Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Konu Anlatımlı Dersler

MUHASEBE DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR

"Muhasebe Dersi"ni Daha İyi Anlamanıza Yardımcı Olacağını Düşündüğümüz Sizler İçin Seçip Derlediğimiz Kısa Ve Öz, Örnekli
...Konu Anlatımlar...
İyi Çalışmalar Dileriz...

Muhasebe Nedir, Tanımı

Tek Düzen Hesap Planı, Açıklaması, Kapsamı

Mali Tablolar, Mali Tablo, Tanımı

Bilanço Nedir, Tanımı, Tablosu, Açıklaması

Muhasebe Dersi Hesap Planı, Tablosu, Çizelgesi


1 Dönen Varlıklar
1 Dönen Varlıklar İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi


10 Hazır Değerler
10 Hazır Değerler İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

100 Kasa

101 Alınan Çekler

102 Bankalar

103 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (–)

108 Diğer Hazır Değerler


11 Menkul Kıymetler
11 Menkul Kıymetler İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

110 Hisse Senetleri

111 Özel Kesim Tahvil, Senet Ve Bonoları (111, 112)

112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet Ve Bonoları (İkisi Bir) (111, 112)

118 Diğer Menkul Kıymetler

119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı


12 Ticari Alacaklar
12 Ticari Alacaklar İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

120 Alıcılar

121 Alacak Senetleri

122 Alacak Senetleri Reeskontu (-)

124 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)

126 Verilen Depozito Ve Teminatlar

127 Diğer Ticari Alacaklar

128 Şüpheli Ticari Alacaklar (128, 129)

129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) (128, 129)


13 Diğer Alacaklar
13 Diğer Alacaklar İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

131 Ortaklardan Alacaklar

132 İştiraklerden Alacaklar

133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar

135 Personelden Alacaklar

136 Diğer Çeşitli Alacaklar

137 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)

138 Şüpheli Diğer Alacaklar

139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)


15 Stoklar
15 Stoklar İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

150 İlk Madde Ve Malzeme

151 Yarı Mamuller - Üretim

152 Mamuller

153 Ticari Mallar

157 Diğer Stoklar

158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)

159 Verilen Sipariş Avansları


17 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri
170 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri

177 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri

178 Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı

179 Taşeronlara Verilen Avanslar


18 Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları
180 Gelecek Aylara Ait Giderler (280)

181 Gelir Tahakkukları (281)


19 Diğer Dönen Varlıklar
190 Devreden Katma Değer Vergisi

191 İndirilecek Katma Değer Vergisi

192 Diğer Katma Değer Vergisi

193 Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar

196 Personel Avansları

197 Sayım Ve Tesellüm Noksanları

198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar

199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)


2 Duran Varlıklar
2 Duran Varlıklar İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi


22 Ticari Alacaklar
22 Ticari Alacaklar İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

220 Alıcılar

221 Alacak Senetleri

222 Alacak Senetleri Reeskontu (-)

224 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)

226 Verilen Depozito Ve Teminatlar

229 Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)


23 Diğer Alacaklar
23 Diğer Alacaklar İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

230 Ortaklardan Alacaklar

231 İştiraklerden Alacaklar

232 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar

235 Personelden Alacaklar

236 Diğer Çeşitli Alacaklar

237 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)

239 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)


24 Mali Duran Varlıklar
24 Mali Duran Varlıklar İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

240 Bağlı Menkul Kıymetler

241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)

242 İştirakler

243 İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)

244 İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)

245 Bağlı Ortaklıklar

246 Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)

247 Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)

248 Diğer Mali Duran Varlıklar

249 Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)


25 Maddi Duran Varlıklar
25 Maddi Duran Varlıklar İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

250 Arazi Ve Arsalar

251 Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri

252 Binalar

253 Tesis, Makine Ve Cihazlar

254 Taşıtlar

255 Demirbaşlar

256 Diğer Maddi Duran Varlıklar

257 Birikmiş Amortismanlar (-)

258 Yapılmakta Olan Yatırımlar

259 Verilen Avanslar


26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

260 Haklar

261 Şerefiye

262 Kuruluş Ve Örgütlenme Giderleri

263 Araştırma Ve Geliştirme Giderleri

264 Özel Maliyetler

267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar

268 Birikmiş Amortismanlar (-)

269 Verilen Avanslar


27 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
27 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

271 Arama Giderleri

272 Hazırlık Ve Geliştirme Giderleri

277 Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar

278 Birikmiş Tükenme Payları (-)

279 Verilen Avanslar


28 Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları
28 Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları Açıklama

280 Gelecek Yıllara Ait Giderler (180)

281 Gelir Tahakkukları (181)


29 Diğer Duran Varlıklar
29 Diğer Duran Varlıklar İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

291 Gelecek Yıllarda İndirilecek Kdv

292 Diğer KDV

293 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar

294 Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar

297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar

298 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)

299 Birikmiş Amortismanlar (-)


3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi


30 Mali Borçlar
30 Mali Borçlar İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

300 Banka Kredileri

301 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar

302 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)

303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri Ve Faizleri

304 Tahvil Anapara Borç Taksit Ve Faizleri

305 Çıkarılmış Bonolar Ve Senetler

306 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler

308 Menkul Kıymetler İhraç Farkları (-)


32 Ticari Borçlar
32 Ticari Borçlar İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

320 Satıcılar

321 Borç Senetleri

322 Borç Senetleri Reeskontu (-)

326 Alınan Depozito Ve Teminatlar

329 Diğer Ticari Borçlar


33 Diğer Borçlar
33 Diğer Borçlar İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

331 Ortaklara Borçlar

332 İştiraklere Borçlar

333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar

335 Personele Borçlar

337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)

339 Diğer Çeşitli Borçlar


34 Alınan Avanslar
34 Alınan Avanslar İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

340 Alınan Sipariş Avansları

349 Alınan Diğer Avanslar


35 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakedişleri
350 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakediş Bedelleri

357 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakediş Bedelleri

358 Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı


36 Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
36 Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler Açıklama, Genel Bilgi

360 Ödenecek Vergi Ve Fonlar

361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri

368 Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler

369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler


37 Borç Ve Gider Karşılıkları
37 Borç Ve Gider Karşılıkları İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

370 Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları

371 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)

372 Kıdem Tazminatı Karşılığı

373 Maliyet Giderleri Karşılığı

379 Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları


38 Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları
38 Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları Açıklama

380 Gelecek Aylara Ait Gelirler (480)

381 Gider Tahakkukları (481)


39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi

392 Diğer Katma Değer Vergisi


4 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

40 Mali Borçlar
400 Banka Kredileri

401 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar

402 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)


43 Diğer Borçlar
431 Ortaklara Borçlar

432 İştiraklere Borçlar

433 Bağlı Ortaklıklara Borçlar

437 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)

438 Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar

439 Diğer Çeşitli Borçlar


44 Alınan Avanslar
44 Alınan Avanslar İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

440 Alınan Sipariş Avansları

449 Alınan Diğer Avanslar


47 Borç Ve Gider Karşılıkları
47 Borç Ve Gider Karşılıkları İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

472 Kıdem Tazminatı Karşılığı

479 Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları


48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları
48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları Açıklama, Genel Bilgi

480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler (380)

481 Gider Tahakkukları (381)


49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Açıklama, Genel Bilgi

492 Gelecek Yıllara Ertelenen Veya Terkin Edilen Kdv

493 Tesise Katılma Payları

499 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar


5 Öz Kaynaklar
5 Öz Kaynaklar İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi


50 Ödenmiş Sermaye
500 Sermaye

501 Ödenmemiş Sermaye (-)


52 Sermaye Yedekleri
52 Sermaye Yedekleri İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

520 Hisse Senedi İhraç Primleri

521 Hisse Senedi İptal Karları

522 MDV Yeniden Değerleme Artışları

523 İştirakler Yeniden Değerleme Artışları

529 Diğer Sermaye Yedekleri


54 Kar Yedekleri
54 Kar Yedekleri İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

540 Yasal Yedekler

541 Statü Yedekleri

542 Olağanüstü Yedekler

548 Diğer Kar Yedekleri

549 Özel Fonlar


57 Geçmiş Yıllar Karları
570 Geçmiş Yıllar Karları


58 Geçmiş Yıllar Zararları (-)
580 Geçmiş Yıllar Zararları


59 Dönem Net Karı (Zararı)
590 Dönem Net Karı

591 Dönem Net Zararı (-)


6 Gelir Tablosu Hesapları
6 Gelir Tablosu Hesapları İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi


60 Brüt Satışlar
60 Brüt Satışlar İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

600 Yurtiçi Satışlar

601 Yurtdışı Satışlar

602 Diğer Gelirler


61 Satış İndirimleri (-)
61 Satış İndirimleri (-) İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

610 Satıştan İadeler (-)

611 Satış Iskontoları (-)

612 Diğer İndirimler (-)


62 Satışların Maliyeti (-)
62 Satışların Maliyeti (-) İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

620 Satılan Mamuller Maliyet (-)

621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)

622 Satılan Hizmet Maliyeti (-)

623 Diğer Satışların Maliyeti (-)


63 Faaliyet Giderleri
63 Faaliyet Giderleri İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

630 Araştırma Ve Geliştirme Giderleri (-)

631 Pazarlama, Satış Ve Dağıtım Giderleri (-)

632 Genel Yönetim Giderleri (-)


64 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir Ve Karlar
64 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir Ve Karlar Açıklama, Genel Bilgi

640 İştiraklerden Temettü Gelirleri

641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri

642 Faiz Gelirleri

643 Komisyon Gelirleri

644 Konusu Kalmayan Karşılıklar

649 Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir Ve Karlar(1)


65 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider Ve Zararlar (-)
65 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider Ve Zararlar (-) Açıklama, Genel Bilgi

652 Reeskont Faiz Giderleri (-)

653 Komisyon Giderleri (-)

654 Karşılık Giderleri (-)

659 Diğer Olağan Gider Ve Zararlar (-)


66 Finansman Giderleri (-)
66 Finansman Giderleri (-) İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)

661 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)


67 Olağandışı Gelir Ve Karlar
67 Olağandışı Gelir Ve Karlar İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

671 Önceki Dönem Gelir Ve Karları

679 Diğer Olağandışı Gelir Ve Karlar


68 Olağandışı Gider Ve Zararlar
68 Olağandışı Gider Ve Zararlar Açıklama, Genel Bilgi

680 Çalışmayan Kısım Gider Ve Zararları (-)

681 Önceki Dönem Gider Ve Zararları (-)

689 Diğer Olağandışı Gider Ve Zararlar


69 Dönem Net Karı Ve Zararı
690 Dönem Karı Veya Zararı

691 Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)

692 Dönem Net Karı Veya Zararı


7 Maliyet Hesapları (7/A Seçeneği)
7 Maliyet Hesapları (7/A Seçeneği) İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

7/A Seçeneğinde Maliyet Hesapları

7/A Seçeneği, Tablosu, Çizelgesi, Açıklaması

710 Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri

720 Direkt İşçilik Giderleri Hesabı

730 Genel Üretim Giderleri

740 Hizmet Üretim Maliyeti

750 Araştırma Ve Geliştirme Giderleri

760 Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri

770 Genel Yönetim Giderleri

780 Finansman Giderleri Hesabı


79 Gider Çeşitleri (7/B Seçeneği)
7/B Seçeneğinde Maliyet Hesapları

7/B Seçeneği, Tablosu, Çizelgesi, Açıklaması

790 İlk Madde Ve Malzeme Giderleri

791 İşçi Ücret Ve Giderleri

792 Memur Ücret Ve Giderleri

793 Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizmetler

794 Çeşitli Giderler

795 Vergi, Resim Ve Harçlar

796 Amortismanlar Ve Tükenme Payları

797 Finansman Giderleri
Muhasebe Dersi İle İlgili Kavramlar
Gelir Tablosu Hesapları

Amortisman, Özellikleri, Çeşitleri, Uygulamaları, Ayırma Yöntemleri

Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

Değerleme Ve Amortisman UygulamasıBilanço Analizi (Yüzde Metodu İle Analiz)
Bilanço Nedir, Tanımı, Tablosu, Açıklaması

Bilançoların Yüzde Metodu İle Analizi İle İlgili Açıklama, Genel Bilgi

Bilançoların Yüzde Metodu İle Analizi


Yüzde Metodu İle Analizde Yorum
Varlıkların (Aktif Değerlerin) Dağılımında Değişiklik

Dönen Varlıkların Yapısında Değişiklik

Stoklarda Değişiklik

Kısa Süreli Borçlarda Değişiklik

Borçların Pasif (Kaynak) Toplamı İçindeki Yeri

Öz Sermaye Yapısındaki Değişiklik

Öz Sermaye Artışıyla Varlıklardaki Artışın Karşılaştırılması
MALİYET MUHASEBESİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR
Maliyet Muhasebesine Giriş

Maliyet Kavramı, Tanımı, Açıklaması, Özellikleri

Maliyet Gideri, Tanımı, Açıklaması, Özellikleriİşçilik Giderleri
1. İşçilik Kavramı Ve Özellikleri

2. İşçilik Giderlerinin Sınıflandırılması

2. 1. Direkt İşçilik Maliyetleri

2. 2. Endirekt İşçilik Maliyetleri

3. İşçilik Giderlerinin İzlenmesi

4. Ücret Sistemleri

4. 1. Zaman Esasına Göre Ücret Sistemi

4. 2. Parça Başına Ücret Sistemi

4. 2. 1. Para Akordu

4. 2. 2. Zaman Akordu

4. 2. 3. Grup Akordu

4. 3. Primli Ücret Sistemleri

4. 4. Diğer Teşvik Sistemleri

4. 4. 1. İşçilerin Kara Katılması

4. 4. 2. Yıllık İkramiyeler

5. İşçi Ücret Ve Giderlerinin Unsurları

5. 1. Brüt Ücretin Hesaplanması

5. 2. Sosyal Sigortalar Kurumu İşveren Payı

5. 3. İşsizlik Sigortası

5. 4. İkramiyeler

5. 5. Kıdem Tazminatı

5. 6. İhbar Tazminatı

5. 7. Diğer Sosyal Yardımlar

6. İşçilik Giderleriyle İlgili Bazı Özel Sorunlar

6. 1. Boş Geçen Zaman Karşılığı Ücretler Ve Muhasebeleştirilmesi

6. 2. Fazla Mesai Ödemelerinin Muhasebeleştirilmesi

6. 3. Yıllık İzin, Tatil Ve İkramiye Ödemelerinin Muhasebeleştirilmesi

6. 4. Kıdem Tazminatının Muhasebeleştirilmesi

6. 5. Harekete Geçirme Maliyetinin Muhasebeleştirilmesi

6. 6. Sosyal Sigorta İşveren Hissesi Primlerinin Muhasebeleştirilmesi

6. 7. Verimlilik Primlerinin Muhasebeleştirilmesi

7. Direkt İşçilik Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi

Kaynak: Biraz bizden, biraz sizden, biraz kitaplardan, biraz internetten derlenerek hazırlanmıştır...

"KONU ANLATIMLI DERSLER " SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN
<<<

"
MUHASEBE DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI " SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN
<<<

"
MUHASEBE DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI " SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN
<<<

"
EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ TÜM BELGELER " SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN
<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: