Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Kitap Özetleri > Yöneticilik Liderlik Yönetme Teknikleri İle İlgili Kitapların Özetleri

AVRUPA’DA YÖNETİCİ EĞİTİMİ KİTABININ ÖZETİ (YÖNETİCİLİK LİDERLİK YÖNETME TEKNİKLERİ İLE İLGİLİ KİTAPLARIN ÖZETLERİ, KİTAP ÖZETLERİ)

 

Yazar : Alison ALSBURY

Yayınevi : Milliyet Yayınları

Baskı : İstanbul / 1996 / 243 shf.

 

GENEL YÖNETİCİ EĞİTİMİ

 

Bu bölüm genel nitelikte ola, genel yönetim becerilerini öğrete, ortak yönetim sorunlarını paylaşan ve her düzeydeki yöneticiler karşılaşabilecekleri sorunları ele alan programları incelemektedir. bununla birlikte uluslararası boyutu veya Avrupa boyutu üzerinde duran programları dışta tutmaktadır. Bölümlemeler bir ölçüde yapay olmakla birlikte, bu bölüm üç kesime ayrılmıştır: Genel yönetim programları: strateji yönetimi ve proje yönetimi, bazı programlar her üçünü de kapsamaktadır. Bölümleme programın içeriğinin bütününe değil, esas vurgusuna dayalıdır. Temel örgütsel değişim genellikle stratejik amaçlardaki önemli bir değişikliğin bir sonucu olduğundan, stratejiye ilişkin kesim, örgütsel değişim ve bunun sonuçlarına ilişkin programları da içermektedir.

 

GENEL YÖNETİM:

Genel yönetim gereksinimleri, ideal olarak, bunun içinde yer alan yöneticiler kadar çeşitli olmalıdır. Meslek yaşamlarının farklı aşamalarında bulunan yöneticiler ve farklı örgütsel kültürlerden gelen yöneticilerin gereksinimleri farklı olacaktır. En üst düzey yöneticiler, belki de büyük örgütlerin genel müdürleri, kendilerini daha fazla geliştirebilmek için deneyimleri bir araya getirmeye ve entelektüel bir meydan okuma ile karşı karşıya kalmaya gereksinim duyabilirler. Genel müdürler, genel yönetim tekniklerin ilişkin deneyime sahip oldukları ve fonksiyonel yöneticilerin becerileri çok özel olabileceği için, genel müdürlerin gereksinimleri fonksiyonel yöneticilerden farklı olacaktır. Bu çeşitlilik tavsiye edilen programlara yansımıştır. Bunlar fonksiyonel yöneticilere genel yönetim (bilgi yelpazesi.net) becerilerini geliştirmede yardımcı olan programlardan hızla ilerlemek isteyen yöneticiler için hızlandırılmış geliştirme programlarına ve herhangi bir yönetim düzeyi için uygun olan liderlik becerilerine ilişkin kurslara kadar uzanmaktadır. Kursların biçiminde önemli farklılıklar göstermektedir. Bazıları, esas olarak deneyimlerin paylaşılması için bir forum niteliğindedir, bazıları önemli ölçüde pratik beceri eğitimi vermektedir ve bazıları spesifik bir rolü ele almakta ve o rolün yönetimini incelemektedir. Genel yönetime ilişkin kesimde, politikanın çerçevesini çizme rollerinden ve kamusal sorumluluklarından dolayı farklı sorunlarla karşı karşıya kalan devlet yöneticileri ve kamu sektörü yöneticileri için iki program da yer almaktadır.

 

Ashridge 1: Yönetim Kurulu Üyeleri Programı

Katılımcı Profili: Borsaya kote edilmiş ve veya aile şirketlerinin ve bağlı şirketlerin yönetim kurulu üyeleri

Programın Yararları: Katılımcılar yönetim kurulu üyesi rollerine ilişkin bütünleşmiş ve yüksek derecede odaklaşmış bir bakış açısı kazanmış olarak geri döneceklerdir.

İçerik: Program yönetmekten yöneltmeye dönüşümü gerçekleştirme üzerinde odaklaşmaktadır. Bu, programın çekirdeğini oluşturan üç önemli bakışı içermektedir:

Örgütün tek bir fonksiyonu veya faaliyet alt birimi yerine genel performansının sorumluluğunu yüklenmek,

Stratejik yönetim sorumluluğunu üzerine almak, bunun sonucunda kararların hem kapsam hem de zaman ufkunun genişlemesini sağlamak,

Stratejik sürecin gerçekleştiği dış çevrenin daha iyi kavranması gerektiğini anlamak.

Süre: Beş gün Ücret: 2.400 sterlin konaklama dahil Sıklık: Yılda beş kez

 

FONKSİYONEL YÖNETİCİ EĞİTİMİ

Bu bölüm beş kesime ayrılmıştır. Yönetimin tüm fonksiyonel alanları: imalat ve teknoloji, finansman ve muhasebe, pazarlama, satış ve çevresel yönetim. Her kesim kendi içinde açıklayıcıdır, fakat kısa bir özet, sunulan programların çok fazla olan çeşitlerine ilişkin bir bilgi vermektedir.

İnsan Kaynakları: Soru kağıtları insan kaynakları yönetiminde, yönetimin diğer herhangi bir alanına göre, hem içerik hem de biçim açısından çok daha fazla çeşitliliği ortaya koymuştur. Burada çoklu beceriye dayalı programlar tavsiye edilmiştir: Danışmanlık, pazarlık ve etkileme becerilerini, işe alma ve seçme stratejilerini, haberleşme ve sunuşu öğreten kursların tümü popüler kurslar olarak belirlenmiştir. Bir diğer program kategorisi insan kaynakları yönetiminin günlük işleyişinde söz konusu olan sorunları ve bir insan kaynakları politikasının geliştirilmesini incelemiştir.

İmalat ve Teknoloji Yönetimi: Genellikle imalat sürecinin etkin yönetimi, ArGe' den bilgi teknolojisine kadar tüm teknoloji yönetimini içerdiğinden bu iki alan aynı grupta toplanmıştır. Bu kesimde, üretim sürecinin yönetimini ele alan programların yanı sıra, toplam kalite yönetimi, ArGe yönetimi, bilgi teknolojisi stratejisi ve yönetimi ve lojistiğe ilişkin programlar yer almaktadır.

Finansman ve Muhasebe: Bu programların düzeyi oldukça farklılık göstermektedir. Tavsiye edilen çok çeşitli kurslar finansman yöneticilerinin ihtiyaç duyduğu becerileri ve bir stratejik perspektif geliştirmeye duydukları ihtiyacı ele almaktadır. Bazı kurslar finansal performansın iyileştirilmesini incelemektedir. Ancak insan kaynakları müdürleri, finansmancı olmayan müdürler için finansmana ve muhasebe becerileri sağlayan programları da tavsiye etmiştir; bunlardan bazıları karmaşık finansal karar vermeyi ele alan programlara gerek olduğunu da belirtmiştir. bu kesim, tüm bu programların iyi bir bileşimini vermeye çalışmaktadır.

Pazarlama ve Satış Yönetimi: Bir işletmeden diğerine pazarlama, pazarlama yönetimi ve stratejisi, satış gücünün yönetimi dahil, bu iki alanın tüm boyutları bu kesimde saptanmıştır. Teknolojik ürün ve sanayi ürünü pazarlaması ve profesyonel hizmetler dahil, hizmet işletenleri için pazarlama.

Çevre: Çevreye ilişkin olarak yönetimin tavırları hızla değişmektedir. Çevre bilinci ve çevreye ilişkin olarak duyulan sorumluluk, bugün bir şirketin halkla ilişkilerinde önemlidir ve genellikle pazarlama stratejisinin bir parçasıdır. Birkaç eğitim kurumu çevresel yönetim konusunda pratik eğitim kurslarının gereğini kavramaya başlamıştır. Çevreye ilişkin konuların halledilmesi az sayıdaki genel yönetim programında yer almakla birlikte, işletmecilik okullarının çoğu henüz çevresel yönetim programları geliştirmemiştir. Burada yer alan programlar yalnızca tavsiye edilenlerden oluşmaktadır.

 

INSEAD 1: İnsanların Yönetimi

Katılımcı Profili: İnsan kaynakları politikalarında daha etkin olma gereğini kavrayan genel müdürler diğer kıdemli yöneticiler, örgütlerinin politika ve uygulamalarını formüle teme sorumluluğunu üstlenmiş personel ve insan kaynakları yöneticileri. Bu program uluslararası örgütlerde çalışanların ilgi alanlarına özel bir dikkat göstermektedir.

Programın Yararları: Bu program katılımcılara, işletme ve örgüt stratejisinin insan kaynakları yönetimi üzerideki etkilerini gözden geçirmek için bir olanak sağlamaktadır. İnsan kaynaklarını planlama ve geliştirmenin, stratejik ve örgütsel ihtiyaçlarla, bireyin kişisel ve mesleki gelişmeye duyduğu ihtiyacı nasıl bağdaştırdığını görmelerini sağlar. Kurs, ortaya çıkmakta olan insan kaynakları sorunlarının yanı sıra bunların temelinde yatan değişim ve uygulama görevlerinin üstesinden gelmek için bir fırsat oluşturmayı hedeflemektir.

İçerik: Program iki bölüme ayrılmıştır. İlk dört gün, seminerin temelini oluşturan dört modüle ayrılmıştır. Stratejik ve örgütsel sorunlar, insan kaynakları yönetiminin çokuluslu koşulları, insan kaynakları yönetimi yoluyla rekabet avantajı, insan kaynakları planlaması ve uygulaması

Süre: Dokuz gün Sıklık: Yılda bir kez Ücret:37.000 FF Konaklama için haftada 3500 FF

 

ULUSLARARASI PERSPEKTİF

Görüş ufku ulusal düzeyden Avrupa sınırlarına kaydıkça ve siyasal gruplamalar değiştikçe, yöneticilerin içinde faaliyet gösterdikleri uluslararası çevre de aynı biçimde değişmektedir. Bir çok kıdemli yönetici, ya uzun süre yurt dışında çalışarak veya çok uluslu bir örgütün çeşitli ulusal bölümlerinde çalışarak çok uluslu bir perspektif edinmiş durumdadır.

Yalnızca ulusal perspektife sahip olan fakat şimdi ufuklarını genişletmelerini gerektiğini kavrayan yöneticiler için çeşitli programlar mevcuttur. Bunlardan bazıları uluslar arası yönetim sorunlarını ele almaktadırlar: bunlar arasında, artık genellikle ulusal sınırların ötesine giden şirket birleşmeleri ve şirket satın alınması ile ilgili olanlar vardır. Bu bölümün ilk iki kesimi bu programları anlatmaktadır. Önce uluslararası yönetim programları daha sonra da şirket ittifakları ve satın almalarına ilişkin bir kesim bulunmaktadır. Bazı programlar çok uluslu şirketlerdeki yöneticilerin karşı karşıya kaldıkları sorunlar üzerinde odaklaşmaktadır. Programların hepsi, Avrupa'lı yöneticileri yeni piyasa güçlüklerine karşı koyabilmek için donatma çabasıyla faaliyet alanını ulusaldan uluslararası alana genişletmektedir.

Yönetimin tüm düzeyleri için, doğası gereği, hem kültürel eğitim, hem de dil eğitimi aynı biçimde geçerli olduğundan, ilgili yönetim düzeylerin belirten tablolar verilmemiştir. Bilgi verilen dil kursları, kurslarını iş adamlarının ihtiyaçlarına göre düzenlemiş olanlarla sınırlı tutulmuştur: Birçok şirket, sayıp sıralanamayacak kadar fazla olan yerel dil okullarından yararlanmıştır. Yurt dışındaki yöneticilere İngilizce öğreten iki kurs hakkında da bilgi verilmiştir.

Irish Management Institute(IMI):

Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolcaya

Başlangıç Programları: Katılımcı Profili: Tümüyle yeni başlayanlar için

Programın Yararları: Kurs, dört adet üçer günlük bloklar biçiminde dört aya yayılmıştır ve yalnızca 12 gün sürmektedir. Uzaktan öğrenim malzemesini sağladığı motivasyon ve izleme sayesinde, katılımcıların bu 12 gün içinde çok daha uzun düzenli bir kursdaki kadar öğrenmeleri mümkündür. Bu da programa katılan örgüt için açık bir tasarruf sağlamaktadır.

İçerik: Eğitim yöntemleri çeşitlidir: Rol oynama, iki kişinin karşılıklı konuşması, eğitimci ile bire bir eğitim seansları, audio bantlar. Eğitimciler tüm kurs malzemelerini ve kelimeleri, özellikle işin ihtiyaçlarıyla uyumlu olacak biçimde tasarlamışladır.

Kurs katılımcılara şunları öğretecektir.

Tüm temel yapıların kullanılması,

İş koşullarında ve sosyal ortamlarda dilin kendine güvenle konuşulması,

Kendi dilini ortalama bir hızla konuşan yabancıların söylediklerinin anlaşılması,

Mektup ve telekslerin tercümesi,

Alışveriş, gezi, misafir karşılama, toplantı düzenleme, basit telefon konuşmaları yapılması,

Katılımcının hizmet veya ürünün basit biçimde sunulması.

Süre: Ayda bir kez, 4 ay süren, 4 tane üçer günlük modüller biçiminde 12 gün

Sıklık: Her dil kursu yılda iki kez Ücret: 965 Sterlin

 

EĞİTİMDEKİ GELİŞMELER

Eğitim Becerilerinin Geliştirilmesi: Eğitime ilişkin perspektifler bir defalık kurlardan her bireyin ve grubun ihtiyaçlarına göre planlanmış eğitim programlarına doğru değişmektedir. Eğitimcinin rolü artık daha geniş bir çerçevede görülmektedir: Sorunları teşhis eden, kara vermeyi etkileyen ve yöneticilere, eğitim ihtiyaçlarına ilişkin bir analizde belirlenen tüm konularda danışmanlık yapan uzmanlarla kıdemli yöneticiler arasında daha yakın bir ilişki mevcuttur. Eğitimcilerin iş performansını artıran eğitim faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri ve değişimin etkin biçimde yönetiminin gerçekleştirilebilmesi için eğitimcilerin eğitilmesi yaşamsal önemde bir görev durumuna gelmektedir. Eğitim (bilgi yelpazesi.net) ihtiyaçlarının belirlenmesi, bir eğitim programının tasarlanması, eğitimin değerlendirilmesi, açık öğretimin yönetimi, eğitimcinin eğitilmesi gereken konulardır.

Eğitimciler giderek, yöneticilere zor ve değişen koşullar için eğitim sağlama durumunda kaldıklarından, ihtiyaçların analizi, program tasarımı, sunuş ve analiz konusundaki temel uzmanlıklarının ötesine giderek kişisel gelişme ve bireysel gelişme alanlarına yönelmeleri gerekmektedir. Bunu kolaylaştıran kurslar, diğerlerini bir derin öğrenme sürecinden geçirebilmek için, eğitimcileri kendi tavırları, değerleri ve inançları ile karşı karşıya kalmalarını sağlamaktadır. Bu gelişme, bundan sonraki kesimde ele alınacak olan kendini geliştirme ile paralel gitmektedir.

Kendi kendine eğitim, eğitim alnındaki bir diğer ilginç gelişmedir. Bu yolu seçen eğitimciler, kendi yönetim deneyimlerine öğrenme ihtiyaçlarına ve örgütlerinin kültürüne uygun olacak biçimde kendi eğitimlerini tasarlamak ve denetlemek isteyen yöneticileri geliştirmeyi umut etmektedirler. Roffey Park, yeni "uluslararası kendi kendine eğitim merkezi" ile bu yaklaşımda öncü olmuştur. Bu kurum kişinin kendisi tarafından yönetilen bir eğitim programının planlanması, bunun bir örgütün yapısı ve yönetim geliştirme faaliyeti ile bütünleştirmesi konusunda pratik kurslar vermektedir.

 

Roffey Park Management College 4:

Kişiler Arası İlişki Becerisi Eğitimi Yöntemleri:

Katılımcı. Profili: Eğitimciler, yönetim geliştirme uzmanları, personel uzmanları ve eğitim yöneticileri.

Programın yararları: Bu program kişiler arası ilişki becerisi eğitimine ilişkin bir dizi yaklaşımı sunmayı amaçlamaktadır. Bu yaklaşımların avantaj, dezavantaj ve uygunluklarını inceleyecektir. Eğitimcinin kişiler arası ilişki becerileri, eğitime ilişkin çeşitli rolleri ve sorumluluklarını inceleyerek bu tür bit eğitimi daha etkin biçime getirecek ve kişinin bilgisini artıracaktır.

İçerik: Program, kişiler arası ilişki becerileri eğitimine bir genel bakışın yanı sıra aşağıdaki çeşitli yaklaşımları ele alacaktır.

Davranış analizi,

Faaliyetsel analiz,

Takım geliştirme modelleri,

Farklılıkların yönetimi,

Gestalt: Kökeni ve IST’ de kullanımı,

Nöro dilci programlama.

Kişiler arası ilişki becerisi uygulamasında eğitimcinin rolü, geri besleme yönetimi ve bu rolün ortaya çıkardığı mesleki sorunlar ele alınmaktadır.

Süre: 5 gün Sıklık: Yılda 3 kez Ücret: 1650 Sterlin+KDV Konaklama dahil

 

EĞİTİM KURUMLARI VE SUNDUKLARI ŞİRKETE ÖZEL EĞİTİM OLANAKLARI

Yaptığımız anket, olayı tam olarak veriyorsa, büyük şirketlerin hepsinin şirket içi eğitimlerinin en azından bir bölümünü ya kendi olanaklarını kullanarak, ya da bir eğitim kurumu ile birlikte şirkete özel programlar düzenleyerek örgütledikleri belirtilebilir. Bunun iki açık nedeni vardır: Genellikle şirket tarafından dışarıdan uzman konuşmacılar getirilerek düzenlenen bir kurs çok daha ucuza mal olacağı için birinci neden maliyettir. Görüştüğüm bazı şirketler bu yolu seçmektedir. Çoğu kez gerekli dış girdiyi sağlamak için işletmecilik okullarından profesörleri veya sektörden uzmanları getirerek kendi kurs ve seminer dizilerini oluşturmaktadırlar.

İkinci ve belki de daha önemli neden, konunun ilgisidir: Şirkete özel spesifik bir kurs şirketin içinde yer aldığı sektöre özel bir eğitimi verir ve bu sektöre uygun eğitim malzemelerini kullanır. Şirket içi eğitim ayrıca şirketim kültür, örgütsel yapı ve stratejik amaçlarını da yansıtabilir. Büyük şirketlerde genellikle bölümler arası iletişimin artması biçiminde ek bir yarar daha sağlar.

Londra İşletmecilik Okulu(LBS)

Londra işletmecilik okulu, Londra’da Regents Parkın kenarında yer almaktadır. Tesisleri büyüleyicidir ve bilgi teknolojisinden sağlık merkezlerine kadar çok çeşitlidir. LBS Avrupa’daki en büyük işletmecilik kütüphanesini geliştirmiştir ve bu kütüphane 20'den fazla On-Line servisi bulunan hayli itibarlı bir bilgi servisine sahiptir. LBS yöneticilere kendilerine daha fazla güven duyan daha etkin ve rekabetçi duruma gelebilmeleri için kariyerlerinin her aşamasında onlara yardımcı olmak için bir yönetici programları portföyü sunmaktadır. Hızlandırılmış geliştirme programı belki de yüksek potansiyelli yöneticiler için dünya üzerindeki etkin kurstur.


“YÖNETCİLİK LİDERLİK YÖNETME TEKNİKLERİ İLE İLGİLİ KİTAPLARIN ÖZETLERİ ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

“DİĞER KONULAR İLE İLGİLİ KİTAPLARIN ÖZETLERİ ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

“EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BELGELER ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.


Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz: