Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ İLE İLGİLİ DENEME SINAVI (24) (İNKILAP TARİHİ TESTLERİ TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEST SORULARI)

 

1- I. TBMM’de hükümet başkanlığı görevi, meclis başkanı tarafından yürütülmüştür.

Bu durum,

I. Güçler birliği ilkesinin geçerli olmadığının

II. Anayasal yönetime henüz geçilmediğinin

III. Meclis hükümeti sisteminin uygulandığının

yargılarından hangilerini doğrular niteliktedir?

A)Yalnız I

B)Yalnız III

C)II  ve  III

D)I  ve III

2- Sakarya Meydan Muharebesi’nden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi, 5 Ağustos 1921’de Mustafa Kemal Paşaya Başkomutanlık görevini verdi. Mustafa Kemal Paşa, bu görevi yaptığı süre içerisinde yasama ve yürütme yetkilerini de kullanacaktı. O, bu yetkilerini ilk önce ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için, “millî vergiler” adı verilen emirleri yayımlayarak milletin yardımını sağlamakta kullandı.

Verilen bilgilere göre Başkomutanlık yetkisinin Mustafa Kemal’e aşağıdakilerden hangisini sağladığı söylenemez?

A) Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkilerini kullanma

B) Ordu ve millet işbirliğini sağlama

C) Çabuk karar alma ve uygulama

D) İnkılapları kolayca gerçekleştirme

3- Türk milletinin, sınırları belli bir coğrafyada bağımsız bir devlet olarak yaşama hakkını dünya devletlerine kabul ettirmesi aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?

A) TBMM’nin açılması

B) Lozan Antlaşması’nın yapılması

C) Başkumandan Meydan Savaşı’nın kazanılması

D) Cumhuriyet’in ilan edilmesi

4- Misak-ı Millinin gerçekleştirilmesinde, aşağıdaki savaşlardan hangisinin olumlu etkisi olmamıştır?

A- II. İnönü savaşı

B- Eskişehir-Kütahya savaşları

C- Sakarya Meydan Savaşı

D- Büyük Taarruz

5-

-Şeyh Sait isyanı

-Menemen Olayı

Cumhuriyet in ilk yıllarında meydana gelen yukarıdaki olayların ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A- Aynı kişiler tarafından gerçekleştirilmiştir.

B- Halifeliğin kaldırılış süreci hızlanmıştır.

C- Aynı bölgede çıkartılmıştır.

D- İnkılaplara karşı olanlar tarafından gerçekleştirilmiştir.

6-  Son Osmanlı Mebusan Meclisinde hangi kararlar alınmıştır?

A) Düzenli ordu

B) Misak_ı milli

C) Yeni Türk harfleri

D) Kuvayi Milliye

7-Aşağıdakilerden hangisi Milli eğitim sisteminin esaslarından değildir?

A) Eğitimin yaygınlaştırılması

B) Öğretim ikililiğinin sağlanması

C) Öğretimde teori ve uygulamanın bir yürütülmesi

D) İlköğretimin parasız ve yatılı olması

8- Kamu kuruluşlarının gelir ve giderleri ile mallarını TBMM adına denetleyen kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Danıştay

B) Devlet Planlama Teşkilatı

C) MGK

D) Sayıştay

9-  Türk Medeni Kanunu ile kadınlara hangi hak verilmemiştir?

A) Kadın- erkek eşitliği

B) Seçme seçilme hakkı

C) Mirastan eşit pay hakkı

D) Boşanma hakkı

10- Osmanlı devletinin I. Dünya savaşına girme nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) İngiltere ve Fransa’nın kışkırtmaları

B) Almanya’nın savaşı kazanacağına inanılması

C) Osmanlı Devletinin kaybettiği yerleri geri almak istemesi

D) İttihat ve Terakki Partisinin Almanya’ya hayranlık duyması

11- I. Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf devletlerinden biridir?

a) Almanya

b) İtalya

c) Rusya

d) Avusturya-Macaristan

12-  TBMM Ankara da açıldıktan sonra meclise karşı yurdun çeşitli yerlerinde ayaklanmalar çıktı. Mustafa Kemal ve arkadaşları idama mahkum edildi. Bunun üzerine TBMM ayaklanmalara karşı bazı tedbirler aldı.

Buna göre aşağıdakilersen hangisi TBMM nin ayaklanmalara karşı aldığı tedbirlerden birisi değildir?

a) Hıyanet-i vataniye kanununun çıkartılması

b) Anadolu ajansının kurulması

c) Sevr antlaşmasının kabul edilmesi

d) İstiklal mahkemelerinin kurulması

13- Kurtuluş savaşı yıllarında doğu cephesinde Ermenilere karşı kahramanca savaşıldı. Ve Ermeniler işgal ettikleri yerlerden çekildiler.

Buna göre doğu cephesinin kapanmasını ve ermeni saldırılarının durmasını sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

a) Lozan Barış Antlaşması

b) Ankara Antlaşması

c) Kars Antlaşması

d) Gümrü Antlaşması

14- Fransız İhtilalinin ortaya çıkardığı fikirlerden etkilenerek dağılan devletlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çok uluslu olmaları

B) Taht kavgaları yaşamaları

C) Ekonomik sıkıntı içinde olmaları

D) Demokratik yönetimler olmamaları

15-  Aşağıdaki olaylardan hangisi, Tarih bilimi açısından diğerlerinden daha önemli bir yere sahiptir?

A) Yazının bulunması

B) Ateşin bulunması

C) Mimarideki gelişmeler

D) Paranın bulunması

16- Tarihi olaylar, zamana, gerçekleşen yere ve konuya göre sınıflandırılabilir.

Bu sınıflandırmalardaki ortak amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ulusal duyguları geliştirmek

B) Araştırma yapılmasını kolaylaştırmak

C) Kültürel gelişmeyi sağlamak

D) Önemli kişilerin tarihe olan katkılarını öğretmek

17- Sakarya Savaşının ardından, Fransa ile imzalanan Ankara antlaşmasına göre;

I. TBMM ile Fransa arasındaki savaş durumu sona erdi.

II. Hatay’da özel bir (bilgi yelpazesi. net) yönetim kuruldu.

III. Burada yaşayan Türklere geniş haklar tanındı.

Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

A) Güney cephemizde bir rahatlama olmuştur.

B) Fransa TBMM’yi resmen tanımıştır.

C) İtilaf Devletleri arasında birlik sağlanmıştır.

D) Hatay ili bu antlaşmayla Türkiye’ye bağlanamamıştır.

18-  Batı cephesi, Kurtuluş Savaşı’nın sonucunu belirlemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Batı Cephesi olayları arasında değerlendirilemez?

a) Londra konferansının toplanması

b) Mustafa Kemal’in Başkomutan ilan edilmesi

c) Tekalif-i Milliye Emirlerinin yayınlanması

d) Ermenilerin Gümrü Antlaşması ile Sevr Antlaşmasının geçersizliğini kabul etmeleri

19-  İstiklal mahkemeleri ulusal kurtuluş mücadelesine karşı başlatılan ayaklanmaları bastırmak ve suçluları cezalandırmak amacıyla kuruldu. Üyeleri de meclisten güvenoyu almış olan milletvekilleriydi.

Bu gelişmelerin, TBMM’nin o dönemdeki

I- Yargılama

II-  Kanun Yapma

III- Barışın esaslarını belirleme

Yetkilerinden hangisiyle ilgili olduğu söylenebilir?

a) Yalnız I

b) Yalnız II

c) I ve III

d) II ve III

20- Gümrü Antlaşması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) İngilizlerle yapılan ve Hatay hariç Güney sınırımızın  belirlendiği antlaşmadır.

b) Bu antlaşmayla savaşsız olarak, boğazların egemenliği bize  geçiyordu.

c) Bu antlaşmayla doğu sınırımız kesin olarak belirlenmiş  oldu.

d) Bu antlaşma yeni TBMM’nin uluslar arası alanda yaptığı ilk antlaşmadır.

21- Sevr Antlaşması’nın amacı neydi?

a) Osmanlı Devleti’nin ve Türk milletinin bağımsızlığını sağlamak,

b) Osmanlı Devleti’nin yeni sınırlarını belirlemek,

c) Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla başlayan haksiz işgalleri Osmanlı  Devleti’ne kabul ettirmek

d) Boğazların egemenliğini Osmanlı Devleti’ne bırakmaktı.

22- M. Kemal Türk ordusunu Sakarya Savaşı’na hazırlamak için bir dizi kararlar almıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla yapılan en kapsamlı çalışmadır?

a- Tekalif-i Milliye emirlerinin yayınlanması

b- Orduya asker toplanması

c- M. Kemal’e başkomutanlık yetkisinin verilmesi

d- Halkın direnişe çağırılması

23-

I- 1. İnönü Savaşı

II- Sakarya Savaşı

III-Başkomutanlık Meydan Muharebesi

IV-2. İnönü Savaşı

Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

a- I-II-III-IV

b- I-III-II-IV

c- I-IV-II-III

d- IV-III-II-I

24-  Aşağıdakilerden hangisi hem toplanma şekli ve amacı, hem de aldığı kararlar yönünden milli bir kongredir?

a) Amasya Görüşmeleri

b) Erzurum Kongresi

c) Sivas Kongresi

d) Havza Genelgesi

25- ‘Vatanın her karış toprağı kanlarımızla sulanmadıkça, hiçbir düşman ayağını bastırmayacağız’ derken M. Kemal in hangi kişisel özelliği ortaya çıkar?

a) Vatanseverliği

b) İdealistliği

c) İyi kalpliliği

d) Mantıklılığı

26-  Lozan’da alınan kararlardan hangisinin Türkiye’nin egemenlik haklarını sınırlandırdığı söylenebilir?

A- Boğazlar Komisyonu’nun kurulması

B- Savaş tazminatı alınması

C- Rumlar ve Türklerin yer değiştirmesi

D- Yabancı okulların bulunması

27- 1 Kasım 1922 tarihinde saltanat kaldırıldı Halifeliğin de saltanat ile birlikte

Kaldırılmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A- Halkın henüz hazır olmaması

B- Cumhuriyetin kurulmak istenmesi

C- İtilaf devletlerinin karşı çıkması

D- Halifenin gücünden çekinilmesi

28- Aşağıdakilerden hangisi kamuoyunun oluşmasında daha az etkilidir?

A) Yazılı basın organları

B) Görsel basın organları

C) Dernek, sendika ve siyasal partiler

D) Çalışanların meslekleri

29- Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinden biri değildir?

A) Sağlık Bakanlığı

B) Atatürkçü Düşünce Derneği

C) Reklâmcılar Derneği

D) Cumhuriyet İÖO Koruma Derneği

30- Aşağıdaki davranışlardan hangisi demokrasiye uygun düşmez?

A) Seçme _ seçilme hakkını kullanma

B) Düşündüklerini özgürce açıklayabilme

C) Toplum içerisinde, istediği davranışı, diğer insanları dikkate almadan, özgürce sergileme

D) Sivil Toplum Kuruluşları aracılıyla devlet yönetimine ve toplum hayatına katkıda bulunma.

31- “Devlet, ailenin huzur ve refahı ile ana ve çocukları  korumak için çeşitli tedbirler alır?

Aşağıdakilerden hangisi bu tedbirlerden birisi değildir?

A) Aile planlaması yapar

B) Anne ve çocukların eğitilmesini sağlar

C) Ailenin refah düzeyini geliştirir.

D) Çocuğu ile ilgilenmeyen annelere ceza yazar.

32-  Şeyh Sait Ayaklanması ve Menemen Olayı ülkemizde aşağıdaki hangi gelişmenin ertelenmesine yol açmıştır?

a) Devletçilik politikasının uygulanması

b) Çok partili demokratik hayata geçilmesinin

c) Kadınlara siyasi haklar verilmesinin

d) Dış ticarete ağırlık verilmesinin

33- Mudanya Mütarekesi’nin aşağıda verilen hükümlerinin hangisinde Osmanlı Devleti hukuken yok sayılmıştır?

a) Doğu Trakya’nın 15 gün içinde boşaltılacak

b) Türk-Yunan çatışması son bulacak

c) Yunan ordusu Meriç’in batısına çekilecek

d) İstanbul TBMM’ye bırakılacak


“İNKILAP TARİHİ TESTLERİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TARİH DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“SORU BANKASI, TEST SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):