Eğitim Öğretim İle İlgili Yazılar, Bilgiler > Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Mesleklerin Özellikleri

ARKEOLOG MESLEK TANITIMI, ÖZELLİKLERİ (MESLEKLER, MESLEK SEÇİMİ, MESLEK TANITIMLARI)

 

ARKEOLOG TANIM

 

İnsanın dünya üzerinde görülmesinden ortaçağa kadar geçen süreç içinde insana ilişkin her türlü kalıntı ve buluntuyu, doğal çevre ile insan arasındaki ilişkileri, yüzey, sualtı araştırmaları ve kazılarla ortaya çıkaran, inceleyen, değerlendiren ve koruyan kişidir.

 

GÖREVLER

 

•Eski çağlardan günümüze kalmış toprak veya su altındaki eserleri gün ışığına

çıkarmak için kazılar yapar,

•Kazılardan elde edilen eserleri temizler,

•Parça eserlerin yapıştırılmasını (konservasyon), bakım-onarım restorasyonunu

yapar,

•Eserlerin kaydını tutar, korunmasını sağlar ve halkın bilgisine sunar,

•Kültür Bakanlığında çalışması durumunda; kazılarda gözlemci olarak

görevlendirilebilir,

•Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarının SİT alanı (Ayrıntılı bilgi

EK BİLGİLER bölümünde yer almaktadır.) belirleme çalışmalarına temel

oluşturan raporlar hazırlar,

•Korunması gereken kültür ve tabiat varlıklarını saptar ve kaydını tutar, bunlara

yönelik koruma ve restorasyonlar konusunda kararlar çıkarılmasını sağlar,

•Çevresindeki antik kentlerin (ören yerlerinin) belirli aralıklarla denetimini

yapar,

•Müzelerde çalışanlar koleksiyoncuların denetimini yapar.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

•Spatula (ucu sivri küçük mala),

•Kazma, kürek, el arabası,

•Keski,

•Jeolog çekici,

•Dişçi aletleri,

•Su terazisi,

•Fırça, süpürge,

•Kaldıraç,

•Vinç, kepçe,

•Fotoğraf makinesi,

•Metre,

•Ölçüm, çizim araç-gereçleri,

•Kimyasal maddeler, Sondaj aletleri.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Arkeolog olmak isteyenlerin;

•Tarih ve kültür konularına meraklı ve bu alanlarda başarılı,

•Açık havada çalışma yapmaktan kaçınmayan,

•İyi bir gözlemci ve araştırıcı,

•Bedence sağlam,

•Normalin üstünde genel yeteneğe ve özellikle sözel düşünme ve neden-sonuç

•ilişkisini ortaya çıkarabilme gücüne sahip

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Arkeologlar görevlerine göre değişik ortamlarda çalışırlar. Araştırma yapan arkeologlar, çoğunlukla okuyarak, yazarak görev yaparlar, yaz aylarında kazı çalışmalarını açık havada yürütürler. Müzelerde çalışanlar için çalışma ortamı temiz ve sessizdir. Bir kazıda ilginç bir parçanın bulunması ve ait olduğu dönemin belirlenmesi uzun ve zahmetli bir çaba sonucunda gerçekleşir ve bu durum kişiye büyük bir mutluluk verir. Arkeologlar; eski çağ tarihçisi, heykeltıraş, mimar, topograf, teknik ressam, fotoğrafçı, epigraf (yazıt okuyan kişi) gibi meslek elemanlarıyla sürekli iletişim halinde çalışırlar.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi üniversitelere bağlı fakültelerin “Arkeoloji”ve “Arkeoloji ve Sanat Tarihi” bölümlerinde verilmektedir.

•Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi - Aydın

oAnadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi - Eskişehir

oAnkara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

•Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi – Antalya

•Ahi evran ün.Fen edebiyat Fakültesi (Kırşehir)

•Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi - Erzurum

•Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü-Ankara

•Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi - Çanakkale

•Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi - Diyarbakır

•Dokuz Eylül Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi (İzmir)

•Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi - KKTC / Gazimagosa

•Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi – İzmir

•Gaziantep ün. Fen Edebiyat Fakültesi

•Koç Üni. Fen Edebiyat Fakültesi İstanbul

•Dumlupınar Üni. Fen Edebiyat Fakültesi Kütahya

•Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi - Ankara

•İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi - İstanbul

•Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi - İçel

•Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi – Hatay

•Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta

•Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü

•Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü

•Pamukkale Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi - Denizli

•Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi - Konya

•Trakya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi – Edirne

•Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bursa

•Yüzüncü yıl ün.Van Fen Edebiyat Fakültesi

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 

•Sanat Tarihi

•Türk Dili ve Edebiyatı

•Sosyoloji

•Tarih

•Coğrafya

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Arkeoloji eğitimine girebilmek için;

•Lise veya dengi okul mezunu olmak,

•Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Arkeoloji” lisans programı için yeterli “TM-3” puan almak.

•Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Arkeoloji” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

•Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Türkçe Matematik alanından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.

