Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

3. SELİM , 2. MAHMUT, TANZİMAT DÖNEMİ, DURAKLAMA DÖNEMİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2) (İNKILAP TARİHİ TESTLERİ TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEST SORULARI)

 

1. Osmanlı Devleti uzun yıllar yabancı ülkelerde sürekli elçilikler kurmayı uygun görmemiştir.

Bu anlayış ilk defa hangi devirde değişmeye başlamıştır?

A) Lale Devri

B) III. Selim Devri

C) II. Mahmut Devri

D) Abdülmecit Devri

E) I. Meşrutiyet Devri

2. Osmanlı Devleti XVIII. yy.da Avrupa'nın gerisinde kaldığını anlamış ve Avrupa'yı örnek alarak yenilikler yapmıştır.

I.       Doğu klasiklerinin Türkçe'ye çevrilmesi

II.      Avrupa tarzı eğitim yapan okuilar açılması

III.     Yerli malı kullanılmasının teşvik edilmesi

IV.     Avrupa'dan   uzmanlar   getirilerek   ordunun modernleştirilmesi

Yeniliklerinden hangileri bu duruma örnek olarak gösterilmez?

A) Ivell

B) I ve III

C) llvelll

D) II ve IV

E) III veV

3. 18. yy.da Osmanlı Devleti'nde savaşların yenilgiyle sonuçlanması ve toprak kayıplarının devam etmesi aşağıdaki alanların hangisinde ıslahatlara ağırlık verilmesine neden olmuştur?

A) Kültür

B) Yönetim

C) Ekonomi

D) Ordu

E) Eğitim

4. Aşağıdakilerden hangisi Nizam-ı Cedit ordusunun ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulmuştur?

A) Eşkinci Ocağı

B) Sekban Cedit

C) Irad-ı Cedit

D) Deniz mühendishanesi

E) Kara mühendishanesi

5. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin XVIII. yüzyıldaki ıslahatlarının özelliklerinden biri değildir?

A) Askeri okullar açılması

B) Azınlıklara yeni haklar tanınması

C) Matbaanın getirilmesi

D) Sürekli elçilikler kurulması

E) Batı tarzında yenilikler yapılması

6. Aşağıdakilerden hangisi 18. yy.daki gelişmelerden biri değildir?

A) Avrupa'da geçici elçiliklerin kurulması

B) Kafkaslardan Anadolu'ya göçler yapılması

C) Gerileme Dönemi'nin başlaması

D) Avrupa tarzında ıslahat çalışmaları yapılması

E) Milliyetçilik isyanlarının başlaması

7. Osmanlı Devleti'nde ilk ıslahatların askeri alanda yapılması    aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz?

A) Devletin askeri sisteme göre yapılanmış olması

B) Ekonominin tarım ve askeri disiplinle kaynaşması

C) Ganimet gelirlerinin önemli olması

D) Askeri isyanların ortaya çıkması

E) Aydınların hazırladığı raporların etkisi

8. Lale Devrinde Osmanlı ülkesine getirilen matbaada dini eserlerin basılmasının yasaklanmasındaki gerekçe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Geçimini  yazıyla  sağlayan   hattatların   işsiz kalma tehlikesi

B) Yeniçerilerin tepkisinden çekinilmesi

C) Dini kitaplarda harf hatalarının anlam değiştireceği endişesi

D) Yöneticilerin ilmiye sınıfından geliyor olması

E) Halkın    matbaada    basılan    eserlere güvenmemesi

9. Aşağıdaki olaylardan hangisi, Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasında ve yıkılmasında etkili olmamıştır?

A) Avrupa   devletlerinin   g^liştirdiği   emperyalist politikalar

B) Fatih döneminde Venediklilere verilen ticaret ayrıcalığı

C) Küçük   Kaynarca   Antlaşması'yla   Rusya'ya verilen ticaret ayrıcalığı

D) Fransız Ihtilali ile yayılan ulusçuluk düşüncesi

E) 1740'ta Fransa'ya verilen ticaret ayrıcalığı

10. Osmanlı Devletinde iç borçlanma hangi padişah döneminde başlamıştır?

A) Abdülaziz

B) III. Mustafa

C) II. Abdülhamit

D) V. Murat

E) II. Mahmut

11. III. Selim zamanında yapılan ıslahat hareketlerine karşı olanları;

I.       Devlet adamları

II.      Ulema

III.     Halk

Yukarıdaki kesimlerden hangileri yönlendirmiştir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I ve III

12. İlk  Türk  matbaasında   bazı   kitapların   basılması yasaklanmıştır.

Bu   kitaplar   aşağıdaki   alanlardan hangisiyle ilgilidir?

A)Din

B) Tarih

C) Coğrafya

D Teknik

E) Siyaset

13. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin bilim hayatında bir durgunluk dönemi olmuştur. Koçi Bey, ünlü risalesinde (rapor) bu durumun (bilgi yelpazesi.net) nedenlerini açıklamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu nedenlerden birisidir?

A) Müderrislerin ücretlerinin yüksek olması

B) Müderrislerin ilmiye (bilginler) sınıfından olması

C) Ehil olmayanlara müderrislik verilmesi

D) Medreselerde Arapça eğitim yapılması

E) Bazı medreselerin kapatılması

14. Osmanlı Devleti'nde halkın yeniliklere ilgisiz kalması, aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

A) Merkezi otoritenin gücünü yitirmesine

B) Yabancıların  içişlerine  müdahalesinin azalmasına

C) Yenilik taraftarlarının güç kazanmasına

D) Yeniliklerin kısa ömürlü olmasına

E) Ayaklanmaların azalmasına

15. İlk Türk matbaası hangi devirde açılmıştır?

A) I. Meşrutiyet Devri

B) Lale Devri

C) II. Meşrutiyet Devri

D) Tanzimat Devri

E) Cumhuriyet Devri

16. III. Selim Avrupa'daki yenilikleri yakından izleyebilmek amacıyla aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye çalışmıştır?

A) Sürekli elçilikler kurulmasını

B) Nizam-ı Cedit Ordusu'nun kurulmasını

C) Nitelikli bir öğretim yapılmasını

D) Yeniçerilerin eğitilmesini

E) İrad-ı Cedit hazinesinin oluşturulmasını

17. Osmanlı Devleti'nde XVII. Yüzyılda;

I.       Eğitim

II.      Maliye

III.     Yönetim

alanlarının  hangisinde veya  hangilerinde  yeni düzenlemeler yapılmıştır?

A) Yalnız I

B) Yalnız

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

18. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı'nın Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerinden biri değildir?

A) Düyun-u Umumiye'nin kurulması

B) Küçük sanayi atölyelerinin kapanması

C) işsizliğin artması

D) Avrupa devletlerinden borç para alınması

E) Üretimin artması

19. Osmanlı Devleti'nde XVI. Yüzyılda yapılan nüfus sayımında, aşağıdakilerden hangisinin saptanması amaçlanmıştır?

A) Kadın-erkek sayısı

B) Okur yazar oranı

C) İşsizlik oranı

D) Nüfus artış oranı

E) Vergi yükümlülükleri

20. Osmanlı mimarisi, kaçıncı yüzyıldan itibaren batının etkisiyle değişmeye ve kendine özgü niteliklerini kaybetmeye başlamıştır?

A) XVI.

B) XVI.

C) XVII.

D) XVIII.

E) XIX.

21. "17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin halktan ve tüccardan yeni vergiler aldığı gibi eski vergileri de artırmıştır."

Bu   durum   aşağıdakilerden   hangisine   ortam hazırlamıştır?

A) Islahat hareketlerinin hızlanmasına

B) Ekonomik hayatın canlanmasına

C) Ülkede ayaklanmaların çıkmasına

D) Devlet giderlerinin azalmasına

E) Tüketim maddelerinin ucuzlamasına

22. Nizam-ı Cedit kavramı,

I.       Askerlik

II.      Yönetim

III.     Sanat

alanlarından hangilerinde yapılan yenilikleri öncelikle içerir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

23. Osmanlı Devleti, XVIII yüzyıldan itibaren,

I.       Tarım,

II.      Askerlik,

III.     Teknik,

IV.     Yönetim

alanlarının hangilerinde Avrupa'nın üstünlüğünü kabul etmiş ve Avrupalılardan yararlanmaya başlamıştır?

B) I ve III

D) II ve III

A) I Ve II

C) I Ve IV

E) II Ve IV

24. Aşağıdakilerden hangisi, Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti'nin içişlerine karışmak için yararlandıkları konulardan biri değildir?

A) Kapitülasyonlar

B) Müsad9r9 Sistemi

C) Azınlık hakları

D) Borçlar

E) Taht kavgaları

25. Aşağıdakilerden   hangisi,   Lale Devri’nin özelliklerinden biridir?

A) Batı kurumlarının örnek alınması

B) Avrupa'da elçiliklerin açılması

C) Türkçülük akımının başlaması

D) İlk kez bütçe yapılması

E) Şehzadelerin sancak beyliğine atanması

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. B         2. B         3. D         4. C         5. B         6. E

 

7. E        8. A         9. B         10. B        11. C        12. A         13. C

 

14. D         15. B         16. A         17. E        18. E        19. E        20. D

 

21. C        22. D         23. D         24. B        25. B

 


“İNKILAP TARİHİ TESTLERİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TARİH DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“SORU BANKASI, TEST SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

..

2. **Yorum**
->Yorumu: Üniversiteyi bu siteden cozdugum sorularla kazandim
->Yazan: Humeyra

1. **Yorum**
->Yorumu: cok tesekkür ederm.Allah sizden razi olsun!
->Yazan: özge.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):