Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER (2) (İNKILAP TESTİ)

 

1. TBMM hükümetinin ilk askeri başarısı sonucunda yaptığı antlaşma, Batı ve Güney cephelerinin güçlenmesini sağlamış ve daha sonraki gelişmelerde de etkili olmuştur.

Sözü edilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lozan Barış Antlaşması

B) Gümrü Antlaşması

C) Kars Antlaşması

D) Moskova Antlaşması

E) Ankara Antlaşması

2. Lozan Görüşmeleri'nin çok uzun sürmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yüzyıllardır biriken sorunların görüşülmesi

B) Yeni Türk Devleti'nin tanınmaması

C) Türk Devleti'nin bağımsızlığına karşı çıkılması

D) Türk vatanının bütünlüğünün kabul edilmesi

E) İtilaf Devletleri'nin barış için hazırlıklı olmaması

3. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması'nın önemini yansıtmaz?

A) Günümüzde de halen geçerliliğini korumaktadır.

B) Yeni Türk Devleti'nin bağımsızlığı, Batılı devletler tarafından tanınmıştır.

C) İngiltere'nin Ortadoğu'daki planları kısmen de olsa bozulmuştur.

D) Birçok devlet tarafından onaylanmıştır.

E) İstanbul’daki Fener Patrikhanesi'nin varlığına son verilmiştir.

4. Doğu Trakya ve İstanbul'un savaşmadan kurtarılması aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşmiştir?

A) Londra Konferansı

B) Moskova Antlaşması

C) Ankara Antlaşması

D) Mudanya Ateşkes Antlaşması

E) Lozan Barış Antlaşması

5. Moskova Antlaşması'nın aşağıda verilen maddelerinden hangisi, TBMM hükümetiyle Sovyetler Birliği'nin siyasi alanda birlikte hareket edecekleri anlamını taşımaktadır?

A) Sovyetler Birliği'nin Misak-ı Milli'yi tanıması

B) Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya'sı arasında imzalanmış olan antlaşmaların geçersiz sayılması

C) Sovyetler Birliği'nin kapitülasyonların kaldırılmasını kabul etmesi

D) İki taraftan birinin tanımadığı devletlerarası bir senedi diğerinin de tanımaması

E) İki devlet arasındaki ekonomik ilişkilerin arttırılması

6. Aşağıdakilerden hangisi, Kuvai Milliye'yi doğru olarak tanımlamaktadır?

A) TBMM'nin oluşturduğu öncü birliklerdir.

B) İşgallere karşı halkın oluşturduğu direniş birlikleridir.

C) Halifelik ordusudur.

D) Padişaha bağlı muhafız birlikleridir.

E) Osmanlı yönetiminin oluşturduğu askeri güçtür.

7. Kurtuluş Savaşı'nda düzenli orduların kurulmasından önce ülke savunması Kuvai Milliye birlikleri ile yapıldı.

Kuvai Milliye'nin ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?

A) Mondros Ateşkesi'nin şartlarına uyulmaması

B) Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması

C) Amasya Genelgesi'nin yayınlanması

D) İstanbul hükümetinin fetvalar yayınlaması

E) TBMM’ye karşı ayaklanmalar çıkması

8. Kurtuluş Savaşı'nın başladığı yıllarda, işgallere karşı Batı Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da Kuvai Milliye adı verilen silahlı direniş birlikleri oluşturulurken, Doğu Anadolu'da bu tür bir gelişme görülmemiştir.

Bu duruma neden olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Bölgede işgal yaşanmaması

B) Ekonomik kaynaklarının yeterli olmaması

C) Bölge halkının İstanbul hükümetini desteklemesi

D) Ermenilere karşı Kuvai Milliye'nin yeterli olacağına inanmamaları

E) Bölgede düzenli ordu birliklerinin bulunması

9. Aşağıdakilerden hangisi, Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonuçlarından biri değildir?

A) Yunanistan'ın taarruz kabiliyetinin kırılarak savunma zorunda bırakılması

B) Anlaşma devletlerinin, TBMM hükümetine ateşkes önerisinde bulunmaları

C) TBMM hükümeti ile Rusya arasında Moskova Antlaşması'nın yapılması

D) İtalya’nın Anadolu'da işgal ettiği toprakları boşaltmaya başlaması

E) TBMM hükümeti ile Fransa arasında Ankara Antlaşması

10. Mudanya Ateşkes Antlaşması'yla İstanbul'un yönetiminin TBMM'ye bırakılması, aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

A) İstanbul Hükümeti'nin hukuksal varlığının sona erdiğinin

B) itilaf Devletleri'nin, TBMM'yi kullanarak amaçlarına ulaşmak istediğinin

C) TBMM'nin bütün isteklerinin karşılandığının

D) İtiiaf Devletleri'nin İstanbul'u boşalttığının

E) İstanbul Hükümeti'nin İtilaf Devletleri'yle işbirliği yaptığının

11. Aşağıdakilerden hangisinin imzalanması, TBMM hükümetinin tanınması ile ilgili olarak Fransa'nın İngiltere ile görüş ayrılığına düştüğünün bir göstergesidir?

A) Ankara Antlaşması

B) Gümrü Antlaşması

C) Moskova Antlaşması

D) Kars Antlaşması

E) Mudanya Ateşkes Antlaşması

12. TBMM'nin ilk siyasi başarısı ve Sevr Antlaşması'nın geçersizliğinin ilk belgesi olan Gümrü Antlaşması Ermenistan ile imzalanmıştır.

Gümrü Antlaşması'nın sonuçları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Doğu sınırının belirlenmesinde etkili olmuştur.

B) Ermeni sorunu hukuken sona ermiştir.

C) Moskova Antlaşması'nın imzalanmasına zemin hazırlamıştır.

D) Misakı Milli'nin Doğu Anadolu ile ilgili isteklerinin bir bölümü gerçekleşmiştir.

E) İtilaf Devletleri Sevr Antlaşması'nda değişiklik önerisi getirmiştir.

13. İtilaf Devletleri Kurtuluş Savaşı sırasında, Anadolu'da ayaklanmalar çıkmasında etkili olmuşlardır.

Misakı Milli kararının alınması üzerine Mebuslar Meclisi'ni dağıtmışlardır.

Londra Konferansı'na TBMM'nin yanı sıra İstanbul Hükümetini de çağırmışlardır.

İtilaf Devletleri'nin bu girişimleri ile gerçekleştirmek istedikleri amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kurtuluş Savaşı'nın başarılı olmasını engellemek

B) TBMM'nin güçlenmesini sağlamak

C) Padişahın otoritesini azaltmak

D) İşgalleri kolaylaştırmak

E) TBMM'ye karşı savaşmak

14. Aşağıdakilerden hangisi, Kars Antlaşmasının özelliklerinden biri değildir?

A) Türkiye'nin doğu sınırını çizen antlaşmalardan biri olması

B) Kafkas cumhuriyetlerinin Sovyet-Rusya'ya bağlanması

C) Kafkas cumhuriyetleriyle imzalanmış olması

D) Sovyet-Rusya'nın yapılmasını öngördüğü bir antlaşma olması

E) Gümrü Antlaşması'ndan daha sonra imzalanmış olması

15. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşmasının sonuçlarından biridir?

A) Yunanistan'ın onarım borcu karşılığında Karaağaç'ı Türkiye'ye bırakması

B) Batum'un Gürcistan'a verilmesi

C) Türkiye - Irak sınırının saptanması

D) Kıbrıs'ın İngiltere yönetimine bırakılması

E) Türkiye - Bulgaristan sınırının saptanması

16. Sakarya Savaşı'ndan sonra meydana gelen dış gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) İtalyanların (bilgi yelpazesi. com) Anadolu'dan tamamen çekilmeleri

B) Sovyetlere bağlı Güney Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması'nın düzenlenmesi

C) Mustafa Kemal Paşa'ya TBMM tarafından Gazilik ve Mareşallik unvanlarının verilmesi

D) İtilaf Devletleri'nin TBMM Hükümeti'ne yeni iki barış önerisi sunmaları

E) Fransa ile Ankara Antlaşması'nın imzalanması

17. TBMM hükümetinin Sevr Antlaşması'nın görüşüleceğini bilmesine karşın Londra Konferansı'na katılmasının amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) İstanbul hükümeti ile işbirliği yapmak

B) Misakı Milli'yi dünyaya duyurmak

C) Varlığını İtilaf Devletleri'ne kabul ettirmek

D) Barış yanlısı olduğunu kanıtlamak

E) Bağımsızlık savaşı verdiğimizi dünya kamuoyuna açıklamak

18. Kuvai Milliye'nin aşağıdakilerden hangisi karşısında başarısızlığa uğraması düzenli orduların kurulmasını zorunlu kılmıştır?

A) İngiltere

B) Yunanistan

C) Kuvai İnzibatiye

D) Fransa

E) İç ayaklanmalar

19. Aşağıdakilerden hangisi, Batı Cephesi'nde Kuva-yi Milliye'nin yerine düzenli ordu birliklerinin oluşturulma nedenlerinden biri değildir?

A) Merkezden bağımsız davranmaları

B) Halk ile anlaşmazlığa düşmeleri

C) Yunan birlikleriyle ortak hareket etmeleri

D) Birliklerin denetimsiz ve disiplinsiz olmaları

E) Yunan ilerleyişini tam olarak durdurmamaları

20. TBMM ile Sovyet-Rusya arasında imzalanan Moskova Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi, Türk-Rus düşmanlığının yerini, Türk-Rus dostluğunun almasını amaçlamıştır?

A) Rus Çarlığı ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan antlaşmalar geçersiz kalacak.

B) İki taraftan birinin tanımadığı bir antlaşmayı diğer taraf da tanımayacak.

C) Sovyet - Rusya gerektiğinde Türklere silah satacak.

D) Sovyet - Rusya ve TBMM birbirlerinin bağımsızlığına saygı duyacak.

E) Sovyet - Rusya Kars, Ardahan ve Artvin'in Türkiye'de kalmasını kabul edecek.

 

CEVAP ANAHTARI

 

1B

2A

3E

4D

5D

6B

7A

8E

9C

10A

11A

12E

13A

14B

15A

16C

17A

18B

19C

20A

 


“İNKILAP TARİHİ TESTLERİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TARİH DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“SORU BANKASI, TEST SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):