBMM ile Ermenistan arasında 2 Aralık 1920’de yapılan Gümrü Antlaşması’na göre Ermenistan; Doğu Anadolu’da bir miktar toprağın Ermenilere verilmesini öngören Sevr Antlaşması’nı yok saymış, Türkiye sınırları içinde Ermenilerin çoğunlukta bulunduğu hiçbir bölge olmadığını kabul etmiştir.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine katkı sağladığı söylenebilir?

A) Türkiye’de demokrasi yönetiminin kurulmasına

B) Millî Mücadele’nin başarıya ulaşmasına

C) Yunan işgalinin uzun sürmesine

D) Osmanlı Devleti’nin sona ermesine

 

2) Mondros Ateşkesi’nden sonra Mavri Mira, Pontus Rum, Hınçak ve Taşnak gibi cemiyetler Osmanlı topraklarında Bizans, Rum ve Ermeni devletleri kurmaya çalışmışlardır.

Azınlık cemiyetlerinin bu tutumları, İtilaf Devletlerinin;

I. Osmanlı Devleti’nin milliyet esasına göre parçalanması

II. I.Dünya Savaşı’nda ABD’nin desteğinin kazanılması,

III. Rusya’nın savaştan çekilmesi sonucunda ortaya çıkan boşluğu doldurulması

hedeflerinden hangisi veya hangilerine doğrudan hizmet etmiştir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) II ve III

 

3) Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra İngilizler ve Yunanlılar Batı Anadolu’daki Hıristiyanların Türkler tarafından katledildiği yönünde asılsız haberleri dünya kamuoyuna yaymışlardır.

İngiltere ve Yunanistan’ın böyle bir yola başvurmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Batı Anadolu’nun işgaline gerekçe oluşturmak.

B) Barışın bir süre devam ettirmek

C) Osmanlı ülkesinde yaşayan Hıristiyanların Yunanistan’a göç etmesini sağlamak.

D) Osmanlı Devleti’ni barışa zorlamak

 

4) Karar: Sivas Kongresi’nde İrade-i Millîye adlı bir gazetenin çıkarılmasına karar verilmiştir.

Bu kararın aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir?

A) Milli Mücadele’nin halka anlatılmasına

B) Padişahın desteğinin alınmasına

C) Azınlıklar ile ilişkilerin iyileştirilmesine

D) Silahlı direniş başlatılmasına

 

5)İzmir daha önce gizli antlaşmalarla İtalya’ya bırakılmasına rağmen, Paris Barış Konferansı’nda İngiltere’nin çabaları sonucu Yunanistan’a verilmiştir.

İngiltere’nin böyle bir politika izlemesi, aşağıdakilerden han-gisinin bir göstergesidir?

A) İzmir’in stratejik öneminin azaldığının

B) Güçlü bir İtalya yerine kolayca yönlendirebileceği bir devletin İzmiri almasını istemesi.

C) İtalya’nın İtilaf devletlerinden ayrılmasının

D) Yunanistan’ı korumak istediğini

 

6) Aşağıdakilerden hangisi Misak-ı Milli’nin yayımlanmasından sonra meydana gelen olaylardan biri değildir

A) Osmanlı Mebusan Meclisi’nin dağıtılması

B) Sivas Kongresi’nin yapılması

C) TBMM’nin açılması

D) İstanbul’un işgali

 

7) Çanakkale Cephesinin açılmasının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)Rusya’ya yardım etmek

B)Boğazları ele geçirmek

C)İngiltere’nin sömürge yollarının güvence altına almak

D)İstanbul’u işgal etmek

 

8) Atatürk’ün doğduğu ve çocukluğunun geçirdiği şehir olan Selanik’te Türklerle birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeniler gibi milletler birlikte yaşamaktaydı.

Selanik şehrindeki bu çok uluslu yapının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenemez?

