eğitim öğretim ile ilgili belgeler > konu anlatımlı dersler > coğrafya dersi ile ilgili konu anlatımlar

PARALEL VE MERİDYENLERİN ÖZELLİKLERİ (ENLEM VE BOYLAMLARIN ÖZELLİKLERİ) (PARALEL) (COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIM)

 

PARALEL (ENLEM)

 

Ekvator’a paralel olarak çizildiği varsayılan hayali çemberlere paralel denir.

 

Paralel çemberlerinin, Başlangıç paraleline (Ekvator) olan uzaklığının açı cinsinden değerine ise enlem denir.

 

Enlem ve paralel birbirlerinin yerine kullanılırlar.

 

Paralellerin Özellikleri

 

1. Ekvator’un 90 kuzeyinde, 90 da güneyinde olmak üzere, toplam 180 paralel bulunur.

 

2. Başlangıç paraleli Ekvator’dur.

 

3. En büyük paralel dairesi Ekvator’dur.

 

4. Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe paralellerin boyları kısalır. Buna karşılık paralel numaraları büyür.

 

5. İki paralel arası uzaklığa bir enlem derecesi denir. Matematik konumu daha ayrıntılı olarak belirleyebilmek için, her paralel dairesi 60 dakikaya, her dakika 60 saniyeye bölünmüştür.

 

6. 90° paralelleri nokta halindedir.

 

7. Paraleller birbirleriyle kesişmezler, birleşmezler.

 

8. Paraleller doğu - batı doğrultusunda uzanırlar.

 

9. Ekvator ile dönenceler arasında kalan enlemlere alçak enlemler, dönenceler ile kutup daireleri arasında kalan enlemlere orta enlemler, kutup daireleri ile (bilgi yelpazesi.net) kutup noktaları arasında kalan enlemlere de yüksek enlemler denir.

 

10.    Ardışık iki paralel arası uzaklık yaklaşık olarak 111 km dir. Bu uzaklıktan yararlanarak kuzey güney doğrultusunda ve aynı meridyen üzerinde bulunan iki nokta arasındaki uzunluk hesaplanabilir.

 

Paraleller arası uzunluk işlemlerinde şu yol takip edilir:

 

Aralarında uzaklığı sorulan noktalar arasındaki enlem farkı bulunur. İstenilen merkezlerin her ikisi de aynı yarım kürede ise, numarası büyük paralelden küçük paralel çıkarılır. Farklı yarım küredeler ise paraleller toplanır.

 

Bulunan paralel farkı sabit uzaklık olan 111 ile çarpılır.

 

 

 

Örnek:Aynı meridyen üzerinde bulunan X ve Y noktaları arasındaki uzaklık 6438 km’dir.

X noktası Ekvator üzerinde olduğuna göre, Y noktası hangi paralel dairesi üzerinde yer alır.

 

a) 26 b) 32 c) 44 d)58 e) 65

 

Çözüm: Y’nin hangi paralel üzerinde olduğunu bulmak için 6438 km’lik uzaklık 111 km’ye bölünür (6438:111) ve 58˚ bulunur.

 

 

EKVATOR

 

Ekvator, dünyayı iki eşit parçaya ayırdığı kabul edilen çizgiye denir. Başka deyişle Kuzey ve Güney kutup noktalarına eşit uzaklıkta olan noktaların birleştirilmesiyle elde edilen çizgidir.

 

Ekvator’un Özellikleri

 

- En uzun paralel dairedir.

 

- Paralel dairelerin başlangıcıdır. (0˚ Paraleli dünyayı kuzey ve güney olmak üzere iki yarı küreye ayırır.)

 

- Güneş ışınlarını 21 Mart ve 23 Eylül’de dik alır.

 

- Çizgisel hızın en fazla, yerçekiminin en az olduğu yerdir.

 

- Üzerinde gece ve gündüz süreleri her zaman eşittir.

 

 

ENLEM

 

Yeryüzündeki herhangi bir noktanın ekvator’a uzaklığının merkezdeki açı cinsinden değerine enlem denir.

 

Ekvator’a yakın (0˚ - 30˚ enlemleri arası) enlemlere alçak enlemler, kutuplara yakın enlemlere de (60˚ - 90˚ enlemleri arası) yüksek enlemler denir. 30˚ - 60˚ enlemleri arasına ise, orta enlemler denir.

 

Enlemin Etkileri

 

Dünya’nın dönüş hızı (çizgisel hız) enlemlere bağlı olarak değişir. Kutuplara gidildikçe dönüş hızı azalır.

 

Atmosferin kalınlığı enleme göre değişir.

 

Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe yerçekimi artar.

 

Gece-gündüzlerin uzama ve kısalma süreleri enlemlere göre değişir. Kutuplara yakın enlemlerde gündüz ve geceler daha çok uzayıp kısalır. Aynı enlem üzerindeki bütün noktalarda gündüz süreleri her zaman birbirine eşittir.

 

Enlemleri aynı olan bütün noktalar Ekvator’a eşit uzalkıltadır.

 

Güneş ışınlarının düşme açısı, sıcaklıkler ve iklim özellikleri enlemlere göre değişir.

 

Buna bağlı olarak,

Bitki örtüsü

Tarım ürünleri

Toprak yapısı

Hayvan türleri

Akarsu rejimleri

Buzul alt sınırı ile orman, tarım ve yerleşme üst sınırları enleme göre değişir.

 

Yerleşme özellikleri ve yaşam biçimleri enlemlere göre değişir.

 

Sıcaklık, ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe azalır.

 

Kuzey Yarımküre’de güneyden, Güney Yarımküre’de ise kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı artırır.

 

Deniz ve okyanusların sıcakluk ve tuzluluğu kutuplara gidildikçe azalır.

 

Cisimlerin gölge uzunluğu kutuplara gidildikçe artar.

 

 

Örnek: Kırkıncı paralel üzerindeki bir noktanın hangi yarımkürede yer aldığı aşağıdakilerin hangisine bakılarak saptanamaz?

Gece-gündüz süresinin eşit olduğu güne

Gündüz süresinin uzamaya başladığı güne

Gölge boyunun en kısa olduğu aya

Sıcaklık ortalamasının en düşük olduğu aya

Cisimlerin öğle saatindeki gölgesinin yönüne

 

Çözüm: Gece-gündüz eşitliği yaşanan günler bütün merkezler için aynıdır (21 Mart ve 23 Eylül).

 

Buna göre, paralellere göre farklılık göstermeyen bir özelliğe bakılarak hangi yarımkürede olduğu bulunamaz.

 

Doğru Seçenek A

 

Enlemin etkileri Dünya’nın şeklinin yuvarlak olmasından kaynaklanır. Bu nedenle üniversite sınav sorularında “enlem” cevabı verilmesi gerekirken, “Yer’in şekli” cevabının verilmesi sizleri yanıltmamalıdır.

 

 

MERİDYEN (BOYLAM)

 

Bir kutuptan diğer kutba ulaşan, paralelleri dik açıyla kesen hayali yarım çemberlere meridyen denir.

 

Meridyenlerin, Başlangıç meridyenine (Greenwich) olan uzaklığının açı cinsinden değerine ise boylam denir.

 

Meridyen ve boylam birbirlerinin yerine kullanılırlar      

 

 

Meridyenlerin Özellikleri

 

1. Başlangıç meridyeninin 180 doğusunda, 180 de batısında olmak üzere, toplam 360 meridyen vardır.

 

2. Başlangıç meridyeni İngiltere’nin başkentindeki Greenwich istasyonundan geçen meridyendir.

 

3. İki meridyen arası uzaklığa bir boylam derecesi denir. Koordinatlarla bir yeri daha iyi belirleyebilmek için, her meridyen derecesi 60 dakikaya, her dakika 60 saniyeye bölünmüştür.

 

4. Ekvator üzerinde iki meridyen arası uzaklık 111 km dir. Kutuplara doğru gidildikçe bu uzaklık azalır. Türkiye üzerinde ise iki meridyen arası uzaklık,  (bilgi yelpazesi.net) yaklaşık olarak 85 - 86 km dir.

 

5. Bütün meridyenlerin boyları birbirine eşittir.

 

6. Aynı meridyen üzerinde bulunan bütün noktaların (Güneş karşısından aynı anda geçtiklerinden) yerel saatleri aynıdır.

 

7. Meridyen dereceleri Greenwich’ten doğuya ve batıya gidildikçe büyür.

 

8. Meridyenler kuzey - güney doğrultusunda uzanır.

 

9. Bütün meridyenler kutuplarda birleşirler.

 

10.  Meridyenler bir paralel boyunca birbirlerinden eşit uzaklıkta bulunurlar.

 

11.  Ardışık iki meridyen arasındaki yerel saat farkı 4 dakikadır.

 

 

Örnek: Dünya üzerinde olduğu varsayılan 360 meridyen yayı, başlangıç meridyeninden başlayarak 180’i doğuda, 180’i batıda olmak üzere ayrılmış, 180˚ meridyeni aynı zamanda tarih değiştirme çizgisi olarak kabul edilmiştir.

Yalnızca bu bilgilere dayanarak yerel saati başlangıç meridyeninden 50 dakika ileri olan bir nokta için;

1. Dünya’nın bu noktadaki dönüş hızı

2. Ekvator’a olan uzaklığı

3. Tarih değiştirme çizgisine göre zaman farkı

4. Başlangıç meridyenine olan uzaklığı

5. Bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?(2001)

 

Çözüm: Yerel saati başlangıç meridyeninden 50 dk ileri olan yer (50:4’ten) 12˚30’ doğu meridyeni üzerindedir.

 

Sadece meridyen derecesi bilinen bir yerin çizgisel hızı, Ekvator’a uzaklığı ve başlangıç meridyenine uzaklığı bilinemez. Çünkü bunları tespit edebilmek için o yerin enlem derecesi bilinmelidir.

 

O halde, meridyenden faydalanılarak bir yerin sadece tarih değiştirme çizgisiyle arasındaki zaman farkı tesbit edilebilir.

 

Doğru Seçenek Yalnız III

 

 

 

 

BOYLAM

 

Bir noktanın başlangıç meridyenine uzaklığının merkezdeki açı cinsinden değerine boylam denir.

 

Boylamın Etkileri

 

Boylamın sadece zaman kavramına (yerel saatlere) etkisi vardır. Başka deyişle boylamları aynı olan noktaların yerel saatleri de her zaman aynı olur.

 

Yeryüzündeki herhangi bir noktanın derece, dakika ve saniye cinsinden enlem ve boylamla belirlenmesi mümkündür. Ancak yeryüzündeki tüm noktalardan paralel ve meridyenler geçmez. Paralellerle enlemler, meridyenlerle de boylamlar arasındaki fark esas itibariyle bununla ilgilidir.

 

“COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Bu Yazı İçin Yapılan Son "100+" Yorum Aşağıda Sıralanmaktadır.
Yorumlarınız Bize Yol Gösteriyor.
Yorumlar İçin Teşekkürler.

YORUM YAZ

......

237. **Yorum**
->Yorumu: Teşekkürler dizimizin 44.bölümünü bu konu üzerinde olacak dizimizi izlemeyi unutmayın...
->Yazan: Seni Çok Bekledim

236. **Yorum**
->Yorumu: Kitapta bulamadığım çoğu bilgiyi burada buldum soğolun
->Yazan: Pınar kara

235. **Yorum**
->Yorumu: Bunu yazanın eli kolu dert görmesin gerçekten inanılmaz işime yaradı kitapta bulamadığım çoğu bilgiyi burada gördüm çok sağolun
->Yazan: Pınar kara

234. **Yorum**
->Yorumu: Çok güzel bir site bayıldım çok işime yaradı çok çok teşekürler
->Yazan: Zülal öztürk.....

233. **Yorum**
->Yorumu: Yapanın eline sağlık elimle koymuş gibi buldum sağolun
->Yazan: Serhat kasırga

232. **Yorum**
->Yorumu: kim yazdıysa eline sağlık gerçekten çok beğendim
->Yazan: nisa

231. **Yorum**
->Yorumu: Ödevime yaradı çok iyi bir dideymiş meridyenlerin özelliklerinin hepsini yazdim
->Yazan: Ayşe seda

230. **Yorum**
->Yorumu: İşe yaradı ödevimde yardımcı oldu
->Yazan: Ayşe seda

229. **Yorum**
->Yorumu: bence güzel olmuş elinize saglık
->Yazan: rabia lale...

228. **Yorum**
->Yorumu: Çok iyi coğrafya ödevini buradan yapıyorum
->Yazan: Abdurezzakk.

227. **Yorum**
->Yorumu: Bende bu siteyi çok beyendim inşallah bende 70 alırım
->Yazan: Berra Nur..

226. **Yorum**
->Yorumu: Güzel olmuş adımı belirtmek istemedim
->Yazan: Ens kya

225. **Yorum**
->Yorumu: siteye daha önce hiç bakmadım ama her kez çok beyendiğine göre çok güzel bir site olmalı. COĞRAFYA DERSINI SEVMIYORUM.............
->Yazan: coğrafya sevmeyen ama mecburiyetten derse giren.

224. **Yorum**
->Yorumu: Ben Bu Site Sahibinden Teşekür Ederim
->Yazan: Eren

223. **Yorum**
->Yorumu: tam benim istediğim gibi olmuş ellerine sağlık
->Yazan: furkan

222. **Yorum**
->Yorumu: Çok güzel bir site bayıldım
->Yazan: Defne.
..

221. **Yorum**
->Yorumu: ÇOK MUHTEŞEM BİR SİTE HERKESE TAVSİYE EDERİM BUNLARA ÇALIŞIN SINAVDAN YÜKSEK ALIN. BU SİTEYE EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM EMEĞİNİZE SAĞLIK.
->Yazan: YUSUF AZİZOĞULLARI

220. **Yorum**
->Yorumu: beğendim harfleri uzatmanıza ne gerek var kısaca beğendim yazsanı 'gereksi' ama site çooooooo ooooooooooooooo ooooooooooook güzel alın bnede yazım
->Yazan: bgm :)...

219. **Yorum**
->Yorumu: Güzel bir site herşeyin ayrıntısına girilmiş
->Yazan: Coğrafya seven.

218. **Yorum**
->Yorumu: Çok teşekkür ederim çok işime yaradı
->Yazan: Emjan....

218. **Yorum**
->Yorumu: Çok işime yaradı teşekkürler :)) Sayenizde iyi not çıkardım :)
->Yazan: İsminiVermekİstemeyenOkur

217. **Yorum**
->Yorumu: teşekkür ederim çok işime yaradı
->Yazan: adsız

216. **Yorum**
->Yorumu: Çok tesekkur ederim sosyal hocamdan Aferin aldim
->Yazan: /:-)

215. **Yorum**
->Yorumu: SAOLUN YIL 2017 HALA İŞİME YARIYOR
->Yazan: BABAN
...
..

214. **Yorum**
->Yorumu: Çok güzel bir site çok işime yaradı thank you
->Yazan: Thank you...

213. **Yorum**
->Yorumu: Çok güzel bir site proje ödevimi buradan yaptım ama birşey söylemek istiyorum. Yukarıda Greenwiche istasyon demişsiniz o bir Gözlemevi diye biliyorum ben. 
->Yazan: Wattpad Kullanan Bir Otaku

212. **Yorum**
->Yorumu: gerçekten harika emeğinize sağlık 
->Yazan: bilinmeyen

211. **Yorum**
->Yorumu: allah razı olsun sizdennnn... 
->Yazan: irem...

210. **Yorum**
->Yorumu: Allah razı olsun çok iiime yaradı 
->Yazan: Muhammed

209. **Yorum**
->Yorumu: Çok teşekkür ederim coğrafya performans odevime yardımcı oldu tekrardan teşekkürler 
->Yazan: Eren

208. **Yorum**
->Yorumu: yapana helal olsun harika bir site 
->Yazan: Darkenchu

207. **Yorum**
->Yorumu: Proje ödevimi yapmamda bana yardımcı oldu. Teşekkürler... 
->Yazan: Öğrenci B........

206. **Yorum**
->Yorumu: sa kardeşim kusura bakma kolum çarptı buraya geldim dedim gelmişken okuyayım okuyunca nirvanaya erdim şu an bunu beyin gücümle yazıyom nesye kendine iyi bak karşim.... 
->Yazan: can

205. **Yorum**
->Yorumu: Çok işime yaradı teşekkürler 
->Yazan: Kardelen

204. **Yorum**
->Yorumu: hoca bize performans ödevi verdi hayali çizgi meridyenlerinin incelenmesi konusunu verdi bu yukardakileri yazsam doğru olurmu 
->Yazan: poyraz

203. **Yorum**
->Yorumu: bu siteyi çoooook sevdim işime çok yaradı teşekkürler 
->Yazan: tugba

202. **Yorum**
->Yorumu: Bu siteyi çok beğendim herşey var
->Yazan: Taçsız kral

201. **Yorum**
->Yorumu: süper sınavdan yüz bekliyorum.teşekkürler https://bilgiyelpazesi.com
->Yazan: ALİ...

200. **Yorum**
->Yorumu: Yaptığınız paylaşım cok guzel
->Yazan: Hasan.......

199. **Yorum**
->Yorumu: ba yıl dım çok güzel bir siteee .....
->Yazan: :D :D :D

198. **Yorum**
->Yorumu: ben bu siteyi ÇOOK beğendim inşallah bende 100 alırım ...
->Yazan: beyza

197. **Yorum**
->Yorumu: Tşk işime çok yaradı
->Yazan: Hüseyin Kılıç

196. **Yorum**
->Yorumu: çok işime yaradı sosyaldan 100 aldım :D za zaazaaza 
->Yazan: s

195. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel olmuş ellerinize sağlık
->Yazan: x kişisi

194. **Yorum**
->Yorumu: Tşk Sınav İçin Faydalı Olur İnş
->Yazan: Muhammet Selçuk

193. **Yorum**
->Yorumu: Harika yaşasın ödevimi yaptığım
->Yazan: Meryem ay.....

192. **Yorum**
->Yorumu: Çok guzel bu siteyi yapan herkesin eline koluna saglik
->Yazan: Maide

191. **Yorum**
->Yorumu: BU SİTEYİ ÇOK SEVDİM SİZİN SAYENİZDE PROJEMDEN 100 ALICAĞIM
->Yazan: AYSE.

190. **Yorum**
->Yorumu: Allah sizden bin kere razı olsun
->Yazan: harika

189. **Yorum**
->Yorumu: Çok güzel olmuş elinize sağlık
->Yazan: DERYA

188. **Yorum**
->Yorumu: çok harika müthiş ötesi tşk
->Yazan: kim olduğumu bilmiyorum

187. **Yorum**
->Yorumu: faydalı bilgiler için süper bir sayfa
->Yazan: ali......

186. **Yorum**
->Yorumu: Çok güzel bir sayfa her şey için teşekürler :D
->Yazan: Şemsa

185. **Yorum**
->Yorumu: bir site çok beğendim hemen abone olacam 
->Yazan: yabusüper

184. **Yorum**
->Yorumu: Projem için çok güzel oldu sağ olun var olun
->Yazan: Nimet......

183. **Yorum**
->Yorumu: bu site bi mütişşşşşşşşşş ya♥
->Yazan: aysu

182. **Yorum**
->Yorumu: Sosyal bilgiler ödevim vardi gerceken de cok cok isime yaradi uzun uzn anlatmissiniz yazanin eline saglik teşekkür ler
->Yazan: bir öğrenci

181. **Yorum**
->Yorumu: Kısa öz ve açıklayıcı sağolsun umarım çalışmama işe yarar 1 hafta sonra sınav:D
->Yazan: ...İsmini belirtmek istemeyen adam..

180. **Yorum**
->Yorumu: Çok güzel anlatlmş kısa ve öz
->Yazan: esra

179. **Yorum**
->Yorumu: teşşekkür ederim çok güzel 
->Yazan: Ayşegül........

178. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bilgi çok saolun 
->Yazan: dursun

177. **Yorum**
->Yorumu: projem için çok yardımcı oldu çok teşekkür ederim 
->Yazan:

176. **Yorum**
->Yorumu: emek harcamış bizlere yardımcı olmaya çalışmışsınız.çok sağolun.tüm emeği geçenlerden Allah razı olsun. .çok yararlı bir site.
->Yazan: elif

175. **Yorum**
->Yorumu: çok sağol gerçekten çok güzel bir bilgi
->Yazan: kaan

174. **Yorum**
->Yorumu: slm tşk ederim çooooook lazımdı bu siteyi çok beğendimmmmmmm:):):):):) 
->Yazan: evremm:)......

173. **Yorum**
->Yorumu: hayırlı akşamlar dilerim yüce Rabbim sizlerle olsun AMİN:):) 
->Yazan: buse NAZLI

172. **Yorum**
->Yorumu: Allah razı olsun kesin 20 puanım cepte:):) 
->Yazan: buse

171. **Yorum**
->Yorumu: cok guzel bır sıte yazılı ıcın cok ıyı oldu saolun :):) 
->Yazan: yasin

170. **Yorum**
->Yorumu: 2 saattir aradığım şeyi burada buldum teşekkürler:)
->Yazan: neşe

169. **Yorum**
->Yorumu: gerçekten ödevlerde yardımcı ve müthiş bi şekilde işe yarıyo
->Yazan: Şeyma Tangöze

168. **Yorum**
->Yorumu: cok guzel bır site 
->Yazan: firefist

167. **Yorum**
->Yorumu: Gerçekten cok guzel bir site herkese tavsiye ediyorum!
->Yazan: Aslı.....

