Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

BİRİNCİ TBMM, WİLSON İLKELERİ, SEVR ANTLAŞMASI, CEPHELER, MUHAREBELER İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2) (İNKILAP TARİHİ TESTLERİ TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEST SORULARI)

 

1.Aşağıdakilerden hangisi Fransa tarafından işgâl edilmemiştir?

A)Antep           B)Urfa    C)Antalya              D)Maraş                                E) Adana

2.

I.    Ermenistan

II.   İngiltere

III.  Fransa

IV.  İtalya

V.   Yunanistan

Kurtuluş Savaşı’nda yukarıdaki devletlerin hangileriyle doğrudan savaş yapılmıştır?

A)I-II-III                B)  II-III-IV      C)  III-IV-V       D)  I-III-IV            E)  I-III-V

3.

I.    Fransızlarla Ankara Antlaşması’nın yapılması

II.   İtalyanların Anadolu’dan çekilmesi

III.  I. İnönü Savaşı’nın kazanılması

Sovyet Rusya’nın TBMM Hükûmeti ile Moskova Antlaşması’nın imzalamasında yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur?

A)I     B)II          C)III        D)I-II       E)II-III

4.

I.    Mudanya Ateşkes Antlaşması

II.   Lozan Barış Konferansı

III.  Londra Konferansı

IV.  Ankara Antlaşması

V.Gümrü Antlaşması

İtilâf devletleri yukarıdakilerden hangisinde ilk kez Sevr Antlaşması’nda değişiklik teklif etmişlerdir?

A)I     B)II          C)III        D)IV        E)V

5.Kurtuluş Savaşı yıllarında TBMM Hükümeti ile Sovyet Rusya arasında dostluk ilişkilerinin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili     olmamıştır?

A)Ortak düşman karşısında bulunulması

B)TBMM’nin Sovyet Rusya’nın silâh ve cephâne yardımına ihtiyaç duyması

C)TBMM’nin uluslar arası platformda kendisini destekleyen bir devlete ihtiyaç duyması

D)TBMM Hükûmeti’nin lâik bir devlet kurmak istemesi

E)Sovyet Rusya’nın Avrupa ile ilişkilerinin gergin olması

6.Aşağıdakilerden hangisi İstiklâl Mahkemelerinin Kurtuluş Savaşı’ndaki işlevleri arasında gösterilemez?

A)TBMM’nin yargı yetkisini kullanması

B)Yeni bir anayasa hazırlanması

C)Ordudan kaçmaların önlenmesi

D)Ayaklanma çıkaranların cezalandırılması

E)TBMM otoritesinin ülkede etkili hâle getirilmesi

7.Kurtuluş Savaşı sırasında yeni Türk Devleti savaş yanlısı olmadığını, ancak, topraklarımıza karşı emperyalist emeller besleyenlerle savaşılacağını (bilgi yelpazesi.net) açıklamıştır. Bağımsızlığımızı tanıyan ve saygı gösteren devletlerle dostluk kurulabileceğini belirtmiştir.

Yukarıdaki bilgilere göre, Türk dış politikasının özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)Bağımsızlığımıza saygı temel esastır

B)Topraklarımızı işgâl eden güçlerle savaşılacaktır

C)Öncelikle barışın korunması gereklidir

D)Emperyalist olmayan ve sınırlarımıza saygı duyan devletlerle dostluk kurulabilir

E)Dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi yönetim şekli benzerliğine bağlıdır

8.

I.    Moskova Antlaşması

II.   Brest – Litowsk Antlaşması

III.  Gümrü Antlaşması

IV.  Kars Antlaşması

Doğu sınırımızı belirleyen yukarıdaki antlaşmaların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A)I-II-III-IV                        C)II-III-IV-I                             E)III-II-I-IV

B)II-III-I-IV                       D)IV-II-III-I

9.

I.    İtalya’nın Anadolu’yu boşaltma kararı alması

II.   Fransa’nın Yunanistan’ı desteklemekten vazgeçmesi

Yukarıdaki gelişmeler, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A)Kurtuluş Savaşı’nın bittiğinin

B)Sevr Antlaşması’nın yürürlükten kalktığının

C)TBMM’nin güçlendiğinin

D)Misâk-ı Millî’nin gerçekleştiğinin

E)İtalya ile Fransa’nın birlikte hareket ettiğinin

10.M. Kemâl, Londra Konferansı’na delege göndermekle,

I.    Misâk-ı Millî’yi dünyaya duyurmak

II.   İtilâf devletleri arasında anlaşmazlık çıkarmak

III.  Ordumuzun toparlanmasını sağlamak

Hedeflerinden hangilerine ulaşmak istemiştir?

A)I                    B)II                         C)III                        D)I-II                       E)II-III

11.Türk ordusu İnönü muharebelerinde Yunanistan karşısında savunma yapmış, Sakarya Meydan Muharebesi’nden sonra taarruza geçmiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A)Düzenli ordu kurulmadığının

B)İtilâf devletlerinin Yunanistan’ı desteklediğinin

C)TBMM’nin etkinliğini arttırdığının

D)İstanbul Hükûmeti’nin TBMM ile uzlaştığının

E)Türk ordusunun gücünün arttığının

12.Sevr Antlaşması’nın geçerliliğini yitirmesinde aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?

A)Gizli antlaşmaların açıklanması

B)Türk Kurtuluş Savaşı’nın başarılı olması

C)İtilâf devletleri arasında ayrılıkların artması

D)ABD’nin dünya politikasına karışmaktan vazgeçmesi

E)Milletler Cemiyeti’nin kurulması

13.Wilson İlkeleri’nde “Osmanlı İmparatorluğu’nun Türk bölgelerine kesin egemenlik hakkı tanınacaktır. Türk egemenliği aitında yaşayan başka milletlere de kendi kendilerini yönetme hakkı tanınacaktır.” İfadesi yer almıştır.

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisinin korunmasının önemi            belirtilmiştir?

A)Egemenlik haklarının                               D)Dînî inançların

B)Ekonomik hakların                                  E)Mevcut sınırların

C)Nüfus yoğunluğunun

14.Wilson İlkeleri’nin Boğazlarla ilgili maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Karadeniz’e kıyısı olan devletlerin katılacağı bir konferans toplanması

B)Bütün devletlerin ticâret gemilerine açık olması

C)Osmanlı Devleti’nin kontrolüne bırakılması

D)Boğazlar Komisyonu tarafından yönetilmesi

E)İtilâf devletlerinin kontrolüne bırakılması

15. I. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru İtilâf devletleri kendi çıkarlarına ters olan Wilson İlkeleri’ni kabûl etmişlerdir.

Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)İnsanlığın yeni bir felâkete sürüklenmesinin engellenmek istenmesi

B)Yenilen devletlerden savaş tazminatı alınması

C)Milletler Cemiyeti’nin kurulmak istenmesi

D)ABD’nin kendi yanlarında savaşa girmesinin sağlanması

E)Sömürgecilikten vazgeçmiş olmaları

16.İtilâf devletlerinin, I. İnönü Muharebesi sonrasında TBMM’yi Londra konferansı’na dâvet etmelerinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)TBMM’yi dünyaya savaş yanlısı olarak tanıtmak

B)İki hükümeti dâvet ederek ikilik yaratmak

C)Moskova Antlaşması’nın uygulanmasını önlemek

D)Sevr Antlaşması’nda değişiklikler yaparak TBMM’ye kabûl ettirmek

E)Yunan kuvvetlerine zaman kazandırmak

17.Aşağıdakilerden hangisi, I. İnönü Muharebesi’nden sonra toplanan Lorda Konferansı ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A)TBMM’nin  hukukî  varlığı  İtilâf   devletleri   tarafından   ilk  kez tanınmıştır

B)İstanbul Hükûmeti ile TBMM arasındaki çatışmadan yararlanılmak istenmiştir

C)İtilâf devletleri, TBMM aleyhine kamuoyu oluşturmayı hedeflemiştir

D)Yunanistan’ın yeni bir saldırıya geçmesi önlenmeye çalışılmıştır

E)TBMM’nin haklılığı ve Misâk-ı Millî tüm dünyaya duyurulmuştur

18.Aşağıdakilerden hangisi, 16 Mart 1920’de İstanbul’un resmen işgâlinin sonuçları arasında gösterilemez?

A)Kaçabilen milletvekillerinin Birinci TBMM’ye katılması

B)Osmanlı saltanatının kukla durumuna düşmesi

C)Misâk-ı Millî’nin ilân edilmesi

D)Ankara’da Birinci TBMM’nin açılması

E)Osmanlı Meclisi’nin târihe karışması

19.Sevr Antlaşması’nda Arap ülkelerinin geleceğinin belirlenmesi için, aşağıdakilerden hangisi öngörülmüştür?

A)Azınlık statüsü

B)Manda yönetimi

C)Halk oylaması

D)Özerklik

E)Bağımsızlık

20.Aşağıdakilerden hangisi, Birinci TBMM’nin öncelikli hedefleri arasında yer almaz?

A)Millî birliği gerçekleştirmek

B)Millî irâdeyi egemen kılmak

C)Düzenli orduyu kurmak

D)Halifeliği kaldırmak

E)Misâk-ı Millî’yi gerçekleştirmek

21.Sevr Antlaşması’nda Boğazların yönetimi ile ilgili hüküm, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Savaş zamanında uluslar arası bir komisyonun Boğazlara el koyması

B)İtilâf devletlerinden oluşan bir komisyon tarafından yönetilmesi

C)Sovyet Rusya-Türk ortak yönetimine bırakılması

D)Başkanı Türk olan bir uluslar arası komisyona verilmesi

E)Türklere bırakılması


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 


Yorum Yazı KAPA/AÇ