A) Zengin bir kültürel yapının oluşmasına

B) Milliyetçilik akımının yoğun olarak görülmesine

C) Azınlık haklarının kısıtlanmasına

D) Atatürk’ün fikir hayatının zenginleşmesine

 

9) Aşağıdakilerden hangisi yeni Büyük Millet Meclisi’nin uluslar arası alanda imzaladığı ilk antlaşma olması bakımından önem taşır?

A. Ankara

C. Moskova

B. Gümrü

D. Kars

 

10) Aşağıdaki okullardan hangisi Atatürk’ün okuduğu okullardan biri değildir?

A) Mahalle Mektebi

B) Şemsi Efendi İlkokulu

C) Harp Okulu

D) Savaştepe Askeri Lisesi

 

11) Misakımillî’de, halk oylaması sonucu gelecekleri hakkında karar verecek olan bölgeler şunlardır.

- Batı Trakya

- Kars, Ardahan ve Batum

Buna göre, bu bölgelerde halk oylamasına başvurulmasında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?

A) Bölge halkının Türk Hükümeti’ne baskı yapması

B) Büyük devletlerin bu bölgelerde çıkarlarının olması

C) Bu bölgelerdeki Rum ve Ermeni etkinliğini kırma fikri

D) Bu bölgelerde Türk nüfusunun çoğunlukta olması

 

12) I. Dünya Savaşı sırasında Ermeniler, Doğu Anadolu’yu işgale başladılar. Ruslarla işbirliği içine girerek Anadolu’daki masum insanları öldürdüler. Ruslarla (bilgi yelpazesi.net) savaş halinde olan Türk ordusunu arkadan vurmaya başladılar.

Bu durum üzerine, Osmanlı Devleti’nin Ermenilere karşı izlediği politika aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

A) Osmanlı Devleti, Ermenilere karşı İngilizlerle işbirliği içine girmiştir.

B) Ermenileri o zaman yine bir Osmanlı ili olan Suriye’ye göç (Tehcir Kanunu ile) ettirmiştir.

C) Ermenilerle konuşarak onları İstanbul’a taşımışlardır.

D) Anadolu’daki bütün Ermenileri öldürmüştür

 

13) .Kurtuluş Savaşında Doğu Cephesinde hangi komutan görev yapmıştır?

A. İsmet İnönü

C. Nene Hatun

B. Kazım Karabekir

D. Fevzi Çakmak

 

14) . İtilaf devletleri TBMM’nin varlığını resmen ilk defa nerede tanımıştır?

A Amasya Görüşmesi

B Paris barış konferansı

C Londra Konferansı

D)Gümrü barış ant.

 

15 ) Kurtuluş Savaşı’nın hazırlıkları sırasında:

Ona “ordu yok” dediler “Kurulur” dedi.

“Para yok” dediler. “Bulunur” dedi.

“Düşman çok” dediler. “Yenilir” dedi.

Yukarıdaki diyalogda Mustafa Kemal’in hangi özelliğinin vurgulandığı söylenebilir?

A) Acıma gücünü kontrol edebildiği

B) Çok cepheli fikir ve hareket adamı olduğu

C) İleri görüşlü olduğu

D) Ümitsizliğe yer vermediği

 

16-) Mustafa Kemal Erzurum Kongresi'ne başkan seçildikten sonra yaptığı konuşmada; milletin içine düştüğü tehlikeyi belirterek, hakkımızda verilen haksız hükümlerin muhakkak iflas edeceğini söyledi. Bunun için de ulusal iradeye dayanan bir yönetimin kurulmasını ilk amaç olarak gösterdi.

Erzurum Kongresi'nin aşağıdaki maddelerinden hangisinde bu amaçtan söz edildiği savunulabilir?

A) Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür.

B) Milli iradeyi hâkim kılmak esastır.

C) Doğu illerindeki dernekler birleştirilmiştir.

D) Manda ve himaye kabul edilemez.

 

17) Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra İtilaf Devletlerinin Anadolu'yu işgal etmeye başlaması üzerine Türk halkı tarafından “Milli Cemiyetler” kurulmuştur.

Milli cemiyetlerin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Kuruluşlarında vatan, millet ve Türklük duyguları hâkimdir.

B) Düşmana karşı silahlı mücadele etmişlerdir.

C) Padişah tarafından desteklenmişlerdir.

D) İşgallere karşı basın, yayın ve hukuk yollarını kullanarak mücadele etmişlerdir.

 

18)

I. Kafkas Cephesi'nde Ruslara yardım etmeleri

II. Başta Van olmak üzere çeşitli illerde isyan çıkarmaları,

III. Doğu Anadolu'da yaşayan Türklere zarar vermeleri,

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Osmanlı Devleti'nin I.Dünya Savaşı’nda Ermenilere karşı “Sevk ve İskân Kanunu" çıkarmalarının nedenleri arasında gösterilebilir?

A) Yalnız I

B) I ve II

C ) I ve III

D) I, II ve III

 

19) TBMM açıldıktan sonra Anadolu'nun çeşitli yerlerinde ayaklanmalar çıkmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi ayaklanmalara karşı alınan tedbirlerden birisi değildir?

A) Ankara müftüsü Rıfat Börekçi'ye Milli Mücadele lehine fetva yayınlatılması

B) İstiklal Mahkemelerinin kurulması.

C) Yabancı devletlerden yardım alınması.

D) Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkarılması.

 

20) - Sevr Antlaşması'nda, "Kapitülasyonlardan bütün devletler yararlanacaktır." maddesi yer almıştır.

İtilaf Devletleri böyle bir maddeyi antlaşmaya koymakla aşağıdakilerden hangisini amaçlamışlardır?

A Osmanlı Devleti'ni savunmasız bırakmayı

B Osmanlı Devleti'ni ekonomik açıdan zor durumda bırakmayı

C Azınlıklara geniş haklar vermeyi

D) Boğazlara tam anlamıyla hâkim olmayı

 

Başarılar Dilerim…“TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 8. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“YAZILI SORULARI, YAZILI ARŞİVİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK SORU BANKASI, TEST SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

.

6. **Yorum**
->Yorumu: Çok güzel bi site cokda yardımcı oldu teşekkürler admin...
->Yazan: Vezir71.

5. **Yorum**
->Yorumu: bu sualler çok iyi lakin ve velhakin gelgelelim bizim muallimimize.Çok zor sualler soruyor.Rrica ederim bir miktar daha zor sorunuz
->Yazan: mihrimah.

->Yazan   : seda
->Yorumu: bizim hocada kazık soruyo ama inşallah iyi bir puan alırım.

->Yazan   : serap
->Yorumu: gerçekten sorularınız çok iyi kesin yarın sınavdan 100 alcam:).

->Yazan   : canısı
->Yorumu: muhteşem bir site umarım sevda hocada böyle sorular sorar ayrıca  site takipçilerine de başarılar diliyorum..

->Yazan: damla buse
->Yorumu: ya bu sorular iyi güzel de bizim hoca sorar mı bilmiyorum.zaten zor soruyo..

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):


EĞİTİM ÖĞRETİM KONULARI Atasözleri Hikayeleri Özellikleri Belirli Gün ve Haftalar Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri Hikayelerden Seçmeler İlginç Bilgiler Eğlenceli Bilgiler İllerimiz Ve İlçelerimiz Türkiye Kitap Özetleri Roman Özetleri Konu Anlatımlı Dersler Maniler Manilerden Seçmeler Masal Masallardan Seçmeler Meslek Tanıtımları Meslekler Rehberlik Köşesi Soru Bankası, Test Soruları Şiirler Seçme Güzel Şiirler Tekerleme Tekerlemeler Tiyatro Oyunları, Skeç, Piyes Türküler Türkü Sözleri Yazar Ve Şairlerin Hayatı Yazılı Soruları Arşivi ***Devamını Göster*** KONU ANLATIMLI DERSLER Beden Eğitimi Dersi Konu Anlatımı Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Dersi Konu Anlatımı Biyoloji Dersi Konu Anlatımı Coğrafya Dersi Konu Anlatımı Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Konu Anlatımı Edebiyat Dersi Konu Anlatımı Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Felsefe Dersi Konu Anlatımı Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Gelişim Ve Öğrenme Dersi Konu Anlatımı Hazreti Muhammed'in Hayatı Dersi Konu Anlatımı İngilizce Dersi Konu Anlatımı Matematik Dersi Konu Anlatımı Muhasebe Dersi Konu Anlatımı Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı Tarih Dersi Konu Anlatımı Türkçe Dersi Konu Anlatımı Uluslar Arası İlişkiler Dersi Konu Anlatımı Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Dersi Konu Anlatımı ***Devamını Göster*** YAZILI SORULARI YAZILILAR Bilişim Teknolojileri Yazılı Soruları Biyoloji Yazılı Soruları Coğrafya Yazılı Soruları Dil Ve Anlatım Yazılı Soruları Din Kültürü Yazılı Soruları Edebiyat Yazılı Soruları Fen Bilimleri Yazılı Soruları Fizik Yazılı Soruları İngilizce Yazılı Soruları İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Yazılı Soruları Kimya Yazılı Soruları İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Matematik Yazılı Soruları Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları Tarih Yazılı Soruları TC İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Trafik Güvenliği Trafik Ve İlk Yardım Yazılı Soruları Türk Edebiyatı Yazılı Soruları Türkçe Yazılı Soruları Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Yazılı Soruları ***Devamını Göster*** SORU BANKASI TEST SORULARI Coğrafya Test Soruları Soru Bankası Din Kültürü Test Soruları Soru BankasıEdebiyat Test Soruları Soru Bankası Fen Bilimleri Test Soruları Soru Bankası İngilizce Test Soruları Soru Bankası İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Matematik Test Soruları Soru Bankası Osmanlı Tarihi Test Soruları Soru Bankası Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası Tarih Test Soruları Soru Bankası TC İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Türkçe Test Soruları Soru Bankası Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Test Soruları Soru Bankası ***Devamını Göster*** REHBERLİK KÖŞESİ Ders Çalışma Ödev Yapma İş Hayatı Başarısını Arttırma Kişisel Bedensel Gelişim Meslek Tanıtımları Okul Başarısını Arttırma Okuma Alışkanlığı Kazandırma Öğretmenlik Mesleği Sınavlara Hazırlanma Sinirini Engelle ***Devamını Göster*** HAYATIN İÇİNDEN BİLGİLER Cep Telefonu Mesajları İsimler Sözlüğü Pratik Bilgiler Yazıklar Olsun Zararları Sakıncaları ***Devamını Göster*** BİLGİSAYAR OYUNLARI Akıl Zeka Eğitici Oyunlar Araba Yarışı Oyunları Ateş Etme Hedef Vurma Oyunları Beceri Yetenek Oyunları Birleştirme Patlatma Oyunları Boyama Oyunları Dövüş Oyunları Futbol Oyunları Giysi Giydirme Oyunları Komik Eğlenceli Oyunlar Macera Oyunları Mario Oyunları Motosiklet Oyunları Savaş Oyunları Tasarlama Oyunları Yemek Yapma Oyunları ***Devamını Göster*** YEMEK TARİFLERİ MUTFAK Aperatifler Atıştırmalıklar Balık Yemekleri Tarifleri Tarifleri Börek Çörek Tarifleri Çorba Tarifleri Tarifleri Dolma Sarma Tarifleri Diyet Yemekleri Tarifleri Et Yemekleri Kebap Köfte Tarifleri Kek Tarifleri Komposto Tarifleri Kurabiye Tarifleri Pasta Tarifleri Pilav Tarifleri Reçel Tarifleri Salata Garnitür Tarifleri Sebze Yemeği Tarifleri Tatlı Turta Tart Tarifleri Tavuk Yemekleri Tarifleri ***Devamını Göster*** SAĞLIKLI YAŞAM REHBERİ Hastalıklar Çeşitleri Özellikleri Sağlık İçin Minik Notlar Sigaranın Zararları Sigarayı Bırakma Yolları Şifalı Bitkiler Listesi Şifalı Bitki Karışımları ***Devamını Göster***