166. **Yorum**
->Yorumu: GERÇEKTEN ÇOK GUZEL BİR SAYFA SAYENİZDE ANLADIM ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM 
->Yazan: Z. Emrecan

165. **Yorum**
->Yorumu: Emeği geçen herkese teşekkürler ........ 
->Yazan: MELİS BUSE ÇALIŞKAN 

164. **Yorum**
->Yorumu: çok çok çok teşekkürler 
->Yazan: ali ihsan .....

163. **Yorum**
->Yorumu: size ne kadar teşekkür etsem az sağolun
->Yazan: ali ihsan 

162. **Yorum**
->Yorumu: Çok işime yaradı emeği geçen herkeze tşk ederim 
->Yazan: Nilay

161. **Yorum**
->Yorumu: Çok güzel bir site size tavsiye ederim 
->Yazan: kader

160. **Yorum**
->Yorumu: Diğer sitelerde ayrıntı vardı ama hiç bir şey anlamıyordum en sonda bende sorun var diyip dersi bırakacaktımki bu siteyle karşılaştım ve anladımki bende sorun yokmuş teşekkürler
->Yazan: Lorin berçem

159. **Yorum**
->Yorumu: Çok guzell yaaaa.... Sagolun emeği gecen herkese teşekkürlerr...
->Yazan: rana tam.

158. **Yorum**
->Yorumu: saolun cok güzel bir site cooook beğendim 
->Yazan: ayda......

157. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel ve düzgün anlatıyor 
->Yazan: y.emre

156. **Yorum**
->Yorumu: gerçekten çok iyi site kim yapmışsa ellerine sağlık
->Yazan: Leyla

155. **Yorum**
->Yorumu: Ödevime çok yardımcı oldu.Teşekkür ederim
->Yazan: Melisa

154. **Yorum**
->Yorumu: Çok güzel olmuş elinize sağlık
->Yazan: Yunus

153. **Yorum**
->Yorumu: çok teşekkür ederim ödevime yardımcı oldu.
->Yazan: meryem

152. **Yorum**
->Yorumu: çok teşekkürler ödevimi son dakikada yetiştiriyorum ve çok daha hızlı yapıyorum sağ olun.Bu arada saat 7. 
->Yazan: utku...

151. **Yorum**
->Yorumu: GERCEKTEN ÇOK GÜZEL BİR SİTE COK BEGENDİM HER ZAMAN KULANMAYA CALISICAM COK FAYDALI OLDU KİM YAPTIYSA ELELRİNE SAGLIK COK GÜZEL MÜTHİŞ BEGENDİMM ÖDEVİMDE COK YARDIMCI OLDU FACEM YOK BAKMAYA CALISMAYIN LÜTFENNNNNN!!!
->Yazan: BÜŞBÜŞŞŞŞ..

150. **Yorum**
->Yorumu: cok iyi tesekkür ederim cok yardımcı oldu :D
->Yazan: seker kızz

149. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel tşk ederim sağolun 
->Yazan: şahadet.

148. **Yorum**
->Yorumu: çok yardımcı oldunuz yaaaaaaaaa çok teşekkür ederim
->Yazan: kübra..

147. **Yorum**
->Yorumu: çok süper ötesi tam ödevlik bilgiler 5 numara 10 yılsız 
->Yazan: h1z1...

146. **Yorum**
->Yorumu: çok teşekkurler proje odevimi buradan yaptım
->Yazan: elifnaz

145. **Yorum**
->Yorumu: Harika bi buluş 
->Yazan: Muzaffer.

144. **Yorum**
->Yorumu: sağ olun müthiş bir site
->Yazan: karaman.

143. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel olmuş tebrik ederim
->Yazan: kerem...

142. **Yorum**
->Yorumu: çok yardımcı oldunuz sağolun sosyal ödeviydi 
->Yazan: ghghghgjsfgf....

141. **Yorum**
->Yorumu: biraz fazla olmus ama odevime yardımcı oldu cok saolun :)
->Yazan: sude

140. **Yorum**
->Yorumu: çoookkkkk sağolun harika bir site bende tercih ediyorum ... :) :) :)))
->Yazan: vuslat nur 

139. **Yorum**
->Yorumu: harıka odev tam ıse yatadı
->Yazan: cagan utku

138. **Yorum**
->Yorumu: Çok yardımcı oldu sağolun (herkese tavsiye ederim) :))
->Yazan: Sedanur

137. **Yorum**
->Yorumu: Çok güzel linkler tebrik ederim :D:D:D 
->Yazan: abdulrezzak.

136. **Yorum**
->Yorumu: çok teşşekkür ederim bu siteyi açtığınız için sosyal bilgiler ödevimin yarısı bitti
->Yazan: zeynep..

135. **Yorum**
->Yorumu: ALLAH bin razı olsun
->Yazan: aysegül canseven.

134. **Yorum**
->Yorumu: yavyav hehe bizde yedik çünkü sizin değil benim kafam basıyooooooorrrr o yüzden 3 senedir (yıldır) sizin gibi dandik dundik şey değil takdir takdir onur aldım onur hatta fen lisesini kazandım şimdi1 yıldır orada okuyorum .HAHAHAHAHAHAAA (: (: (: ..........
->Yazan: merve konuk ....

