Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

1. DÜNYA SAVAŞI, BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI CEPHELER, CEMİYETLER TEST SORULARI (4) (İNKILAP TEST SORULARI)

 

1. Avrupa ülkelerinde Sanayi inkılâbı sonrasında büyük fabrikalar kuruldu ve üretim arttı. Avrupa devletleri ucuza üretilen fabrika mallarını satabilmek için yeni pazarlar aramaya ve birbiriyle rekabet etmeye başladılar.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletini olumsuz yönde etkilememiştir?

A) Osmanlı tüccarlarının Avrupa tüccarlarıylarekabet edememesi

B) Osmanlı ülkelerindeki loncaların önemini yitirmesi

C) Akdeniz ticaretinin canlanması

D) Osmanlı pazarlarının Avrupa malları ile dolması

E) El tezgahlarının eski önemini kaybetmesi

2.

I-Girit - Amavutluk

II- Batı Trakya ve Makedonya

III- Gökçeada ve Bozcaada

Yukarıdakilerden hangileri Balkan Savaşları sonucunda yapılan anlaşmalarla kaybedilmiştir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnızlll

D) l-ll

E) l-ll-lll

3. 1841 yılında imzalanan Londra Mukavele­namesi (antlaşması) nda Batılı devletlerin kazancı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Boğazların yabancı savaş gemilerine kapanacak olması

B) Mısır sorununun, istedikleri şekilde halledilmiş olması

C) Mehmet Ali Paşa'nın etkinliğinin azal­mış olması

D) Hünkar iskelesi Antlaşmasının yürür­lükten kalkmış olması

E) Türk donanmasının Akdeniz'deki üs­tünlüğünün sona ermesi

4.

I. Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen;

II. Kanal harekatı

III. Rusya'da Bolşevik İhtilali

IV. Yunanistan'ın Anlaşma Devletleri'nin yanında yer alması

gelişmelerinden hangileri, gizli anlaşmalarla değişiklik yapılmasına neden olmuştur?

A) Yalnız I

B) Yalnız

C) I ve II

D) I ve III

E) llvelll

5. "Tebaamdan Müslümanları camide Hıristiyan'ları kilisede, Musevi'leri de havrada görmek isterim." diyen II. Mahmut, bu sözüyle neyi amaçlamıştır?

A) Devlet işlerini düzene koymayı

B) Osmanlı topraklarında yaşayan bütün halkın eşit olduğunu göstermeyi

C) Eğitim faaliyetlerini düzenlemesi

D) Din işlerine ağırlık vermeyi

E) Tanzimat Fermanını uygulamayı

6. 31 Mart Olayı, aşağıdakilerden hangisi tarafından bastırılmıştır?

A) Kuvay-i Milliye

B) Kuvay-i İnzibatiye

C) Hareket Ordusu

D) Yıldırım Ordusu

E) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti

7. Osmanlı Devleti'nde azınlıkların ticari kuruluşlar açmaları aşağıdakilerden hangisiyle kabul edilmiştir?

A) Tanzimat Fermanı

B) Sened-i İttifak

C) Islahat Fermanı

D) Paris Konferansı

E) Berlin Antlaşması

8. II. Mahmut döneminde;

Yabancı kumaşlardan elbise yapılması yasaklanmıştır.

Yerli tüccarlara yabancı tüccarlarla rekabet edebilmeleri için gümrük kolaylıkları sağlanmıştır.

Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

I. Ekonomi yabancı devletlerin etkisinden kurtarılmak istenmiştir.

II. Yabancı mallann satılması kısıtlanmıştır.

III. Dış borçlar ödenmeye başlanmıştır.

IV. Batı tarzında yenilikler başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) II ve IV

E) lllvelV

9. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra, işgalci devletlere karşı tepki olarak ortaya çıkan direniş kuruluşu Aşağıdakilerden hangisidir?

A) VVilson Prensipleri Derneği

B) Kuva-i Milliye

C) Teşkilat-ı Esasiye

D) İngiliz Muhipler Derneği

E) Kuva-i İnzibatiye

10. Osmanlı Devletine parlamento kavramı aşağıdakilerden hangisiyle gelmiştir?

A) Kanunname-i Al-i Osmani

B) Divan-ı Humayun

C) Saltanat Şurası

D) Vilayet Nizamnamesi

E) Kanuni Esasi

11. Fatih'ten sonra hangi padişah halka, Osmanlı Devleti'nin vatandaşlar arasında din ve mezhep ayrılığı gözetilmeyeceği teminatını vermiştir?

B) V.Murat

D) II. Mahmut

A) I.Abdülhamit

C) lll.Selim

E) Abdülaziz

12. Antlaşma Devletleri Anadolu'yu aşağıdakilerden hangisine dayanarak işgal etmişlerdir?

A) Mondros Antlaşması

B) Londra Antlaşması

C) Sevr Antlaşması

D) Paris Antlaşması

E) Berlin Antlaşması

13 Türk siyasi tarihinde, İttihat ve Terakki Partisi ile Ahrar Partisi gibi partilerin kurulmasıyla çok partili sisteme geçiş ilk kez hangi dönemde olmuştur?

A) Tanzimat

B) I. Meşrutiyet

C) II. Meşrutiyet

D) İlkTBMMHükümeti

E) Cumhuriyet

14. "19. yüzyılda Osmanlı Devleti, Avrupa Devletlerinin siyasi ve ekonomik istilası karşısında kendini korumak için bazı (bilgi yelpazesi. com) girişimlerde bulunmuştur."

Aşağıdakilerden hangisi bu girişimlerden biri değildir?

A) İttifak yapma

B) Avrupa hukukundan yararlanma

C) Borç para alma

D) Askere alma ve terhis etme işlemlerini belli bir düzene bağlama

E) Tanımış olduğu ayrıcalıkları kaldırma

15. "19. yüzyıl sonlarına doğru Osmanlı aydınları, Osmanlı İmparatorluğunda yaşayan tüm azınlıkları din, dil, soy farkı gözetmeksizin Osmanlıcılık düşüncesi etrafında toplamak istemişler ancak bunu başaramamışlardır."

Aşağıdakilerden hangisi bu başarısızlığa yol açan etkenlerden biri değildir?

A) Çarlık Rusyası'nın izlediği dış politika

B) Osmanlı maliyesinin yabancıların kontrolüne girmesi

C) Fransız ihtilalinin getirdiği ilkeler

D) Genç Osmanlılar Cemiyetinin kurulması

E) Büyük devletlerin, azınlıkları korumayı sürdürmesi

 

CEVAP ANAHTARI

 

1C

2D

3D

4E

5B

6C

7C

8E

9B

10E

11D

12A

13C

14E

15D

 


“İNKILAP TARİHİ TESTLERİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TARİH DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“SORU BANKASI, TEST SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

...

2. **Yorum**
->Yorumu: BEN ACIK İLK ÖĞETİNM ORTA8 Cİ SINIF TC İNKİLAPTARİHİ VE ATATÜRK ÇÜLÜK SORU CEVAP CALIŞMAK İSTİYOM BU DERSİM DEN GECEMEDİM BANA YARDIMCI OLURMUSUNUZ
->Yazan: ÇİLEK

1. **Yorum**
->Yorumu: Cok kolay bunu yapamyan eziktir
->Yazan: Hamza.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):