Arkeoloji ve Sanat Tarihi eğitimine girebilmek için;

•Lise veya dengi okul mezunu olmak,

•Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Arkeoloji ve Sanat Tarihi” lisans programı için yeterli “TS-1” puan almak.

•Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Arkeoloji ve Sanat Tarihi” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat ve Genel Kültür alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü kendi içinde Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Klasik Arkeoloji ve Sanat Tarihi Anabilim Dallarına ayrılmaktadır. Arkeolog unvanı ise ilk üç anabilim dalı mezunlarına verilmektedir.

Prehistorya Anabilim Dalı' nda insanlığın doğuşundan (Yontma Taş Çağı), Cilalı Taş Çağı (Neolitik) na kadar süren uzun dönemin eğitim-öğretim ve araştırması yaptırılmaktadır.

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı' nda ise; Önasya (Mezopotamya, Suriye, İran, Anadolu, Kıbrıs) da Neolotik Çağdan başlayarak çivi yazısının kullanıldığı çağları da içine alan bir dönemin eğitim-öğretim ve araştırması yaptırılmaktadır. Ağırlıklı olarak Kuzey ve Güney Mezopotamya' da gelişen ve geniş bir etki alanı olan Sümer, Akad, Eski Babil ve Asur Sanatı işlenmektedir. Çivi yazısı kullanan bu kavimlerin bıraktığı maddi kültür kalıntılarının her türü kronolojik (tarihsel) bir dönem içinde ve karşılaştırmalı olarak incelenir. Önasya ülkelerinin kilit noktasında bulunan Anadolu'nun ön tarih ve tarih çağlarının başlangıcından MÖ 6. yüzyılın ortalarına kadar erişen zaman içindeki arkeolojisi okutulan derslerin önemli bir grubunu oluşturmaktadır

Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı ise; Anadolu ve Anadolu dışında gelişmiş olan Yunan, Roma ve Geç Antik Uygarlıklarının eğitim-öğretim ve araştırmasını konu olarak almıştır. MÖ 2000' in sonundan Bizans dönemine kadar ki insan elinden çıkan her türlü maddi kalıntı ile uğraşan; bunun yanı sıra, insanın çevre ile olan ilişkilerini, sosyal ve ekonomik durumunu ve insan ile ilgili her türlü konuyu inceleyen bir daldır.

Arkeoloji alanında (bilgi yelpazesi. net) eğitim veren bu anabilim dallarının birinci sınıfında, temel kavramlar ve terimler öğretilmektedir. Arkeoloji alanında eğitim veren bu anabilim dallarının birinci sınıfında temel kavramlar ve terimler öğretildikten sonra diğer sınıflarda her anabilim dalı kendi konusu çerçevesindeki insanlığın sosyokültürel yapısını ve kültür ortam ilişkilerini işler.Klasik arkeolojide Yunanca ve Latince öğretilmektedir. Dönem özelliklerinin incelendiği heykel, seramik, mimari, tarihi coğrafya vb. dersler verilmektedir. Öğrenciler yaz aylarında kazı çalışmalarına katılabilir, müzelerde araştırmalar yapabilirler.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Lisans Diploması" ve "Arkeolog" unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Arkeologların çalışma alanları; Üniversiteler (öğretim görevlisi veya araştırmacı olarak), Müzeler ve Anıtlar Genel Müdürlüğü' ne bağlı çeşitli müzeler, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulları, özel müzeler, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Maden Tetkik Arama Enstitüsüdür.

Arkeologların çalışma alanı oldukça dardır ve personel alımı sınırlıdır. En çok istihdam alanı sağlayan Kültür Bakanlığı yılda 10-15 civarında Arkeolog almaktadır.

Kendisini yetiştirmiş iyi derecede bir yabancı dil bilen arkeologlar, profesyonel turist rehberi olarak da çalışabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Öğrenciler üniversitelerin veya müzelerin yaz aylarında yapmış olduğu kazılara katılırlarsa asgari ücret seviyesinde ücret alabilirler.

Şartları uyan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilmektedirler. Çeşitli kurum ve kuruluşlarca başarılı öğrencilere karşılıksız veya mecburi hizmet karşılığı verilen burs olanağı da vardır.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrası teknik hizmetler sınıfında göreve başlarlarsa asgari ücretin 3-3,5 katı dolayında maaş almaktadırlar. Alınan bu ücret arkeologun bulunduğu konum ve çalışma sürelerine göre değişiklik gösterebilmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Lisans eğitimini tamamlayan kişiler üniversitelerde görev almak isterlerse araştırma görevlisi sınavında başarılı olmaları gerekir. Bu şekilde göreve başlayan kişiler doktora derecesi aldıktan ve gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak meslekte ilerleyebilirler.

Belli bir alanda uzmanlaşabilir. Bunlar; eski tunç çağı eserleri, konservatör (yarım eserlerin yapıştırılması), sikke (numismat), arkaik dönem heykeltıraşlığı, Helenistik çağ mimarisi, seramik, vb. alanlardır.

 
“MESLEK TANITIMLARI, SEÇİMİ, MESLEKLERİN ÖZELLİKLERİ ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAZILAR, BİLGİLER, DOKÜMANLAR ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):