133. **Yorum**
->Yorumu: eyvallah çok sağolun
->Yazan: musti

132. **Yorum**
->Yorumu: bak ne güzel anlatıyor sözlü notunda 100 aldım çok güzel anlatıyor
->Yazan: memcan atı sanatçı ...

131. **Yorum**
->Yorumu: ayy çok tşkrlr ödevime yardımcı oldunuz:D
->Yazan: meryemecegüntekin

130. **Yorum**
->Yorumu: Sosyal ödevimin yarısını site yaotı çok tavsiye ederiö
->Yazan: Aslı

129. **Yorum**
->Yorumu: süpersiniz çok teşekkürler
->Yazan: eylül

128. **Yorum**
->Yorumu: sağol ya çok yardımcı oldu teşekkürler.uzun ama açıklayıcı.yine de defterime yazdım.
->Yazan: teşekkür....

127. **Yorum**
->Yorumu: Gerçekten çok güzel bir siteymiş.Konuyu kısa ve özlü anlatmışlar...
->Yazan: bahar

126. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site çok işime yaradı herkese tavsiye ederim))))
->Yazan: Ozan

125. **Yorum**
->Yorumu: aradığımı kolaylıkla bulmamı sağladığınız için teşekkürler bu sayfayı herkese tafsiye ederim
->Yazan: ayça nur seres..

124. **Yorum**
->Yorumu: keşke her aradığımı böyle kısa ve öz bir şekilde bulabilsem çok sağ olun thanks
->Yazan: ayça.

123. **Yorum**
->Yorumu: teşekkürler çok güzel bir site işime yaradı...
->Yazan: ilayda.

122. **Yorum**
->Yorumu: Kardeşim ellerine sağlık teşekkürler
->Yazan: fırat..

121. **Yorum**
->Yorumu: supper emeği geçen herkese teşekkürler
->Yazan: ıhsan.

120. **Yorum**
->Yorumu: sayfanızı çok beğendim o
->Yazan: Adnan Özkul.

119. **Yorum**
->Yorumu: bn çook beğendim işimi gördüm :D :D :D
->Yazan: melek.

118. **Yorum**
->Yorumu: çok beğendim süpppppppppeeeeeer güzel bir site herkese tavsiye ederim 
->Yazan: jinda kejan günaşan..

117. **Yorum**
->Yorumu: Cok iyi bir site hazırlayanların ellerine salık
->Yazan: safiye.

116. **Yorum**
->Yorumu: ÇOOOK GÜZEL TEŞEKKÜRLER☺
->Yazan: FATMA.

115. **Yorum**
->Yorumu: Bende çok beğendim. Performans ödevi olarak bunları yazıcam. :))
->Yazan: Merve.

114. **Yorum**
->Yorumu: Sayfa super :)))))))) 
->Yazan: asli.

113. **Yorum**
->Yorumu: aslında iyi bir şey hepsi çıkıyo
->Yazan: Şener.

112. **Yorum**
->Yorumu: Süper bi sayfa her şey için tşkkrler :D
->Yazan: Öznur.

111. **Yorum**
->Yorumu: Süper bi sayfa her şey için tşkkrler :D
->Yazan: Öznur.

110. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel özetlemiş bayıldm :D
->Yazan: kadriye doğan ..

109. **Yorum**
->Yorumu: Çok güzel kısa ve öz
->Yazan: buğse koç.

108. **Yorum**
->Yorumu: çok teşekkür ederim çok güzel bir çalışma olmuş
->Yazan: zeynep.

107. **Yorum**
->Yorumu: haria çok güzel çok beğendim
->Yazan: suzan.

106. **Yorum**
->Yorumu: Eywallah cok guzel olmus aradığımı burda buldum
->Yazan: yunus iş

105. **Yorum**
->Yorumu: elinize sağlık kardesim güzel olmus
->Yazan: emre.

104. **Yorum**
->Yorumu: çoook güzel bi site
->Yazan: eda.

103. **Yorum**
->Yorumu: yarın snv ım var çok işime yaradı tşk. 
->Yazan: esma.

102. **Yorum**
->Yorumu: çok uzunmuş ama bilgilendirici teşekkürler
->Yazan: .

101. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel ellerinize saglık
->Yazan: Ahmet Bilgili.

100. **Yorum**
->Yorumu: harika olmuş tebrik ediyorum 
->Yazan: ilkay.

99. **Yorum**
->Yorumu: Super bir site yapanlarin eline saglik 
->Yazan: sado..

98. **Yorum**
->Yorumu: iyi olmuş istediklerinizi burda bulabilirsiniz tavsiye ederim. 
->Yazan: öylesine.

97. **Yorum**
->Yorumu: BU COK IYI BILGI BEN 6 YA GIDIYORUM COGRAFYAMI ISLIYOZ ANLAMIYOM
->Yazan: SILA.

96. **Yorum**
->Yorumu: Çok qüzel ödevime işine yaradı :D saqolun
->Yazan: Ali.

95. **Yorum**
->Yorumu: bu anlatıklarınız olağan üstü birşey
->Yazan: selen.

94. **Yorum**
->Yorumu: çok doğru bilgiler
->Yazan: ..

93. **Yorum**
->Yorumu: Çok doğru bilgiler.Kısa ve öz yazılmış.Çok teşekkür ederim...
->Yazan: Yusuf Can.

92. **Yorum**
->Yorumu: süppppppppppppppppppper ödevden 100 aldım çokk güzel bir site
->Yazan: ali.

91. **Yorum**
->Yorumu: çokkkkkkkkkkkkkkkk güzel bir site 100 aldım 
->Yazan: simge.

90. **Yorum**
->Yorumu: aradığım herşey burda
->Yazan: sena.

89. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel
->Yazan: gülin..

88. **Yorum**
->Yorumu: vay bee ilk defa artı aldım tesekürler
->Yazan: hasim .

87. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel aradigim herseyi burdan buldum
->Yazan: harun.

86. **Yorum**
->Yorumu: Çok teşekkürler işe çoookk yaradınız 
->Yazan: Nurhak kızılırmak.

85. **Yorum**
->Yorumu: çooooooooook güzel bir site sizede tavsiye eeddiiyyoorruumm:-)
->Yazan: aysen.

84. **Yorum**
->Yorumu: varsa gel atışşalım abisi
->Yazan: mustafa.

83. **Yorum**
->Yorumu: herkez kazandını alır calışanlara gelsin bu sözüm 
->Yazan: mustafa.

82. **Yorum**
->Yorumu: arkadasssssssssslar bende çokkkkkkk beğendim tavsiye ederim 
->Yazan: nazli.

81. **Yorum**
->Yorumu: Bildiğiniz gibi 8.sınıfların sınavı olmuştu.Ben 1-2 gün dersten uzak olduğum için dinleneyim dedim.Daha sonra işte cuma günü hem karagül hem ders derken sosyal bilgiler dersinden ödevi yapıyordum cumartesi dinlendim.Pazar da acele acele ödev yapmaya başladım ne diyeyim kendime bilmem ki ama sınavdan 70 aldım eee sözlüde çok iyi inşallah biricik hocam olumlu not verir
->Yazan: EbRu_MeRvE_FaTmA.

80. **Yorum**
->Yorumu: tşk edrm bu siteyi hazırlayanlara sınavım yarın dua edin bana lütfen herkese başarılar... :D
->Yazan: yusuf can.

79. **Yorum**
->Yorumu: hiç sevmediğiimmm konuyu çokkkkkkkkkk güzel anlattınız sağ olunnnn sınavdan 1 bile alırdım tavsiye ederim NOT: çalışmakta yarar var emeksiz yemek olmaz
->Yazan: ipek .

78. **Yorum**
->Yorumu: çok muhteşem işime yaradı sınavdan 100 aldımm :D 
->Yazan: halime.

77. **Yorum**
->Yorumu: yani bu site olmasaydı 1 alıyordum sayesinde 90 aldım herkese ödevi olanlara tavsiye ederim 
->Yazan: zeynep.

76. **Yorum**
->Yorumu: sınav olucam çok işime yaradı teşekkür ederim hazırlayanların ellerine sağlık :) 
->Yazan: sınav olucam.

75. **Yorum**
->Yorumu: çokkkk beğendm çok işime yarayacak teşekkürlerrrr :)
->Yazan: nisanur fevzi çakmak ortaokulu diyarbakır 6a sınıfı.

74. **Yorum**
->Yorumu: çoooooooooooook güzel site yıldızlı 100 aldım :D 
->Yazan: 6/A sınıfı.

73. **Yorum**
->Yorumu: süper bır yer sayenizde 100 aldm ogretmenımın ılk 100 alan ogrencısı oldum lısede sayenızde
->Yazan: rabia.

72. **Yorum**
->Yorumu: kardeşim rica eti . bu sitede istediğim kelimeler var . eğer imza istiyorsanız galata saray ünüverstesine gelin :) :)
->Yazan: serenay sarıkaya.

71. **Yorum**
->Yorumu: Evet gerçektende güzel hatta çok çok güzel bir site emeğinize sağlık . Sayenizde yüksek not aldım.TEŞEKKÜRLER...
->Yazan: ezgi.

70. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir hazırlamışıız sizleri tebrik ediyorum... bu site çok işime yaradı herkez istediğini burdan hazırlasın çünkü ödevimden 100 aldım çok teşekkürler.... herkez mutlaka bikere bu siteyi denesin:) 
->Yazan: melis..

69. **Yorum**
->Yorumu: bence harikulade superrrrrrrrr yaaa cildiricagim kesssin yuz alacagimmmmmm
->Yazan: idil.

68. **Yorum**
->Yorumu: Gerçekten harika ötesi bir site tebrikler :D :D
->Yazan: Nergis...

67. **Yorum**
->Yorumu: bencede çok açıklamalı teşekkürler 90 aldım
->Yazan: aylin taş.

66. **Yorum**
->Yorumu: Linkler Cok Guzel Ya Bu Cok İyi Ya :DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
->Yazan: emincan.

65. **Yorum**
->Yorumu: Gerçekten çok yararlı ve güzel bir site sosyal sınavıma artık çalışa bilirim ^_^
->Yazan: Selenay..

64. **Yorum**
->Yorumu: Suuüu üuuuuuüuper tam aradigim sey saolun yarın öğretmene göstereceğim 100alırım 
->Yazan: funda.

63. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel harika ve tatlı bir anlatım çok güzel.............
->Yazan: cansu.

62. **Yorum**
->Yorumu: Bu bir ödev inşallah işime yarin yarar muck 
->Yazan: funda.

61. **Yorum**
->Yorumu: çok teşekkürler çok işime yaradı coğrafya sınavlarımın hepsi 100 =)
->Yazan: Kaan .

60. **Yorum**
->Yorumu: bu site bana çok yararlı oldu. böylece ödevimi kolayca yapabildim çok teşekkürler 
->Yazan: merve.

59. **Yorum**
->Yorumu: teşekkür ederi iyki boyle bir site var 
->Yazan: kağan .

58. **Yorum**
->Yorumu: Çok güzel bir site çok işime yaradı sağolun coğrafyadan 100 aldım :)
->Yazan: Sena.

57. **Yorum**
->Yorumu: bende gerçekten çok beğendim örnekler yazmanız daha da güzel olmuş teşekkürler... :) 
->Yazan: buse.

56. **Yorum**
->Yorumu: herkese tavsiye ederim . çok yararlı bir site:D
->Yazan: esin.

55. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel tebrik ederim sizn sayenizde 100 aldım :D
->Yazan: kadir güzel .

54. **Yorum**
->Yorumu: Dünyada paraleller olmasaydı nesneler nasıl şekillenirdi diye bir soru var ödevimde cevabını söyler misiniz acilen
->Yazan: İrem.
53. Yorum
->Yazan : su
->Yorumu: yarın sınavım var işallah çok iyi bir not alırım.
52. Yorum
->Yazan : mustafa
->Yorumu: gzl bi site 9. sınıf ogrencisiyim bunun sayesinde 85 aldım coğrafyadan.
51. Yorum
->Yazan : merve
->Yorumu: Çok güzel linkler tebrik ederim :D:D:D .100 aldm.
50. Yorum
->Yazan : merve
->Yorumu: bu siteyi çooooooooooooook begendim çooooooooook isime yaradi çooooooook sagolun ..
->Yazan : sevval
->Yorumu: bu site isime çok yaradi sosyalden 100 aldim.
->Yazan : GÜNER NUR GÖÇER ORATAOKULU 6-D ' dEN YZIYRUM
->Yorumu: BIZIM HOCMIZ BURAK ULUTAN HOCA VERDI SPR BI HOCA YAAA.
->Yazan : Simge . Ö
->Yorumu: SÜPER BI SITE YAA SAYASINDE 100 . aldIM ve GERçtn TbrikleR ..
->Yazan : Baturay 6-B
->Yorumu: Insallah yarin güzel not alacagim . Siteniz süper bir site . Çok güzel bilgi edindim . Sanarsinizki derste ögretmen anlatiyor . Çok yararli bir site herkese tavsiye ederim . Sinavdan yüksek alirsam sebeb sizin sitedir . Çok Yararli olacagini düsünüyorum :).
->Yazan : ozan asik
->Yorumu: ellerinize saglik baya güzelmis insallah iyi not alirim :).
->Yazan : Musa Kaya
->Yorumu: Herkez bir yorum yapmis bende yapayim bildigim seyler ve yarin sinavim var insallah güzel bir not aliriim.
->Yazan : emel
->Yorumu: bu siteyi açan ve emegi geçen herkese çok tesekkür ederim.
->Yazan : kerem
->Yorumu: yapanin eline saglik elimle koymus gibi buldum saholun.
->Yazan : nisa
->Yorumu: çok güzel tesekkürler çok yararli oldu  :).
->Yazan : nike
->Yorumu: çok iyi tesekkürler elinize saglik.
->Yazan : ugurcan vural
->Yorumu: bu site isime çok yaradi yazana tebrik ediyorum sosyal ödevime çok yaradi ve sosyalden 100 aldim tesekkürler.
->Yazan : yekta
->Yorumu: bizi dusunduyunuz icin tessekur  ederim. isime insallah yarar yaramazsada sagolun ....
->Yazan : Denizli Arif Yalinkaya Orta Okulu 6/B
->Yorumu: Kim yazdiysa sagolsun soru hakki kazandim!!!!!,.
->Yazan : zirtaboz
->Yorumu: çok güzelmis saolun eger bu ödevi yapmasaydim disipline gidiodum :D :D :D.
->Yazan : xfrttttrtg
->Yorumu: çokkk güzalll  bi site  çok faydali oluyorrr r.
->Yazan : sirin yavas
->Yorumu: çok isime yaradı tesekkürler bunu yapana.
->Yazan : BETTTTÜÜLL
->Yorumu: Çok ama çok teseküür ederim.!! ;).
->Yazan : cansu naz
->Yorumu: çok iyi bi site ödewimi yaptim.
->Yazan : the guardian
->Yorumu: site çok iyi sitenin kurulmasinda payi olan herkezi tebrik ediyorum.
->Yazan : SARP
->Yorumu: Çok güzel olmus bilgiler dogru begendim sitenin ismide güzel.
->Yazan : ismail berke
->Yorumu: çok güzel bir siteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee  tavsiye ederimmmmm.
->Yazan : melisa
->Yorumu: çok beyendim bütün ödevlerimi buradan yapiyorum tesekkürler.
->Yazan : elif
->Yorumu: site iyi hos begendim yane......
->Yazan : tansu
->Yorumu: bu site çoooooooooooook iyyyyyyyyyyyyyyyyyyi bir site.
->Yazan : vedat sare
->Yorumu: çok güzel çok sevdimder için çok iyi çok tesekür ederiz.
->Yazan : zeynep
->Yorumu: çoook isime yaradi thank you

YORUM OKU

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: