Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER, CEPHELERİN ÖZELLİKLERİ, CEPHELERİN SONUÇLARI İLE İLGİLİ TEST SORULARI (6) (İNKILAP TARİHİ TESTLERİ TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEST SORULARI)

 

1.

I. Doğu Trakya

II. İstanbul

III. Boğazlar

IV. Batı Trakya

Mudanya görüşmelerinde yukarıdakilerden hangileriyle ilgili olarak bir karar alınmıştır?

A) I - IV

B) l - lll

C) IV

D) l-ll

E) l-ll-lll

2. Aşağıdakilerden hangisi, Kurtuluş Savaşı'nda Türk ordusunun Sakarya'nın doğusuna çekilmesinin sonuçlarından biri değildir?

A) Mustafa Kemal'in başkomutanlık görevini üstlenmesi

B) TBMM'nin yetkilerini geçici bir süre için Mustafa Kemal'e vermesi

C) Tekalif-i Milliye Buyruklarının çıkarılması

D) Batı cephesinin güney ve batı olarak ikiye ayrılması

E) TBMM'de Mustafa Kemal'e karşı tepkilerin artması

3. İkinci TBMM döneminde yaşanan kabine bunalımı aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmıştır?

A) Saltanatın kaldırılması ve Padişah'ın İngilizlere sığınması

B)Menemen olayı nedeniyle yörede sıkıyönetim ilan edilmesi

C)1921 Anayasası'nın hükümetin kurulmasına ilişkin maddesi

D)Mecelle'nin yürürlükten kaldırılması

E)Ağnam Vergisi'nin artırılması

5.

I. Savaş tazminatları,

II. Suriye sınırı,

III. Boğazlar

Konularından hangileriyle ilgili sorunlar, Lozan Antlaşması'ndan sonra yeniden gündeme gelmiştir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

6.

I. Tek dereceli seçim sistemine geçilmesi

II. Mecliste oluşan muhalefetin, Fethi Okyar

Hükümeti'ni çekilmek zorunda bırakması

III. Serbest Cumhuriyet Partisi'nin kurulması

Yukarıdakilerden hangileri Cumhuriyet'in ilanına ortam hazırlamıştır?

A) Yalnız 1

B) Yalnız ll

C) Yalnız lll

D) I ve ll

E) ll ve lll

7. İngilizler, Birinci İnönü Zaferi'nden sonra Yunanlılara yeni bir Türk saldırısı için hazırlanmaları gerektiğini duyurmuştur.

İngilizlerin böyle bir beklenti içinde olmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mustafa Kemal'in başkomutanlığına getirilmesi

B)Fransa ile Ankara Antlaşması’nın imzalanması

C)Ermenilerin TBMM'yi tanıması

D)Londra Konferansındaki barış önerilerinin TBMM Hükümeti tarafından reddedilmesi

E)Düzenli Ordunun kurulması

8. Aşağıdakilerden hangisi, Kurtuluş Savaşı'nda Sovyet Rusya'nın TBMM'yi desteklemesinin nedenlerinden biridir?

A) Antlaşma Devletleri arasında, Türkiye'nin tanınması konusunda görüş ayrılıklarının olması

B) Mustafa Kemal'in Çanakkale Savaşlarının kazanılmasında etkili olması

C) Sovyet Rusya'nın, yeni rejimini güçlendirmek ve korumak istemesi

D) Yunanistan'ın savaşta yenilmesi

E) Türkiye'de Sovyet rejimini destekleyenlerin olması

9.

I. Başkomutanlık Meydan Muharebesi

II. Eskişehir - Kütahya

III. İkinci İnönü

Savaşlarının kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?

A) I, II ve II

B) II, I ve III

C) II, III ve I

D) III, Ivell

E) III, II ve I

10. Kurtuluş Savaşında Mustafa Kemal'in başkomutanlık görevini üstlenmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) TBMM'ye karşı ayaklanmalar çıkması

B) Kütahya - Eskişehir yenilgisi

C) ismet İnönü'nün Batı Cephesine atanması

D) Sovyet Rusya'nın, Bağlaşık devletlerle Brest-Litovvsk Antlaşması'nı imzalayarak, I. Dünya Savaşı'ndan çekilmesi

E) Mustafa Kemal'in Bakanlar Kurulu'nun başkanı olması

11. Lozan Antlaşması'ndan önce, kapitülasyonların kaldırılmasını kabul eden ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) İtalya

B) Yunanistan

C) Fransa

D) İngiltere

E) Sovyet Rusya

12. Aşağıdakilerden hangisinin, TBMM'nin varlığına yönelik tehditleri önleme amacı yoktur?

A) Düzenli ordunun oluşturulması

B) Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkarılması

C) "Meclis Hükümeti" sisteminin benimsenmesi

D) Ayaklanmaların bastırılması

E) İstiklal Mahkemelerinin kurulması

13. Fethi Okyar Hükümeti'nin çekilmesinden sonra yaşayan hükümet sorunu, aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğini ortaya koymuştur?

A) Cumhuriyet'in ilan edilmesi

B) Saltanatın kaldırılması

C) Halifeliğin kaldırılması

D) Seçim sisteminin değiştirilmesi

E) Çok partili sisteme geçilmesi

14.

I. Batılı devletler üzerinde etkili olmak

II. Demokratik ülkeler yanında yer almak

III. Sovyet Rusya'yla, ABD arasında sorun yaratmak

Yukarıdakilerden hangilerinin, Türkiye'nin Lozan görüşmeleri sırasında ABD ile ikili ilişkilere önem vermesinde etkili olduğu söylenemez?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız lll

D) I ve II

E) II ve III

15. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun,

I. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olması,

II. Kanun yapma ve yürütme gücünün TBMM'de

toplanması,

III. Milletvekili seçimlerinin iki yılda bir yapılması

Hükümlerinden hangileri padişah ve halifenin siyasi ve hukuki yetkilerinin elinden alındığını gösterir?

A)Yalnız I

B)Yalnız II

C)Yalnız III

D)I ve ll

E)I, ll ve lll

16. Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal'in başkomutanlık görevini üstlenmesinde,

I. Batı Cephesi'nin Güney Cephesi ve Batı Cephesi olarak ikiye ayrılması,

II. İtalya'nın Anadolu'da işgal ettiği yerlerden çekilmesi,

III. Ordunun Sakarya'nın doğusuna çekilmesi

Gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur?

A)Yalnız I

B)Yalnız ll

C)Yalnız III

D)I ve ll

E)ll ve lll

17. Aşağıdakilerden hangisinde, İkinci İnönü Savaşı'nın kazanılmış olmasının etkisi yoktur?

A) TBMM Hükümeti'nin gücünü artırması

B) Türk ordusuna olan güvenin pekişmesi

C) İngilizlerin Yunanlılara güveninin sarsılması

D) Anlaşma Devletleri arasında anlaşmazlıkların artması

E) Çerkez Ethem Ayaklanması'nın bastırılması

19.

I. Yunanistan'ın, savaş tazminatı yerine Karaağaç'ı Türkiye'ye vermesi

II. Kars ve dolaylarının yeniden Türk topraklarına katılması

III. Boğazlar Komisyonu'nun (bilgi yelpazesi.net) kaldırılması

Yukarıdakilerden hangileri Lozan Antlaşması'nın sonuçları arasındadır?

B) Yalnız II

D) II ve III

A) Yalnız I

C) Yalnız III

E) I, llvelll

20. Lozan Antlaşması'nın 40. maddesine göre, Türkiye'deki Müslüman olmayan azınlıkların hukuken ve fiilen Türk tebaası gibi işlem görmeleri kabul edilmiştir.

Bu maddelerin aşağıdakilerden hangisini engellemek amacını taşıdığı savunulabilir?

A)Azınlıkların kendi dillerini öğrenmesini

B)Azınlıkların başka ülke tabiyetine geçmemesini

C)Toplumda ayrılıkçı gruplar oluşmasını

D)İbadet yerlerinin sayıca artırılmasını

E)Yaşamın geleneklere göre düzenlenmesini

21.

I. Afganistan

II. Suriye

III. Irak

Yukarıdaki devletlerden hangileri Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye'yle doğrudan ilişki kurmuşlardır?

A) Yalnız I

B) Yalnız I

C) I ve II

D) Il ve III

E) l, ll ve lll

22.

I. Hiyanet-i Vataniye kanunu

II. Ağnam vergisinin artırılması hakkında kanun

III. Tekalif-i Milliye emirleri (Ulusal yükümlülük)

Yukarıdakilerden hangisini TBMM çıkarmıştır?

A) Yalnız I

C) Yalnız III

B) Yalnız

D) I, III

23. Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal'e "Başkomutanlık" yetkisini aşağıdakilerden hangisi vermiştir?

A)Mebuslar Meclisi

B)TBMM

C)Temsilciler Kurulu

D)Bakanlar Kurulu

E)İç İşleri Bakanlığı

24. Sakarya Savaş’ından sonra Fransa'nın TBMM ile Ankara Antlaşmasını yapması aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Fransa'nın TBMM ile iyi ilişkiler kurmak istemesi

B) TBMM'nin uluslararası alanda ilk kez tanındığını

C) Fransa ile TBMM arasında dostluğun uzun süreceğini

D) İngiltere'nin Yunanistan'ı desteklediğini

E) İtalyanların işgal ettiği Anadolu'dan geri çekildiğini

25.

I. Batı Anadolu'da yaşayan Rumlar

II. Gümülcine ve Selanik'te yaşayan Türkler

III. İmroz, Bozcaada ve İstanbul'da yaşayan Rumlar

IV. Taselya ve Makedonya'da yaşayan Türkler

Yukarıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması nda nüfus değişimi dışında tutulmuştur?

A) l, II

B) II, III

C) l II, IV

D) l, ll ve lll

E) ll ve I,

26. Moskova Antlaşması'na göre Rusya;

I. Ekonomik ve parasal antlaşmalar yapacak

II. Misak-ı Milli'yi tanıyacak

III. Çarlık Rusya ile Osmanlı arasında yapılan olan antlaşmaları geçersiz sayacak.

Yukarıdaki kararlardan hangilerini yapmayı kabul etmiştir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) l-ll

D) l-IIl

E) l-ll-lll

27. Mustafa Kemal, Sakarya Savaşı'nda hangi yetkiyi kullanarak emirler çıkarmıştır?

A) Başkomutanlık

B) Meclis Başkanlığı

C) Cumhurbaşkanlığı

D) General

E) 9. Ordu müfettişi

28.

I. Menemen olayı

II. Yozgat ayaklanması

III. II. İnönü savaşı

Yukarıdaki olaylardan hangisinde veya hangilerinde Kuvay-i Milliye'nin etkili olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I - II

E) II - III

29. Anlaşma Devletlerinin;

I. Büyük Taarruz'dan önce 22 Mart 1922 tarihinde Türkiye ile Yunanistan arasında mütareke yapılmasını önermesi,

II. Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra Londra Konferansı'nı düzenlemesi,

III. İstanbul'u resmen işgal etmesi,

Gelişmelerinden hangileri, Sakarya Zaferi ve Ankara Antlaşması'na rağmen bu devletlerin Yunan Hükümeti'ni desteklemeye devam ettiklerini gösterir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve III

E) I ve II

30.

I. Londra Konferansına İstanbul hükümetinin yanında TBMM'nin de çağrılması

II. İtalya ile Türkiye'nin karşılıklı esir değişikliği yapması

III. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin dağılmasından sonra açılması

Yukarıdaki hangi olaylar itilaf devletlerinin TBMM yi tanıdığı gösterir?

A) Yalnız

B) Yalnız II

C) I ve II

E) l-ll -III

 

CEVAP ANAHTARI

 

1E      2D      3C      4B

 

5E      6B      7D      8C      9E

 

10B      11E      12C      13A      14C

 

15D      16C      17E      18D      19A      20C

 

21A      22E      23B      24A      25C      26E      27A

 

28B      29A      30C

 


“İNKILAP TARİHİ TESTLERİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TARİH DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“SORU BANKASI, TEST SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):