Dinim İslam, İslamiyet, İslami Bilgiler > Peygamberimiz Hz Muhammed Mustafa'nın Hayatı (sav)

PEYGAMBERİMİZ HZ. MUHAMMED (SAV) DÖNEMİ KRONOLOJİSİ, TARİHİ OLAYLARIN SIRALAMASI (PEYGAMBERİMİZ HZ. MUHAMMED MUSTAFA’NIN (SAV) HAYATI)

 

Mekke Dönemi

 

569 Hz. MUHAMMED MUSTAFA’NIN doğumu (hicretten önce 12 Rebiülevvel 53/17 Haziran 569 Pazartesi veya hicretten önce 9 Rebiülevvel 51/20 Nisan 571 Pazartesi)*1 .

 

Sütannesi Halime’ye verilmesi.

 

574 Sütannesi tarafından Mekke’ye getirilerek annesi Amine’ye teslim edilmesi.

 

575 Annesi Amine’nin Ebva’da vefatı üzerine Hz. MUHAMMED MUSTAFA’NIN dadisi Ümmü Eymen tarafından Mekke’ye getirilip dedesi Abdülmuttalib’e teslim edilmesi.

 

577 Dedesi Adülmuttalib’in vefatı ve amcası Ebu Talib’e emanet edilmesi.

 

578 Amcası Ebu Talib ile yaptığı Suriye seyahati.

 

589 [?]Ficar Savaşı’na katılması.

 

[?]Hilfü’l-fudul Antlaşması’na katılması.

 

594 Hz. Hatice’ye ait ticaret kervanının yöneticisi olarak Busra şehrine gitmesi.

 

Hz. Hatice ile evlenmesi.

 

605 Kureyş’in Kabe’yi tamiri sırasında Hacerülesved’in yerine konulması hususunda hakemlik yapması.

 

610 Hira mağarasında ilk vahyi alması; Alak suresinin ilk beş ayetinin nüzulü [27 [?] Ramazan).

 

613 Açık davetle emrolunması üzerine yakın akrabasını İslam’a davet etmesi.

 

614 Müşriklerin zayıf Müslümanlara eziyet etmeye başlaması.

 

615 Habeşistan’a ilk hicret.

 

616 Habeşistan’a ikinci hicret.

 

Hz. Hamza’nın Müslüman olması.

 

Hz. Ömer’in Müslüman olması;

 

Hz. Peygamber’in ve Müslümanların Darülerkam’dan çıkmaları.

 

Haşimoğulları ve Muttaliboğulları’nın Hz. Peygamber’i korumak amacıyla Ebu Talib mahallesinde toplanması ve müşriklerin (bilgi yelpazesi.net) bunlara karşı sosyal ve ekonomik boykot uygulamaya başlaması.

 

619 Boykotun sona ermesi.

 

620 Ebu Talib’in ve Hz. Hatice’nin vefatı (hüzün yılı).

 

Hz. Peygamber’in Sevde bint Zem‘a ile evlenmesi (Ramazan).

 

Zeyd b. Harise ile Taif’e gitmesi ve Mut‘im b. Adi’nin himayesinde Mekke’ye dönmesi (Şevval).

 

Hac mevsiminde Medineli Hazrec kabilesinden bir grubun Akabe’de Hz. Peygamber’le görüşüp Müslüman olması (Zilhicce).

 

621 İsra ve mi‘rac hadisesi, beş vakit namazın farz kilınması (27 Receb).

 

Birinci Akabe Biatı ve Hz. Peygamber’in İslamiyet’i öğretmesi için Mus‘ab b. Umeyr’i Medine’ye göndermesi (Zilhicce).

 

622 İkinci Akabe Biatı (Zilhicce).

 

Medine Dönemi

 

1/622 Müslümanların İkinci Akabe Biatı’ndan sonra Medine’ye hicret etmeye başlaması (Muharrem/Temmuz).

 

Müşriklerin Darünnedve’de toplanıp Hz. Peygamber’i öldürme kararı alması (26 Safer/9 Eylül).

 

Hz. Peygamber’in Hz. Ebu Bekir’le birlikte hicreti ve Sevr mağarasına sığınmaları (26 Safer/9 Eylül).

 

Sevr mağarasından Medine’ye doğru yola çıkmaları (1 Rebiülevvel/13 Eylül).

 

Kuba’ya varış (8 Rebiülevvel/20 Eylül).

 

Kuba Mescidi’nin inşası (Rebiülevvel/Eylül).

 

Hz. Peygamber’in Kuba’dan ayrılması ve Ranuna vadisinde ilk cuma namazını kildırması; aynı gün Medine’ye ulaşması ve Ebu Eyyub el-Ensari’nin evine yerleşmesi (12 Rebiülevvel/24 Eylül).

 

Mescid-i Nebevi’nin inşasına başlanması (Rebiülevvel/Eylül).

 

Namaza çağrı için ezanın teşrii.

 

1/623 Muhacirlerle ensar arasında kardeşlik tesis edilmesi (muahat) (Receb/Ocak).

 

Medine vesikasının tanzimi ve Medine hareminin sınırlarının tesbiti (Ramazan/Mart).

 

Savaşa izin verilmesi.

 

Hz. Hamza’nın İs (Sifülbahr) Seriyyesi (Ramazan/Mart).

 

Mescid-i Nebevi’nin inşasının tamamlanması (Şevval/Nisan).

 

Sa‘d b. Ebu Vakkas’ın Harrar Seriyyesi (Zilkade/Mayıs).

 

Medine’de çarşı ve pazar yeri kurulması.

 

Mescid-i Nebevi’de Suffe’nin teşekkülü.

 

2/623 Hz. Peygamber’in aşura orucunu tutması ve Müslümanlara da tavsiye etmesi (10 Muharrem/14 Temmuz).

 

Ebva (Veddan) Gazvesi (Safer/Ağustos).

 

Buvat Gazvesi (Rebiülevvel/Eylül).

 

İlk Bedir (Sefevan) Gazvesi (Rebiülevvel/Eylül).

 

Uşeyre (Zül‘uşeyre) Gazvesi (Cemaziyelevvel/Kasım).

 

2/624 Abdullah b. Cahş’ın kumandasındaki Batn-ı Nahle Seriyyesi (Receb/Ocak).

 

Kıblenin Kudüş’teki Mescid-i Aksa’dan Mekke’deki Mescid-i Haram’a (Kabe) çevrilmesi (Receb/Ocak).

 

Orucun farz kilınması (Şaban/Şubat).

 

Teravih namazının kilınmaya başlanması (1 Ramazan/26 Şubat).

 

Bedir Gazvesi (17 Ramazan/13 Mart).

 

Enfal suresinin nazil olması.

 

Hz. Peygamber’in kizı Rukıyye’nin vefatı (Ramazan/Mart).

 

Fıtır sadakasının (fitre) emredilmesi (Ramazan/Mart).

 

İlk ramazan bayramı ve bayram namazının kilınması (1 Şevval/27 Mart).

 

Hz. Peygamber’in Hz. Aişe ile evlenmesi (Şevval/Nisan).

 

Beni Kaynuka‘ Gazvesi (Şevval/Nisan).

 

Hz. Ali ile Fatıma’nın evlenmesi (Zilkade/Mayıs veya Zilhicce/Haziran).

 

Sevik Gazvesi (5 Zilhicce/29 Mayıs).

 

İlk kurban bayramı (10 Zilhicce/3 Haziran).

 

Muhacirlerden Osman b. Maz‘un’un vefatı üzerine Cennetü’l-bakı‘in mezarlık için tahsis edilmesi (Zilhicce/Haziran).

 

Zekatın farz kilınması.

 

3/624 Hz. Osman’ın Resul i Ekrem’in kizı Ümmü Külsum ile evlenmesi (Rebiülevvel/Ağustos-Eylül).

 

Ka‘b b. Eşref’in öldürülmesi (14 Rebiülevvel/4 Eylül).

 

Zuemer (Gatafan) Gazvesi (Rebiülevvel/Eylül).

 

Bahran (Beni Süleym) Gazvesi (Cemaziyelevvel/Kasım).

 

3/625 Hz. Peygamber’in Hafsa ile evlenmesi (Şaban/Ocak).

 

Hz. Hasan’ın doğumu (Şaban/Ocak-Şubat veya 15 Ramazan/1 Mart).

 

Hz. Peygamber’in (bilgi yelpazesi.net) Zeyneb bint Huzeyme ile evlenmesi (Ramazan/Şubat-Mart).

 

Uhud Gazvesi (7 veya 11 Şevval/23 veya 27 Mart).

 

Hamraülesed Gazvesi (Medine’den çıkış, 8 veya 12 Şevval/24 veya 28 Mart).

 

4/625 Reci‘ Vak‘ası (Mersed b. Ebu Mersed Seriyyesi) (Safer/Temmuz).

 

Bi’rimaune Vak‘ası (Safer/Temmuz).

 

Beni Nadir Gazvesi (Rebiülevvel/Ağustos).

 

İçkinin haram kilınışı (Rebiülevvel/Ağustos-Eylül).

 

Hz. Peygamber’in hanımı Zeyneb bint Huzeyme’nin vefatı (Rebiülahir/Ekim).

 

4/626 Beni Abs heyetinin Medine’ye gelip Müslüman olması.

 

Hz. Hüseyin’in doğumu (5 Şaban/10 Ocak).

 

Hz. Peygamber’in Ümmü Seleme ile evlenmesi (Şevval/Mart-Nisan).

 

Bedrü’l-mev‘id Gazvesi (Zilkade/Nisan).

 

Hz. Ali’nin annesi Fatıma bint Esed’in vefatı.

 

5/626 Zatürrika‘ Gazvesi ve korku namazının (salatü’l-havf) kilınması (10 Muharrem/11 Haziran).

 

Dumetülcendel Gazvesi (25 Rebiülevvel/24 Ağustos).

 

Medine’de ay tutulmasının gözlenmesi ve Hz. Peygamber’in husuf namazı kildırması (Cemaziyelahir/Kasım).

 

Müslüman olan 400 kişilik Müzeyne heyetinin Medine’ye gelmesi (Receb/Aralık).

 

5/627 Beni Mustalik (Müreysi‘) Gazvesi (Şaban-Ramazan/Ocak-Şubat).

 

İfk hadisesi.

 

Hz. Peygamber’in Cüveyriye bint Haris ile evlenmesi.

 

Medine’de nüfus sayımı yapılması (Şevval/Şubat-Mart).

 

Hendek (Ahzab) Gazvesi (Zilkade/Nisan).

 

Hz. Peygamber’in Zeyneb bint Cahş ile evlenmesi ve evlat edinmenin yasaklanmasına dair ayetlerin (el-Ahzab 33/4-5) nazil olması (Zilkade/Nisan).

 

Beni Kurayza Gazvesi (Zilkade sonu/Nisan).

 

6/627  Beni Lihyan Gazvesi (Rebiülevvel/Temmuz).

 

Muhammed b. Mesleme’nin I. Zülkassa Seriyyesi (Rebiülahir/Ağustos).

 

Ebu Ubeyde b. Cerrah’ın II. Zülkassa Seriyyesi (Rebiülahir sonu/Eylül).

 

Zeyd b. Harise’nin Tarif Seriyyesi (Cemaziyelahir/Ekim-Kasım).

 

Zeyd b. Harise’nin Vadilkura Seriyyesi (Receb/Kasım-Aralık).

 

6/628 Hz. Peygamber’in Abdurrahman b. Avf’ı Dumetülcendel’e göndermesi (Şaban 6/Aralık 627-Ocak 628).

 

Zeyd b. Harise’nin Medyen Seriyyesi (Şaban 6/Aralık 627-Ocak 628).

 

Hz. Ali’nin Fedek Seriyyesi (Şaban 6/Aralık 627-Ocak 628).

 

Zeyd b. Harise’nin II. Vadilkura Seriyyesi (Ramazan/Ocak-Şubat).

 

Abdullah b. Revaha’nın Hayber’e keşif amaçlı seriyyesi (Ramazan/Şubat).

 

Medine’de kuraklık yaşanması ve Hz. Peygamber’in yağmur duası yapması.

 

Güneş tutulması ve Hz. Peygamber’in küsuf namazı kilması (Şevval sonu/Mart).

 

Umre seferi (Zilkade/Mart).

 

Hz. Peygamber’in, annesi Amine’nin Ebva’daki kabrini ziyaret etmesi.

 

Hudeybiye’de Kureyş’e elçi olarak gönderilen Hz. Osman’ın hapsedilmesi üzerine Bey‘atürrıdvan’ın yapılması (Zilkade/Mart-Nisan).

 

Hudeybiye Antlaşması (Zilhicce/Nisan).

 

Feth suresinin nazil olması.

 

Beni Huzaa, Beni Eslem ve Beni Huşeni heyetlerinin Medine’ye gelip  Müslüman olması.

 

7/628 Hz. Peygamber’in, Bizans ve Sasani imparatorları başta olmak üzere civar ülke yöneticilerine ve kabile reislerine elçiler ve İslam’a davet mektupları göndermesi (Muharrem/Mayıs).

 

Habeş Necaşisi Ashame’nin Müslüman olması.

 

Mısır mukavkısının çeşitli hediyelerle birlikte Mariye’yi Hz. Peygamber’e göndermesi.

 

Ebü’l-As’ın Müslüman olup Hz. Peygamber’in kizı Zeyneb ile yeniden evlenmesi (Muharrem/Mayıs).

 

Hayber Seferi (Muharrem-Safer/Mayıs-Haziran).

 

Zeyneb bint Haris’in Hz. Peygamber’i zehirleme teşebbüsü.

 

Hz. Peygamber’in Safiyye bint Huyey ile evlenmesi.

 

Hz. Peygamber’in sütannesi Süveybe’nin vefatı.

 

Yemen Valisi Bazan’ın Müslüman olması (Cemaziyelevvel/Eylül).

 

Vadilkura Gazvesi (Cemaziyelahir/Ekim).

 

Teyma yahudileriyle antlaşma yapılması.

 

Hz. Ömer’in Türebe Seriyyesi (Şaban/Aralık).

 

Hz. Ebu Bekir’in Necid Seriyyesi (Şaban/Aralık).

 

Beşir b. Sa‘d’ın Fedek  Seriyyesi (Şaban/Aralık).

 

7/629 Galib b. Abdullah’ın Meyfaa Seriyyesi (Ramazan/Ocak).

 

Umretü’l-kaza (Zilkade/Mart).

 

Peygamber’in Ümmü Habibe bint Ebu Süfyan ile evlenmesi.

 

Hz. Peygamber’in Meymune bint Haris ile evlenmesi (Zilkade/Mart).

 

8/629 Halid b. Velid, Amr b. As ve Osman b. Talha’nın Müslüman olması (1 Safer/31 Mayıs).

 

Hz. Peygamber’in kizı Zeyneb’in vefatı (Safer/Haziran).

 

Mute Savaşı (Cemaziyelevvel/Eylül).

 

Amr b. As’ın Zatüsselasil Seriyyesi (Cemaziyelahir/Ekim).

 

Ebu Ubeyde b. Cerrah’ın Sifülbahr (Habat) Seriyyesi (Receb/Kasım).

 

Beni Süleym ve (bilgi yelpazesi.net) Beni Gıfar kabilelerinin Müslüman olması ve Halid b. Velid kumandasında Mekke fethine katılmaları.

 

Kureyşli müşriklerin Hudeybiye Antlaşması’nı ihlal etmesi üzerine Ebu     Süfyan’ın barışın devamını sağlama girişiminde bulunması.

 

8/630 Hz. Peygamber’in Mekke fethi için yola çıkması (13 Ramazan/4 Ocak).

 

Mekke’nin fethi (20 Ramazan/11 Ocak).

 

Beni Mahzum kabilesinin Müslüman olması.

 

Hişam b. As’ın Yelemlem tarafına, Halid b. Said’in Urene tarafına, Halid b. Velid’in Nahle’deki Uzza putunu, Sa‘d b. Zeyd el-Eşheli’nin Müşellel’deki Menat putunu, Amr b. As’ın Beni Hüzeyl’in Ruhat’taki Süva‘ putunu, Tufeyl b. Amr ed-Devsi’nin Amr b.Hümeme’nin Zülkeffeyn putunu yıkmayagönderilmesi (Ramazan/Ocak).

 

Huneyn Gazvesi (11 Şevval/1 Şubat).

 

Halid b. Velid’in Beni Cezime’yi İslam’a davet seriyyesi (Şevval/Şubat).

 

Taif Gazvesi (Şevval/Şubat).

 

Hz. Peygamber’in Ci‘rane’de Huneyn ganimetlerini taksim etmesi (Zilkade/Şubat).

 

Hz. Peygamber’in, yanlarından ayrıldıktan sonra ilk defa süt kiz kardeşi Şeyma ile görüşmesi.

 

Hz. Peygamber’in umre yapması (19 Zilkade/10 Mart).

 

Muhacir b. Ebu Ümeyye’nin San‘a Seriyyesi (28 Zilkade/19 Mart).

 

Ziyad b. Lebid’in Hadramut Seriyyesi.

 

Amr b. As’ın Uman yöneticileri Ceyfer ve Abd b. Cülenda kardeşlere elçi olarak gönderilmesi (Zilkade/Mart).

 

Ala b. Hadrami’nin Ebu Hüreyre ile birlikte Bahreyn yöneticisi Münzir b. Sava’ya elçi olarak gönderilmesi.

 

Hz. Peygamber’in oğlu İbrahim’in doğumu (Zilhicce/Mart-Nisan).

 

Beni Sa‘lebe, Beni Suda’, Beni Bahile, Beni Sümale, Beni Cerm, Ehabiş, Beni Ak ve Beni Hüzeyl heyetlerinin Medine’ye gelip Müslüman olmaları.

 

9/630 Hz. Peygamber’in bazı şehir ve kabilelere zekat amilleri göndermesi (Muharrem/Nisan-Mayıs).

 

Abbad b. Bişr’in Beni Süleym ve Beni Müzeyne’ye, Rafi‘ b. Mekis el-Cüheni’nin Beni Cüheyne’ye, Dahhak b. Süfyan el-Kilabi’nin Beni Kilab’a, Büsr b. Süfyan el-Ka‘bi’nin Beni Ka‘b’a, İbnü’l-Lütbiyye el-Ezdi’nin Beni Zübyan’a, Malik b. Nüveyre’nin Beni Hanzale b. Malik’e, Amr b. As’ın Fezare’ye, Velid b. Ukbe’nin Beni Müstalik’a zekat toplamak üzere gönderilmesi.

 

Uyeyne b. Hısn’ın Beni Temim Seriyyesi ve Beni Temim kabilesinin Medine’ye gelip Müslüman olması (Muharrem/Mayıs).

 

Beni Esed’den bir heyetin Medine’ye gelip Müslüman olması.

 

Alkame b. Mücezziz kumandasında ilk deniz seferinin düzenlenmesi (Rebiülahir/Temmuz-Ağustos).

 

Hz. Ali’nin Tay kabilesinin putu Füls’ü tahrip etmesi.

 

Ukkaşe b. Mihsan’ın Beni Beli ve Beni Uzre’ye karşı Cinab Seriyyesi.

 

Hz. Peygamber’in, Habeş Necaşisi Ashame’nin vefatını haber verip giyabi cenaze namazını kildırması (Receb/Ekim).

 

İla ve tahyir hadisesi.

 

Tebük Gazvesi (Receb/Ekim).

 

Halid b. Velid’in Dumetülcendel lideri Ükeydir b. Abdülmelik’e karşı seriyyesi ve Hz. Peygamber’in Ükeydir ile antlaşma yapması.

 

Cerba, Ezruh, Makna, Eyle (Akabe) ve Tebük halkını temsilen heyetlerin Hz Peygamber’e gelip barış yapması.

 

Hz. Peygamber’in, Tebük’ten Dihye b. Halife’yi Bizans İmparatoru Herakleios’a ikinci defa İslam’a davet mektubuyla göndermesi.

 

Hz. Peygamber’in kizı Ümmü Külsum’un vefatı.

 

Beni Ukayl, Beni Kelb, Beni Kilab, Beni Tücib, Beni Gatafan, Beni Hanzale b. Malik, Beni Kudaa, Beli ve Beni Behra’dan heyetlerin Medine’ye gelip Müslüman olması.

 

Hıristiyan Beni Tağlib’in Medine’ye gelip antlaşma yapması.

 

Ka‘b b. Züheyr’in Müslüman olması ve Hz. Peygamber’in hırkasını ona hediye etmesi.

 

Beni Sa‘d b. Bekir kabilesinin Dımam b. Sa‘lebe’yi elçi olarak Medine’ye      göndermesi ve Müslüman olmaları.

 

Beni Cüzam heyetinin Medine’ye gelip Müslüman olması.

 

Hz. Peygamber’in münafıklara ait Mescid-i Dırar’ı yıktırması.

 

Himyer krallarının İslam’a davet edilmesi ve Müslümanlığı benimsemeleri.

 

Beni Hemdan, Beni Fezare, Beni Mürre’den ve Taif’teki Sakıf kabilesinden bir heyetin Medine’ye gelip Müslüman olması.

 

Hz. Peygamber’in Ebu Süfyan ile Mugıre b. Şu‘be’yi Lat putunu kirmaya göndermesi.

 

9/631 Münafıkların reisi Abdullah b. Übeyy b. Selul’ün ölümü (Zilkade/Şubat).

 

Hz. Ebu Bekir’in emir-i hac tayin edilmesi (Zilkade- Zilhicce/Mart).

 

Tevbe suresinin hükümlerini bildirmek üzere Hz. Ali’nin Mekke’ye gönderilmesi (Zilhicce/Mart).

 

Necran hıristiyanlarından bir heyetin Medine’ye gelmesi ve Hz. Peygamber’le mübahele yapmayı reddedip antlaşmaya varması (Zilhicce/Nisan).

 

10/631 Halid b. Velid’in Necran Seriyyesi ve Beni Haris’ten bir heyetin Medine’ye gelip Müslüman olması (Rebiülahir/Temmuz).

 

Hz. Ali’nin Yemen Seriyyesi ve Beni Mezhic’in Müslüman olması (Ramazan/Aralık).

 

Cerir b. Abdullah’ın Zülhalesa putunu ve mabedini yıkmaya gönderilmesi.

 

Hz. Peygamber’in Kur’an-ı Kerim’i Cebrail’e iki defa arzetmesi ve yirmi gün itikafta kalması (Ramazan/Aralık).

 

Beni Ezd, Ebna, Beni Tay, Beni Amir b. Sa‘saa, Beni Kinde, Beni Tücib, Beni,  Rehaviyyin, Beni Gafik, Beni Mehre, Beni Hanife, Beni Ans, Beni Murad, Beni Abdülkays, Beni Hilal, Beni Ruha ve Beni Zübeyde’den heyetlerin Medine’ye gelip Müslüman olmaları.

 

Müseylime’nin peygamberlik iddiasında bulunması.

 

10/632 Hz. Peygamber’in oğlu İbrahim’in vefatı (29 Şevval/28 Ocak).

 

Veda haccı için (bilgi yelpazesi.net) Hz. Peygamber’in Medine’den ayrılışı (26 Zilkade/23 Şubat).

 

Veda hutbesi (9 Zilhicce/7 Mart).

 

Veda tavafı (14 Zilhicce/12 Mart Perşembe).

 

Beni Muharib’den bir heyetin Medine’ye gelip Müslüman olması (Zilhicce/Mart).

 

Yemen Valisi Bazan’ın vefatı; Hz. Peygamber’in Yemen’e on bir vali tayin etmesi.

 

Nasr suresinin nazil olması (Zilhicce/Mart).

 

Hz. Peygamber’in cariyesi (hanımı) Reyhane bint Şem‘un’un vefatı.

 

11/632 Medine’ye en son gelen Beni Neha‘dan bir heyetin Müslüman olması (15 Muharrem/12 Nisan).

 

Üsame b. Zeyd’in Suriye’ye gidecek orduya kumandan tayin edilmesiMayıs).

 

Hz. Peygamber’in şiddetli baş ağrısı ve hummaya yakalanması (27 Safer/24 Mayıs Pazar).

 

Peygamberlik iddiasında bulunan Esved el-Ansi’nin öldürülmesi (8 Rebiülevvel/3 Haziran).

 

Hz. Peygamber’in vefatı (13 Rebiülevvel/8 Haziran Pazartesi).

 

Hz. Peygamber’in defnedilmesi (14 Rebiülevvel/9 Haziran Salı).

 

Dr. Casim Avcı

 

“PEYGAMBERİMİZ HZ MUHAMMED MUSTAFA'NIN (SAV) HAYATI
"
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

"DİNİM İSLAM, İSLAMİYET, İSLAMİ BİLGİLER
” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

.....

4. **Yorum**
->Yorumu: yarın sınavım var çok işime yaradı sağolun
->Yazan: anonim


3. **Yorum**
->Yorumu: Çok güzel bir site Sizden Allah razı olsun 
->Yazan: 

2. **Yorum**
->Yorumu: çok işime yarayacak sayenizde siyer dersinden zayıf almayacağım teşekkürler
->Yazan: banu.

->Yazan : özge akar
->Yorumu: çok tesekkür ederim siz olmasaydiniz ne yapardim.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: