Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ VE SONRASI KUVAYİ MİLLÎYE İLE İLGİLİ TEST SORULARI (İNKILAP TARİHİ TESTLERİ TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEST SORULARI)

 

1.Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda açtığı ilk cephe aşağıdakilerden hangisidir?

A)Çanakkale                  D)Kanal

B)Irak                              E)Kafkasya

C)Suriye

2.“Kuvva-i Millîye” adı ilk kez aşağıdaki oluşumlardan hangisi tarafından kullanılmıştır?

A)Millî Kongre                                               D)Erzurum Kongresi

B)Balıkesir Kongresi                   E)Trakya Paşaeli Cemiyeti

C)Alaşehir Kongresi

3.Osmanlı Devleti  Trablusgarp’ı  aşağıdaki  antlaşmalardan hangisiyle kaybetmiştir?

A)Lozan Antlaşması                    D)Uşi Antlaşması

B)Mondros Ateşkes Antlaşması               E)Berlin Antlaşması

C)Mudanya Ateşkes Antlaşması

4.Balkan savaşlarından sonra Osmanlı aydınları arasında etkisi giderek artan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Batıcılık       D)Tanzimatçılık

B)İslâmcılık    E)Osmanlıcılık

C)Türkçülük

5.31 Mart Olayı’nı kimler çıkarmıştır?

A)Hareket Ordusu

B)Kabakçı Mustafa ve yandaşları

C)İttihat ve Terakkililer

D)Meşrûtîyet rejimine karşı olanlar

E)Yeniçeriler

6.Birinci Dünya Savaşı sırasında, gizli antlaşmalarla Boğazlar, Doğu  Trakya’nın bir bölümü ve Doğu Anadolu Rusya’ya verilmiştir. Buna karşılık,Mondros Ateşkes Antlaşması’nda böyle bir hüküm yer almamıştır.

Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)İngiltere ve Fransa’nın Rusya’dan çok İtalya’nın dostluğuna önem vermesi

B)Türklerin Çanakkale Cephesi’nde başarılı olması

C)Mustafa Kemâl’in Muş ve Bitlis’i Ruslardan geri alması

D)Rusya’nın Birinci Dünya Savaşı’ndan çekilmesi

E)Rusya’da karışıklık çıkması

7.      Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’nda aşağıdaki cephelerden hangisinde savaşmamıştır?

A)Kanal Cephesi                         D)    Kafkas Cephesi

B)İran Cephesi                             E)     Irak Cephesi

C)Suriye-Filistin Cephesi

8.Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasında, aşağıdaki etkenlerden hangisinin en az rol oynadığı savunulabilir?

A)Ekonomik yayılma politikası

B)Avrupa’da Alman-Fransız anlaşmazlığı

C)Balkanlarda Rus, Avusturya-Macaristan anlaşmazlığı

D)Ulusçuluk düşüncesi

E)Hânedan çekişmeleri

9.Birinci Dünya Savaşı’nın uzamasına aşağıdakilerden hangisinin sebep olduğu söylenebilir?

A)Kafkas Cephesi                       D) Irak Cephesi

B)Suriye – Filistin Cephesi        E) Kanal Cephesi

C)Çanakkale Cephesi

10.Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşı sonrasında ABD’nin önderliğinde, dünya barışını korumak için kurulan örgüttür?

A)NATO                                          D)Balkan Antantı

B)Sadabat Paktı                           C)Milletler Cemiyeti           E) Birleşmiş Milletler

11. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçları arasında yer almaz?

A)Yeni silâhlar, sivillerin de ölmesine yol açınca, sivil savunma örgütleri ortaya çıkmıştır

B)Bulgaristan’a imzalatılan Nöyyi Antlaşması, İkinci Dünya Savaşı’nın çıkmasına ortam hazırlamıştır

C)Türk Millî Mücâdelesi başlamıştır

D)Yeni devletler kurulmuştur (bilgi yelpazesi.net)

E)Sömürgeciliğin ad değiştirmiş hâli olan manda ve himâyecilik yaratılmıştır

12.Birinci Dünya Savaşı’nda Arapların Türklere karşı İngilizlerle birlikte hareket etmesi, aşağıdaki görüşlerden hangisinin geçerliliğini yitirdiğini gösterir?

A)Halkçılık                      C)Osmanlıcılık                    E) Ümmetçilik

B)Türkçülük                   D)Batıcılık

13.Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşı’na girmesi savaşın gidişi üzerinde nasıl bir etkide bulunmuştur?

A) Savaşı İttifak Devletlerinin lehine döndürmüştür.

B)   Savaşı geniş bir alana yaymıştır

C)   ABD’nin savaşa girmesini hızlandırmıştır

D)   İtalya’nın savaşa girme olasılığını arttırmıştır

E)   Dünya güçler dengesini bozmuştur

14. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra yurdumuzun düşmanlar tarafından işgâl edilmesine Osmanlı Hükûmeti’nin kayıtsız kalması karşısında, Türk halkının ilk tepkisi ne olmuştur?

A)      Yeni bir hükûmet kurmak                 D)Yeni bir meclis oluşturmak

B)     Düzenli bir ordu kurmak                   E)Saltanatı kaldırmak

C)     Direniş cemiyetleri kurmak

15.Aşağıdakilerden hangisi Kuvva-i Millîye’nin önem ve özellikleri arasında olamaz?

A)  Bölgesel direniş hareketleridir

B)     İhtiyaçlarını halktan sağlamışlardır

C)     İlk kez Adana ve Dörtyol çevresinde başlamıştır

D)     Ayaklanmaları bastırmışlardır

E)     Düşmanın ilerleyişini yer yer durdurmuş veya yavaşlatmışlardır

16.  Daha önce gizli antlaşmalarla İtalya’ya verilen İzmir ve çevresi,  Paris Barış Konferansı’nda Yunanistan’a verilmiştir. Bu durumun sebebi sizce ne olabilir?

A)  İtalyanların  Osmanlı Devleti’ne  karşı  dostane   bir   tutum   içine girmesi

B)  Yunanistan’ın İtalya’dan çok daha zayıf bir devlet olması

C)   Fransız  ve  İtalyanların, İtilâf  Devletlerinin  lideri konumundaki İngiltere’ye karşı muhalefet yapması

D)    İngilizlerin Yunanlılara sempati duyması

E)   Milletler Cemiyeti’nin bu yöndeki kararı

17.Aşağıdakilerden hangisi “yararlı cemiyetler” içerisinde yer alır?

A)   Osmanlı Sulh ve Selâmeti Fırkası

B)   Wilson Prensipleri Cemiyeti

C)   İngiliz Muhipleri Cemiyeti

D)   Megalo İdea  Cemiyeti

E)   İzmir Müdâfaa-i Hukuk-u Millîye Cemiyeti

18.  İngiltere Musul’u aşağıdakilerden hangisine  dayanarak  işgâl etmiştir?

A)   Mondros Mütarekesi                D)    Ankara Antlaşması

B)   Mudanya Mütarekesi               E)    Lozan Antlaşması

C)   Sevr Antlaşması

19.Aşağıdakilerden hangisi Millî cemiyetlerin özellikleri arasında sayılamaz?

A)  Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bağlılık bildirmişlerdir

B)   Bölgecidirler

C)  Wilson   İlkeleri’ne  dayanarak   bölgelerinin   Türklüğünü   yayın yoluyla kanıtlamaya çalışmışlardır

D)  Milliyetçilik duygusu temelinde kurulmuşlardır

E)  Başlangıçta silâhlı direnişi ön görmemişlerdir

20. Kuvva-i Millîye başlangıçta hangi devletin Anadolu’daki işgâllerine karşı bir tepki olarak oluşmuştur?

A)  Yunanistan              C)    Fransa          E)    Rusya

B)   İngiltere                   D) İtalya

21.İtilâf Devletleri, kendi aralarındaki sorunları çözmek ve yendikleri devletlere imzalatacakları antlaşmaların esaslarını belirlemek amacıyla topladıkları konferans aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Londra Konferansı                               D) Paris konferansı

B)    Sevr Konferansı                   E) İstanbul Konferansı

C)    San Remo Konferansı

22.İzmir’in Yunanlılarca işgâlinin haksız olduğunu raporunda dile getiren yabancı gözlemci aşağıdakilerden hangisidir?

A) Amiral Bristol                           D) Başkan Wilson

B) Lloyd George                           E) Winston Churcill

C)General Harbord

23.Aşağıdaki Mondros Ateşkes Antlaşması hükümlerinden hangisi Anadolu’da bir Ermeni devleti kurulmasına yöneliktir?

A)   Osmanlı orduru terhis edilecek, silâh ve cephâne teslim edilecektir

B)   İtilâf Devletleri,  güvenliklerini  tehdit  eden  bir durum karşısında  herhangi bir stratejik noktayı işgâl edebilecektir

C)  Toros tünelleri ve demiryolları işgâl edilecektir

D)  Vilâyat-ı Sitte’de (altı il) karışıklık çıkarsa işgâl edilecektir

E)  Haberleşme hatları İtilâf devletleri tarafından denetlenecektir

24.Osmanlı Devleti’nde aydınlarla sınırlı olan Türklük bilinci, hangi olaydan sonra halka inmiştir?

A)   Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girmesi

B)   İtilâf    devletlerinin    Çanakkale    Cephesi’nde Türk ordusuna yenilmesi

C)   Kuvva-i Millîye’nin ortaya çıkması

D)   Millî cemiyetlerin kurulması

E)   Anadolu’nun  işgâli

25.Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı devleti’nin Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalamasının sonuçlarından biri değildir?

A)     Osmanlı ülkesinin işgal edilmesi için ortam oluşması

B)     Osmanlı Devleti’nin savunma gücünden yoksun kalması

C)     Balkanların Osmanlı ülkesinden kopması

D)     Osmanlı ülkesinde ulusal cemiyetlerin kurulması

E)     Osmanlı devleti’nin hukuki varlığının devam etmesi

Cevap Anahtarı

 

1-E   6-D         11-B       16-B       21-D

2-A   7-B         12-E       17-E       22-A

3-D   8-E         13-B       18-A       23-D

4-C   9-C         14-C       19-A       24-E

5-D   10-C       15-C       20-A       25-C

 


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 


Yorum Yazı KAPA/AÇEĞİTİM ÖĞRETİM KONULARI Atasözleri Hikayeleri Özellikleri Belirli Gün ve Haftalar Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri Hikayelerden Seçmeler İlginç Bilgiler Eğlenceli Bilgiler İllerimiz Ve İlçelerimiz Türkiye Kitap Özetleri Roman Özetleri Konu Anlatımlı Dersler Maniler Manilerden Seçmeler Masal Masallardan Seçmeler Meslek Tanıtımları Meslekler Rehberlik Köşesi Soru Bankası, Test Soruları Şiirler Seçme Güzel Şiirler Tekerleme Tekerlemeler Tiyatro Oyunları, Skeç, Piyes Türküler Türkü Sözleri Yazar Ve Şairlerin Hayatı Yazılı Soruları Arşivi ***Devamını Göster*** KONU ANLATIMLI DERSLER Beden Eğitimi Dersi Konu Anlatımı Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Dersi Konu Anlatımı Biyoloji Dersi Konu Anlatımı Coğrafya Dersi Konu Anlatımı Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Konu Anlatımı Edebiyat Dersi Konu Anlatımı Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Felsefe Dersi Konu Anlatımı Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Gelişim Ve Öğrenme Dersi Konu Anlatımı Hazreti Muhammed'in Hayatı Dersi Konu Anlatımı İngilizce Dersi Konu Anlatımı Matematik Dersi Konu Anlatımı Muhasebe Dersi Konu Anlatımı Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı Tarih Dersi Konu Anlatımı Türkçe Dersi Konu Anlatımı Uluslar Arası İlişkiler Dersi Konu Anlatımı Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Dersi Konu Anlatımı ***Devamını Göster*** YAZILI SORULARI YAZILILAR Bilişim Teknolojileri Yazılı Soruları Biyoloji Yazılı Soruları Coğrafya Yazılı Soruları Dil Ve Anlatım Yazılı Soruları Din Kültürü Yazılı Soruları Edebiyat Yazılı Soruları Fen Bilimleri Yazılı Soruları Fizik Yazılı Soruları İngilizce Yazılı Soruları İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Yazılı Soruları Kimya Yazılı Soruları İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Matematik Yazılı Soruları Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları Tarih Yazılı Soruları TC İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Trafik Güvenliği Trafik Ve İlk Yardım Yazılı Soruları Türk Edebiyatı Yazılı Soruları Türkçe Yazılı Soruları Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Yazılı Soruları ***Devamını Göster*** SORU BANKASI TEST SORULARI Coğrafya Test Soruları Soru Bankası Din Kültürü Test Soruları Soru BankasıEdebiyat Test Soruları Soru Bankası Fen Bilimleri Test Soruları Soru Bankası İngilizce Test Soruları Soru Bankası İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Matematik Test Soruları Soru Bankası Osmanlı Tarihi Test Soruları Soru Bankası Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası Tarih Test Soruları Soru Bankası TC İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Türkçe Test Soruları Soru Bankası Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Test Soruları Soru Bankası ***Devamını Göster*** REHBERLİK KÖŞESİ Ders Çalışma Ödev Yapma İş Hayatı Başarısını Arttırma Kişisel Bedensel Gelişim Meslek Tanıtımları Okul Başarısını Arttırma Okuma Alışkanlığı Kazandırma Öğretmenlik Mesleği Sınavlara Hazırlanma Sinirini Engelle ***Devamını Göster*** HAYATIN İÇİNDEN BİLGİLER Cep Telefonu Mesajları İsimler Sözlüğü Pratik Bilgiler Yazıklar Olsun Zararları Sakıncaları ***Devamını Göster*** BİLGİSAYAR OYUNLARI Akıl Zeka Eğitici Oyunlar Araba Yarışı Oyunları Ateş Etme Hedef Vurma Oyunları Beceri Yetenek Oyunları Birleştirme Patlatma Oyunları Boyama Oyunları Dövüş Oyunları Futbol Oyunları Giysi Giydirme Oyunları Komik Eğlenceli Oyunlar Macera Oyunları Mario Oyunları Motosiklet Oyunları Savaş Oyunları Tasarlama Oyunları Yemek Yapma Oyunları ***Devamını Göster*** YEMEK TARİFLERİ MUTFAK Aperatifler Atıştırmalıklar Balık Yemekleri Tarifleri Tarifleri Börek Çörek Tarifleri Çorba Tarifleri Tarifleri Dolma Sarma Tarifleri Diyet Yemekleri Tarifleri Et Yemekleri Kebap Köfte Tarifleri Kek Tarifleri Komposto Tarifleri Kurabiye Tarifleri Pasta Tarifleri Pilav Tarifleri Reçel Tarifleri Salata Garnitür Tarifleri Sebze Yemeği Tarifleri Tatlı Turta Tart Tarifleri Tavuk Yemekleri Tarifleri ***Devamını Göster*** SAĞLIKLI YAŞAM REHBERİ Hastalıklar Çeşitleri Özellikleri Sağlık İçin Minik Notlar Sigaranın Zararları Sigarayı Bırakma Yolları Şifalı Bitkiler Listesi Şifalı Bitki Karışımları ***Devamını Göster***