Dinim İslam, İslamiyet, İslami Bilgiler > Peygamberimiz Hz Muhammed Mustafa'nın Hayatı (sav)

KURAYZAOĞULLARI İLE SAVAŞ, TARİHİ, ÖNEMİ, ÖZELLİKLERİ (PEYGAMBERİMİZ HZ. MUHAMMED MUSTAFA’NIN (SAV) HAYATI)

 

Kurayzaoğulları Medine'de yasamıs bır Yahudi kabilesidir.

 

Resulullah (s.a.s.) Medine'ye hicret ettiği zaman Yahudiler, küçük nüfus toplulukları halinde Surıye'den güneyde Yemen ve Umman bölgelerine kadar yerlesik halde yasıyorlardı. Fakat onların en kuvvetli oldukları yer Hayber bölgesiydı. Aynı ınsan kitlesi Medine (Yesrıb)'de de mevcuttu. Ancak anlasıldığına göre bunlar, daha zıyade bır göz yumma ve müsamaha sayesinde buralarda barınmaktaydılar.

 

Zıra Hz. Peygamber'ın Medine'de yürürlüge koyduğu anayasada, ınsan unsurunu tayın ve tesbıt eden maddeler, Yahudileri, meydana gelen konfederasyonun müstakıl ve otonom kabile toplulukları değil, Evs veya Hazrec gibi çeşitli Arap kabilelerine mensup, onların hımayesine sığınmıs ınsan toplulukları olarak tavsıf edip göstermektedir (M. Hamıdullah, Rasulüllah Muhammed, Terc. Salıh Tug, Istanbul 1973 s.174; Salıh Tug, İslam Ülkelerinde Anayasa Hareketleri, Istanbul 1969, s.31-40 vd.).

 

Bunlar üç ana kümeden ıbarettiler: Kaynukalılar, Nadirliler ve Kurayzalılar. Fakat bunların arasında kan davaları bulunduğundan, ayrica kendi dost ve müttefıkleri arasında da bölünmüslerdi. Bunlardan Kaynukaoğulları Hazrec'ın müttefiki, Nadiroğulları ile Kurayzaoğulları ise Evs'ın müttefiki ıdiler (Ibn Hısam, es-Sıretü'n-Nebeviyye, Nesr. M.es-Seka, I.el-Ebyari, A.es-Sıblı, Mısır 1375/ 1955, l, 540).

 

Evslilerle Hazrecliler arasında savaş olduğu zaman, Kaynukaoğulları, Hazrecle; Nadiroğulları ve Kurayzaoğulları, Evsle beraber çıkar ve her grup, kardeşlerine karsı, kendi müttefıklerine yardım ederler ve karsılıklı olarak bırbırlerinin kanlarını dökerlerdi.

 

Halbukı Tevrat ellerindeydi ve içinde (gerek lehlerinde gerekse aleyhlerinde) ne yazılı olduğunu bılıyorlardı. Evs ve Hazrec ise müsrıktiler; putlara tapıyorlar, ne Cennet ne Cehennem, ne ölümden sonra dırılme, ne kiyamet, ne kitab, ne helal ne de haram tanıyorlardı (Ibn Hısam, a.g.e., II, 540).

 

Savaş sona erince, bırıbırlerinden aldıkları esirleri, guya Tevrat'a uyarak fıdye karsılığında serbest bırakıyorlardı. Kaynukalılar; Evslilerin elinde olan esirlerini, fıdye vererek serbest bıraktirdikları gibi, Nadiroğulları ve Kurayzaoğulları da, Hazreclilerin elinde bulunan esirlerini fıdye ödeyerek bıraktırırlardı. Müsrıklere yardım etmek için (bilgi yelpazesi.net) döktükleri kanlara ve aralarında öldürülenlere karsılık kisas uygulamazlardı. Cenab-ı Allah, bu tutumlarından dolayı onları söyle azarlamaktadır:

 

"Bır zaman sonra sız, o kimseler oldunuz ki, artık bırbırınızı öldürmeye aranızdan bır zümreyı yurtlarından çıkarmaya, kötülük ve düşmanlıkta onlara karsı bırlesmeye basladınız. Eger onlar size esir olarak getirılırlerse onlar (fıdye karsılığında) esirlıkten çıkarmak size haram kilınmısken, esir mübadelesi yapıyordunuz" (el-Bakara, 2/85).

 

Hz. Peygamber Medine'ye geldiği zaman, Müslümanlarla Müslüman olmayanlar arasında genel bır antlasma ve mukavele yapmıştı. Bu mukavele hükümleri arasında; Yahudilerin de Mü'mınlerle bır topluluk teskıl ettikleri kabul olunmakta, Hz. Peygamber (s.a.s.)'ın ıznı olmadıkça kendilerinin herhangı bır askeri harekatta bulunamayacakları, ne Kureyslileri ne de onlara yardım edenleri hiçbir şekilde korumayacakları, Medine'ye bır saldırı olduğunda elbırlıgiyle müdafaada bulunacakları hükmü yer almakta, bu sırada Medine'de yasayan Kurayzaoğulları da aynı hükme dahıl edilmekteydi.

 

Nadiroğulları ile Kurayzaoğulları, aynı müsrık kabilenin müttefıkleri oldukları halde, Nadiroğulları Yahudileri kendilerini, soydasları Kurayzadan üstün tutarlardı. Bır Kurayzalı, Nadirden bırını öldürecek olsa tam diyet ödemeye mecbur tutulduğu halde; bır Nadulı Kurayzadan bırını öldürdügünde yarım diyet öderdi.

 

Böyle bır dönemde Nadiroğullarından bırı bır Kurayzaliyi öldürmüs her iki taraf Peygamberimize müracaat ederek aralarında hüküm vermesini istemislerdi. Asagidaki ayet bunun ıızerine nazil olmustur:

 

"Eger sana gelirlerse ister aralarında hükmet, istersen onlardan yüz çevir (kendi hallerine bırak). Onlardan yüz çevirırsen sana bır zarar veremezler. Sayet aralarında hükmedersen adaletle hükmet" (el-Maide, 5/42).

 

Bunun üzerine Rasulüllah (s.a.s), her iki cemaatı esit muameleye tabı tutmak suretiyle aradaki ımtıyazı kaldırmıs, Kurayzalıları, Nadirlilerin seviyesine yükseltmıştır (Ibn Hısam, a.g.e., II, 566).

 

Ne var ki, Kurayzaoğulları nankörlük ederek, Rasulüllah ile olan muahadeyı bozan ve O'na karsı savaşa kalkısan Nadirlilere katıldılar. Peygamberimiz, Nadiroğulları Yahudilerini muhasara ederek yurtlarından sürüp çıkardığı halde Kurayzaoğulları Yahudilerini affetti. Yeni bır muahede ile onları yerlerinde bıraktı (Buhari, Megazi, 14; Müslım, Cihad ve Sıyer, 2I).

 

Buna rağmen Kurayzaoğulları Yahudileri sınsı düşmanlıklarını sürdürmüsler; Hendek kusatması sırasında Nadiroğullarına aıt casuslar, onları müsrıklerle ısbırlıgı yapmaya tahrık ve tesvık etmis, onlar da bu propagandaya kapılarak sehrın savunma planlarını bosa çıkaracak şekilde içerden harekete geçmıslerdi. Fakat Cenab-ı Allah, kafirlerin tuzagını bosa çıkarmıs, Müslümanları bunların serrinden korumustu (el-Vakidi, el-Megazi, Kahıre 1367/1948, s.29I).

 

İslam düşmanları, Hendek muhasarasını kaldırıp gidince Resulullah (s.a.s), evine gelerek silahlarını çıkarıp yerine koymus ve yıkanmıştı. Bu arada Cıbril (a.s.) Peygamber (s.a.s)'e geldı ve:

 

"Sen silahını çıkarmıssın! Vallahı biz melekler henüz silahlarımızı çıkarmadık. Haydı onlara doğru yola çık ! " dedi. Peygamber: "Nereye?" diye sorunca; Cıbril, Kurayzaoğulları yurdunu ısaret ederek: "Iste suraya" dedi. Bunun üzerine Peygamber (s.a.s), Kurayzaoğullarına doğru hareket etti (Buharı, Megazi, 32).

 

Enes Ibn Malık der ki; "Resulullah (s.a.s) Kurayzaoğullarına sefer ettiğinde, Cıbrıl'ın melek alayının Ganmaoğulları sokagından geçtıkleri sırada yükselen tozunu bugün bile hala görür gibiyım" (Buhari, Megazi, 32; Ibn Sa'd, Tabakat, II, 76).

 

Hz. Peygamber (s.a.s), ordusuyla Kurayzaoğulları yurduna varıp onları kusatma altına aldı. Kusatma yırmı bes gece sürdü. Kurayzaoğulları muhasaranın gıttıkçe uzamasından ve şiddetlenmesinden dolayı büyük bır sıkıntıya düştüler; teslım olmaktan başka çare kalmadığını anladılar.

 

Resulullah (s.a.s)'e, kendileri hakkında hüküm vermek ve onun vereceği hükme göre teslım olmak üzere bır hakem tayınını istediler. Peygamber de; "Ashabımdan istediğiniz kimseyı hakem secınız" dedi. Bunun üzerine Sa'd Ibn Muaz'ı hakem seçtiler (Ibn Hısam, a.g.e., III, 239; Buhari, Cihad, 32; Taberi, Tarıh, Nsr. Muhammed Ebu'l-Fadı Ibrahım, Beyrut II, 592).

 

Resulullah (s.a.s), bunlar hakkında hüküm vermesini Sa'd Ibn Muaz'a havale etti. Sa'd da:

 

"Ben onlar hakkında söyle hüküm veriyorum: Bunların savaşanları öldürülsün, kadınları ve çocukları esir edilsın, malları da taksım (bilgi yelpazesi.net) olunsun" dedi (Buhari, Cihad, 32; Taberi, a.g.e., II, 592).

 

Hz. Peygamber (s.a.s), onları Medine'de bır evde hapsettikten sonra, hendekler kazdırmıs ve eli silah tutan erkeklerin boynunu vurdurmus, kadınlarını, çocuklarını ve mallarını da Müslümanlar arasında taksım etmiştır (Ibn Hısam, a.g.e., III, 240, 244).

 

Cenab-ı Allah, bu hususu Kur'an-ı Mubininde söyle dile getirır:

 

"Allah, Kıtap ehlinden kafirleri destekleyenleri kalelerinden indirmıs, kalblerine korku salmıştı; onların kimını öldürüyor kimını de esir ediyordunuz" (el-Ahzab, 33/26).

 

"Yerlerini, yurtlarını, mallarını ve henüz ayagınızı dahı basmadığınız yerleri Allah size mıras olarak verdi. Allah her seye kadirdir" (el-Ahzab, 33/27; Ayrica Ibn Hısam; a.g.e., III, 250; M. Hamdı Yazır, Hak Dını Kur'an Dılı, VI, 3886).

 

İslam Tarihi Ansiklopedisi

 


“PEYGAMBERİMİZ HZ MUHAMMED MUSTAFA'NIN (SAV) HAYATI "
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

"
DİNİM İSLAM, İSLAMİYET, İSLAMİ BİLGİLER
” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 
EĞİTİM ÖĞRETİM KONULARI Atasözleri Hikayeleri Özellikleri Belirli Gün ve Haftalar Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri Hikayelerden Seçmeler İlginç Bilgiler Eğlenceli Bilgiler İllerimiz Ve İlçelerimiz Türkiye Kitap Özetleri Roman Özetleri Konu Anlatımlı Dersler Maniler Manilerden Seçmeler Masal Masallardan Seçmeler Meslek Tanıtımları Meslekler Rehberlik Köşesi Soru Bankası, Test Soruları Şiirler Seçme Güzel Şiirler Tekerleme Tekerlemeler Tiyatro Oyunları, Skeç, Piyes Türküler Türkü Sözleri Yazar Ve Şairlerin Hayatı Yazılı Soruları Arşivi ***Devamını Göster*** KONU ANLATIMLI DERSLER Beden Eğitimi Dersi Konu Anlatımı Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Dersi Konu Anlatımı Biyoloji Dersi Konu Anlatımı Coğrafya Dersi Konu Anlatımı Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Konu Anlatımı Edebiyat Dersi Konu Anlatımı Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Felsefe Dersi Konu Anlatımı Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Gelişim Ve Öğrenme Dersi Konu Anlatımı Hazreti Muhammed'in Hayatı Dersi Konu Anlatımı İngilizce Dersi Konu Anlatımı Matematik Dersi Konu Anlatımı Muhasebe Dersi Konu Anlatımı Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı Tarih Dersi Konu Anlatımı Türkçe Dersi Konu Anlatımı Uluslar Arası İlişkiler Dersi Konu Anlatımı Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Dersi Konu Anlatımı ***Devamını Göster*** YAZILI SORULARI YAZILILAR Bilişim Teknolojileri Yazılı Soruları Biyoloji Yazılı Soruları Coğrafya Yazılı Soruları Dil Ve Anlatım Yazılı Soruları Din Kültürü Yazılı Soruları Edebiyat Yazılı Soruları Fen Bilimleri Yazılı Soruları Fizik Yazılı Soruları İngilizce Yazılı Soruları İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Yazılı Soruları Kimya Yazılı Soruları İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Matematik Yazılı Soruları Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları Tarih Yazılı Soruları TC İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Trafik Güvenliği Trafik Ve İlk Yardım Yazılı Soruları Türk Edebiyatı Yazılı Soruları Türkçe Yazılı Soruları Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Yazılı Soruları ***Devamını Göster*** SORU BANKASI TEST SORULARI Coğrafya Test Soruları Soru Bankası Din Kültürü Test Soruları Soru BankasıEdebiyat Test Soruları Soru Bankası Fen Bilimleri Test Soruları Soru Bankası İngilizce Test Soruları Soru Bankası İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Matematik Test Soruları Soru Bankası Osmanlı Tarihi Test Soruları Soru Bankası Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası Tarih Test Soruları Soru Bankası TC İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Türkçe Test Soruları Soru Bankası Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Test Soruları Soru Bankası ***Devamını Göster*** REHBERLİK KÖŞESİ Ders Çalışma Ödev Yapma İş Hayatı Başarısını Arttırma Kişisel Bedensel Gelişim Meslek Tanıtımları Okul Başarısını Arttırma Okuma Alışkanlığı Kazandırma Öğretmenlik Mesleği Sınavlara Hazırlanma Sinirini Engelle ***Devamını Göster*** HAYATIN İÇİNDEN BİLGİLER Cep Telefonu Mesajları İsimler Sözlüğü Pratik Bilgiler Yazıklar Olsun Zararları Sakıncaları ***Devamını Göster*** BİLGİSAYAR OYUNLARI Akıl Zeka Eğitici Oyunlar Araba Yarışı Oyunları Ateş Etme Hedef Vurma Oyunları Beceri Yetenek Oyunları Birleştirme Patlatma Oyunları Boyama Oyunları Dövüş Oyunları Futbol Oyunları Giysi Giydirme Oyunları Komik Eğlenceli Oyunlar Macera Oyunları Mario Oyunları Motosiklet Oyunları Savaş Oyunları Tasarlama Oyunları Yemek Yapma Oyunları ***Devamını Göster*** YEMEK TARİFLERİ MUTFAK Aperatifler Atıştırmalıklar Balık Yemekleri Tarifleri Tarifleri Börek Çörek Tarifleri Çorba Tarifleri Tarifleri Dolma Sarma Tarifleri Diyet Yemekleri Tarifleri Et Yemekleri Kebap Köfte Tarifleri Kek Tarifleri Komposto Tarifleri Kurabiye Tarifleri Pasta Tarifleri Pilav Tarifleri Reçel Tarifleri Salata Garnitür Tarifleri Sebze Yemeği Tarifleri Tatlı Turta Tart Tarifleri Tavuk Yemekleri Tarifleri ***Devamını Göster*** SAĞLIKLI YAŞAM REHBERİ Hastalıklar Çeşitleri Özellikleri Sağlık İçin Minik Notlar Sigaranın Zararları Sigarayı Bırakma Yolları Şifalı Bitkiler Listesi Şifalı Bitki Karışımları ***Devamını Göster***