Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Vatandaşlık Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası

ANAYASA, HUKUK, TOPLUMSAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (9) (VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

 

97.  Ara seçime gidilebilmesi için, genel seçimin üzerinden ne kadar süre geçmelidir?

A) 3 ay                           B) 6 ay                   C) 12 ay                 D) 24 ay                 E)            3 0 ay

 

98.  Genel seçimlere ne kadar süre kala ara seçime gidilemez?

A) 3 ay                           B) 6 ay                   C) 12 ay                 D) 24 ay                 E) 30 ay

 

99.  Paradan sıfır atılmasına aşağıdakilerden hangisi karar verir?

A)  Bakanlar Kurulu                   C)  TBMM                                                             E)  IMF

B)  Cumhurbaşkanı                   D)  Merkez Bankası

 

100.Ara seçim, boşalan üyeliklerin sayısı, üye tam sayısının yüzde kaçını bulduğu zaman yapılabilir?

A) %3                                            B)            %5                                         C)            %7                                         D)            %10                                   E)            %12

 

101.Gerekli şartlar oluştuğu durumda, ara seçimin yapılmasına ne kadar süre içinde karar verilir?

A) 3 ay                           B) 4 ay                   C) 5 ay                   D) 6 ay                                   E)            1 yıl

 

102.  “Bir ilin veya seçim çevresinin, TBMM’de üyesinin kalmaması durumunda, boşalmayı takip eden günden sonraki ilk pazar günü ara seçim yapılır.”

Yukarıdaki boşluk, aşağıdakilerden hangisiyle dolacaktır?

A) 15                                             B) 30                                     C) 45                                     D) 60                                     E) 90

 

103.Gensoru önergesi, bir siyasî parti grubu adına veya en az 20 milletvekilinin imzasıyla verilebilir.

Bakanlar Kurulu’nun veya bir bakanın düşürülebilmesi, üye tam sayısının en az kaçının güvensizlik oyu vermesiyle gerçekleşir?   (Oylamada yalnız güvensizlik oyları sayılır).

A) Üye tam sayısının en az üçte biri

B) Üye tam sayısının en az beşte biri

C) Oy birliği

D) Üye tam sayısının salt çoğunluğu

E) Yukarıdakilerden hiçbiri

 

104.Meclis Soruşturması, Başbakan, bakanlar veya Bakanlar Kurulu hakkında, TBMM üye tam sayısının en az onda birinin vereceği önerge ile istenebilir. Meclis. Bu istemi en geç bir ay içinde görüşür ve gizli oyla karara ağlar. Soruşturma açılmasına karar verilmesi durumunda, kurulacak 15 kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu 2 ay içinde Meclis’e   sunar. Soruşturmanın bu süre içinde bitirilememesi halinde, komisyona 2 (bilgi yelpazesi.net) aylık yeni ve kesin süre verilir. Bu süre içinde raporun TBMM Başkanlığı’na teslimi zorunludur. Rapor, Başkanlığa verildiği tarihten itibaren 10 gün içinde üyelere dağıtılır. Dağıtımından itibaren 10 gün içinde görüşülür ve gerekli görüldüğü takdirde ilgilinin Yüce Divan’a sevkine karar verilir.

Yüce Divan’a sevk kararı, TBMM üye tam sayısının en az hangi oranı ile gerçekleşir?

A) Üye tam sayısının üçte biri

B) Üye tam sayısının salt çoğunluğu

C) Üye tam sayısının üçte ikisi

D) Üye tam sayısının beşte üçü

E) Üye tam sayısının dörtte üçü

 

105. TBMM Başkanlık Divanı için, bir yasama döneminde kaç seçim yapılabilir?

A)    1                                             B) 2                                       C) 3                                        D) 4                                       E)            Hiçbiri

 

106.TBMM, bir yasama yılında en çok ne kadar tatil yapabilir?

A)    15 gün                   B)            1 ay                        C) 45 gün                              D)            2 ay                        E)            3 ay

 

107.Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü hal veya sıkıyönetimi ne kadar süreliğine ilan edebilir?

A)    3 ay                        B)            4 ay                        C)            6 ay                        D)            1 yıl                        E)            2 yıl

 

108.TBMM’de anayasa değişikliğine ilişkin kanun, aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşir?

A) Üye tam sayısının en az üçte birinin yazılı teklifi üzerine, üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu

B) Üye tam sayısının en az beşte birinin yazılı teklifi üzerine, üye tam sayısının salt çoğunluğu

C) Üye tam sayısının en az onda birinin yazılı teklifi üzerine, üye tam sayısının üçte biri

D) Üye tam sayısının salt çoğunluğunun yazılı teklifi üzerine, Üye tam sayısının dörtte üçü

E) Üye tam sayısının yarısının teklifi üzerine, üye tam sayısının salt çoğunluğu

 

109.Tüzük çıkarma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A)  TBMM                                     C)  Cumhurbaşkanı                                          E)  Başbakan

B)  Bakanlar Kurulu                   D)  Kamu  tüzel  kişileri

 

110.1982 Anayasası’na göre TBMM seçimleri kaç yılda bir yapılır?

A)    3                                            B)            4                                             C)            5                                             D)            6                                         E)            7

 

111.1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi değiştirilemeyecek hükümlerden biri  değildir?

A)    Resmi dilin Türkçe olması

B)    Devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu

C)    Milli marş

D)    Devletin adı

E)     Başkentin Ankara olması

 

112.1982 Anayasası’na  göre Cumhurbaşkanı  aşağıdaki   kanunlardan hangisini Meclise geri gönderme yetkisine sahip değildir?

A)    Ceza Kanunu

B)    Bütçe Kanunu

C)    Af Kanunu

D)    Anayasa değişikliğine ilişkin kanun

E)     İş Kanunu

 

113.1982 Anayasası’na  göre  olağanüstü hal ilan etme yetkisi kime aittir?

A)    İç İşleri Bakanlığı

B)    TBMM

C)    Milli Güvenlik Kurulu

D)    İç İşleri Bakanının görüşü alınarak Bakanlar Kurulu

E)    Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu

 

114.Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine TBMM olağanüstü hal uygulamasını her defasında ne kadar süre daha uzatabilir?

A)    2 ay                                        B)  4 ay                  C)  6 ay                                  D)  1 yıl                  E) 2 yıl

 

115.Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi ilk hangi yıl verilmiştir?

A)    1921                      B) 1924                 C) 1961                 D) 1971                 E) 1982

 

116.

I.      1921 Anayasası’nda, 1924’de yapılan değişiklikle,

II.     1924 Anayasası’nda, 1928’de yapılan değişiklikle,

III.    1924 Anayasası’nda, 1946’da yapılan değişiklikle,

IV.   1924 Anayasası’nda, 1937’de yapılan değişiklikle,

V.    1961 Anayasası’nın kabul edilmesiyle

Yukarıda  verilen  anayasa  değişikliklerinin hangisiyle laiklik ilkesi anayasada yer almaya başlamıştır?

A) I                                 B) II                                        C) III                                       D) IV                                       E) V

 

117.Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde zaman  zaman  gündeme  gelen  azınlık hükümeti şeklinin özelliğidir?

A)    Meclis çoğunluğuna sahip olmayan bir hükümetin meclisten güvenoyu alması

B)    Birden fazla partinin hükümette yer alması

C)    Hükümette tek bir partinin üyelerinin bulunması

D)    Meclisteki bütün (bilgi yelpazesi.net)  partilerin üyelerinin hükümette yer alması

E)    Hükümet üyelerinin tek  tek meclis tarafından seçilmesi

 

118.Ülkemizde uygulanmakta olan hükümet modeli kabine sistemidir.

Bu sisteme aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonunda geçilmiştir?

A) TBMM’nin açılması

B) Cumhuriyetin ilanı

C) Saltanatın kaldırılması

D) Çok partili hayata geçilmesi

E) Kanun-i  Esasî’nin ilan edilmesi

 

119.“Yürürlükteki kanunlar Anayasaya aykırı olamaz” ilkesi, Anayasanın hangi özelliği ile ilgilidir?

A) En üstün kanun olmasıyla

B) Toplum tarafından benimsenmiş olmasıyla

C) Devlet eliyle oluşturulmuş olmasıyla

D) Millî olmasıyla

E) Herkesi bağlayıcı olmasıyla

 

120.1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi seçimlerde oy kullanma  hakkına sahiptir?

A) Hükümlüler                                                                                    D) Tutuklular

B)    Askeri öğrenciler                                                               E)  Er  ve erbaşlar

C) 18  yaşından küçükler

 

CEVAP ANAHTARI

97.E  98.C  99.C  100.B  101.A  102.E  103.D  104.B  105.B  106.E  107.C  108.A

109.B  110.C  111.D  112.B  113.E  114.B  115.D

116.D  117.A  118.B  119.A  120.D

 


“VATANDAŞLIK DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TÜRKÇE DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“TÜRKÇE DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar (1)

.

>Yazan: Tülin
>Yorum:
Bu test yöneticilik sınavlarında da çok ise yarar. Yeniden teşekkürler.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 
EĞİTİM ÖĞRETİM KONULARI Atasözleri Hikayeleri Özellikleri Belirli Gün ve Haftalar Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri Hikayelerden Seçmeler İlginç Bilgiler Eğlenceli Bilgiler İllerimiz Ve İlçelerimiz Türkiye Kitap Özetleri Roman Özetleri Konu Anlatımlı Dersler Maniler Manilerden Seçmeler Masal Masallardan Seçmeler Meslek Tanıtımları Meslekler Rehberlik Köşesi Soru Bankası, Test Soruları Şiirler Seçme Güzel Şiirler Tekerleme Tekerlemeler Tiyatro Oyunları, Skeç, Piyes Türküler Türkü Sözleri Yazar Ve Şairlerin Hayatı Yazılı Soruları Arşivi ***Devamını Göster*** KONU ANLATIMLI DERSLER Beden Eğitimi Dersi Konu Anlatımı Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Dersi Konu Anlatımı Biyoloji Dersi Konu Anlatımı Coğrafya Dersi Konu Anlatımı Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Konu Anlatımı Edebiyat Dersi Konu Anlatımı Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Felsefe Dersi Konu Anlatımı Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Gelişim Ve Öğrenme Dersi Konu Anlatımı Hazreti Muhammed'in Hayatı Dersi Konu Anlatımı İngilizce Dersi Konu Anlatımı Matematik Dersi Konu Anlatımı Muhasebe Dersi Konu Anlatımı Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı Tarih Dersi Konu Anlatımı Türkçe Dersi Konu Anlatımı Uluslar Arası İlişkiler Dersi Konu Anlatımı Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Dersi Konu Anlatımı ***Devamını Göster*** YAZILI SORULARI YAZILILAR Bilişim Teknolojileri Yazılı Soruları Biyoloji Yazılı Soruları Coğrafya Yazılı Soruları Dil Ve Anlatım Yazılı Soruları Din Kültürü Yazılı Soruları Edebiyat Yazılı Soruları Fen Bilimleri Yazılı Soruları Fizik Yazılı Soruları İngilizce Yazılı Soruları İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Yazılı Soruları Kimya Yazılı Soruları İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Matematik Yazılı Soruları Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları Tarih Yazılı Soruları TC İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Trafik Güvenliği Trafik Ve İlk Yardım Yazılı Soruları Türk Edebiyatı Yazılı Soruları Türkçe Yazılı Soruları Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Yazılı Soruları ***Devamını Göster*** SORU BANKASI TEST SORULARI Coğrafya Test Soruları Soru Bankası Din Kültürü Test Soruları Soru BankasıEdebiyat Test Soruları Soru Bankası Fen Bilimleri Test Soruları Soru Bankası İngilizce Test Soruları Soru Bankası İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Matematik Test Soruları Soru Bankası Osmanlı Tarihi Test Soruları Soru Bankası Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası Tarih Test Soruları Soru Bankası TC İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Türkçe Test Soruları Soru Bankası Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Test Soruları Soru Bankası ***Devamını Göster*** REHBERLİK KÖŞESİ Ders Çalışma Ödev Yapma İş Hayatı Başarısını Arttırma Kişisel Bedensel Gelişim Meslek Tanıtımları Okul Başarısını Arttırma Okuma Alışkanlığı Kazandırma Öğretmenlik Mesleği Sınavlara Hazırlanma Sinirini Engelle ***Devamını Göster*** HAYATIN İÇİNDEN BİLGİLER Cep Telefonu Mesajları İsimler Sözlüğü Pratik Bilgiler Yazıklar Olsun Zararları Sakıncaları ***Devamını Göster*** BİLGİSAYAR OYUNLARI Akıl Zeka Eğitici Oyunlar Araba Yarışı Oyunları Ateş Etme Hedef Vurma Oyunları Beceri Yetenek Oyunları Birleştirme Patlatma Oyunları Boyama Oyunları Dövüş Oyunları Futbol Oyunları Giysi Giydirme Oyunları Komik Eğlenceli Oyunlar Macera Oyunları Mario Oyunları Motosiklet Oyunları Savaş Oyunları Tasarlama Oyunları Yemek Yapma Oyunları ***Devamını Göster*** YEMEK TARİFLERİ MUTFAK Aperatifler Atıştırmalıklar Balık Yemekleri Tarifleri Tarifleri Börek Çörek Tarifleri Çorba Tarifleri Tarifleri Dolma Sarma Tarifleri Diyet Yemekleri Tarifleri Et Yemekleri Kebap Köfte Tarifleri Kek Tarifleri Komposto Tarifleri Kurabiye Tarifleri Pasta Tarifleri Pilav Tarifleri Reçel Tarifleri Salata Garnitür Tarifleri Sebze Yemeği Tarifleri Tatlı Turta Tart Tarifleri Tavuk Yemekleri Tarifleri ***Devamını Göster*** SAĞLIKLI YAŞAM REHBERİ Hastalıklar Çeşitleri Özellikleri Sağlık İçin Minik Notlar Sigaranın Zararları Sigarayı Bırakma Yolları Şifalı Bitkiler Listesi Şifalı Bitki Karışımları ***Devamını Göster***