Eğitim Öğretim İle İlgili Yazılar, Bilgiler > Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Mesleklerin Özellikleri

KALİTE KONTROL TEKNİKERİ MESLEK TANITIMI, ÖZELLİKLERİ (MESLEKLER, MESLEK SEÇİMİ, MESLEK TANITIMLARI)

 

ÜRETİMDE KALİTE KONTROL TEKNİKERİ TANIM

 

Belirlenen standartlara göre; işletmeye ait üretim girdilerinin en verimli şekilde kullanılması, kalitesi yüksek, maliyeti düşük ürün veya hizmet elde edilmesi için planlama yapılması, uygulamanın kontrol edilmesi, sonuçların ölçülerek veri toplanması ile değerlendirilmesi için kalite güvence liderine bağlı olarak hazırlanan iş planı ve programına göre çalışan kişidir. GÖREVLER

 

- Üretilecek ürüne veya hizmete göre üretim sürecinin planlamasını yapar,

- Üretimin en uygun maliyet ve zamanlama ile gerçekleşmesi için makine veya tesisatın seçimi ve yerleşimini sağlar,

- Hammadde, ürün ve stok kontrolünü yaparak sipariş miktarını belirler,

- Çalışanların verimli olabilmesi için iş planları yapar ve iş emirlerini hazırlar,

- Ürün veya hizmetin kullanıcıya sağlayacağı faydanın maksimum düzeye ulaşması için nasıl sunulması gerektiği konusunda çalışır, yöntemlerinin tespiti ve uygulanmasını sağlar,

- Üretimde ölçülebilir düzeyde kalite artışı ve bunun sürekliliğinin sağlanmasına katkı sağlar,

- Üst yönetimin karar vermesini kolaylaştırmak için gerekli bilgileri toplar, bu bilgilerin analiz edilmesi ve yorumlanmasında kalite güvence liderine yardımcı olur,

- İşletmede Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması, yürütülmesi, geliştirilmesi çalışmalarında aktif rol alır,

- Süreç iyileştirme ekiplerinde lider rolü üstlenir,

- Kalite yönetim sistemleri, süreç iyileştirme ve problem çözme teknikleriyle ilgili işletme içi eğitimler verir,

- Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde iç denetim sistemlerini geliştirir, iç denetim birimlerinin etkinliğini artırır.

- İşletmelerin Ar-ge, tasarım, üretim, paketleme, ambalajlama, satış ve pazarlama, tedarikçi ilişkileri gibi tüm prosesleri bilir ve proseslerde performans ölçümü gibi ölçme ve değerlendirme işlemlerini yapar.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

- Her türlü yazım ve çizim aletleri,

- Çeşitli elektronik aletler (bilgisayar, hesap makinesi, vb.)

- Veri toplamak için anketler, istatistikî tablo ve cetvelleri,

- Ölçmede kullanılacak dijital kumpas, viskozimetre, hassas tartı vb.

- Kalite planları, mevzuatları, standartlar vb.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Üretimde Kalite Kontrol Teknikeri olmak isteyenlerin,

 

- Analitik düşünme yeteneği olan,

- Dikkatli ve sabırlı,

- El ve gözü eşgüdümle kullanabilme yetenekleri güçlü,

- Tedbirli, düzenli,

- Gerektiğinde bir sorunu alıp, çözebilen,

- Liderlik özelliğine sahip,

- Ayrıntılara dikkat edebilen,

- Görme, işitme, koku alma ve konuşma özrü bulunmayan,

- İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilen, ikna kabiliyeti yüksek ve insan ihtiyaçlarına duyarlı,

- Sorumluluk duygusu gelişmiş,

- Matematiksel kavramlarla düşünebilen, problem çözebilen ve soyut düşünme yeteneğine sahip,

- İleriyi görebilen ve fırsatları sezebilen

Bireyler olması gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Üretimde Kalite Kontrol Teknikerinin çalışma alanı genellikle büro ortamı olmasına rağmen bazen de atölye ve fabrikada yağlı, kirli, gürültülü veya kokulu ortamlar da olabilir. Çalışma saatleri düzenlidir ancak işin niteliği ve koşullarına göre değişkenlik gösterebilir. Verilerle, özel anlamı olan sayılarla çalışmanın yanı sıra insanlarla bire bir çalışma da söz konusudur. Bu nedenle çalışma ortamında ekip liderleri diğer çalışma arkadaşları ile iletişim halindedirler.

 

MESLEĞİN EĞİTİMİ

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi aşağıdaki üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının "Üretimde Kalite

Kontrol" bölümlerinde verilmektedir.

- Bilecik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu,

- Düzce Üniversitesi Gümüşova Meslek Yüksekokulu.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Meslek liselerinin Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Proses, Kontrol ve Enstrümantasyon Teknolojisi alanlarını bitirenler "Üretimde Kalite Kontrol Teknikeri" önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim başarı puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgeleri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak program kontenjanı dahilinde yerleşebilirler.

 

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen alanlar dışındaki alanlardan ya da genel liselerden mezun olanlar ise sınavsız geçiş sonunda açık kontenjan kalırsa bu programa yerleştirilebilirler. Bunun için adayların ÖSYM tarafından yapılan Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “ (YGS-1)” puanı almaları gerekir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Eğitim süresi lise veya dengi okuldan sonra iki yıldır.

 

Eğitim süresince; Matematik, Ölçme Tekniği ve Araçları, Bilgisayar, İstatistik, Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi, İletişim, İstatistik, Kalite Kontrol, Kalite Yönetimi, Üretim Sistemleri, Standardizasyon, Tahribatsız Muayene, İş Hukuku, Sanayide Kalite Kontrol Uygulamaları, Uluslararası Standartlar, Verimlilik Analizi, Araştırma Yöntemleri ve Yönlendirilmiş Çalışma, Matematik Modelleme, Üretim Planlama, İş Etüdü, Fizibilite, Hata Türü Ve Etkileri Analizi, Süreç İyileştirme, İmal Usulleri, Kalite Maliyetleri, Kalibrasyon, İnovasyon, Liderlik, İş Sağlığı ve Güvenliği, Bilgisayar Destekli Tasarım, Teknik Resim, İşletmeye Giriş, Girişimcilik, Kalite Kontrol Teknikleri dersleri verilmektedir

Ayrıca öğrenciler iş yerlerinde 30 iş günü staj yaparak pratik eğitim görürler.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Eğitimi başarı ile tamamlayanlara “Üretimde Kalite Kontrol Teknikeri” unvanı ve Üretimde Kalite Kontrol “Önlisans” diploması verilmektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Gelişen endüstriyel faaliyetler ve hizmet sunumundaki değişiklik ihtiyaçları yetişmiş ara insan gücüne olan ihtiyacı da beraberinde getirmiştir. İşyerinde istihdam edilen insan gücü nitelik olarak değişmeye başlamıştır. AB ile ilgili gelişmeler ve kalite alanındaki görüş farklılıkları kalite ve kontrolünü ön plana çıkarmış ve sistemli hale getirmiştir.

 

Üretimde Kalite Kontrol Teknikerleri farklı endüstri sektörlerinde, araştırma geliştirme, proses tasarımı ve optimizasyonu, fabrika organizasyonu ve işletmesi, kalite güvence, güvenlik ve çevre kalitesi, teknik şartlar, servis ve pazarlama bölümlerinde çalışabilirler. Ayrıca uluslar arası uygunluk belgelendirme firmalarında ve kamu kurum/kuruluşlarında da çalışma imkanı bulabilmektedirler.

 

Üretimde Kalite Kontrol Teknikerleri iş bulma alanları oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Dünyamızdaki ülkeler ve şirketler bazında sürdürülebilir rekabet üstünlüğü kazanılabilmesi için her işletme ya da devletin kendi ürettiği ürünlerin kalitesini sürekli iyileştirmesi gerektiğinden hareketle teknolojiler değişse bile kalite kontrol ihtiyacı bitmemektedir. Kamuda ve özel sektörde kalite ile ilgili çalışmalar hız kazandığından mesleğe duyulan ihtiyaç yoğunlaşarak artacaktır.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Öğrenciler, eğitim süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı öğrenci burslarından ve harç kredilerinden faydalanabilirler. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Meslek elemanları kamu kurum ve kuruluşlarında teknik hizmetler sınıfında çalışmak istemeleri durumunda ilave bir derece alarak 9. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar. Maaşları her yıl bütçe kanununa göre belirlenmektedir.

 

Özel sektörde ise yerleşim yeri, çalışılan yer, tecrübe vb. durumlara göre kazanç durumu değişiklik göstermektedir. Kazanç, asgari ücretin 1-4 katı arasında değişmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

“Üretimde Kalite Kontrol” önlisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde İmalat Mühendisliği, Makine Mühendisliği (bilgi yelpazesi. net) ve Üretim Mühendisliği lisans programlarına kontenjan dahilinde dikey geçiş yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Çalıştıkları işyerlerinde başarılı olanlar Kalite Yönetim ve Temsilcisi, Kalite Güvence Sorumlusu veya lideri olabilirler.

 

“MESLEK TANITIMLARI, SEÇİMİ, MESLEKLERİN ÖZELLİKLERİ ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAZILAR, BİLGİLER, DOKÜMANLAR ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>Yazan: ...
>Yorum: ... .

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 
Eklediğiniz yorumlar/yazılar
onaylandıktan sonra siteye eklenecektir.

 E Mail
(Zorunlu Değil):