Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Vatandaşlık Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası

ANAYASA, HUKUK, TOPLUMSAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1) (VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

 

1.    Aşağıdakilerden hangisi Hukuk Devleti İlkesi’nin gereklerinden biri sayılamaz?

A)  Temel hak ve özgürlüklerin güvenceye alınması

B)  Yargı bağımsızlığının sağlanması

C)  Anayasal üstünlüğün sağlanması

D)  İdarenin yargısal denetiminin sağlanması

E)  Meclis üstünlüğünün sağlanması

 

2.    Aşağıdakilerden hangisi İdare Hukuku’nun özelliklerinden biri değildir?

A)  Genç bir hukuk dalıdır

B)  Tedvin edilmemiş bir hukuk dalıdır

C)  İçtihatlara dayanan bir hukuk dalıdır

D)  Kamu yararı düşüncesi hakimdir

E)  Uyuşmazlık adli yargıda çözümlenir

·           Tedvin: Düzenleme, derleme.

 

3.    Aşağıdakilerden hangisi İdarenin Bütünlüğü İlkesi’ni sağlamaya yönelik bir anayasal kurumdur?

A)  İdari işlemlerin yargı denetimine tâbi olması

B)  İdari vesayet

C)  Yerel yönetimler

D)  Kamu tüzel kişiliği

E)  Yerinden yönetim

·           1982 Anayasası’nda “İdare,  kuruluş ve görevleri ile bir bütündür ve kanunla düzenlenir” hükmü yer almış, bunun da, vesayet denetimi ile sağlanacağı hükme bağlanmıştır.

 

4.    Aşağıdakilerden hangisi hukukun yazılı kaynakları arasında yer almaz?

A)   Yasalar                                                                 D)  Kanun Hükmünde Kararnameler

B)   Tüzükler                                                                E)  İçtihatlar

C)   Yönetmelikler

·           İçtihat,  hukukun yazılı değil,  yardımcı kaynağıdır. Bir hukukî sorun karşısında,  mahkeme veya hukuk bilginlerinin görüşü demektir.

 

5.    Aşağıdakilerden hangisi Kamu Hukuku alanına  girmez?

A)   Vergi Hukuku                          D)   Medeni Hukuk

B)   Anayasa Hukuku           E)   Devletler Genel Hukuku

C)   Ceza Hukuku

·           Medeni Hukuk Özel Hukuk kapsamındadır.

 

6.    Aşağıdakilerden hangisi özel haklardan biridir?

A)   Dilekçe hakkı                        D)   Seçme hakkı

B)   Konut hakkı                                          E)   Alacak hakkı

C)   Vatan hizmeti hakkı

·           Dilekçe-Seçme-Vatan Hizmeti hakları, Kamu Hakları’nın Siyasî Haklar bölümü içerisinde yer alır. Konut Hakkı, Sosyal ve Ekonomik Haklar başlığı (bilgi yelpazesi.net) altında düzenlenmiştir. Bunlar Kamu haklarındandır. Alacak Hakkı, bireyin başka bireylerle ilişkisini içerdiği için Özel Hukuk’un alanına girer.

 

7.    Kişi, aile, borç ve eşya hukukuyla ilgili ilişkileri düzenleyen hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Özel hukuk                                            C)  Anayasa hukuku                     E)  Medeni hukuk

B)  Kamu hukuku                       D)  Devletler hukuku

·           Medenî Hukuk’un Başlangıç Bölümü’nde, Kişi, Aile, Miras ve Eşya Hukuku’nu içerdiği belirtilir. Geniş anlamıyla Borçlar Hukuku’nu da kapsar.

 

8.    Aşağıdakilerden hangisi özel hakların bir türü olan mutlak haklara örnek      verilebilir?

A)  Mülkiyet Hakkı                       D)  Kira hakkı

B)  Alacak Hakkı                                         E)  Sözleşme Yapma Hakkı

C)  Temsil Hakkı

·           Mutlak haklar herkese karşı ileri sürülebilir. Nispî haklar, sadece ilgilisine karşı ileri sürülebilir. Mülkiyet Hakkı,  herkese karşı ileri sürülebilen bir hak olduğu için,  mutlak haklar içinde yer alır.

 

9.    Aşağıdakilerden hangisi siyasî kamu hakları içinde yer alır?

A)  Konut Hakkı                           D)  Seyahat etme özgürlüğü

B)  Sağlık Hakkı                          E)  Dilekçe Hakkı

C)  Çalışma Hakkı

·           Konut, Sağlık ve Çalışma haklarını Sosyal ve Ekonomik Haklar içerisinde yer alır. Seçme-seçilme, Vatandaşlık, Vatan Hizmeti, Memur Olma ve Dilekçe hakları Siyasi Kamu Hakkı olarak kabûl edilmiştir.

 

10.  Medeni Hukuk ile Özel Hukuk terimlerinin eş anlamlı terimlermiş gibi             kullanılması Medeni Hukuk’un aşağıdaki hangi özelliğinin bir sonucudur?

A)  Özel Hukuk’un tek dalı olmasının

B)  Özel Hukuk’un en belirgin dalı olmasının

C)  Özel Hukuk’un en geniş ve en önemli dalı olmasının

D)  Özel Hukuk’un bizzat kendisini ifade etmesinin

E)  Sadece özel kişileri ilgilendirmesinin

 

11.  Aşağıdakilerden hangisi Özel Hukuk alanına giren hukuk dallarından biri      değildir?

A)  Medeni Hukuk                                                                      D)  Ticaret Hukuku

B)  Devletler Özel Hukuku                                        E)   İş ve Soysal Güvenlik Hukuku

C)  Borçlar Hukuku

·           İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Kamu Hukuku’nun bir dalıdır.

 

12.  Aşağıdakilerden hangisi Özel Hukuk un bir alt dalı olan Medeni Hukuk’un      düzenlemiş olduğu hukuk dallarından biri değildir?

A)  Şahsın Hukuku                                    D)  Eşya Hukuku

B)  Miras Hukuku                      E)  Ticaret Hukuku

C)  Aile Hukuku

·           Ticaret Hukuku,  Medeni Hukuk gibi Özel Hukuk’un bir alt dalıdır. Medeni Hukuk’un alt dalı değildir. Medeni Hukuk’un alt dalları, Şahsın Hukuku, Aile Hukuku, Eşya Hukuku, Miras Hukuku ve Borçlar Hukuku’dur.

 

13.  Bakanlar Kurulunun çalışma biçimlerine ait özellikler arasında         sayılamayacak husus aşağıdakilerin hangisinde yer almamıştır?

A)  Bakanlar Kurulu’nun oy çokluğu ile karar alabilmesi

B)  Bakanlar Kurulu kararları için oy birliğinin gerekli olması

C)  Bakanlar Kurulu’nun sıkça başvurduğu yöntemlerden birinin elden imza yolu olması

D)  Bakanlar Kurulu’nun çalışma usullerinin bir iç tüzükle düzenlenmemiş olması

E)  Bakanlar Kurulu’nun, Başbakan ve gerekli görülen hallerde Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanması

·           Bakanlar Kurulu’nda kararlar oy birliği ile alınır. Bütün üyelerin karara katılmaları gereklidir. Çoğunlukla karar alma yolu yoktur.

 

14.  Kamulaştırmada bedel davasına aşağıdaki mahkemelerden hangisi bakar?

A)  Ceza Mahkemesi                                                                D)  İdare Mahkemesi

B)  Sulh Mahkemesi                                                                 E)  Danıştay

C)  Asliye Hukuk Mahkemesi

 

15.  Aşağıdakilerden hangisi  “Genel Uygunluk Bildirimi”  vermeye yetkilidir?

A)   Maliye Bakanlığı                      D)   Defterdarlık

B)   Bakanlar Kurulu                                  E)   Danıştay

C) Sayıştay

·           Sayıştay, Genel Uygunluk Bildirimi’ni, ait olduğu Kesin Hesap Kanunu tasarısının verilmesinden başlayarak en geç 75 gün içinde TBMM’ye sunmak zorundadır.

 

16.  Aşağıdaki Sayıştay işlemlerinden hangisi, Sayıştay denetimi kapsamındaki kurumların bağışlarını denetleyen bir işlemdir?

A)  Vize                                                                                                            D)  Uygunluk bildirimi

B)  Tescil                                                                                                        E)  Sayıştay ilamı

C)  Verile emrine bağlanma

·           Sayıştay, genel ve katma bütçeli kurumların harcamaya ilişkin yaptıkları sözleşmeleri bütçe ve yasalara uygunluk açısından denetler. Tescil işlemi ile sözleşmelerin uygunluğunu saptar ve uygulanmasına onay verir.

 

17.  Danıştay, İdare ve Vergi mahkemeleri aşağıdaki hallerin hangisinde dava     dilekçesinin reddine karar verirler?

A)   Davanın hasım gösterilmeden açılması halinde

B)   Davanın yanlış hasım gösterilerek açılması halinde

C)   İdari yargının görevli olduğu konularda görevli veya yetkili olmayan mahkemede davanın açılması halinde

D)  Dava dilekçesinde, işlemin tebliğ yazılı bildirim tarihinin gösterilmemesi halinde

E)   Zorunlu idari başvuru yoluna gidilmeden doğrudan dava açılması halinde

 

18.  Aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin il ve ilçe düzeyinde örgütlenmesi           yoktur?

A)  İç İşleri Bakanlığı                                                 D)  Sağlık Bakanlığı

B)  Devlet Bakanlığı                                                   E)  Milli Eğitim Bakanlığı

C)  Orman Bakanlığı

 

19.  Aşağıdakilerden hangisi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre            kamu kuruluşlarında çalıştırılacak kamu görevlisi kapsamı içinde             sayılabilecek kategorilerden biri değildir?

A)  Devlet memuru                                    D)  Danışman

B)  İşçi                                                                                                         E)  Geçici personel

C)  Sözleşmeli personel

·           Devlet Memurları Kanunu’nda kamu görevlisi olarak dört unsur sayılmıştır:  Memurlar, sözleşmeli personel, geçici görevliler ve işçiler.

 

20.  2004 yılında yapılan değişiklikle, aşağıdakilerden hangisi, Anayasa’da düzenlenen yargı kurumları arasından çıkarılmıştır?

A)    Askeri Yüksek İdare mahkemesi    D)            Yargıtay

B)    Sayıştay                                                                                                                                   E)       Devlet Güvenlik Mahkemesi

C)    Danıştay

 

21.  Aşağıdakilerden hangisi yargı denetiminin dışında bırakılan idarî     işlemlerden biri değildir?

A)  Yüksek Seçim Kurulu kararları

B)  Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı idarî işlemler

C)  Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararları

D)  Askeri personel hakkında disiplin cezaları

E)  Belediye başkanlarının yaptığı işlemler

 

22.  Bakanların idarî görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?

A)  Açık bulunan bir bakanlığa vekâlet etmek

B)  Bakanlığı temsil etmek

C)  Bakanlık adına yönetmelik yapmak

D)  Bakanlık adına harcamalar yapmak

E)   Bakanlığın hükümet ile ilişkilerini sağlamak

·           Bakanlar, bakanlığı olanlar ve devlet bakanları şeklinde ikiye ayrılır. Bakanlığı olan bakanların ana görevi kamu hizmeti yürütmektir. Devlet bakanlarının görevi ise, esas olarak siyasîdir. Açık bulunan bir bakanlığa vekâlet etmek kamu hizmeti görmek anlamında bir idarî görev değil, daha çok Devlet bakanlarının üstlendiği siyasî görevdir. Bu vekâlet 15 günü geçemez.

 

23.  Anayasamıza göre genel ve yerel seçimlerde adayların tespitine ve                yeterliliğine aşağıdakilerden hangisi karar vermektedir?

A)  Adalet Bakanlığı                                                                                                                 D)  Yargıtay

B)  Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu                                E)  Danıştay

C)  Yüksek Seçim Kurulu

·           Yüksek Seçim Kurulu’dur. Kararları kesindir, itiraz edilemez.  7 asıl 4 yedek üyeden oluşur (üyeleri Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasından seçilir).

 

24.  Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulu’nun daimi üyesi değildir?

A)  İç İşleri Bakanı                                      C)  Başbakan                      E)  Sağlık Bakanı

B)  Dış İşleri Bakanı                                  D)  Cumhurbaşkanı

·           MGK, Cumhurbaşkanının başkanlığında, Başbakan, Başbakan yardımcıları, Genel Kurmay Başkanı, Milli Savunma, İç İşleri, Dış İşleri, Adalet bakanları, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri komutanları ve Jandarma Genel Komutanı ile toplanır. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri de toplantıya katılır, fakat oy hakkı yoktur. Cumhurbaşkanının bulunmadığı zamanlarda kurula Başbakan başkanlık yapar.

 

CEVAP ANAHTARI

 

1.E    2.E    3.B  4.E  5.D

 

6.E  7.E  8.A  9.E  10.C  11.E  12.E

 

13.A  14.C  15.C  16.B  17.A  18.B  19.D  20.E  21.E  22.A  23.C  24.E

 


“VATANDAŞLIK DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TÜRKÇE DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“TÜRKÇE DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

..

6. **Yorum**
->Yorumu: emeği geçenlere çok teşekkürler
->Yazan: selin

5. **Yorum**
->Yorumu: siteniz çok güzel emeğinize sağlık
->Yazan: ahmet

->Yazan : ...
->Yorumu: yapanlarin ellerine saglik çok tesekkürler.

>Yazan: BAYRAM
>Yorum:
Sitenizi çok yararli buldu, sizlerden ricam Üniversite ögrencileri için final - vize (Kentlesme ile ilgili) soru ve cevaplari hazirlarmisiniz? Tesekkür ederim. Basarilarinizin devamini dilerim..

>Yazan: Tülin
>Yorum:
Emeği geçen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum.Allah razı olsun.

>Yazan: fethi
>Yorum:
gerçekten mükemmel ve emek mahsulü bir site, arkadaşlara da tavsiye edecem.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 
OOO! BU YAZILAR DA ÇOK BEĞENİLMİŞ BİR GÖZ AT!!!


<<<TELİF HAKKI KONUSU (ALTTAKİ KAYAN YAZI) LÜTFEN OKUYUNUZ !.>>>

...Degerli Ziyaretçilerimiz... Sitemizde sizler için hazirladigimiz binlerce yazi bulunmaktadir... Hassas davranmamiza karsin gözümüzden kaçan bazi yazilar telif hakkiyla korunuyor olabilir... Telif Hakkiyla korunan yazilarla karsilasirsaniz (KAYNAK GÖSTERMENIZ SARTIYLA) yazilarin altindaki YORUM YAZ kismina bildirmenizi rica ederiz... Bu tür yazilar derhal siteden kaldirilacaktir... Saygilarimizla ... Bilgiyelpazesi Ekibi...

Eğitim Öğretim Tüm Konular
Tiyatro Oyunları, Skeçler, Piyesler
Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri
Kitap Özetleri
Belirli Gün ve Haftalar Tüm Belgeler
Konu Anlatımlı Dersler
İlahiler, İlahi Sözleri
Türküler, Türkü Sözleri, Türkülerimiz
Rehberlik Köşesi Belgeler, Araştırmalar, Yazılar
Roman Özetleri
Soru Bankası, Test Soruları
Yazarların, Şairlerin Hayatı, Eserleri / Kitapları, Edebi Kişilikleri
Yazılı Soruları - Yazılı Arşivi
Atasözleri ve Özellikleri
Belirli Gün ve Haftalar Tüm Belgeler
Coğrafya Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Yazılılar, Testler
Çeşitli Yazılar, Oradan Buradan
Çocuk Eğitimi
Çocuk Oyunları, Oyunlar
Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri
Dede Korkut Hikayeleri, Özetleri, Özellikleri
Destan, Destanlarımız Ve Özellikleri
Dil İle Kültür Arasındaki İlişki, Dil Nedir, Kültür Nedir
Edebiyat Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımlar - Test Soruları
Enler Bölüm Bölüm
Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Gelişim Ve Öğrenme Psikolojisi Dersi Konu Anlatımlar, Testler
Güzel Sözlerden Seçmeler, Özdeyişler, Vecizeler
Hazır Cevaplar
Hikayelerden Seçmeler
İllerimiz Ve İlçelerimiz Özellikleri Türkiye Tanıtımı
İlginç Ve Eğlenceli Bilgiler
İlkler Bölüm Bölüm
İngilizce Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
İsimler Ve Anlamları
Karne Bilgileri Öğretmen Görüşü Örnekleri
Kitap Özetleri
Konu Anlatımlı Dersler
Maniler, Manilerimiz
Masallardan Seçmeler
Matematik Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Özellikleri
Mesnevi'den Hikayeler
Muhasebe Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Ninni Ninni Ninniler, Ninnilerden Seçmeler
Pratik Bilgiler
Rehberlik Köşesi Belgeler, Araştırmalar, Yazılar
Roman Özetleri
Sayışmaca - Sayışmacalar, Sayışmacalardan Seçmeler
Sizin Gönderdikleriniz
Soru Bankası, Test Soruları
Sözlük Türkçe - İngilizce - Almanca
Şiir Koleksiyonu - Seçme Güzel Şiirler
Tarih Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
TC İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Tekerleme - Tekerlemeler, Tekerlemelerden Seçmeler
Tiyatro Oyunları, Skeçler , Piyesler
Türkçe Dersi Konu Anlatımlar - Test Soruları
Türküler, Türkü Sözleri, Türkülerimiz
Uluslararası İlişkiler Ve Politika Konu Anlatımlar
Vatandaşlık, Anayasa, İnsan Hakları Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Yazarların, Şairlerin Hayatı, Eserleri / Kitapları, Edebi Kişilikleri
Yazılı Soruları - Yazılı Arşivi  
Devamını Göster >>>

EĞİTİM ÖĞRETİM TÜM BİLGİLER

Konu Anlatımlı Dersler
Soru Bankası Testler
Yazılı Soruları Arşiv
Tiyatrolar,Skeç,Piyesler
Roman - Kitap Özetleri
Belirli Gün ve Haftalar
Çocuk Şarkıları, Şarkı Sözleri
İlahiler, İlahi Sözleri
Atasözleri Hikayeleri Özellikleri
Yazar ve Şairlerin Hayatı
Destanlar Ve Özellikleri
Dil İle Kültür İlişkisi
Enler Bölüm Bölüm
Güzel Sözler, Özdeyişler
Hayatın İçinden Bilgiler
Hikayelerden Seçmeler
İl İlçe Türkiye Tanıtımı
İlginç Eğlenceli Bilgiler
İlkler Bölüm Bölüm
İsimler Ve Anlamları
Maniler Manilerimiz
Masallardan Seçmeler
Meslek Tanıtımları
Mesnevi'den Hikayeler
Ninni Ninni Ninniler
Pratik Bilgiler
Sayışmaca Sayışmacalar
Şiirler, Şiir Koleksiyonu
Tekerleme Tekerlemeler
Devamını Göster>>>
 

KONU ANLATIMLI DERS

Beden Eğit Konu Anlatım
Bilgi İletişim Konu Anlat.
Biyoloji Konu Anlatım
Coğrafya Konu Anlatım
Din Kültürü Anlatım
Edebiyat Konu Anlatım
Eğitim Bilimleri Anlatım
Felsefe Konu Anlatım
Fen Ve Tekno. Anlat
Gelişim Ve Öğrenme
İngilizce Konu Anlatım
İnkılap Tarihi Konu Anlat.
Matematik Konu Anlatım
Muhasebe Konu Anlatım
Osmanlı Tarihi Anlat.
Tarih Dersi Konu Anlatım
Türkçe Dersi Anlatım
Uluslararası İlişkiler
Vatandaşlık Ve Anayasa
  

YAZILI SORULARI ARŞİVİ

Biyoloji Dersi Yazılıları
Coğrafya Dersi Yazılıları
Dil Ve Anlatım Yazılıları
Din Kültürü Yazılıları
Edebiyat Dersi Yazılıları
Fen Bilimleri Yazılıları
Fizik Yazılıları
İngilizce Yazılıları
İnkılap Tarihi Yazılıları
Kimya Yazılıları
Matematik Dersi Yazılıları
Sosyal Bilgiler Yazılıları
Trafik Dersi Yazılıları
Türkçe Dersi Yazılıları
Vatandaşlık Yazılıları
  

SORU BANKALARI TESTLER

Coğrafya Soru Bankası
Din Kültür. Soru Bankası
Edebiyat Soru Bankası
Fen Ve Tek Soru Bankası
İngilizce Soru Bankası
İnkılap Tarihi Soru Bank
KPSS Soru Bankası
Matematik Soru Bankası
Sosyal Bil. Soru Bankası
Tarih Dersi Soru Bankası
Türkçe Soru Bankası
Vatandaşlık Soru Bankası
  

REHBERLİK KÖŞESİ

Ders Çalışma, Ödev Yap
İş Hayatı Başarısı
Kişisel Bedensel Gelişim
Meslek Tanıtımları
Okul Başarısı, Uyum
Okuma Alışkanlığı Kazan.
Öğretmenlik Mesleği
Sınavlara Hazırlık Rehber
Sinirini Engelle
  

BİLGİSAYAR OYUNLARI

Akıl Zeka Eğitici Oyunlar
Araba, Yarış Oyunları
Ateş Etme Oyunları
Beceri Yetenek Oyunları
Birleştirme Patlatma
Boyama Oyunları
Dövüş Oyunları
Futbol Oyunları
Giysi Giydirme Oyunları
Hedef Vurma
Komik Eğlenceli Oyunlar
Macera Oyunları
Mario Oyunları
Motosiklet Yarışı
Resim Yapma Oyunları
Savaş Oyunları
Silah Oyunlar
Tasarlama Oyunları
Yemek Yapma Oyunları
Devamını Göster>>>
  

YEMEK TARİFLERİ MUTFAK

Aperatifler Atıştırmalar
Balık Yemeği Tarifleri
Börekler Çörekler
Çorba Tarifleri
Dolma Tarifleri
Deniz Ürünü Tarifleri
Diyet Yemeği Tarifleri
Et Yemeği Tarifleri
Kebaplar Köfte Tarifleri
Kek Tarifleri
Komposto Tarifleri
Kurabiye Tarifleri
Pasta Tarifleri
Pilav Tarifleri
Reçel Tarifleri
Salatalar, Garnitürler
Salçalar, Soslar
Sarma Tarifleri
Sebze Yemeği Tarifleri
Tatlılar, Tartlar, Turta
Tavuk Yemeği Tarifleri
Devamını Göster>>>
  

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN BİLGİLER

Hastalıklar, Çeşitleri
Sağlık Kısa Notlar
Sigara Zararları, Bırakma
Şifalı Bitkiler, Özellikleri
Şifalı Bitki Karışımları