Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

BİRİNCİ TBMM, WİLSON İLKELERİ, SEVR ANTLAŞMASI, CEPHELER, MUHAREBELER İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2) (İNKILAP TARİHİ TESTLERİ TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEST SORULARI)

 

1.Aşağıdakilerden hangisi Fransa tarafından işgâl edilmemiştir?

A)Antep           B)Urfa    C)Antalya              D)Maraş                                E) Adana

2.

I.    Ermenistan

II.   İngiltere

III.  Fransa

IV.  İtalya

V.   Yunanistan

Kurtuluş Savaşı’nda yukarıdaki devletlerin hangileriyle doğrudan savaş yapılmıştır?

A)I-II-III                B)  II-III-IV      C)  III-IV-V       D)  I-III-IV            E)  I-III-V

3.

I.    Fransızlarla Ankara Antlaşması’nın yapılması

II.   İtalyanların Anadolu’dan çekilmesi

III.  I. İnönü Savaşı’nın kazanılması

Sovyet Rusya’nın TBMM Hükûmeti ile Moskova Antlaşması’nın imzalamasında yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur?

A)I     B)II          C)III        D)I-II       E)II-III

4.

I.    Mudanya Ateşkes Antlaşması

II.   Lozan Barış Konferansı

III.  Londra Konferansı

IV.  Ankara Antlaşması

V.Gümrü Antlaşması

İtilâf devletleri yukarıdakilerden hangisinde ilk kez Sevr Antlaşması’nda değişiklik teklif etmişlerdir?

A)I     B)II          C)III        D)IV        E)V

5.Kurtuluş Savaşı yıllarında TBMM Hükümeti ile Sovyet Rusya arasında dostluk ilişkilerinin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili     olmamıştır?

A)Ortak düşman karşısında bulunulması

B)TBMM’nin Sovyet Rusya’nın silâh ve cephâne yardımına ihtiyaç duyması

C)TBMM’nin uluslar arası platformda kendisini destekleyen bir devlete ihtiyaç duyması

D)TBMM Hükûmeti’nin lâik bir devlet kurmak istemesi

E)Sovyet Rusya’nın Avrupa ile ilişkilerinin gergin olması

6.Aşağıdakilerden hangisi İstiklâl Mahkemelerinin Kurtuluş Savaşı’ndaki işlevleri arasında gösterilemez?

A)TBMM’nin yargı yetkisini kullanması

B)Yeni bir anayasa hazırlanması

C)Ordudan kaçmaların önlenmesi

D)Ayaklanma çıkaranların cezalandırılması

E)TBMM otoritesinin ülkede etkili hâle getirilmesi

7.Kurtuluş Savaşı sırasında yeni Türk Devleti savaş yanlısı olmadığını, ancak, topraklarımıza karşı emperyalist emeller besleyenlerle savaşılacağını (bilgi yelpazesi.net) açıklamıştır. Bağımsızlığımızı tanıyan ve saygı gösteren devletlerle dostluk kurulabileceğini belirtmiştir.

Yukarıdaki bilgilere göre, Türk dış politikasının özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)Bağımsızlığımıza saygı temel esastır

B)Topraklarımızı işgâl eden güçlerle savaşılacaktır

C)Öncelikle barışın korunması gereklidir

D)Emperyalist olmayan ve sınırlarımıza saygı duyan devletlerle dostluk kurulabilir

E)Dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi yönetim şekli benzerliğine bağlıdır

8.

I.    Moskova Antlaşması

II.   Brest – Litowsk Antlaşması

III.  Gümrü Antlaşması

IV.  Kars Antlaşması

Doğu sınırımızı belirleyen yukarıdaki antlaşmaların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A)I-II-III-IV                        C)II-III-IV-I                             E)III-II-I-IV

B)II-III-I-IV                       D)IV-II-III-I

9.

I.    İtalya’nın Anadolu’yu boşaltma kararı alması

II.   Fransa’nın Yunanistan’ı desteklemekten vazgeçmesi

Yukarıdaki gelişmeler, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A)Kurtuluş Savaşı’nın bittiğinin

B)Sevr Antlaşması’nın yürürlükten kalktığının

C)TBMM’nin güçlendiğinin

D)Misâk-ı Millî’nin gerçekleştiğinin

E)İtalya ile Fransa’nın birlikte hareket ettiğinin

10.M. Kemâl, Londra Konferansı’na delege göndermekle,

I.    Misâk-ı Millî’yi dünyaya duyurmak

II.   İtilâf devletleri arasında anlaşmazlık çıkarmak

III.  Ordumuzun toparlanmasını sağlamak

Hedeflerinden hangilerine ulaşmak istemiştir?

A)I                    B)II                         C)III                        D)I-II                       E)II-III

11.Türk ordusu İnönü muharebelerinde Yunanistan karşısında savunma yapmış, Sakarya Meydan Muharebesi’nden sonra taarruza geçmiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A)Düzenli ordu kurulmadığının

B)İtilâf devletlerinin Yunanistan’ı desteklediğinin

C)TBMM’nin etkinliğini arttırdığının

D)İstanbul Hükûmeti’nin TBMM ile uzlaştığının

E)Türk ordusunun gücünün arttığının

12.Sevr Antlaşması’nın geçerliliğini yitirmesinde aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?

A)Gizli antlaşmaların açıklanması

B)Türk Kurtuluş Savaşı’nın başarılı olması

C)İtilâf devletleri arasında ayrılıkların artması

D)ABD’nin dünya politikasına karışmaktan vazgeçmesi

E)Milletler Cemiyeti’nin kurulması

13.Wilson İlkeleri’nde “Osmanlı İmparatorluğu’nun Türk bölgelerine kesin egemenlik hakkı tanınacaktır. Türk egemenliği aitında yaşayan başka milletlere de kendi kendilerini yönetme hakkı tanınacaktır.” İfadesi yer almıştır.

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisinin korunmasının önemi            belirtilmiştir?

A)Egemenlik haklarının                               D)Dînî inançların

B)Ekonomik hakların                                  E)Mevcut sınırların

C)Nüfus yoğunluğunun

14.Wilson İlkeleri’nin Boğazlarla ilgili maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Karadeniz’e kıyısı olan devletlerin katılacağı bir konferans toplanması

B)Bütün devletlerin ticâret gemilerine açık olması

C)Osmanlı Devleti’nin kontrolüne bırakılması

D)Boğazlar Komisyonu tarafından yönetilmesi

E)İtilâf devletlerinin kontrolüne bırakılması

15. I. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru İtilâf devletleri kendi çıkarlarına ters olan Wilson İlkeleri’ni kabûl etmişlerdir.

Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)İnsanlığın yeni bir felâkete sürüklenmesinin engellenmek istenmesi

B)Yenilen devletlerden savaş tazminatı alınması

C)Milletler Cemiyeti’nin kurulmak istenmesi

D)ABD’nin kendi yanlarında savaşa girmesinin sağlanması

E)Sömürgecilikten vazgeçmiş olmaları

16.İtilâf devletlerinin, I. İnönü Muharebesi sonrasında TBMM’yi Londra konferansı’na dâvet etmelerinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)TBMM’yi dünyaya savaş yanlısı olarak tanıtmak

B)İki hükümeti dâvet ederek ikilik yaratmak

C)Moskova Antlaşması’nın uygulanmasını önlemek

D)Sevr Antlaşması’nda değişiklikler yaparak TBMM’ye kabûl ettirmek

E)Yunan kuvvetlerine zaman kazandırmak

17.Aşağıdakilerden hangisi, I. İnönü Muharebesi’nden sonra toplanan Lorda Konferansı ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A)TBMM’nin  hukukî  varlığı  İtilâf   devletleri   tarafından   ilk  kez tanınmıştır

B)İstanbul Hükûmeti ile TBMM arasındaki çatışmadan yararlanılmak istenmiştir

C)İtilâf devletleri, TBMM aleyhine kamuoyu oluşturmayı hedeflemiştir

D)Yunanistan’ın yeni bir saldırıya geçmesi önlenmeye çalışılmıştır

E)TBMM’nin haklılığı ve Misâk-ı Millî tüm dünyaya duyurulmuştur

18.Aşağıdakilerden hangisi, 16 Mart 1920’de İstanbul’un resmen işgâlinin sonuçları arasında gösterilemez?

A)Kaçabilen milletvekillerinin Birinci TBMM’ye katılması

B)Osmanlı saltanatının kukla durumuna düşmesi

C)Misâk-ı Millî’nin ilân edilmesi

D)Ankara’da Birinci TBMM’nin açılması

E)Osmanlı Meclisi’nin târihe karışması

19.Sevr Antlaşması’nda Arap ülkelerinin geleceğinin belirlenmesi için, aşağıdakilerden hangisi öngörülmüştür?

A)Azınlık statüsü

B)Manda yönetimi

C)Halk oylaması

D)Özerklik

E)Bağımsızlık

20.Aşağıdakilerden hangisi, Birinci TBMM’nin öncelikli hedefleri arasında yer almaz?

A)Millî birliği gerçekleştirmek

B)Millî irâdeyi egemen kılmak

C)Düzenli orduyu kurmak

D)Halifeliği kaldırmak

E)Misâk-ı Millî’yi gerçekleştirmek

21.Sevr Antlaşması’nda Boğazların yönetimi ile ilgili hüküm, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Savaş zamanında uluslar arası bir komisyonun Boğazlara el koyması

B)İtilâf devletlerinden oluşan bir komisyon tarafından yönetilmesi

C)Sovyet Rusya-Türk ortak yönetimine bırakılması

D)Başkanı Türk olan bir uluslar arası komisyona verilmesi

E)Türklere bırakılması


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.

Yorumlar (HenüzYorumYapılmamış)

.

>Yazan: ...
>Yorum:
... .

>>>YORUM YAZ<<<
Not: Yorum Yaz Bölümünden Yazılar Da Gönderebilirsiniz. Yazıyı belgenizden kopyalayıp
aşağıdaki
Yorumunuz Kutucuğu'na yapıştırmanız yeterli...

 Adınız:
 Yorumunuz :


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


Eklediğiniz yorumlar/yazılar onaylandıktan sonra siteye eklenecektir.

 E Mail
(Zorunlu Değil):

Yorum Yazı KAPA/AÇOOO! BU YAZILAR DA ÇOK BEĞENİLMİŞ BİR GÖZ AT!!!


 
 

<<<TELİF HAKKI KONUSU (ALTTAKİ KAYAN YAZI) LÜTFEN OKUYUNUZ !.>>>

...Degerli Ziyaretçilerimiz... Sitemizde sizler için hazirladigimiz binlerce yazi bulunmaktadir... Hassas davranmamiza karsin gözümüzden kaçan bazi yazilar telif hakkiyla korunuyor olabilir... Telif Hakkiyla korunan yazilarla karsilasirsaniz (KAYNAK GÖSTERMENIZ SARTIYLA) yazilarin altindaki YORUM YAZ kismina bildirmenizi rica ederiz... Bu tür yazilar derhal siteden kaldirilacaktir... Saygilarimizla ... Bilgiyelpazesi Ekibi...

Eğitim Öğretim Tüm Konular
Tiyatro Oyunları, Skeçler, Piyesler
Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri
Kitap Özetleri
Belirli Gün ve Haftalar Tüm Belgeler
Konu Anlatımlı Dersler
İlahiler, İlahi Sözleri
Rehberlik Köşesi Belgeler, Araştırmalar, Yazılar
Roman Özetleri
Soru Bankası, Test Soruları
Yazarların, Şairlerin Hayatı, Eserleri / Kitapları, Edebi Kişilikleri
Yazılı Soruları - Yazılı Arşivi
Atasözleri ve Özellikleri
Belirli Gün ve Haftalar Tüm Belgeler
Coğrafya Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Yazılılar, Testler
Çeşitli Yazılar, Oradan Buradan
Çocuk Eğitimi
Çocuk Oyunları, Oyunlar
Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri
Dede Korkut Hikayeleri, Özetleri, Özellikleri
Destan, Destanlarımız Ve Özellikleri
Dil İle Kültür Arasındaki İlişki, Dil Nedir, Kültür Nedir
Edebiyat Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımlar - Test Soruları
Enler Bölüm Bölüm
Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Gelişim Ve Öğrenme Psikolojisi Dersi Konu Anlatımlar, Testler
Güzel Sözlerden Seçmeler, Özdeyişler, Vecizeler
Hazır Cevaplar
Hikayelerden Seçmeler
İllerimiz Ve İlçelerimiz Özellikleri Türkiye Tanıtımı
İlginç Ve Eğlenceli Bilgiler
İlkler Bölüm Bölüm
İngilizce Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
İsimler Ve Anlamları
Karne Bilgileri Öğretmen Görüşü Örnekleri
Kitap Özetleri
Konu Anlatımlı Dersler
Maniler, Manilerimiz
Masallardan Seçmeler
Matematik Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Özellikleri
Mesnevi'den Hikayeler
Muhasebe Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Ninni Ninni Ninniler, Ninnilerden Seçmeler
Pratik Bilgiler
Rehberlik Köşesi Belgeler, Araştırmalar, Yazılar
Roman Özetleri
Sayışmaca - Sayışmacalar, Sayışmacalardan Seçmeler
Sizin Gönderdikleriniz
Soru Bankası, Test Soruları
Sözlük Türkçe - İngilizce - Almanca
Şiir Koleksiyonu - Seçme Güzel Şiirler
Tarih Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
TC İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Tekerleme - Tekerlemeler, Tekerlemelerden Seçmeler
Tiyatro Oyunları, Skeçler , Piyesler
Türkçe Dersi Konu Anlatımlar - Test Soruları
Türküler, Türkü Sözleri, Türkülerimiz
Uluslararası İlişkiler Ve Politika Konu Anlatımlar
Vatandaşlık, Anayasa, İnsan Hakları Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Yazarların, Şairlerin Hayatı, Eserleri / Kitapları, Edebi Kişilikleri
Yazılı Soruları - Yazılı Arşivi 
Devamını Göster >>>
 

EĞİTİM ÖĞRETİM BİLGİLER

KONU ANLATIMLI DERS

YAZILI SORU ARŞİVİ

SORU BANKALARI TESTLER

REHBERLİK KÖŞEMİZ

EĞLENCELİ PAYLAŞIMLAR

BİLGİSAYAR OYUNLARI

YEMEK TARİFİ TARİFLER

DİNİM İSLAM İSLAMİYET

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN

ROMAN HİKAYE ŞİİR KİTAP