Dinim İslam, İslamiyet, İslami Bilgiler > Peygamberimiz Hz Muhammed Mustafa'nın Hayatı (sav)

CAHİLİYE DÖNEMİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ (PEYGAMBERİMİZ HZ. MUHAMMED MUSTAFA’NIN (SAV) HAYATI)

 

Bilgisizlik, gerçeği tanımama. İslam, tam bir aydınlık ve bilgi devri olduğu için, Arabistan'da İslamiyet’in yayılmasından önceki devre, daha dar anlamı ile Hz. İsa’dan sonra peygamberimizin gelmesine kadar geçen zamana "Cahiliye" devri adı verilmiştir.

 

Cahiliye, insanın Allah’ı gereği gibi tanımaması, ona kulluk etmekten uzaklaşması, onun ilahi hükümlerine değil de kişinin kendi heva ve hevesine uyması, insanların koyduğu emir ve yasaklara, siyasi sistem ve düşüncelere inanmasıdır.

 

Cahiliye; bir şeyi gerçeği dışında bilmek, anlamak ve buna göre amel etmek damaktır. Bu duruma göre Cahiliye; insanın ve toplumun İslam öncesi ve İslam dışı bir yaşayış biçimiyle yaşaması demektir.Doğru yolun zıddı, ilmin aksi olan, eskiyen ve değişken olan, bölgelere, kavimlere ve anlayışlara göre kurulan her türlü İslam dışı rejimler; cahili sistemler ve hükümlerdir.

 

 

Kuranı Kerim'de: "Onlar hala Cahiliye devri hükmünü mü istiyorlar? Gerçeği bilen bir millet için Allah’tan daha iyi hüküm veren kim var?" (el-Maide, 5/50) buyrulur. İslam’ın hakım olmadığı ortamlar Cahiliye çağlarıdır. Çünkü ilahi bilginin kaynağından yoksun olan ortamlardır. İslam’ın gelişinden önceki dönemde yasayan müşrikler Allah'a isyan etmiş onun hükümlerine sırt çevirmiş bir toplum olarak son derece ilkel ve cahil hayat sürüyorlardı. Cahiliye Araplarıın sürdüğü hayattan ve içinde yaşadıkları ortamdan bazı örnekleri söyle sıralamak mümkündür:

 

1. Putlara Taparlardı

 

 

Cahiliye insanları Allah’ın varlığını kabul etmekle beraber putlara taparlardı. Onlar putlarının Allah katında kendilerine şefaatçi olacaklarına inanırlar ve: Biz onlara ancak bizi daha çok Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz" (ez-Zümer, 39/3) derlerdi.

 

2. İçki İçerlerdi

 

Şarap içmek adeti çok yaygındı. Şairleri her zaman içki ziyafetinden bahseder, içki şiirleri edebiyatlarının büyük bir kısmını teşkil ederdi. Hatta Enes b. Malik (r.a.)'ın bildirdiğine göre İslam'da içki, Maide Suresi'nin doksan ve doksan birinci (bilgi yelpazesi.net) ayetleriyle kesin olarak haram kılınmış, Hz. Peygamber (s.a.s) tellal bağırttırarak bunu ilan ettiğinde Medine sokaklarında sel gibi içki akmıştır (Müslim, Esribe, 3)

 

3. Kumar Oynarlardı

 

Cahiliye çağında kumar da çok yaygındı. Cahiliye Arapları kumar oynamakla övünürlerdi. Öyle ki kumar meclislerine katılmamak ayıp sayılırdı. Onların şairlerinden biri karısına söyle vasiyette bulunur:

 

"Ben ölürsem, sen, aciz ve konuşma bilmeyen, iki yüzlü ve kumar bilmeyen birini isteme."

 

4. Tefecilik Yaparlardı

 

Tefecilik almış yürümüştü. Para ve benzeri şeyleri birbirlerine borç verirler; kat kat faiz alırlardı. Borç veren kimse, borcun vadesi bitince borçluya gelir: "Borcunu ödeyecek mısın, yoksa onu artırayım mı?" derdi.

 

Onun da ödeme imkanı varsa öder, yoksa ikinci sene için iki katına, üçüncü sene için dört katına çıkarır ve artırma işlemi böylece kat kat devam ederdi. Tefecilik ve faizin her çeşidini haram kılan Allah, özellikle Arapların bu kötü adetlerine dikkati çekerek "-Ey iman edenler! Kat kat faiz yemeyin." (Alı İmran,3/130) buyurmuştur.

 

5. Faiz Oranları Çok Büyüktü

 

Faizcilik Araplar arasında o kadar yerleşmişti ki ticaretle onun arasını ayıramıyorlar; "Faiz de tıpkı alışveriş gibi" diyorlardı. Bunun üzerine inen ayette: "Allah alışverişi helal, faizi ise haram kılmıştır. " (el-Bakara, 2/275) buyrulmuştur.

 

6. Zina (Fuhuş) Çok Büyük Orandaydı

 

Cahiliye Arapları arasında fuhuş da nadir şeylerden değildi. Cariyelerini zorla fuhşa sürükleyenler vardı. Kuranı Kerim'de bu hususa işaretle: "İffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. " (en-Nur, 24/33) buyrulur.

 

Kocanın birkaç metresi olduğu gibi, kadının da başkalarıyla ilişkide bulunması, bazı çevrelerce nefretle karşılanmayan bir davranıştı. Fuhuşla ilgili Cahiliye Araplarının su adetlerini zikredebiliriz:

 

Kadın adetinden temizlendikten sonra kocası ona "su adama git ve ondan hamile kal" derdi. Kadın istenilen adamla beraber olduktan sonra kocası hamileliği belli oluncaya kadar ona yaklaşmazdı. Sonra yaklaşabilirdi. Bu, iyi bir çocuğa sahip olmak için yapılırdı.

 

Sayıları üç ila on arasında değişen bir grup erkek kadının evine girerek, sırasıyla hepsi de onunla cinsi münasebette bulunurdu. Kadın hamile kalıp da doğum yaparsa doğumdan bir kaç gün sonra bu erkekleri çağırır, erkekler de zorunlu olarak bu davete iştirak ederlerdi. Sonra onlara: "Olanları biliyorsunuz, doğum yaptım" içlerinden birini işaret ederek "çocuğun babası sensin" derdi. O da bundan kaçınamazdı.

 

Bazı fuhuş yapan kadınlar da tanınmaları için kapılarına bayrak asarlardı. Bu tür kadınlardan biri doğum yaptığı zaman teşhis heyeti toplanıp çocuğun kime ait olduğunu tespit ederdi. O da çocuğun babası olduğunu kabul etmek zorunda kalırdı. (Buhari, Nikah, 36)

 

Kadına değer verilmez, hak ve hukuku tanınmaz, adeta bir eşya gibi telakki edilip miras alınırdı. Biri ölüp karısı dul kalınca ölenin varislerinden gözü açık biri hemen elbisesini kadının üzerine atardı. Kadın daha önce kaçıp bu halden kurtulamazsa artık onun olurdu.

 

Dilerse mehirsiz olarak onunla evlenir, dilerse onu bir başkasıyla evlendirerek mihrini almaya hak kazanır ve kadına bundan bir şey vermezdi. Dilerse, kocasından kendisine kalan mirası elinden almak için onu evlenmekten menederdi. Bunun üzerine inen ayette: "Ey inananlar! Kadınlara zorla mirasçı olmaya kalkmanız size helal değildir. " (en-Nısa, 4/19) buyrulmuştur. (Sevkani, Fethu'l-Kadır, I, 440).

 

Yiyeceklerin bazısı yalnız erkeklere ait olup kadınlara yasak ediliyordu. "Onlar: Bu hayvanların karınlarında olan yavrular yalnız erkeklerimize mahsus olup, eşlerimize yasaktır. Ölü doğacak olursa hepsi ona ortak olur" dediler (En'am, 6/139)

 

7. Köleler Mal Gibi Alınıp Satılırdı

 

 

Cahiliye çağında köle ve cariyeler, mal ve eşya gibi alınıp satılır, miras yoluyla bir kimseden ötekine geçer, hediye edilir veya gelin mehri olarak verilirdi. Köle ve cariyelerin işledikleri suçların cezaları, özgür insanlara verilen cezalarının yarısı kadardı. Cariyelerden doğan çocuklar da köle veya cariye sayılırdı: ancak bu çocuklar arasında zeki ve üstün yetenekli olanlarını, babaları isterlerse, kendi evlatları arasına alabilirdi.

 

8. Kızları Diri Diri Toprağa Gömerlerdi

 

 

Cahiliye Arpaları'nın kötü adetlerinden biri de kız çocuklarını diri diri toprağa gömmeleriydi. Onlar bunu namuslarını korumak veya ar telakki ettikleri için, bazıları da sakat ve çirkin olarak doğduklarından yapıyorlardı.

