Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

CUMHURİYET DÖNEMİ, CUMHURİYETİN İLANI, İLKE VE İNKILAPLAR, ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ DENEMELERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (3) (İNKILAP TARİHİ TESTLERİ TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEST SORULARI)

 

1. Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet döneminde iç ve dış ticaretimizi geliştirmek amacıyla yapılan çalışmalardan biri değildir?

A) Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması

B) Ağnam vergisinin artırılması

C) Kapitülasyonların kaldırılması

D) Birinci Beş Yıllık Plan'ın kabul edilmesi

E) Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkarılması

2. İlk TBMM döneminde, ülke yönetimindeki ikilik, aşağıdakilerden hangisiyle sona erdirilmiştir?

A) Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin kurulması

B) Cumhuriyet'in ilanı

C) Halifeliğin kaldırılması

D) Saltanatın kaldırılması

E) İlk anayasanın hazırlanması

4. Türk kadınına, boşanma davası açma ve hakim kararıyla boşanabilme hakkı aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır?

A) Türk Ceza Kanunu'nun kabul edilmesiyle

B) Mecellenin yürürlüğe girmesiyle

C) Medeni Kanun'un kabul edilmesiyle

D) Halifeliğin kaldırılmasıyla

E) Cumhuriyetin ilan edilmesiyle

5. Aşağıdakilerden hangisi, cumhuriyet yönetiminin özelliklerinden biri değildir?

A) Yargının bağımsız olması

B) Yönetimde, yurttaşlar arasında ayrım yapılmaması

C) Toplumda halk sınıflarının olmaması

D) Özgürlüklerin tam olarak sağlanmaya çalışılması

E) Halk tarafından seçilen temsilcilerin görev süresinin sınırsız olması

6. Aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırılmasına ortam hazırlayan etkenlerden biri değildir?

A) Ulusal egemenliğinin benimsenmesi

B) Kanun-i Esasi'nin yürürlükte olması

C) TBMM'ye karşı Halife Ordusu'nun kurulması

D) Mustafa Kemal ve arkadaşlarına ölüm cezası verilmesi

E) Londra Konferansı'na İstanbul Hükümeti'nin doğrudan çağrılması

7. İlk TBMM'de bakanların TBMM tarafından tek tek oylanarak seçilmesi hükümet kurulmasını zorlaştırdığı için bu yöntem değiştirilmiştir.

Bu değişiklik aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A) Saltanatın kaldırılmasına

b) Cumhuriyet'in ilan edilmesine

C) Halifeliğin kaldırılmasına

D) İki dereceli seçim sisteminden vazgeçilmesine

E) Din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılmasına

8.

I. Vagon-Li Olayı

II. Menemen Olayı

III. Bursa Olayı

Cumhuriyet döneminde meydana gelen yukarıdaki olayların hangilerinde, laik devlet düzenini yıkma amacı vardı?

A) Yalnız I

B)Yalnız

C) Yalnız III

D) I ve II

E) llvelll

9. Türkiye Cumhuriyeti'nde çok partili döneme geçiş denemesi aşağıdakilerin hangisiyle başlamıştır?

A) Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması

B) Terakki Perver Cumhuriyeti Fırkası'nın kurulması

C) Türkiye'nin Milletler Cemiyetine üye olması

D) Cumhuriyet'in ilan edilmesi

E) Demokrat Partinin kurulması

10. Beşinci Beş Yıllık Sanayi Planı'nda, ithalat konusu olan temel tüketim mallarının üretimine ağırlık verilmesi, öncelikle aşağıdakilerden hangisinin amaçladığını gösterir?

A) Her alanda sanayileşme

B) Fabrikalar açma

C) Dış kredi sağlama

D) Dışa bağımlılığı azaltma

E) Yatırımlar yapma

11. Aşağıdakilerden hangisi, bireyleri birbirine bağlayarak bir millet haline getiren öğelerden biri değildir?

A) Ortak değerlere sahip olma

B) Aynı topraklarda yaşama

C) Amaç birliği

D) Bulunanla yetinme eğilimi

E) Ortak bir tarih

12. Aşağıdakilerden hangisi, diğerlerinden sonra çıkarılan bir kanundur?

A) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasıyla ilgili kanun

B) Türk Medeni Kanunu

C) Takrir-i Sükun Kanunu

D) Hilafetin kaldırılmasıyla ilgili kanun

E) Soyadı Kanunu

13.

I. Kişi hakları

II. Kişilerin evlat edinme koşulları

III. Kişilerin aile kurması

IV. Kişilerin eğitimi

Yukarıdakilerden hangileri Türk Medeni Kanunu ile düzenlenmiştir?

A) I ve ll

B) I ve lll

C) I, II ve III

D) I; lll ve lV

E) II, III ve IV

14. Türkiye de devletçilik ilkesi hangi yıldan başlayarak uygulamaya konulmuştur?

A)1927

B) 1929

C)1933

D) 1939

E) 1940

15. Aşağıdakilerden hangisiyle, Atatürk İlkeleri Anayasa güvencesine alınmış ve devlet, temel nitelikleriyle "cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılâpçı" olarak tanımlanmıştır?

A) 1921 Anayasası'nda yapılan 1923 değişikliğiyle

B) 1924 Anayasası'nda yapılan 1937 değişikliğiyle

C) 1924 Anayasası'nda yapılan 1928 değişikliğiyle

D) 1924 Anayasası'nda yapılan 1934 değişikliğiyle

E) 1961 Anayasası'nda yapılan 1971 değişikliğiyle

16. Atatürk dönemindeki,

I. Anadolu tarihinin araştırılması

II. Arkeolojinin geliştirilmesi

III. Müzeciliğinin geliştirilmesi

Çalışmalarından hangileri, Osmanlı devletinde Türk tarihinin salt Osmanlı Saltanatı açısından öğretilmesine karşı çıkan inkılâpçı anlayışı yansıtır?

A) I

B) II

C) l-ll

D) ll-lll

E) l-ll-lll

17.

I. Şeyh Sait ayaklanması

II. Men^men olayı

III.Demirci Mehmet Efe ayaklanması

Yukarıdakilerden hangileri ulusal ve laik devlet anlayışına karşı bir tepki niteliğinde değildir?

A) I

B) II

C) III

D) l-ll

E) ll-lll

18. Atatürk'ün isteği ile kurulmuş olan Serbest Cumhuriyet Fırkasının kapatılma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Partide liberal ekonomi sisteminin b9nimsenm9m9si

B) Gerici çevreleri (bilgi yelpazesi.net) n partiye girmesi

C) Dünyada ekonomik bir bunalım yaşanması

D) Bursa'da ezanın Türkçe okunmasına karşı olayların çıkması

E) Laikliğin Anayasa güvencesi altına alınması

19. Cumhuriyet Döneminde erkeğin aile konumuyla ilgili ayrıcalıkları büyük ölçüde aşağıdakilerden hangisiyle kaldırılmıştır?

A) Laiklik güvencesinin Anayasa güvencesine alınması

B) Türkiye'nin Milletler Cemiyetine üye olması

C) Medeni Kanunun kabul edilmesi

D) İtalyan Ceza Kanununun adapte edilerek yürürlüğe girmesi

E) Çok partili demokratik hayata geçilmesi

20. Aşağıdakilerden hangisi Millet Mektepleri'nin amaçlarından biridir?

A) Basılan kitap sayısını artırmak

B) Okuma yazmada kolaylık sağlamak

C) Eğitim ve öğretimi birleştirmek

D) Okuma yazma oranını artırmak

E) Yüksek okul sayısını artırmak

21. Türk denizlerinde gemi işletme hakkının yalnız Türkiye'ye ait olması aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır?

A) Teşvik-i Sanayi Kanunu

B) Kabotaj Kanunu

C) Lozan Antlaşması

D) Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı

E) Birinci İzmir İktisat Kongresi

22. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesi, diğerlerini zorunlu hale getirmiştir?

A) Tekke ve türbelerin kapatılması

B) Medreselerin kapatılması

C) Tevhid-i Tedrisat Kanununun kabul edilmesi

D) Şer'iye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması

E) Yabancı okulların Türk müfettişleri denetiminde olması

23. Cumhuriyetin ilk yıllarında, aşağıdaki alanlardan hangisine ekonomik kalkınmada öncelik verilmemiştir?

A) Tarım

B) Ticaret

C) Sanayi

D) Ulaştırma

E) Turizm

24. I933 yılında kabul edilen 1. Beş Yıllık Sanayi Planı başarıyla sonuçlandırılmış ve Türk Sanayisi ilerleme yoluna girmiştir. Ancak 2. Beş Yıllık Kalkınma Planı istenilen şekilde uygulanamamıştır.

2. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın uygulanmamasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A) Dünyada büyük bir ekonomik bunalımın yaşanmaya başlanması

B) Özel girişimlerin sayıca az olması

C) Teşvik-i Sanayi Kanununun çıkarılmasının gecikmesi

D) 2.Dünya savaşının çıkması

E) Devletçilik ilkesinin uygulanmaya başlaması

25.

I. Aşar vergisinin kaldırılması

II. Doğu Anadolu'da muhtaç çiftçilere toprak dağıtımına dair kanunun kabul edilmesi

III. Ziraat Bankası'nın kurulması

Köylüyü rahatlatmak ve üretimi artırmak amacında olan yukarıdaki gelişmelerden hangileri Atatürk Döneminde gerçekleştirilmiştir?

A) Yalnız l

B) Yalnız II

C) Yalnız ll

D) l-ll

E) ll-ll

26.

I. Ağırlık ve ölçü birimlerinin değiştirilmesi

II. Miladi takvimin kabul edilmesi

III. Medreselerin kapatılması

Yukarıdaki inkılâpların hangileri inkılâbın ilgili olduğu alanda birlik sağlamak amacıyla yapılmıştır?

A) I

B) II

C) III

D) l-lll

E) l-ll-lll

27.

I. Saltanatın kaldırılması

II. Halifeliğin kaldırılması

III. Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi sırası olarak İnkılapların gerçekleştirilmesi

Aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) l-ll-lll

B) l-lll-ll

C) ll-lll-l

D) lll-ll-l

E) ll-l-lll

 

CEVAP ANAHTARI

 

1B        2D        4C        5E        6B        7B        8E

 

9B        10D        11D        12E        13C        14C        15B

 

16E        17C        18B        19C        20D        21B        22C        23E

 

24D        25A        26E        27A

 


“İNKILAP TARİHİ TESTLERİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TARİH DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“SORU BANKASI, TEST SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):EĞİTİM ÖĞRETİM KONULARI Atasözleri Hikayeleri Özellikleri Belirli Gün ve Haftalar Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri Hikayelerden Seçmeler İlginç Bilgiler Eğlenceli Bilgiler İllerimiz Ve İlçelerimiz Türkiye Kitap Özetleri Roman Özetleri Konu Anlatımlı Dersler Maniler Manilerden Seçmeler Masal Masallardan Seçmeler Meslek Tanıtımları Meslekler Rehberlik Köşesi Soru Bankası, Test Soruları Şiirler Seçme Güzel Şiirler Tekerleme Tekerlemeler Tiyatro Oyunları, Skeç, Piyes Türküler Türkü Sözleri Yazar Ve Şairlerin Hayatı Yazılı Soruları Arşivi ***Devamını Göster*** KONU ANLATIMLI DERSLER Beden Eğitimi Dersi Konu Anlatımı Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Dersi Konu Anlatımı Biyoloji Dersi Konu Anlatımı Coğrafya Dersi Konu Anlatımı Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Konu Anlatımı Edebiyat Dersi Konu Anlatımı Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Felsefe Dersi Konu Anlatımı Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Gelişim Ve Öğrenme Dersi Konu Anlatımı Hazreti Muhammed'in Hayatı Dersi Konu Anlatımı İngilizce Dersi Konu Anlatımı Matematik Dersi Konu Anlatımı Muhasebe Dersi Konu Anlatımı Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı Tarih Dersi Konu Anlatımı Türkçe Dersi Konu Anlatımı Uluslar Arası İlişkiler Dersi Konu Anlatımı Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Dersi Konu Anlatımı ***Devamını Göster*** YAZILI SORULARI YAZILILAR Bilişim Teknolojileri Yazılı Soruları Biyoloji Yazılı Soruları Coğrafya Yazılı Soruları Dil Ve Anlatım Yazılı Soruları Din Kültürü Yazılı Soruları Edebiyat Yazılı Soruları Fen Bilimleri Yazılı Soruları Fizik Yazılı Soruları İngilizce Yazılı Soruları İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Yazılı Soruları Kimya Yazılı Soruları İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Matematik Yazılı Soruları Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları Tarih Yazılı Soruları TC İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Trafik Güvenliği Trafik Ve İlk Yardım Yazılı Soruları Türk Edebiyatı Yazılı Soruları Türkçe Yazılı Soruları Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Yazılı Soruları ***Devamını Göster*** SORU BANKASI TEST SORULARI Coğrafya Test Soruları Soru Bankası Din Kültürü Test Soruları Soru BankasıEdebiyat Test Soruları Soru Bankası Fen Bilimleri Test Soruları Soru Bankası İngilizce Test Soruları Soru Bankası İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Matematik Test Soruları Soru Bankası Osmanlı Tarihi Test Soruları Soru Bankası Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası Tarih Test Soruları Soru Bankası TC İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Türkçe Test Soruları Soru Bankası Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Test Soruları Soru Bankası ***Devamını Göster*** REHBERLİK KÖŞESİ Ders Çalışma Ödev Yapma İş Hayatı Başarısını Arttırma Kişisel Bedensel Gelişim Meslek Tanıtımları Okul Başarısını Arttırma Okuma Alışkanlığı Kazandırma Öğretmenlik Mesleği Sınavlara Hazırlanma Sinirini Engelle ***Devamını Göster*** HAYATIN İÇİNDEN BİLGİLER Cep Telefonu Mesajları İsimler Sözlüğü Pratik Bilgiler Yazıklar Olsun Zararları Sakıncaları ***Devamını Göster*** BİLGİSAYAR OYUNLARI Akıl Zeka Eğitici Oyunlar Araba Yarışı Oyunları Ateş Etme Hedef Vurma Oyunları Beceri Yetenek Oyunları Birleştirme Patlatma Oyunları Boyama Oyunları Dövüş Oyunları Futbol Oyunları Giysi Giydirme Oyunları Komik Eğlenceli Oyunlar Macera Oyunları Mario Oyunları Motosiklet Oyunları Savaş Oyunları Tasarlama Oyunları Yemek Yapma Oyunları ***Devamını Göster*** YEMEK TARİFLERİ MUTFAK Aperatifler Atıştırmalıklar Balık Yemekleri Tarifleri Tarifleri Börek Çörek Tarifleri Çorba Tarifleri Tarifleri Dolma Sarma Tarifleri Diyet Yemekleri Tarifleri Et Yemekleri Kebap Köfte Tarifleri Kek Tarifleri Komposto Tarifleri Kurabiye Tarifleri Pasta Tarifleri Pilav Tarifleri Reçel Tarifleri Salata Garnitür Tarifleri Sebze Yemeği Tarifleri Tatlı Turta Tart Tarifleri Tavuk Yemekleri Tarifleri ***Devamını Göster*** SAĞLIKLI YAŞAM REHBERİ Hastalıklar Çeşitleri Özellikleri Sağlık İçin Minik Notlar Sigaranın Zararları Sigarayı Bırakma Yolları Şifalı Bitkiler Listesi Şifalı Bitki Karışımları ***Devamını Göster***