Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

İNKILAPLAR TEST SORULARI (2) (İNKILAP TARİHİ TESTLERİ TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEST SORULARI)

 

1.Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk’ün eğitim programının dayandığı temel ilkelerden biri değildir?

A)Eğitimde millî bir nitelik olmalıdır

B)Dînî  eğitim  ön  plânda  tutulmalı, ancak   bilimselliğe  de yer verilmelidir

C)Eğitim karma, işe dayalı ve disiplinli şekilde verilmelidir

D)Eğitim bilimsel verilere göre düzenlenmelidir

E)Eğitim  ve  öğretimde,   zümre  veya  kültür   farklılıkları   ortadan kaldırılarak birlik sağlanmalıdır

2.1926’da çıkartılan Kabotaj kanunu ile ulaşılmak istenen amaç, aşağıdakilerden hangisidir?

A)1.Beş Yıllık Kalkınma Plânı’nı uygulamak

B)Tarımı geliştirmek

C)Sanayiyi geliştirmek

D)Millî denizciliği geliştirmek

E)Duyun-u Umûmîye’nin sona erdirilmesini sağlamak

3.Aşağıdakilerden hangisi, 1924’te kabûl edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile ilgili değildir?

A)Eğitim ve öğretim birliğinin sağlanması

B)Eğitim – öğretim işlerinin devlet denetimine alınması

C)İlk öğretimin yalnız erkek çocuklar için zorunlu tutulması

D)Eğitim – öğretimin lâik şekle dönmesi

E)Eğitim – öğretimin çağdaşlaşması

4.Türk Dil Kurumu’nun açılma sebepleri arasında, aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A)Türkçeyi olumsuz etkileyen yabancı sözcüklerden arındırmak

B)Türkçeyi kolay anlaşılan ve işlek bir dil hâline getirmek

C)Türkçeyi uluslar arası bilim dili hâline getirmek

D)Türkçeyi kendi kaynaklarıyla zenginleştirmek

E)Türkçeyi Batı dilleriyle kaynaştırmak

5.

I.Cumhuriyet ilkeleri ile bağdaşmaması

II.Abdülmecit Efendi’nin devlet başkanı gibi davranması

III.Bazı siyâsî çevrelerin eskiye dönme düşüncesi

Yukarıda verilenler, aşağıdaki inkılaplardan hangisinin yapılmasına ortam hazırlamıştır?

A)Saltanatın kaldırılması

B)Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabûl edilmesi

C) Halifeliğin kaldırılması

D)Erkan-ı Harbiye Umûmî Vekâleti’nin kaldırılması

E)Diyanet İşleri başkanlığı’nın kurulması

6.Atatürk’ün sağlığında gerçekleştirilen son inkılâp, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Tekke ve zâviyelerin kapatılması

B)Medenî Kanun’un kabûl edilmesi

C)Yabancı okulların denetim altına alınması

D)Milâdî Takvim’in kullanılmaya başlaması

E)Soyadı Kanunu’nun çıkartılması

7. 1925’te Kıyafet Kanunu çıkartılmıştır.

Bu kanunla ulaşılmak istenen amaç, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Batılı devletlerin Türkiye ile ilgili yanlış düşüncelerini değiştirmek ve aralarına almalarını sağlamak

B)Yönetimde lâikleşmeyi (bilgi yelpazesi.net) sağlamak

C)Millî kıyafet kültürünü yaşatmak

D)Türkiye’nin İslâmiyet’ten uzaklaştığını kanıtlamak

E)Kıyafetleri dînî inançlara göre yeniden düzenlemek

8.Batı ile ekonomik ilişkilerin kolaylaşması için yapılan gelişmeler arasında, aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)Türk Dil Kurumu’nun açılması

B)Milâdî Takvim’in kabûl edilmesi

C)Uluslar arası rakamların kabûl edilmesi

D)Hafta tâtilinin değiştirilmesi

E)Yeni ölçü birimlerinin uygulanması

9.Aşağıdakilerden hangisi, yeni Türk alfabesinin kabûl edilmesinin sebeplerinden biri değildir?

A)Arap alfabesinin Türk dilinin yapısına uymaması

B)Konuşma dili ile yazı dili arasında fark olması

C)Okuma – yazma oranının arttırılmak istenmesi

D)Batı ile ekonomik ilişkileri geliştirme amacının güdülmesi

E)Bilimsel gelişmelerin yakından izlenmek istenmesi

10.Aşağıdakilerden hangisi, halifeliğin kaldırılmasıyla ilgili değildir?

A)Lâkliğin önündeki en önemli engel kaldırılmıştır

B)Anayasal yönetime geçişi sağlamıştır

C)Çağdaş bir toplumun oluşmasına zemin hazırlanmıştır

D)İnkılâplar hız kazanmıştır

E)Osmanlı hanedanı yurt dışına gönderilmiştir

11.Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de yaşanan lâikleşme aşamalarından biri değildir?

A)Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması

B)Maarif  Teşkilâtı Hakkında Kanun’un çıkarılması

C)Tekke ve zâviyelerin kapatılması

D)Medenî Kanun’un kabûl edilmesi

E)Kabotaj Kanunu’nun kabûl edilmesi

12.Kamu yararını doğrudan ilgilendiren işletmeleri millîleştirmekle yeni kurulan cumhuriyet hükûmetleri hangi amacı hedeflemişlerdir?

A)Millî ekonominin dış rekabete hazır hale gelmesi

B)Burjuva sınıfının güçlendirilmesi

C)Millî ekonomiyi yabancı sermayeden arındırma düşüncesi

D)Kamu harcamalarındaki açığı kapatma düşüncesi

E)Ülkeyi kültür emperyalizminden koruma düşüncesi

13.Cumhuriyet Türkiyesi’nin ilk yıllarında ekonomik alanda temel tüketim mallarının ve önemli hizmetlerin devlet tarafından gerçekleştirilmesindeki temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

A)Halkın elinde yeterli sermayenin bulunmaması

B)Yabancı sermayenin ülkeye girmesini engelleme düşüncesi

C)Sermaye sınıfının yeni rejimi tehdit etme olasılığı

D)özel girişimcinin mal varlığını yurt dışına çıkarmasını önleme

E)Ülke ekonomisinin azınlıklar tarafından yönlendirilmesi

14.Cumhuriyetle birlikte yapılan değişimlerden biri de ölçülerde gerçekleştirilmiştir.

Bu değişiklik, aşağıdaki ilişkilerin hangisinde Türk Devleti’ne kolaylık sağlamıştır?

A)Siyâsî                          C)Kültürel             E)Eğitim

B)Diplomatik                 D)Ekonomik

15.Cumhuriyetin ilk yıllarında tarımla ilgili alınan hangi önlem Türk köylüsünün ekonomik ve sosyal açıdan gelişmesini sağlamıştır?

A)Köylüye faizsiz borç para verilmesi

B)Toprak reformu yapılması

C)Çağdaş tarım konusunda üreticinin bilinçlendirilmesi

D)Âşâr vergisinin kaldırılması

E)Bilimsel tarıma geçişin sağlanması

16.Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilânından önce Avrupalılar tarafından kurulmuş, Cumhuriyet sonrasında da varlığını sürdürmüştür?

A)Ziraat Bankası           C)Etibank             E)Yapı ve Kredi Bankası

B)Osmanlı Bankası     D)İş Bankası

17.Misâk-ı İktisadî İlkesi, aşağıdakilerin hangisiyle kabûl edilmiştir?

A)Cumhuriyet’in ilânı ile

B)Âşâr vergisinin kaldırılması ile

C)Toprak reformunun yapılması ile

D)Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun yayınlanması ile

E)1.İzmir İktisat Kongresi kararları ile

18.1929 Dünya Ekonomik bunalımı, hangi özelliğinden dolayı Türkiye’yi diğer ülkeler kadar olumsuz etkilememiştir?

A)Cumhuriyet rejimi olmasından

B)Lâik devlet olmasından

C)Tarım ülkesi olmasından

D)Batılılaşmakta olmasından

E)Sanayileşmekte olmasından

19.1926’da Türk medenî Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmemiştir?

A)Kadınlara meslek seçme hakkı tanındı

B)Kadınlara boşanma hakkı verildi

C)Miras kanununda kadın – erkek eşitliği sağlandı

D)Mahkemelerde tanık olmada kadın – erkek eşitliği sağlandı

E)Patrikhanenin dünya işleriyle ilgili yetkileri kaldırıldı

20.Aşağıdakilerden hangisi, “Kemalist Ekonomi Politikası” denilen, Atatürk’ün ekonomi anlayışının özelliklerinden biri değildir?

A)Halkın, ayrım yapılmaksızın yaşam düzeyinin yükseltilmesi

B)Demir – Çelik Fabrikası’nın Ruslara yaptırılması

C)Ekonomik ve toplumsal kalkınmanın bir bütün olarak algılanması

D)Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkartılması

E)Denk bütçe yapılarak enflasyonun engellenmesi


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

......

11. **Yorum**
->Yorumu: Çooook güzel bir siteymiş
->Yazan: Fatma

10. **Yorum**
->Yorumu: Allah razı olsun ya bu site olmasaydı ne ödev yapabilirdim ne de puan alabilirdim
->Yazan: Asya

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 


Yorum Yazı KAPA/AÇ