Eğitim Öğretim İle İlgili Yazılar, Bilgiler > Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Mesleklerin Özellikleri

HAVA GÖZLEM VE TAHMİNİ TEKNİSYENİ MESLEK TANITIMI, ÖZELLİKLERİ (MESLEKLER, MESLEK SEÇİMİ, MESLEK TANITIMLARI)

 

HAVA GÖZLEM VE TAHMİNİ TEKNİSYENİ TANIM

 

Meteorolojik gözlem ve ölçüm yapan, kayıt tutan, kodlama yapan, verileri işleyen, gözlem raporlarını ileten, hava analizi ve tahmin yapan, tahminlerin ilgili yerlere iletilmesini sağlayan kişidir.

 

GÖREVLER

 

- Gözlemler yapar,

- Hava meydanlarında yer gözlemleri yapar,

- Sinoptik, ravinsonde rasatlarını gerekli haritalara işler, çizimini gerçekleştirir ve meteorolojik hava tahmini yapar,

- Gözlem raporlarını yorumlar,

- Coğrafi alanlarda ısı, yağış, basınç ile ilgili meydana gelen değişimleri inceler,

- Gözlem bilgilerini kodlar, telekomünikasyon devrelerine verir, (teleks, faks, bilgisayar vb.)

- Deniz meteoroloji istasyonlarında rüzgar ve dalga tahmini yapar,

- Hava etüdü yaparak havzaya gelebilecek yağış miktarını belirler,

- Bölgenin ısı, yağış, basınç ve nem haritalarını hazırlar,

- Dünya iklim değişikliklerinin incelenmesine katkıda bulunur,

- Ravinsonde rasatlarını yapar,

- Verilerin istatistiksel değerlendirmelerini yapar,

- Güneş, rüzgar ve dalga gibi enerji kaynaklarının değişik enerjilere dönüşümünde gerekli altyapının kurulmasına katkıda bulunur,

- Acil durumlarda kullandığı cihazlar üzerinde oluşabilecek basit arızalara müdahale eder, kalibrasyon ayarını yapar.

 

KULLANILAN ALET

MAKİNE VE MALZEMELER

 

- Meteorolojik Aletler: termometre, termograf, barometre, baragraf, anemometre, anemograf, helyograf, aktinograf, buharlaşma havuzu, piş evaporimetresi, higrograf, Wild evaporimetresi, plüviyometre, plüviraf, solarimetre, psikometre,

- Meteorolojik Cihazlar: bilgisayar, faks, silyograf, teleks

- Meteorolojik Sistemler: radar ravinsonde, RVR, AWOS

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Hava Gözlem ve Tahmini Teknisyeni olmak isteyenlerin,

- Meraklı ve araştırıcı bir kişiliğe sahip,

- Matematik, jeoloji, fizik, astronomi ve coğrafya alanlarına ilgili ve bu alanlarda başarılı,

- Bilgisayar ve elektronik alanda temel yeterliliğe sahip,

- Somut kanıtlara dayalı kararlar verebilen,

- Sayısal ilişkileri kavrayabilen,

- Sabırlı, dikkatli ve gözlemci,

- Bedenen sağlıklı, gözleri sağlam ve görme gücü yüksek,

- Ekip çalışmasına yatkın

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Hava Gözlem ve Tahmini Teknisyenlerinin, ofis ortamında çalışmakla birlikte görevleri gereği her türlü hava olaylarını gözlemek ve rapor etmek için açık alana çıkmaları gerekir. Görev normal mesai ile sınırlı olmayıp nöbet usulü esasıyla 24 saat devam etmektedir. Düzenli yıllık izin kullanma imkanı kısıtlıdır. Çoğu zaman yalnız başlarına ve ekiple beraber çok az denetim altında çalışırlar.

Gözlemler sırasında olumsuz hava koşullarına maruz kalabilirler. Bel ağrıları, alerjik hastalıklar, astım, göz alerjisi, civa ve kurşun zehirlenmesi, ülser, gastrit, uykusuzluk, psikolojik rahatsızlıklar, dikkatsizlik sonucu iş kazaları geçirme riskleri olabilir.

Çalışırken meteoroloji mühendisi, haberleşme teknisyeni, gözlemci (rasatçı), bilgisayar programcısı, pilot, deniz kaptanları ve meslektaşları ile iletişim halindedirler.

 

MESLEK EĞİTİMİ

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Hava Gözlem ve Tahmini Teknisyeninin eğitimi, meslek liselerinde, teknik liseler ile Anadolu meslek liselerinde Meteoroloji alanı “Hava Gözlem ve Tahmini” dalında verilmektedir.

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI

OLMASI GEREKEN DERSLER

 

-Matematik,

-Fen Bilgisi.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

- Meslek liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak,

- Anadolu Meslek/ Anadolu Teknik Liselerine girebilmek için ise ayrıca Milli Eğitim Bakanlığınca merkezi sistemle yapılan “Seviye Belirleme Sınavı” nda başarılı olması gerekmektedir.

- Ortaöğretim kurumlarında; ders yılı sonunda veya ortalama yükseltme sınavlarının sonucuna göre, 10. sınıfa geçen ve teknik liseye geçiş şartlarını taşıyanlar teknik lise programlarına geçiş için başvurabilir. Teknik lise programına geçmek isteyen öğrencilerden gerekli koşulları taşıyanların başvuru formları, kurum müdürlüğünce onaylanarak ders kesiminden ortalama yükseltme sınavlarının bitimini izleyen beş iş günü içinde öğrencilere verilir. Teknik lise ve doğrudan alana kayıt yapılan programlar dışındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;

a) 10 uncu sınıfa geçen öğrenciler, alan seçimi için ders kesiminden itibaren ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının bitimini izleyen onuncu iş günü çalışma saati bitimine kadar öğrenim görmek istedikleri meslek alanının bulunduğu kurum müdürlüğüne başvururlar.

b) Başvuru süresi sonunda öğrenciler, Alana Yöneltme Tavsiye Formu ve Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu kullanılarak belirlenen alana yerleştirme puanı esas olmak üzere tercih ettikleri alanlara göre sıralanırlar. Alana yerleştirmede, ilgili alanın kontenjanı göz önünde bulundurulur. Bu puanlara göre yapılacak sıralama ile kontenjan kadar öğrencinin asıl ve yedek olmak üzere listeleri düzenlenir. Alana geçiş yapacak öğrencilerin kayıt-kabul tarihleri, ağustos ayının üçüncü haftasında başlayıp ay sonuna kadar bitirilecek şekilde planlanır ve yıllık çalışma takviminde gösterilir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin ortaöğretimde eğitim süresi 4 yıldır. Öğrenciler teorik eğitimlerini okulda, pratik eğitimlerini işletmelerde görürler. 9. sınıfın (lise 1) dersleri genel liseler ve meslek liselerinde ortaktır. 9. sınıfın sonunda öğrenci, alanını belirler. 10. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise dallara özel dersler öncelikli olarak okutulmaktadır. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10 ve 11. sınıflarda verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır.

Eğitim süresince öğrenciler aşağıdaki dersleri alırlar:

Ortak dersler:

Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sağlık Bilgisi, Felsefe, Yabancı Dil, Beden Eğitimi, Millî Güvenlik Bilgisi, Trafik ve İlk Yardım.

Alan ortak dersleri: Bilgi ve İletişim Teknolojisi, (bilgi yelpazesi. net) Matematik, Mesleki Gelişim, Genel Meteoroloji, Gözlem Alet ve Sistemleri, Temel Elektronik ve Ölçme, Teknik ve Meslek Resim.

Dal dersleri: İşletmede Beceri Eğitimi, Sinoptik Meteoroloji, Tarımsal Meteoroloji, Klimatoloji, Aeroloji, Havacılık Meteorolojisi, Deniz Meteorolojisi, Hava Analiz ve Tahmin Tekniği, Meteorolojik İletişim, Paket Programlar, Mesleki Yabancı Dil.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Mezunlar “meslek lisesi diploması” ile “Teknisyen” unvanı alırlar.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Hava Gözlem ve Tahmini Teknisyeni; Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün merkez birimlerinde, taşra teşkilatına bağlı bölge ve istasyon müdürlüklerinde çalışabilirler. Özel sektörde iş bulma imkânı kısıtlıdır.

 

Şu an bazı merkezlerde klasik gözlemler yapılmakla birlikte, bu istasyonların da otomasyona alınma çalışmaları devam etmektedir. Otomatik gözlem sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, Hava Gözlem ve Tahmini Teknisyenleri, verilerin doğruluğunu kontrol edecekler ve gözlem sistemlerinin sürekli çalışır durumda bulunmalarını sağlayacaklardır. Şu anda meslek elemanları sınırlı bir alanda görev yapmaktadırlar.

 

EĞİTİM SÜRECİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

- 3308 Sayılı Meslek Eğitimi Kanunu’na göre, işletmelerde beceri eğitimi gören her öğrenci, asgari ücretin % 30’undan az olmamak üzere bir ücret almaktadır.

- İşletmelerin sağladığı diğer sosyal imkânlardan faydalanırlar.

- Eğitim gören adayların meslek hastalıkları ve iş kazalarına karşı sigorta primleri devletçe karşılanmaktadır.

- Eğitim süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanır.

- Çeşitli kuruluşların verdiği burslardan yararlanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

-Kamu kurumlarında çalışan Hava Gözlem ve Tahmini Teknisyenlerinin ücretleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda belirlenmiş olup teknisyenler teknik elemanlara ödenen yan ödemelerden yararlanırlar.

 


“MESLEK TANITIMLARI, SEÇİMİ, MESLEKLERİN ÖZELLİKLERİ ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAZILAR, BİLGİLER, DOKÜMANLAR ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):EĞİTİM ÖĞRETİM KONULARI Atasözleri Hikayeleri Özellikleri Belirli Gün ve Haftalar Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri Hikayelerden Seçmeler İlginç Bilgiler Eğlenceli Bilgiler İllerimiz Ve İlçelerimiz Türkiye Kitap Özetleri Roman Özetleri Konu Anlatımlı Dersler Maniler Manilerden Seçmeler Masal Masallardan Seçmeler Meslek Tanıtımları Meslekler Rehberlik Köşesi Soru Bankası, Test Soruları Şiirler Seçme Güzel Şiirler Tekerleme Tekerlemeler Tiyatro Oyunları, Skeç, Piyes Türküler Türkü Sözleri Yazar Ve Şairlerin Hayatı Yazılı Soruları Arşivi ***Devamını Göster*** KONU ANLATIMLI DERSLER Beden Eğitimi Dersi Konu Anlatımı Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Dersi Konu Anlatımı Biyoloji Dersi Konu Anlatımı Coğrafya Dersi Konu Anlatımı Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Konu Anlatımı Edebiyat Dersi Konu Anlatımı Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Felsefe Dersi Konu Anlatımı Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Gelişim Ve Öğrenme Dersi Konu Anlatımı Hazreti Muhammed'in Hayatı Dersi Konu Anlatımı İngilizce Dersi Konu Anlatımı Matematik Dersi Konu Anlatımı Muhasebe Dersi Konu Anlatımı Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı Tarih Dersi Konu Anlatımı Türkçe Dersi Konu Anlatımı Uluslar Arası İlişkiler Dersi Konu Anlatımı Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Dersi Konu Anlatımı ***Devamını Göster*** YAZILI SORULARI YAZILILAR Bilişim Teknolojileri Yazılı Soruları Biyoloji Yazılı Soruları Coğrafya Yazılı Soruları Dil Ve Anlatım Yazılı Soruları Din Kültürü Yazılı Soruları Edebiyat Yazılı Soruları Fen Bilimleri Yazılı Soruları Fizik Yazılı Soruları İngilizce Yazılı Soruları İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Yazılı Soruları Kimya Yazılı Soruları İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Matematik Yazılı Soruları Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları Tarih Yazılı Soruları TC İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Trafik Güvenliği Trafik Ve İlk Yardım Yazılı Soruları Türk Edebiyatı Yazılı Soruları Türkçe Yazılı Soruları Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Yazılı Soruları ***Devamını Göster*** SORU BANKASI TEST SORULARI Coğrafya Test Soruları Soru Bankası Din Kültürü Test Soruları Soru BankasıEdebiyat Test Soruları Soru Bankası Fen Bilimleri Test Soruları Soru Bankası İngilizce Test Soruları Soru Bankası İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Matematik Test Soruları Soru Bankası Osmanlı Tarihi Test Soruları Soru Bankası Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası Tarih Test Soruları Soru Bankası TC İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Türkçe Test Soruları Soru Bankası Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Test Soruları Soru Bankası ***Devamını Göster*** REHBERLİK KÖŞESİ Ders Çalışma Ödev Yapma İş Hayatı Başarısını Arttırma Kişisel Bedensel Gelişim Meslek Tanıtımları Okul Başarısını Arttırma Okuma Alışkanlığı Kazandırma Öğretmenlik Mesleği Sınavlara Hazırlanma Sinirini Engelle ***Devamını Göster*** HAYATIN İÇİNDEN BİLGİLER Cep Telefonu Mesajları İsimler Sözlüğü Pratik Bilgiler Yazıklar Olsun Zararları Sakıncaları ***Devamını Göster*** BİLGİSAYAR OYUNLARI Akıl Zeka Eğitici Oyunlar Araba Yarışı Oyunları Ateş Etme Hedef Vurma Oyunları Beceri Yetenek Oyunları Birleştirme Patlatma Oyunları Boyama Oyunları Dövüş Oyunları Futbol Oyunları Giysi Giydirme Oyunları Komik Eğlenceli Oyunlar Macera Oyunları Mario Oyunları Motosiklet Oyunları Savaş Oyunları Tasarlama Oyunları Yemek Yapma Oyunları ***Devamını Göster*** YEMEK TARİFLERİ MUTFAK Aperatifler Atıştırmalıklar Balık Yemekleri Tarifleri Tarifleri Börek Çörek Tarifleri Çorba Tarifleri Tarifleri Dolma Sarma Tarifleri Diyet Yemekleri Tarifleri Et Yemekleri Kebap Köfte Tarifleri Kek Tarifleri Komposto Tarifleri Kurabiye Tarifleri Pasta Tarifleri Pilav Tarifleri Reçel Tarifleri Salata Garnitür Tarifleri Sebze Yemeği Tarifleri Tatlı Turta Tart Tarifleri Tavuk Yemekleri Tarifleri ***Devamını Göster*** SAĞLIKLI YAŞAM REHBERİ Hastalıklar Çeşitleri Özellikleri Sağlık İçin Minik Notlar Sigaranın Zararları Sigarayı Bırakma Yolları Şifalı Bitkiler Listesi Şifalı Bitki Karışımları ***Devamını Göster***