Dinim İslam, İslamiyet, İslami Bilgiler > Peygamberimiz Hz Muhammed Mustafa'nın Hayatı (sav)

PEYGAMBERİMİZ HZ. MUHAMMED MUSTAFA’NIN (SAV) İSİMLERİ, İSİMLERİNİN ANLAMLARI (PEYGAMBERİMİZ HZ. MUHAMMED MUSTAFA’NIN (SAV) HAYATI)

 

Kur'an-ı Kerim'deki isimleri:

 

Ahmet, Emin, Beşir, Burhan, Hatem, Dai, Rauf, Rahim, Rasulu'r-Rahme, Sirac, Münir, Sırat-ı Müstakim, Ta-Ha, Ya-Sin, Ha-Mim, Abd, Urvetü'l-Vüska, Kademü's-Sıdk, Muhammed, Müddesir, Müzzemmil, Mustafa, Mücteba, Nebiyyü'l-Ümmi, Nezir, Nimetullah, Hadi.

 

Diğer kitap ve sayfalardaki isimleri:

 

İncil'de; Ahmet, Baraklit, (veya Faraklit), Hanbata, Ruhu'l-Hak, Ruhu'l-Kuds, Sahibü'l-Kadib, Sahibü'n-Naleyn. Tevrat'ta; Ahyed, Bidbid, Dahuk, Mütevekkil, Muhtar. Zebur'da; İklil, Cebbar, Hamyata, Hathat, Kayyim, Mukimü's-Sünne. Diğer peygamberlere indirilen suhufta; Ehunah, Tabtab, Müşeffih, Ecir, Hatem, Mazmaz, Munhaminna'.

 

Hadislerde belirtilen isimleri:

 

Ahmet, Ahyed, Emin, İmamü'l Muttakin, Haşir, Habibullah, Rakibül-Burak, Rasulü'r-Rahme, Rasulü'r-Rahe,  Rasulu'l-Melahim, Seyyidü'l-Mürselin, Seyyid-i Veled-i Adem, Sabık, Şeff, Şafı', Müşeffa', Sahibü'l-Hatem, Ta-Ha, Zahir, Akıb, Abdullah, Kaidü'l Gurri'l-Muhaccelin, Kuşem, Mahi, Muhammed, Müddessir, Müzzemmil, Muktefi, Mukaffa, Nebiyyü't-Tevbe, Nebiyyü'r-Rahme, Nebiyyü'l-Melhame, Ya-Sin.

 

Esma-i Hüsna ile ortak olan isimleri:

 

Evvel, Ahir, Cebbar, Hamid, Hamid, Hak, Habir, Ra'uf, Rahim, Şahid, Şehid, Şekur, Sadık, Azız, Azim, Afüvv, Alim, Fettah, Kuddus, Kavı, Zu-Kuvve, Kerim, Ekrem, Mübeşşir, Mübin, Mahmud, Mümin, Müheymin, Nur, Veli, Mevla, Hadi, Ya-Sin.

 

Hz. Peygamber'in diğer Peygamber ve Din büyükleriyle ortak olan isimleri:

 

Yüce Peygamber'in Ahmet, Muhammed, Akıb, Haşir, Mukaffa, Nebiyyü'l-Melhame gibi isimleri yalnızca kendisine hastır. Ancak Rasulullah, Nebiyyullah, Abdullah, Şahid, Mübeşşir, Nezir, Nebiyyü'r-Rahme, Nebiyyü't-Tevbe gibi isimleri diğer (bilgi yelpazesi.net) peygamberlere de verilmiştir. Bu arada Hz. Adem'in Safıyyullah, Hz. İbrahim'in Halilullah, Hz. Musa'nın Kelimullah, Hz. İsa'nın Ruhu'l-Kuds, Hz. Ali'nin Murteza ve Mücteba, İmam Gazzali'nin Hüccetü'l-İslam isimleri aynı zamanda Hz. Peygamber'in de ismidir.

 

Yalnızca Hz. Peygamber için kullanılan tabirler:

 

Dini ve edebi metinlerde geçen Fahri Kainat, Fahri Adem, Mefhar-ı Alem, Ebü'l-Müminin, Hayru'l-Mürselin, Kan-ı Şefaat, Mahbub-ı Hak, Muin-i Beşer, Rasulü's-Sakaleyn, Seyyidü's-Sadat, Seyyidü'l-Mürselin, Sultanı Enbiya gibi terkipler doğrudan Hz. Peygamber'e işaret eden tabirlerdir. Bu sebeple kültürümüzde ve edebiyatımızda Yüce Peygamber için kullanılan bu tabirlerin, sıfat manası dikkate alınmadan birer özel isim olarak telakki edilmeleri ve imlada da büyük harflerle yazılmasının daha doğru olacağı kanaatindeyiz.

 

Hz. Peygamber'in edebi mahiyetteki isimleri:

 

Edebi metinlerde, özellikle naatlarda Hz. Peygamber için sultan, ay, güneş, deniz, inci, gül, bülbül, servi, çerağ, tabip gibi motifler ele alınırken; bu teşbih ve istiarelere bağlı terkipler çoğu zaman birer isim olarak kullanılmıştır. Bunlardan bazıları: Meh-i Burc-i Fezayil, Bedr-i Düca, Mah-ı Münir, Sadr-ı Bedr-i Kainat, Ayine-i Ezel, Mir'at-ı Huda, Cevheri Zat, Dürre-i Beyza, Dürr-i Yetim, Şems-i Kevneyn, Şems-i Sübhan, Afitab-ı Evc-i Din, Neyyir-i A'zam, Sehab-ı Rahmet, tabip-i Mariz-i İsyan, Menba-ı Ab-ı Hayat, Nizamü'l-Alemin, Ruh-i-A'zam, Ser-Çeşme-i Kerem, Serv-i Bostanı Din, Şahenşah-ı Asfiya, Ukde-Güşa gibi.

 

Hz. Peygamber'in isimleriyle ilgili bütün bu tasniflerin dışında:

 

O'nun değişik zaman, mekan ve topluluklara göre aldığı adlar da ayrı bir kategori teşkil eder. Buna göre Hz. Peygamber'e; Ahmet isminin dünyaya gelmeden önce, MUHAMMED MUSTAFA’NIN hayatta iken, Mahmud adının da kendisinden sonra verildiği konu edilir.

 

Ayrica Ka'bu'l-Ahbar'dan nakledilen bilgilere göre Hz. Peygamber:

 

"ehl-i cennet meyanında ABDÜ'L-KERİM, ehli berzah indinde ABDÜ'L-CEBBAR, melaike-i arş lisanında ABDÜ'L-HAMİD, şair fıriştegan beyninde ABDÜ'L-MECİD, peygamberan arasında ABDÜ'L-VEHHAB, cinniyan içinde ABDÜ'R-RAHİM, şeyatinde ABDÜ'L-KAHHAR, cibalde ABDÜ'L-HALLAK, bahrde ABDÜ'L-KADİR, balıklarda ABDÜ'L-KUDDUS, haşeratta ABDÜ'L-MUGİS, vahşilerde ABDÜ'R-REZZAK, siba yani yırtıcı hayvanlarda ABDÜ'S-SELAM, dört ayaklı hayvanlar indinde ABDÜ'L-MÜ'MİN, kuşlar indinde ABDÜ'L-GAFFAR" isimleriyle bilinmektedir.

 

Abdullah: Allah (cc)' ın kulu

 

Abid: Kulluk eden, ibadet eden

 

Adil: Adaletli

 

Ahmet: En çok övülmiş, sevilmiş

 

Ahsen: En güzel

 

Ali: Çok yüce

 

Alim: Bilgin, bilen

 

Allame: Çok bilen

 

Amil: İşleyici, iş ve aksiyon sahibi

 

Aziz: Çok yüce, çok şerefli olan

 

Beşir: Müjdeleyici

 

Burhan: Sağlam delil

 

Cebbar: Kahredici, galip

 

Cevad: Cömert

 

Ecved: En iyi, en cömert

 

Ekrem: En şerefli

 

Emin: Doğru ve güvenilir kimse

 

Fadlullah: Allah-ü Tealanın ihsanı, fazlına ulaşan

 

Faruk: Hakkı ve batılı ayıran

 

Fettah: Yoldaki engelleri kaldıran

 

Galip: Hakim ve üstün olan

 

Gani: Zengin

 

Habib: Sevgili, çok sevilen

 

Hadi: Doğru yola götüren

 

Hafız: Muhafaza edici

 

Halil: Dost

 

Halim: Yumuşak huylu

 

Halis: saf, temiz

 

Hamid: Hamd edici, övücü

 

Hammad: Çok hamdeden

 

Hanif: Hakikate sımsıkı sarılan

 

Kamer: Ay

 

Kayyim: Görüp, gözeten

 

Kerim: Çok cömert, çok şerefli

 

Macid: Yüce ve şerefli

 

Mahmud: Övülen

 

Mansur: Zafere kavuşturulmuş

 

Masum: Suçsuz, günahsız

 

Medeni: Şehirli, bilgilive görgülü

 

Mehdi: Hidayet eden, doğru yola erdiren

 

Mekki: Mekkeli

 

Merhum: Rahmetle bezenmiş

 

Mes'ud: Mutlu

 

Metin: Çok sağlam ve güçlü

 

Muallim: Öğretici

 

Mukteda: Peşinden gidilen

 

Mübarek: Uğurlu, hayırlı, bereketli

 

Mücteba: Seçilmiş

 

Mükerrem: Şerefli, yüce

 

Müktefi: İktifa eden, yetinen

 

Münir: Nurlandıran, aydınlatan

 

Mürsel: Elçilikle görevlendirilmiş

 

Mürteza: Beğenilmiş, seçilmiş

 

Muslih: Islah edeci, düzene koyucu

 

Mustafa: Çok arınmış

 

Müstakim: Doğru yolda olan

 

Muti: Hakka itaat eden

 

Mu'ti: Veren ihsan eden

 

Muzaffer: Zafer kazanan, üstün olan

 

Müşavir: Kendisine danışılan

 

Naki: Çok temiz (bilgi yelpazesi.net)

 

Nakib: Halkın iyisi, kavmin en seçkini

 

Nasih: Öğüt veren

 

Natık: Konuşan, nutuk veren

 

Nebi: Peygamber

 

Neciyullah: Allah' ın sırdaşı

 

Necm(i): Yıldız

 

Nesib: Asil, temiz soydan gelen

 

Nezir: Uyarıcı, korkutucu

 

Nimet: İyilik, dirlik ve mutluluk

 

Nur: Işık, aydınlık

 

Rafi: Yükselten

 

Ragıb: Rağbet eden, isteyen

 

Rahim: Mü'minleri çok seven

 

Razi: Kabul eden, hoşnut olan

 

Resul: Elçi

 

Reşid: akıllı, olgun, iyi yola götürücü

 

Said: Mutlu

 

Sabir: Sabreden, güçlüklere dayanan

 

Sadullah: Allah' ın mübarek kulu

 

Sadık: Doğru olan, gerçekci

 

Saffet: Arınmış, seçkin kişi

 

Sahib: Malik, arkadaş, sohbet edici

 

Salih: iyi ve güzel huylu

 

Selam: Noksan ve ayıptan emin olan

 

Seyfullah: Allah' ın kilıcı

 

Seyyid: Efendi

 

Şafi: Şefaat edici

 

Şakir: Şükredici

 

Taha: Kur'an-ı Kerim' deki ismi

 

Tahir: Çok temiz

 

Taki: Haramlardan kaçınan

 

Tayyib: Helal, temiz, güzel, hoş

 

Vafi: Sözünde duran, sözünün eri

 

Vaiz: Nasihat eden

 

Vasıl: Kulu Rabb'ine ulaştıran

 

Yasin: Kur'an-ı Kerim' deki ismi, gerçek insan, insan-ı kamil

 

Zahid: Masivadan yüz çeviren

 

Zakir: Allah' ı çok anan

 

Mevahib-i Ledünniye

 

Prof. Dr. Emine Yeniterzi

 


“PEYGAMBERİMİZ HZ MUHAMMED MUSTAFA'NIN (SAV) HAYATI "
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

"DİNİM İSLAM, İSLAMİYET, İSLAMİ BİLGİLER
” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

...

4. **Yorum**
->Yorumu: ellerine saglık cok cok güzel olmuş ,
->Yazan: sdfgfk


3. **Yorum**
->Yorumu: teşekürler işime çok yaradı
->Yazan: melisa akbaba.

2. **Yorum**
->Yorumu: yazanın ellerinee sağlık
->Yazan: melisa akbaba.

>Yazan: melek*****:
>Yorum: uyari=EMIN ISMI DEGILDIR HALK TARAFINDAN TAKILMIS LAKABIDIR .

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 
EĞİTİM ÖĞRETİM KONULARI Atasözleri Hikayeleri Özellikleri Belirli Gün ve Haftalar Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri Hikayelerden Seçmeler İlginç Bilgiler Eğlenceli Bilgiler İllerimiz Ve İlçelerimiz Türkiye Kitap Özetleri Roman Özetleri Konu Anlatımlı Dersler Maniler Manilerden Seçmeler Masal Masallardan Seçmeler Meslek Tanıtımları Meslekler Rehberlik Köşesi Soru Bankası, Test Soruları Şiirler Seçme Güzel Şiirler Tekerleme Tekerlemeler Tiyatro Oyunları, Skeç, Piyes Türküler Türkü Sözleri Yazar Ve Şairlerin Hayatı Yazılı Soruları Arşivi ***Devamını Göster*** KONU ANLATIMLI DERSLER Beden Eğitimi Dersi Konu Anlatımı Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Dersi Konu Anlatımı Biyoloji Dersi Konu Anlatımı Coğrafya Dersi Konu Anlatımı Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Konu Anlatımı Edebiyat Dersi Konu Anlatımı Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Felsefe Dersi Konu Anlatımı Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Gelişim Ve Öğrenme Dersi Konu Anlatımı Hazreti Muhammed'in Hayatı Dersi Konu Anlatımı İngilizce Dersi Konu Anlatımı Matematik Dersi Konu Anlatımı Muhasebe Dersi Konu Anlatımı Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı Tarih Dersi Konu Anlatımı Türkçe Dersi Konu Anlatımı Uluslar Arası İlişkiler Dersi Konu Anlatımı Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Dersi Konu Anlatımı ***Devamını Göster*** YAZILI SORULARI YAZILILAR Bilişim Teknolojileri Yazılı Soruları Biyoloji Yazılı Soruları Coğrafya Yazılı Soruları Dil Ve Anlatım Yazılı Soruları Din Kültürü Yazılı Soruları Edebiyat Yazılı Soruları Fen Bilimleri Yazılı Soruları Fizik Yazılı Soruları İngilizce Yazılı Soruları İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Yazılı Soruları Kimya Yazılı Soruları İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Matematik Yazılı Soruları Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları Tarih Yazılı Soruları TC İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Trafik Güvenliği Trafik Ve İlk Yardım Yazılı Soruları Türk Edebiyatı Yazılı Soruları Türkçe Yazılı Soruları Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Yazılı Soruları ***Devamını Göster*** SORU BANKASI TEST SORULARI Coğrafya Test Soruları Soru Bankası Din Kültürü Test Soruları Soru BankasıEdebiyat Test Soruları Soru Bankası Fen Bilimleri Test Soruları Soru Bankası İngilizce Test Soruları Soru Bankası İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Matematik Test Soruları Soru Bankası Osmanlı Tarihi Test Soruları Soru Bankası Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası Tarih Test Soruları Soru Bankası TC İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Türkçe Test Soruları Soru Bankası Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Test Soruları Soru Bankası ***Devamını Göster*** REHBERLİK KÖŞESİ Ders Çalışma Ödev Yapma İş Hayatı Başarısını Arttırma Kişisel Bedensel Gelişim Meslek Tanıtımları Okul Başarısını Arttırma Okuma Alışkanlığı Kazandırma Öğretmenlik Mesleği Sınavlara Hazırlanma Sinirini Engelle ***Devamını Göster*** HAYATIN İÇİNDEN BİLGİLER Cep Telefonu Mesajları İsimler Sözlüğü Pratik Bilgiler Yazıklar Olsun Zararları Sakıncaları ***Devamını Göster*** BİLGİSAYAR OYUNLARI Akıl Zeka Eğitici Oyunlar Araba Yarışı Oyunları Ateş Etme Hedef Vurma Oyunları Beceri Yetenek Oyunları Birleştirme Patlatma Oyunları Boyama Oyunları Dövüş Oyunları Futbol Oyunları Giysi Giydirme Oyunları Komik Eğlenceli Oyunlar Macera Oyunları Mario Oyunları Motosiklet Oyunları Savaş Oyunları Tasarlama Oyunları Yemek Yapma Oyunları ***Devamını Göster*** YEMEK TARİFLERİ MUTFAK Aperatifler Atıştırmalıklar Balık Yemekleri Tarifleri Tarifleri Börek Çörek Tarifleri Çorba Tarifleri Tarifleri Dolma Sarma Tarifleri Diyet Yemekleri Tarifleri Et Yemekleri Kebap Köfte Tarifleri Kek Tarifleri Komposto Tarifleri Kurabiye Tarifleri Pasta Tarifleri Pilav Tarifleri Reçel Tarifleri Salata Garnitür Tarifleri Sebze Yemeği Tarifleri Tatlı Turta Tart Tarifleri Tavuk Yemekleri Tarifleri ***Devamını Göster*** SAĞLIKLI YAŞAM REHBERİ Hastalıklar Çeşitleri Özellikleri Sağlık İçin Minik Notlar Sigaranın Zararları Sigarayı Bırakma Yolları Şifalı Bitkiler Listesi Şifalı Bitki Karışımları ***Devamını Göster***