Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER, CEPHELERİN ÖZELLİKLERİ, CEPHELERİN SONUÇLARI İLE İLGİLİ TEST SORULARI (7) (İNKILAP TARİHİ TESTLERİ TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEST SORULARI)

 

1. Milli Mücadele döneminde, Fransızların Türklere karşı tutumunun değişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır?

A)İtalyanların işgal ettikleri yörelerden çekilmesi

B)Çerkez Ethem'in ayaklanma başlatması

C)Londra Konferansı'nın toplanması

D)Sovyet Rusya ile TBMM arasında Moskova Antlaşması'nın yapılması

E)Türk halkının Antep, Urfa ve Maraş'ı savunması

2. Sevr Antlaşmasının aşağıdaki hükümlerinden hangisi, Osmanlı Devleti'nin kendi toprakları üzerindeki hükümdarlık haklarının sınırlandığının en açık göstergesidir?

A) Osmanlı ordusunda asker sayısının azaltılması

B) Ekonomik kapitülasyonların etkisinden daha geniş kapsamlı hale getirilmesi

C) Azınlıklara geniş haklar verilmesi

D) İstanbul'da, ayrı bayrağı Ve bütçesi olan Boğazlar Komisyonu'nun kurulması

E) Adli ve yönetsel kapitülasyonların genişletilmesi

3. Mustafa Kemal'in,

I. Gazi unvanını alması

II. Mareşal rütbesini alması

III. Başöğretmen unvanını alması

IV. Anafartalar kahramanı olarak anılması

olaylardan hangileri, Sakarya Savaşı'nda gösterdiği başarıyla ilgilidir?

A) Yalnız l

B) Yalnız II

C) I ve ll

D) ll ve lll

E) III ve IV

4. 1921 Anayasası'nda;

I. Egemenliğin millete ait olması benimsenmiş,

II. Meclis başkanının aynı zamanda Bakanlar Kurulu'nun da başkanı olması kabul edilmiş,

III. Devlet başkanlığı makamının adı belirlenmemiştir.

Bunlardan hangileri, yeni Türk Devleti'nin kuruluş tarihi olan 23 Nisan 1920'den itibaren "Cumhuriyet" olduğunun bir kanıtıdır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve III

E) II ve III

5. Aşağıdaki antlaşmaların hangisi TBMM hükümeti tarafından yapılmıştır?

A) Berlin Antlaşması

B) Bükreş Antlaşması

C) Kars Antlaşması

D) Atina Antlaşması

E) Paris Antlaşması

6.

I. Gökçeada

II. OnİkiAda

III. Bozcaada

IV. Sisam

V. Nekarya

Yukarıdaki adalardan hangileri Lozan Barış Antlaşması'yla Türkiye'ye bırakılmıştır?

A) Yalnız I

B) I ve III

C) llvelll

D) II ve IV

E) IV ve V

7. ilk TBMM'de 24 Nisan 1920 tarihinde alınan karara göre, kesin zafere ulaşıp İstanbul kurtarıldıktan sonra, padişahın durumu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce çıkarılacak kanunla belirlenecekti.

İlk TBMM'nin aldığı bu kararla aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A)Meclisin üstünlüğü

B)Padişahın korunması gerektiği

C)Yasaların uygulanmasının önemi

D)Yürütme yetkisinin meclis dışında olduğu

E)Yasaları hükümetlerin uyguladığı

8. Milli mücadele döneminde Anlaşma Devletleri Sevr Antlaşması'nı biraz değiştirmek amacıyla Londra Konferansı'nı toplamak zorunda kalmışlardır.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

A)Eskişehir ve Kütahya Savaşları

B)II. İnönü Savaşı

C)Sakarya Savaşı

D)I. İnönü Savaşı

E)Başkomutanlık Meydan Savaşı

9. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye'ye para, silah, cephane, araç-gereç gibi yardımlarda bulunan Sovyet Rusya, bunu yapmakla daha çok aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

A) Türkiye'de Sovyet sempatizanlarının artırılmasını

B) Türkiye'de Bolşevik bir yönetimin kurulmasını

C) Topraklarının, Batılı devletlere karşı güvence altına alınmasını

D) Çarlık yanlısı olanların Türkiye'ye sokulmasını

E) Kafkasya'daki Türk askeri birliklerinin çekilmesini

10. Yunanların Doğu Trakya'yı ele geçirmeleri ve Batı Anadolu'da ilerlemeleri aşağıdakilerden hangisini hızlandırmıştır?

A) Kuva-i İnzibatiye'nin kuruluşunu

B) iç ayaklanmaların çıkmasını

C) Ulusal ordunun kurulmasını

D) İstanbul'un işgal edilmesini

E) Ulusal cemiyetlerin kurulmasını

11. Aşağıdakilerden hangisi, 20 Ekim 1921 tarihinde imzalanan Ankara Antlaşması'nın sonuçlarından biri değildir?

A) Hatay dışında bugünkü Türkiye—Suriye sınırlarının çizilmesi

B) Hatay için özel bir yönetim tanınması

C) Fransa'nın TBMM Hükümeti'ni resmen tanıması

D) Fransa ile TBMM Hükümeti arasındaki savaş durumunun sona ermesi

E) İngiltere'nin TBMM Hükümeti'ni resmen tanıması

12. Milli Mücadele döneminde, İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya aşağıdakilerden hangisi ile savaş yapılmaksızın yeniden topraklarımıza katılmıştır?

A) Kars Antlaşması

B) Lozan Antlaşması

C) Ankara Antlaşması

D) Mudanya Ateşkes Antlaşması

E) Moskova Antlaşması

13. Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü ve Sakarya Savaşlarının ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Savunma amaçlı olması

B) Sovyet Rusya ile yakınlaşma sağlaması

C) Anlaşma devletlerinin TBMM ile ilgili görüşlerinin değişmesini sağlaması

D) Ulusal orduyla yapılması

E) İsmet Paşa'nın komutasında yapılması

14. Aşağıdakilerden hangisi, Gümrü Antlaşması'nın özelliklerinden biri değildir?

A) Batıda Yunanlılara karşı açılan cephede rahatlık sağlaması

B) I. İnönü Zaferi'nden sonra imzalanması

C) Ermenilerin Sevr Barış Antlaşması'nı tanımadıklarını belirtmesi

D) TBMM'nin uluslararası alanda varlığını ilk kez kanıtlaması

E) Türk devletinin Türklüğünü vurgulayan ilk antlaşma olması

15.

I. Güçler birliği ilkesinin benimsenmesi

II. Nerenin başkent olacağının belirlenmesi

III. Milletvekili seçimlerinin iki yılda bir yapılmasının öngörülmesi

özelliklerinden hangileri 1921 Anayasası'nda yoktur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

16. Milli Mücadele döneminde;

I. Ulusal cemiyetler kurulması

II. TBMM'nin açılması

III. Saltanatın kaldırılması

IV. TBMM yetkilerinin bir süre için Mustafa Kemal'e verilmesi

V. 1876 Anayasası'nın yürürlükte kalması

konularının hangilerinde görüş ayrılığı olmuştur?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) III ve IV

E) IV ve V

17. Türkiye'deki yabacıların, hukuk alanındaki ayrıcalıklı durumu aşağıdakilerin hangisiyle sona ermiştir?

A) Lozan Antlaşması

B) Moskova Antlaşması

C) Ankara Antlaşması

D) Sevr Antlaşması

E) Mudanya Antlaşması

18. Anlaşma Devletleri'nin Sevr Antlaşması'nın bazı maddelerinde değişiklik yapmak amacıyla Londra Konferansı'nı düzenlemelerinde,

I. Birinci İnönü Savaşı

II. Çerkez Ethem Ayakları’nın bastırılması

III. Fransa ile yapılan Ankara Antlaşması

Gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

19. Aşağıdakilerden hangisi, Mudanya Mütarekesi'nin koşullarından biri değildir?

A) Doğu Trakya'nın boşaltılması

B) Türk - Yunan çarpışmasının durması

C) Anlaşma Devletleri'nin barışa kadar bulundukları yerde kalması

D) Batı Trakya'nın (bilgi yelpazesi.net) Yunanistan'a bırakılması

E) İstanbul ve çevresinin yönetiminin TBMM Hükümeti'ne bırakılması

20. Hükümetin kurulması ile ilgili 2 Mayıs 1920 tarihli yasaya göre, bakanlar TBMM üyeleri arasında mutlak çoğunlukla seçilirdi. Daha sonra bu kural, bakanların TBMM başkanının Meclis üyeleri içinden gösterdiği adaylar arasından mutlak çoğunlukla seçilmesi şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan bu değişiklikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

A) Meclisin hükümeti denetlenmesini kolaylaştırmak

B) Bakanlıkların sayısının azaltılmasını sağlamak

C) Hükümet düşürmeyi kolaylaştırmak

D) Hükümette görüş birliğinin sağlanmasını kolaylaştırmak

E) Ulus egemenliği ilkesini pekiştirmek

21.

I. Gümrü Antlaşması'nın yapılması

II. Moskova Antlaşması'nın yapılması

III. Türk ordusunun Sakarya'nın doğusuna çekilmesi

gelişmelerinden hangileri Eskişehir ve Kütahya Savaşlarının sonuçları arasında yer alır?

A) Yalnız I

B) Yalnız

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

22.

I. Yeni devletin yönetim şeklinin ne olduğu

II. Yasama ve yürütme erklerinin nerede toplandığı

III. Vekillerin (Bakanların) nasıl seçildiği

Yukarıdakilerden hangileri 1921 Anayasası'nda açıkça belirtilmemiştir?

A) Yalnız I

B) Yalnız

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

23.

- Batum'un Gürcistan'a bırakılması gümrük

- Türkiye'nin Batum Limanı'ndan ödemeksizin yararlanabilmesi

- Nahçıvan bölgesinin özerk bir yönetime sahip olması

Aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin sonuçları arasındadır?

A) Ankara Antlaşması

B) Gümrü Antlaşması

C) Moskova Antlaşması

D) Brest-Litovvsk Antlaşması

E) Lozan Antlaşması

24. 5 Ağustos 1921 tarihinde kabul edilen bir yasayla Meclis, kendisine ait yetkileri ve başkomutanlık görevini Mustafa Kemal'e vermiştir.

Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun bir sonucu olduğu savunulamaz?

A)Mustafa Kemal'in hükümet başkanlığı görevini bırakması

B)Uygulamalarda birlik ve beraberliğin sağlanması

C)Askerin moral gücünün artması

D)Hazırlıklarda zaman kazanılması

E)Tekalif-i Milliye Buyruklarının çıkarılması

25. Türkiye'deki Rumlar ile Yunanistan'daki Türklerin mübadele (değiş tokuş) edilmesi; ancak Batı Trakya Türkleri ile İstanbul Rumları'nın bu mübadele dışında tutulması, aşağıdakilerden hangisinin kararları arasındadır?

A)Lozan Antlaşması

B)Atina Antlaşması

C)Bükreş Antlaşması

D) İstanbul Antlaşması

E)Belgrad Antlaşması

26. Türkiye, Fener Rum Patrikhanesi'nin İstanbul'dan çıkartılması isteğini aşağıdakilerden hangisiyle ilgili görüşmelerde dile getirmiştir?

A) Lozan Antlaşması

B) İstanbul Anlaşması

C) Mudanya Antlaşması

D) Ankara Antlaşması

E) Atina Antlaşması

27. Türk ordusunun, Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmesi, aşağıdakilerden hangisinde olmuştur?

A) I. İnönü Savaşı

B) II. İnönü Savaşı

C) Çerkez Ethem Ayaklanması

D) Sakarya Savaşı

E) Kütahya-Eskişehir Savaşları

28.

I. Kars, Sarıkamış, Kağızman, Kulp ve Iğdır'ın yeniden Türk topraklarına katılması

II. Batum'un Gürcistan'a bırakılması

III. Kafkas petrollerinin işletilmesi

Yukarıdakilerden hangileri, Gümrü Antlaşması'nın kapsamındadır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) l-ll E) ll-lll

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1B      2D      3C      4A      5C

 

6B      7A      8D      9C      10C      11E

 

12D      13E      14B      15B      16D      17A

 

18A      19D      20D      21C      22A      23C      24A

 

25A      26A      27E      28A

 


“İNKILAP TARİHİ TESTLERİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TARİH DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“SORU BANKASI, TEST SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):