Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Konu Anlatımlı Dersler > Biyoloji Dersi İle İlgili Konu Anlatımlar

HÜCRE, HÜCRENİN ÖZELLİKLERİ, HÜCRENİN BÖLÜMLERİ, HÜCRE ELEMANLARI (1) (BİYOLOJİ DERSİ KONU ANLATIM)

 

Hücre teorisi

 

1) Bütün canlılar hücrelerden meydana gelmiştir.

 

2) Hücreler bağımsız hareket ettikleri halde birlikte iş görürler.

 

3) Hücreler bölünerek çoğalırlar.

 

Tek hücrelilerde bütün olaylar hücre içerisinde gerçekleşir. İş bölümü ve doku oluşumu yoktur.

 

Çok hücrelilerde bütün olaylar hücre grupları arasındaki iş bölümü ile olur.

 

En basit çok hücreli ya da en karmaşık tek hücreli Volvox’ tur. Volvox' ta işbölümü vardır ama doku oluşumu yoktur.

 

Tek hücrelilerin oluşturduğu topluluğa koloni denir.

 

Bilinen en büyük hücre deve kuşu yumurtasıdır. Bilinen en uzun hücre ise sinir hücresidir.

 

 

Hücre 3 kısımda incelenir.

 

1) Hücre zarı

2) Sitoplazma

3) Çekirdek

 

 

1) HÜCRE ZARI

 

Yağ, protein az miktarda karbonhidrattan oluşur. Hücre zarının yapısı akıcı-mozaik zar modeli ile açıklanır. Bu modele göre zar; yağ denizinde yüzen proteinlerden oluşmuştur.

 

Karbonhidratlar hücre zarındaki yağlarla birleşerek glikolipid, proteinlerle birleşerek glikoprotein şeklinde bulunur. Bunun sağladığı avantaj ise hücrelerin birbirini tanıması ve bağışıklıktır. Hücre zarının özgüllüğünü veren kimyasal madde glikoproteindir. Glikolipidi ve glikoproteini golgi sentezler.

 

Madde giriş-çıkışı proteinler üzerindeki porlardan olur.

 

Zarın özellikleri: Canlıdır, saydamdır, esnektir ve seçici geçirgendir. Zardaki proteinler enzim görevi yapar.

 

Zarın görevleri: Hücreyi dağılmaktan korur. Hücreye şekil verir. Hücreyi dış etkilerden korur. Madde alışverişini sağlar.

 

Zarın seçici-geçirgen olması onun canlı olduğunu gösterir.

 

Hücre çeperi cansızdır, esnek değildir, tam geçirgendir. Hücrenin dayanıklılığını arttırır, hücreye şekil verir. Üzerindeki deliklere geçit denir. Selülozik yapıdadır. Prokaryot hücrelerde de bulunur ama yapısı selülozik değildir.

 

 

2) SİTOPLAZMA

 

İki kısımdır:

 

a) Sıvı kısım: Su, protein, yağ, karbonhidrat, mineral, vitamin, RNA çeşitleri, nükleotidler, ATP ve enzimler gibi organik ve inorganik maddelerden oluşmuştur.

 

Görevi:

1) Biyokimyasal reaksiyonlar için zemin oluşturmak.

2) Organellere yataklık etmek.

3) Rotasyon ve dolaşım hareketleri ile organellerin hareketini sağlamak.

 

b) Organeller: Özel yapı ve görevi olan sitoplazmik cisimlerdir.

 

 

A. ENDOPLAZMİK RETİKULUM

 

Hücre zarından çekirdek zarına kadar uzanan zarlı kanallar sistemidir.

 

Memeli alyuvarı hariç bütün çekirdekli hücrelerde bulunur.

 

Hücre içine ve dışına madde taşır. Bazı maddeleri depolar. (Ca ve protein).Çekirdek zarı ve golgiyi yapar. Hücreyi bölmelere ayırarak, sitoplazmadaki asidik ve bazik tepkimelerin birbirini etkilemeden yapılabilmesini sağlar.

 

Üzerinde ribozom bulunanlarına granüllü ER; bulundurmayanlara da granülsüz ER denir.

 

Granüllü ER enzim salgılayan hücrelerde, granülsüz ER yağ sentezleyen hücrelerde çoktur.

 

 

B. GOLGİ

 

Çekirdeğe yakın bulunur. Hücre zarı yapımına katılır.

 

Salgı maddelerin yapılması, paketlenmesi ve salgılanmasından sorumludur. Onun için süt bezi, tükrük bezi, ter bezi gibi salgı yapan hücrelerdeki sayısı diğer hücrelerdekilere oranla daha fazladır.

 

Enzimleri paketleyerek lizozomu oluşturur. Hücre zarı yapımına katılır.

 

Glikoprotein, lipoprotein, mukus, bağ dokusu ara maddesi ve ayrıca bitkilerde selülozlu maddeler salgılar.

 

Memeli alyuvarı hariç bütün çekirdekli hücrelerde bulunur.

 

 

C. LİZOZOM

 

Büyük moleküllü besinleri parçalar. Kurbağa larvalarında kuyruğun kopması, salgılama dönemi biten memelilerde süt bezlerinin körelmesi, pasif kalan kasların küçülmesi,  (bilgi yelpazesi.net) harap olmuş dokuların, yaşlı alyuvarların ve vücuda giren mikropların yok edilmesi lizozom sayesindedir.

 

Fagositoz ve pinositoz yapan hücrelerde çoktur. Örneğin: Akyuvar hücresi ve tek hücreliler.

 

Lizozom parçalanırsa hücre kendini sindirir. Buna otoliz denir.

 

Lizozomun etrafındaki zar golgiden oluşur.

 

İçerisindeki enzimler ribozomlarda üretilir.

 

Üretilen enzimler ER ile taşınır.

 

ER ile taşınan enzimler golgide paketlenerek lizozom oluşturulur.

 

Yani lizozomun oluşmasında ribozom, golgi ve ER etkilidir.

 

NOT 1 : (Bazı kitaplara göre)Hayvanlara özgüdür. Bitkilerde ise lizozom benzeri yapılara fitolizozom denir.

 

 

D. RİBOZOM

 

Bütün hücrelerde bulunan en küçük organeldir.

 

Protein ve rRNA'dan oluşur. Çekirdekçikte üretilir.

 

Zarsızdır ve iki birimdir. Üst birim(büyük birim) protein, alt birimse(küçük birim) rRNA'dan oluşur.

 

Protein ve enzim sentezler.

 

Granüllü ER ve çekirdek zarı üzerinde, mitekondri ve kloroplastın sıvısında ve ayrıca sitoplazma da bulunabilir.

 

Yoğun protein sentezi sırasında yan yana gelerek polizomları oluştururlar.

 

Her canlıda ribozomların farklı olmasının sebebi rRNA' ların farklılığındandır.

 

Bir hücrenin canlılığını sürdürebilmesi için mutlaka ribozoma ihtiyacı vardır.(Enzimlerden      dolayı)

 

Enzim salgılayan bez hücrelerinde sayısı daha fazladır.

 

 

E. MİTEKONDRİ

 

Çift zarlıdır. İç zar kıvrımlıdır. Kıvrımlara krista, zarların arasını ve içini dolduran sıvıya matrix denir.

 

Oksijenli solunum yaparak enerjinin üretildiği ve depolandığı yerdir.

 

Enerji ihtiyacı fazla olan kas, sinir ve karaciğer gibi hücrelerde sayısı daha fazladır. Bulundukları hücrenin de enerjiye en çok ihtiyaç olan bölümlerinde toplanırlar.

 

Örnek: Sinirlerin sinaps bölgelerinde, spermlerin kuyruklarında ve kasların kasılma bölgelerinde çok bulunur.

 

Kendine ait DNA, RNA, ribozom ve ETS'si bulunur. Kendi DNA'sı olmasına rağmen hücre DNA'sına bağımlıdır.

 

Bitkilerde mesozom ve klorofil bulunduğundan dolayı mitekondri miktarı daha azdır.

 

Prokaryotlarda ve memeli alyuvarında bulunmaz.

 

 

F. SENTROZOM

 

Bazı su yosunu, mantar, hayvan ve insan hücrelerinde bulunur.

 

Sentriol denilen iki alt birimden oluşur.

 

Hücre bölünmesi sırasında kendini eşleyerek zıt kutuplara çekilir ve iğ ipliklerinin oluşmasını sağlar.

 

Hücre dışına uzanan kirpik, kamçı, sil gibi yapıları oluşturur.

 

Sentrioller dikine duran dokuz çift tüpçükten oluşur.

 

 

G. PLASTİDLER

 

Sadece bitki hücrelerinde bulunan renk maddesidir. 3 tiptir.

 

1) Kloroplast

 

Bitkiye yeşil rengini verir.

 

Çift zarlıdır. İç zarı katmanlıdır. Bu katmanlara grana, içini dolduran sıvıya ise stroma denir.

 

Fotosentez yaparak besin üretir.

 

Kendine has DNA, RNA, ribozom ve ETS'si bulunur.

 

Granalar içinde bitkiye yeşil rengini veren ve fotosentez için gerekli ışığı absorbe eden klorofil vardır.

 

Bütün bitki hücrelerinde bulunmaz. Örnek: Kökte.

 

2) Kromoplast

 

Bitkilerde meyve ve çiçeklerin rengini verir. Likopin (kırmızı), ksantofil (sarı) ve karoten (turuncu) olmak üzere üç çeşittir.

 

Bitkilerde diğer renkler koful öz suyunun asit veya baz oluşuna göre renk değiştiren "antokyon" denen maddeler ile oluşturulur.

 

3) Lökoplast

 

Renksizdir. Genelde kök, gövde ve tohumda bulunur.

 

Nişasta, yağ ve protein depolar.

 

Işıkla karşılaşınca kloroplastlara dönüşür.

 

 

H. KOFUL

 

ER'dan, golgiden, hücre zarından ve lizozomdan oluşabilir.

 

Hayvansal hücrelerde az ve küçük, bitkisel hücrelerde ise gençken küçük, yaşlandıkça büyürler. Çünkü tuzlu artıklar kofullarda biriktirilir.

 

Hücre içi osmatik basınç ve pH'ı ayarlar.

 

Kofulda bulunan su turgor basıncı oluşturarak hücreye diklik ve direnç verir.

 

Metabolizmanın aktiflik derecesini belirler. Eğer koful büyük ve sitoplazmada miktarı çok ise metabolizma yavaşlar.

 

1) Besin kofulu: Fagositoz ve pinositozla alınan besinlerin bir zarla çevrilmesiyle oluşur. Akyuvarlar mikropları fagositoz ve pinositozla aldığında dolayı, akyuvarlarda (bilgi yelpazesi.net) daha fazla sayıda besin kofulu bulunur.

 

2) Kontraktil (vurgan) koful: Tatlı su tek hücrelilerinde bulunan daimi kofuldur. Fazla suyu dışarı atar.

 

3) Boşaltım kofulu: Artık maddeleri ekzositozla dışarı atar.

 

 

I) PEROKSİZOM

 

Bitkisel ve hayvansal hücrelerde bulunan ve içerisinde katalaz enzimi bulunan organeldir.

 

İçerisindeki katalaz enzimi H2O2 'yi H2O ve O2'ye parçalar.

 

H2O2 hücre için çok tehlikelidir. Çünkü O2'nin reaksiyona girmesini yani solunumu önler.

 

Sitoplazmanın pH derecesi 8,0'dır.

 

 

 

3) ÇEKİRDEK

 

Hücreyi yönetir. Hücre bölünmesini sağlar. Kalıtım bilgisini taşır.4 bölümdür.

 

1) Çekirdek Zarı

 

Çift katlı bir zardır.

 

Üzerindeki deliklere por denir. Bunlar hücre zarındaki porlardan daha büyüktür.

 

Hücre bölünmesi sırasında kaybolan bu zarın bölünmeden sonra yeniden yapılmasında ER ve golgi görevlidir.

 

2) Çekirdek Sıvısı

 

Homojen görünümlüdür. İçerisinde bol miktarda ATP, nükleotit, ribozom ve protein bulunur.

 

3) Çekirdekçik

 

Az miktarda DNA, bol miktarda RNA ve protein bulunur. Ribozom sentezi yapılır. Bakterilerde yoktur.

 

4) Kromatin İplik

 

Hücrede en çok bulunan maddedir.

 

DNA'nın kendisi olup kromozomları oluşturur. Kromozomlar DNA ve proteinden oluşmuştur.

 

Kalıtsal karakterleri taşır. Üreme ve büyümeyi sağlar. Hücreyi yönetir.

 

 

 

BİYOLOJİ BİLİMİ

 

Canlıların bütün özelliklerini ve hayat olaylarını inceleyen bilim dalına biyoloji denir.

 

Anatomi: Yapı bilimi. Vücudun içyapısını inceler.

 

Botanik: Bitki bilimi

 

Ekoloji:  Çevre bilimi

 

Entomoloji: Böcekleri inceler.

 

Genetik: Gen bilimi

 

Histoloji: Doku bilimi.

 

İhtiyoloji: Balıkları inceler.

 

Morfoloji: Şekil bilimi. Vücudun dış yapısını inceler.

 

Ornitoloji: Kuşları inceler.

 

Protoloji: Tek hücrelileri inceler.   

 

Sitoloji: Hücre bilimi

 

Taksonomi: Sınıflandırma bilimi. 

 

Zooloji: Hayvan bilimi 

  

  “BİYOLOJİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“BİYOLOJİ DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“BİYOLOJİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):