Eğitim Öğretim İle İlgili Yazılar, Araştırmalar, Belgeler > Konu Anlatımlı Dersler > Coğrafya Dersi İle İlgili Konu Anlatımlar

HAYVANCILIK, MERA AHIR HAYVANCILIĞI, BÜYÜKBAŞ KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK, ARICILIK, BALIKÇILIK ÖZELLİKLERİ, TÜRKİYE’DEKİ DAĞILIMI İLE İLGİLİ KONU ANLATIM (COĞRAFYA KONU ANLATIMI)

 

Tarımın bir kolu olan hayvancılık ; ekonomik değeri olan hayvanların yetiştirilmesi, çeşitli şekillerde yararlanılması ve pazarlanması olayıdır.

 

Hayvancılık, çeşitli evcil hayvanları besleme, onların ürünlerinden ve gücünden yararlanma işlerini kapsar. Hayvancılık, ülkemizde hızlı bir gelişme içinde olmasına rağmen, henüz istenilen düzeye ulaşamamıştır. Türkiye, ürettiği hayvansal maddeleri kendine yeterli olan az sayıdaki ülkelerden biridir. Çeşitli iklimleri ve geniş meralarıyla Türkiye, hayvancılık yönünden önemli bir potansiyele sahiptir. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da geçimini tamamen hayvancılıktan sağlayan aileler bulunmaktadır.

 

Kırsal kesimlerde hayvancılık tarımın sigortası durumundadır. İklimdeki karasızlıkların tarımı olumsuz yönde etkilemesinden dolayı. Tarım hayvancılık birbirini destekler.

 

Örnek: Şeker fabrikaları çevresinde besi hayvancılığının gelişmesi.

 

Doğu Anadolu Bölgesinde iklim ve yer şekillerinin tarımsal faaliyetleri olumsuz etkilemesinden dolayı bölgede birinci ekonomik faaliyet hayvancılıktır.

 

Türkiye hayvan varlığı fazla olan bir ülkedir. Ancak hayvanlarımızın et, süt, yumurta, yapağı verimleri düşüktür.

 

 

HAYVANCILIĞIMIZI GELİŞTİRMEK İÇİN;

 

Hayvan Soyları İyileştirilmeli (Islah edilmeli)

 

Yerli ırklar et-süt verimi yüksek olan ırklarla melezleştirilmeli veya iyi cins hayvan ithal ederek sayısını artırmalıyız.

 

İyi cins hayvan yetiştirmek amacıyla Cumhuriyetin ilk yıllarında çalışmalar başlatılmıştır. İyi cins hayvan yetiştiren çiftliklere hara denir.

 

Örnek: Bursa-Karacabey, Eskişehir-Çifteler.

 

Mera Hayvancılığı Yerine Ahır Hayvancılığı Geliştirilmeli

 

 

Mera hayvancılığı otlaklarda yapılan hayvancılık şeklidir. Masrafsızdır. Ancak verim düşüktür.

 

 

Bundan dolayı yem kullanımı fazla olan, fakat verimi yüksek olan ahır hayvancılığına önem verilmelidir.

 

Otlaklar Korunmalı

 

Otlaklarımız tarımda makinalaşma ile sürekli olarak daralmaktadır. Ayrıca otlaklarda aşırı otlatma sonucu otlaklar bozulmaktadır. Bu olumsuzluklar sonucunda hayvanlarımız yeterince beslenememektedir.

 

Hayvancılığı geliştirmek için bu olumsuz durumlar önlenmeli.

 

Yem üretimi artırılmalı.

 

Erken kesim önlenmeli (süt kuzu-süt dana)

 

Salgın hastalıklarla mücadele edilmeli

 

Çiftçi eğitilmeli ve kredi desteği sağlanmalı.

 

=> => => Türkiye’de genelde mera hayvancılığı gelişmiştir. Bundan dolayı hayvancılımızın coğrafi dağılışında daha çok iklim etkilidir. Ayrıca et ve süt üretimi de iklimin etkisi altındadır.

 

 

HAYVANCILIĞIMIZIN COĞRAFİ DAĞILIŞI:

 

 

BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK: (Sığır, at, eşek, katır, deve)

 

İNEK

 

Büyük baş hayvanlar içinde en fazla sığır (inek, öküz, dana, manda) yetiştiriciliği vardır. Sığırlar içinde de en fazla inek yetiştirilmektedir. Bütün bölgelerimizde inek yetiştiriciliği vardır. Ama en fazla Karadeniz Bölgesinin kıyı kesimi ile Doğu Anadolu Bölgesinde Erzurum-Kars Bölümünde gelişmiştir.

 

Karadeniz Bölgesinde gelişmesi yağışların fazla olmasından dolayı çayırların fazla olmasıdır. Erzurum-Kars bölümünde gelişmesi yaz yağışlarıyla oluşan gür ot ve çayırlıklardır.

 

İnek yetiştiriciliği ayrıca şeker fabrikaları çevresinde de gelişmiştir. Ş. Pancarı küspesinin hayvan yemi olarak kullanılmasından dolayı.

 

 

MANDA

 

Bol sulu bataklık ve göl kenarlarında beslenir. Yurdumuzda başta Karadeniz Bölgesi kıyı kesimi olmak üzere G. Marmara Bölümünde yetiştiriciliği yaygındır.

 

Et kalitesi düşük olduğundan yetiştiriciliği fazla gelişmemiştir.

 

=> => => Büyükbaş hayvancılık Doğu Bölgelerimizde mera hayancılığı şeklinde iken Batı Bölgelerimizde ahır hayvancılığı şeklindedir

 

 

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK

 

KOYUN

 

Bozkırların hayvanıdır. Hafif dalgalı düzlüklerde iyi yetişir. Türkiye’nin iklim şartları genelde koyun yetiştiriciliğine elverişlidir. Düşük sıcaklık sebebiyle Doğu Anadolu Bölgesinin doğusunda yetiştiriciliği gelişmemiştir.

 

Ayrıca Doğu Karadeniz Bölümünün kıyı kesiminde yüksek nem ve gür çayırlardan dolayı koyun yetiştirilmez. En fazla koyun yetiştiren bölgemiz İç Anadolu’dur. Bozkırların geniş alan kaplamasından dolayı.

 

Doğu Anadolu Bölgesi (batısı) ve G. Doğu Anadolu Bölgeleri de koyun yetiştiriciliği gelişmiştir.

 

Koyun Türleri:

 

Kıvırcık: Soğuğa dayanıklı değildir. Et verimi yüksektir. Marmara ve Ege Bölgelerinde yetiştirilir.

 

Dağlıç: Ege ve İç Batı Anadolu’da yetiştirilir.

 

Karaman: Ege, İç, Doğu ve G. Doğu Anadolu Bölgelerinde yetiştirilir.

 

Sakız ve Merinos: G. Marmara Bölümünde yetiştirilir. Merinos yünü için yetiştirilmektedir.

 

 

KIL KEÇİSİ

 

Dağlık bölgelerin hayvanıdır. Ağaçların filizlerini yemek suretiyle beslenir. Ormanlara zarar verdiği için sayılarının azaltılması yoluna gidilmektedir.

 

En fazla Akdeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgelerinde yetiştirilir.

 

 

TİFTİK KEÇİSİ (Ankara Keçisi)

 

Tiftiği için yetiştirilmektedir. Yurdumuzda Ankara- Konya çevresi ile G. Doğu Anadolu Bölgesinde Siirt çevresinde yetiştirilmektedir.

 

=> => => Sağılan ve kesilen hayvan sayısı az; üretilen süt ve et miktarı fazla ise orada Büyük baş hayvancılık (inek yetiştiriciliği) gelişmiştir. Sağılan ve kesilen hayvan sayısı fazla iken ; üretilen et ve süt miktarı az ise Küçük baş hayvancılık gelişmiştir (Koyun yetişitiriciliği).

 

 

KÜMES HAYVANCILIĞI (Tavuk, horoz, hindi, kaz, ördek, devekuşu)

 

Kümes hayvanları içinde en fazla yetiştirilen tavuktur. Kümes hayvancılığı bütün bölgelerimizde yapılabilmektedir. Ama en fazla Marmara ve Ege Bölgelerinde gelişmiştir.

 

İstanbul, İzmir, Manisa, Balıkesir, Ankara gibi büyük kentler çevresinde gelişmiştir.

 

 

ARICILIK

 

Bal, bal mumu, polen, arı sütü elde etmek için arıcılık bütün bölgelerimizde yapılabilmektedir. En fazla Ege ve Doğu Anadolu Bölgelerinde gelişmiştir. Muğla, Manisa, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Ağrı, Erzurum, Hakkari, Rize (Anzer yöresinin balları çok ünlüdür.), Artvin, Ordu önemli bal üretim merkezlerimizdir.

 

Türkiye değişik iklim bölgeleri ve coğrafyasından dolayı çok zengin ve çeşitli arı florasına sahiptir. Bu özelliği nedeni ile Çin, ABD ve Meksika'dan sonra koloni varlığı açısından 3. 5 milyon adet koloni ile (bilgi yelpazesi.com) dünyada 4. sırada yer almaktadır.

 

Türkiye'nin toplam bal üretimi 65. 000 tondur. Bunun 4. 000 - 8. 000 tonu dış satıma gitmektedir. Halen 38. 000 aile arıcılık yaparak, bal ve diğer arı ürünlerini üretmektedir. Bu ailelerin 10. 000 adedi geçimini sadece arıcılıktan sağlamakta, diğer 28. 000 aile ise yan gelir olarak arı ürünleri üretmektedir.

 

Ancak ülkede koloni başına ortalama bal verimi 15 - 17 kg civarında olup, arıcılıkta gelişmiş ülkelerdeki verimin 1 / 3' ü kadardır.

 

 

İPEK BÖCEKÇİLİĞİ

 

İpek böceği yetiştirme ve kozasından ipek elde etme faaliyetidir. Dut yaprağı yemek suretiyle beslenir. En fazla G. Marmara’da gelişmiştir. Bursa, Balıkesir, Bilecik çevresinde çok gelişmiştir. İpekli dokumada ise Bursa-Gemlik-İstanbul gelişmiştir.

 

 

BALIKÇILIK

 

ALABALIK ÇİFTLİĞİ

 

Yurdumuzun etrafı denizlerle çevrili, birçok akarsu ve tatlı su gölümüz olmasına rağmen balıkçılık gelişmemiştir.

 

Balıkçılığın Gelişmemesinin Sebepleri:

 

Denizlerimizin balık bakımından zengin olmaması.

 

Açık deniz (Okyanus) balıkçılığının yapılmayışı.

 

Taşıma ve depolama imkanlarının yetersizliği.

 

Zararlı avlanma yöntemlerinin uygulanması (dinamit patlatma, trol avcılığı gibi)

 

Denizlerimizdeki kirlenmenin önlenememesi.

 

Türkiye’de Balık Üretiminin Denizlere Göre Dağılışı:

 

1. Karadeniz % 67

 

2. Ege Denizi % 13

 

3. Marmara Denizi % 11

 

4. Akdeniz % 9

 

=> => => Bodrum kıyılarında sünger avcılığı gelişmiştir.

 

=> => => Japonya ve Norveç’te balıkçılık çok gelişmiştir. Sebepleri: Okyanus akıntılarının karşılaşım alanında olması, iklim ve yer şekillerinin tarımı olumsuz yönde etkilemesidir.

 

“COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN <<<


“COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN <<<


“COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN <<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):