 

Kuranı Kerim'de şu ayetlerde buna işaret edilir: "Onlardan birine Rahman olan Allah'a isnat ettikleri bir kız evlat müjdelense içi öfkeyle dolarak yüzü simsiyah kesilirdi. " (ez-Zuhruf, 43/17), " Diri diri toprağa gömülen kız çocuğunun hangi suçla öldürüldüğü sorulduğu zaman... " (Tekvir, 81/8-9), "Ortak koştukları Şeyler müşriklerden çoğuna çocuklarını öldürmeyi süslü gösterirdi. "(el-En'am, 6/137)

 

Ekin ve hayvanlarını iki kısma ayırıyor bir kısmını Allah'ın böyle emrettiğini sanarak Allah'a veriyor ve bir kısmını da Allah'a eş koştukları putlarına ayırıyorlardı. Onlar bu batıl inanç ve adetlerinde biraz daha ileri giderek Allah'ın payına düşeni alıyorlar, onu eş koştukları putların payına ekliyorlardı. Ama putlarının payından alıp öbürüne ilave ettikleri görülmüyordu. "Allah'ın yarattığı ekin ve hayvanlardan O'na pay ayırdılar ve kendi iddialarına göre: "Bu Allah'ındır, Şu da ortak koştuklarımızındır" dediler. Ortakları için ayırdıkları Allah için verilmezdi. Fakat Allah için ayırdıkları ortakları için verilirdi. Bu hükümleri ne kötüydü!" (el-En'am, 6/136).

 

Bir kısım hayvanlarla ekinlerin bazısını dilediklerinden başkasına yasaklıyorlardı. Ayrıca bir kısım hayvanlara binerken ve keserken Allah'ın adının anılmasına engel oluyorlardı. (el-En'am, 6/138).

 

Bunun dışında hayvanlarla ilgili şu adetleri de vardı:

 

Deve beş batın doğurup besincisinde erkek doğurursa kulağını çentip serbest bırakırlardı. Artık ona binmeyi ve sütünü sağmayı haram kabul ederlerdi. Buna "Bahira"* derlerdi.

 

Saibe*; dileği yerine gelen kimsenin putlara adadığı deve idi. Buna da binilmez ve sütü sağılmazdı.

 

Vasile*; koyun dişi doğurursa kendileri için; erkek doğurursa putları için olurdu. Şayet biri erkek, biri dışı olmak üzere ikiz doğurursa, dişinin hatırı için erkeği de kesmezler ve buna "Vasile" derlerdi.

 

Ham* ; bir erkek devenin soyundan on döl alınırsa onun sırtı haram sayılır, su ve otlakta serbest bırakılırdı. Kimse ona dokunmazdı.

 

Bütün bunlardan başka müşrikler atalarından devraldıkları birtakım adetleri devam ettirme konuşunda direniyor ve hatta bunların bazılarının, kendilerini Allah (c.c.)'a daha çok yaklaştırdıklarını ileri sürüyorlardı.

 

Ibn İshak şunları aktarıyor: "Kureyş, ya Fil olayından evvel veya daha sonra meydana geldiğini tahmin ettiğim bir bidat ortaya çıkardı ki, tarihte (Hums) diye anılıp, asalet-ı diniye iddiasından ibarettir." Bunlar: "Biz, İbrahim'in evladıyız, ehl-i Harem biziz, Beyt'in sahibiyiz, Mekke'nin de sakını bulunuyoruz. Arap kabilelerinden hiçbir kabile, bizim sahip olduğumuz bu şeref ve itibara sahip değildir. Binaenaleyh biz, bu müstesna mevkiimizin şeref ve itibarını korumalıyız.

 

Bundan sonra Harem haricinde hiçbir şeye tazim etmeyip bütün ihtiramatımızı Harem dahilinde haşretmeliyiz. Mesela, Arafat'ta halk ile bir sırada, yan yana, omuz omuza durup vakfe etmek, sonra halk ile geri dönüp gelmek bizim kadrimizi tenzil eder" diyorlardı.

 

İbn İshak devamla: "Kureyşliler bu asalet fikrini ortaya koydu ve uygulamaya da başladı. Arafat'a çıkmayı, Arafat'tan ifazayı terk ettiler. Herkes Arafat'ta vakfe ederken, bunlar Müzdelife'ye giderler, orada dururlardı. Ve "Biz ehlullahız, Harem-ı Şerif'in hadimleriyiz" diyerek, diğerleriyle eşitliği kabul etmezlerdi. Fakat bunlar, Arafat'ta vakfe etmenin İbrahim (a.s.)'ın dini muktezası olduğunu biliyorlardı. Kinane ile Hüzaaoğuları da bu hususta Kureyş'e iltihak etmişlerdi.

 

Bunlar hac için, umre için gelen bedevilere müdahaleye kadar ileri gitmişlerdir. Harem haricinden gelen herkesin, Beyt'in ilk tavafı Sıyab-ı Hums ile tavaf etmelerini kararlaştırdılar ve uyguladılar. Bu kararın neticelerinden biri: Kim ki adi bir elbise ile gelip tavaf ederse, tavaftan sonra o elbiseyi çıkarıp atması zaruri idi.

 

Bu kararların ikinci neticesi ise; asilzadelere mahsus bir elbisesi olmayan bedevi erkeklerin çıplak; kadınların da yalnız önü yırtmaçlı kısa iç gömleği ile tavafa mecbur edilmesidir.

 

Bu ve bunun gibi pek çok adetler yürürlükte idi. Rasulullah (s.a.s)'a iletilinceye kadar da bu adetler yürürlükte kalmaya (bilgi yelpazesi.net) devam etti. Daha sonra da Araf suresinin 26, 27, 28, 31 ve 32. ayetlerinde, çıplak tavaf ile birlikte diğer bidatler de yasaklanmıştır.

 

Ebu Hureyre (r.a.)'den gelen bir rivayete göre, Ebu Bekr es-Sıddık (r.a.) Veda Haccından (bir sene) evvel, Hz. peygamber tarafından Hac Emiri* olarak (Mekke'ye) gönderildiğinde, Ebu Bekr de Ebu Hureyre'yi Kurban Bayramı'nın ilk günü Mina'da büyük bir cemaat içinde halka (şu iki maddeyi) ilana memur kılmıştır. (Ebu Hureyre): "Ey Nas! İyi biliniz, bu yıldan sonra müşriklerin haccetmeleri, çıplakların da Kabe'yi tavaf etmeleri yasaktır" demiştir. (Sahih-ı Buharı, Tecrid-i Sarih Tercümesi, VI,13)

 

Fakat onlar bunu kabule yanaşmamışlar, atalarını körü körüne taklide çalışmışlardır. "Onlara: Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin dendiği zaman: Atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter' derler. Ataları bir şey bilmeyen ve doğru yolu da bulamayan kimseler olsalar da mı?" (el-Maide, 5/104). İslam, topluma hakım olunca bütün bu cahilce sistemin ilkel davranışlarını tamamen yasaklamıştır" (el-Maide, 5/103).

 

Bütün bunlara baktığımızda, Cahiliye'nin bir inanma biçimi olduğunu görüyoruz. Cahiliye; bir şeyi gerçeği dışında bilmek, anlamak ve buna göre amel etmek damaktır. Bu duruma göre Cahiliye; insanın ve toplumun İslam öncesi ve İslam dışı bir yaşayış biçimiyle yaşaması demektir.Doğru yolun zıddı, ilmin aksi olan, eskiyen ve değişken olan, bölgelere, kavimlere ve anlayışlara göre kurulan her türlü İslam dışı rejimler; cahili sistemler ve hükümlerdir.

 

İslam Tarihi Ansiklopedisi

 


“PEYGAMBERİMİZ HZ MUHAMMED MUSTAFA'NIN (SAV) HAYATI "
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

"DİNİM İSLAM, İSLAMİYET, İSLAMİ BİLGİLER
” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

.......
..

41. **Yorum**
->Yorumu: Daha önce bilmediğim bilgiler öğrendim. Keşke her site böyle bilgi paylaşsa. Çok şahane olmuş.
->Yazan:

40. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel olmuş çok işime yaradı teşekkürler
->Yazan:

39. **Yorum**
->Yorumu: evet bende çok beğendim teşekür ederimmmmm
->Yazan: sevgi

38. **Yorum**
->Yorumu: Performans ödevim vardı çok teşekkür ederim
->Yazan: Muhteşem kız..

37. **Yorum**
->Yorumu: Yazıloı için tekrar ettim bakalım kaç alacam yazılıdan teşekkürler
->Yazan: İsimsiz kahraman

36. **Yorum**
->Yorumu:
->Yazan: ay saol ben zaten biliyodum ama doğru mu yanlış mı diye baktım hinede saolun

35. **Yorum**
->Yorumu: Çok teşekkür ederim bana çok yardimci oldunuz bu arastirmayi yazanin elin e koluna salik
->Yazan: Mısra..

34. **Yorum**
->Yorumu: Çok iyi bilgiler vermiş bu site allah razı olsun
->Yazan: kübra kaya

33. **Yorum**
->Yorumu: Çok teşekkürler sözlüden 100 aldım
->Yazan: ..

32. **Yorum**
->Yorumu: Harika bir site istediğim her bilgi var
->Yazan: At...

31. **Yorum**
->Yorumu: Gerçekten mükemmel 10 numara olmuş süp
->Yazan:..
...

30. **Yorum**
->Yorumu: Cok tesekkurler performans odevinden 100 aldim 
->Yazan: Adınız

29. **Yorum**
->Yorumu: ÇOK GÜZEL TEŞEKKÜR EDİYORUM
->Yazan: 

28. **Yorum**
->Yorumu: arkadaşımın bi sorusunu sizinle paylaşmak istiyorum cahileye döneminde kızlar gömülürken anneleri nasıl hayattaydı? diye bi sorusu var 
->Yazan: misafir*a*...

27. **Yorum**
->Yorumu: gerçekten çok yardımcı oldunuz çok teşekkürler tekrar etmiş oldun
->Yazan: özge

26. **Yorum**
->Yorumu: T E Ş E K K Ü R L E R tebrik ederim çok güzel olmuş :) 
->Yazan: apo

25. **Yorum**
->Yorumu: çok işime yaradi tesekk urlr
->Yazan: Helin 

24. **Yorum**
->Yorumu: teşekülerödevimimi yaptımmmçok teşekürrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 
->Yazan: büşra

23. **Yorum**
->Yorumu: inşallah işime yarar ne diyim li 
->Yazan: vedat aydın 

22. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel hem başlık halinde hem açıklama sağolun emeğe saygı arkadaşlar *-* :D 
->Yazan: aslı 

21. **Yorum**
->Yorumu: çooooooooooooooooooooooooooo ooooooooooooooo oooooooooooooooo ooooooooook güüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüzzzzzzz zzzzzeee eeeeeeeeellllllllll
->Yazan: ayşenaz .........

20. **Yorum**
->Yorumu: Ohhhhhbeee inşallah yüzzz alırım
->Yazan: Berfin

19. **Yorum**
->Yorumu: uzun açıkayıcı acaba kaç alıcam sağolun tenkyu 
->Yazan: başak

18. **Yorum**
->Yorumu: Sınavıma yarar işalah Gine'den teşekkür Emeğe saygı
->Yazan: Lale

17. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel performans ödevinden 100 aldım süper 
->Yazan: sevda

16. **Yorum**
->Yorumu: oh beeeeeeeeeeeeeeee dünya varrrrrrrrrrrrrrrrrr
->Yazan: muhammed 

15. **Yorum**
->Yorumu: performans ödevi olarak vermişti hoca ama bu yazdim ve götürdüm kaç aldım dersiniz 90 aldım oda yazımin kötü olmasınden çok açıklayıcı beee MÜTİŞŞŞŞŞŞŞ
->Yazan: 

14. **Yorum**
->Yorumu: çok işime yaradı teşekkürler herkese tavsiye ederim:-):-)
->Yazan: misafir

13. **Yorum**
->Yorumu: güzel ve açıklayıcı sağolun
->Yazan: ayşin.

12. **Yorum**
->Yorumu: cok güzel olmuş çok teşekkür ederim kim yaptısa 
->Yazan: misafir.

11. **Yorum**
->Yorumu: inşallah ödevime yarar
->Yazan: Ugur.

10. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site açıklayıcı bilgiler bulunuyor maddeler kısa ve öz siyer ödevime yardımcı oldu bu siteyi herkese öneriyorum 
->Yazan: rumeysa.

9. **Yorum**
->Yorumu: harıka olmuşş kısa ve öz tşk edrrım
->Yazan: semra.

8. **Yorum**
->Yorumu: TEŞEKKÜRLER SINAVIMA YARDMCI OLDU....
->Yazan: MİSAFİR.

7. **Yorum**
->Yorumu: ÇOK GÜZEL OLMUŞ SAYENİZDE ÖDEVİMİ AÇIKLAYICI BİR ŞEKİLDE TAMAMLADIM ...
->Yazan: ELİF..

6. **Yorum**
->Yorumu: cok güzel gerçekten işime fazlasıyla yaradı.harika bi site
->Yazan: sena.
->Yazan : sümeyra
->Yorumu: Allah sizdden razı olsun diğer sitelerde böyle açıklayıcı bilgi yoktu.
->Yazan : melike
->Yorumu: çok güzel sizin sayenizde 100 aldım herkese bu siteyi öneriyorum.
->Yazan : aziz
->Yorumu: çok işime yaradı sağol ödevim vardı da.
->Yazan : abdulkadir
->Yorumu: çok güzel ve açıklayıcı bir şekilde anlatmışsınız teşekürler.
->Yazan : Misafir
->Yorumu: Cok güzel olmuş çok teşekkür ederim kim yaptıysa.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: