Eğitim Öğretim İle İlgili Yazılar, Bilgiler > Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Mesleklerin Özellikleri

SOSYOLOG MESLEK TANITIMI, ÖZELLİKLERİ (MESLEKLER, MESLEK SEÇİMİ, MESLEK TANITIMLARI)

 

SOSYOLOG TANIM

 

Sosyolog, insan toplulukları ve toplumsal kurumlar, bunların kökeni, gelişmesi, işlevi ve birbirleriyle ilişkileri, bu ilişkileri belirleyen ilke ve kurallar ile toplumsal sorunlar ve çözüm yolları konularında araştırmalar yapan, araştırma sonucunda edinilen bulguları yorumlayan ve önerilerde bulunan kişidir.

 

GÖREVLER

 

- Tarihsel belgeleri inceleyerek, gözlem ve görüşme gibi yöntemleri kullanarak; insan topluluklarının kökenini, gelişmesini, yaşayış tarzını ve sosyal ilişkilerini araştırır, çevreye, sosyal geleneklere, aile, din, eğitim gibi sosyal kurumlar ve diğer sosyal olaylara ilişkin bilimsel bilgiler toplar,

- Edinilen verileri ve sonuçları, istatistiksel olarak değerlendirir ve yorumlar,

- Toplumsal sorunları saptar, bilimsel sonuçlar çerçevesinde çözüm önerilerinde -bulunur,

- Bilimsel sonuçlar ile sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin eğitimciler, yasa koyucular, planlama uzmanları ve sosyal sorunların çözümüyle uğraşan meslek elemanlarına, kurum ve kuruluşlara ulaşmasını sağlar, sonuçlarını izler.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

- Görüşme ve anket formları, tarihi belgeler, toplumsal olaylar ve sosyal kurumlarla ilgili olarak yapılan araştırma ve incelemelerin yer aldığı basılı kaynaklar, gözlem ve araştırma raporları gibi dokümanlar,

- İstatistik tabloları ve çeşitli büro malzemeleri ile hesap makinesi, bilgisayar.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

- Sosyolog olmak isteyenlerin;

- Sözel akıl yürütme yeteneğine sahip,

- Toplumsal olaylara meraklı,

- Araştırma ve inceleme yapmaktan hoşlanan,

- Olaylar arasında bağlantılar kurabilen,

- Başkaları ile iyi iletişim kurabilen kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Sosyologlar gözlem ve incelemelerini alanda, elde ettikleri bulguların değerlendirmesini büroda yaparlar. Çalışmalarında insanlarla etkileşim halindedirler. Sayısal bulgularını bilgisayar yolu ile değerlendirirler.

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin Eğitimi; aşağıda belirtilen üniversitelerin Edebiyat ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin Sosyoloji Bölümlerinde verilmektedir.

 

- Abant İzzet Baysal Üniversitesi-Fen Edebiyat Fakültesi

- Adıyaman Üniversitesi-Fen Edebiyat Fakültesi

- Aydın Menderes Fen-Edebiyat Fakültesi

- Afyon Kocatepe Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi

- Akdeniz Üniversitesi-Fen Edebiyat Fakültesi

- Anadolu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

- Ankara Üniversitesi, Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi,

- Atatürk Üni. (Erzurum) Fen-Edebiyat Fakültesi

- Bahçeşehir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

- Balıkesir Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi

- Boğaziçi Üni (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi

- Cumhuriyet Üni (Sivas) Fen-Edebiyat Fakültesi

- Çanakkale 18 Mart Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi

- Dicle Üni. (Diyarbakır) Fen-Edebiyat Fakültesi

- Dumlupınar Üni. (Kütahya) Fen-Edebiyat Fakültesi

- Ege Üni. (İzmir) Edebiyat Fakültesi

- Fatih Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi

- Fırat Üni. (Elazığ) Fen-Edebiyat Fakültesi

- Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

- Gaziantep Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi

- Hacettepe Üni. (Ankara) Edebiyat Fakültesi

- İnönü Üni. (Malatya) Fen-Edebiyat Fakültesi

- İstanbul Bilgi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

- İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

- Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

- Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

- Mersin Üni. Edebiyat Fakültesi

- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

- Muğla Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi

- Orta Doğu Teknik Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi

- Kırıkkale Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi

- Koç Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi

- Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

- Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

- Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

- Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

- Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

- Yüzüncü yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 

Psikoloji, Sosyoloji, Matematik, Mantık, Felsefe, Tarih, Coğrafya, Türkçe derslerinde başarılı olması gerekmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE

GİRİŞ KOŞULLAR

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

Lise veya dengi okul mezunu olmak,

- Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Sosyoloji” lisans programı için yeterli “TM-3” puan almak.

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Sosyoloji” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar “Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Türkçe- Matematik, Sınıf Öğretmenliği” alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.

 

Ancak kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansları azalmaktadır.

 

Sosyal Bilimler, Sosyal Hizmet Ön Lisans programlarından mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek başarılı olmaları halinde “Sosyoloji” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ

VE İÇERİĞİ

 

Meslek eğitim süresi 4 yıldır.

 

Eğitim süresince; Türk Dili ve Edebiyatı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil gibi genel kültür derslerinin yanı sıra eğitimin;

 

1. yılında; Kurumlar Sosyolojisi, Sosyolojiye Giriş, Küçük Gruplar Sosyolojisi, Türk Sosyoloji Literatürü,

 

2. yılında; Sosyal Bilimler Metodolojisi, Türkiye’nin Toplumsal yapısı, Aile Sosyolojisi, Sosyoloji Tarihi, Türkiye Sosyoloji Tarihi ve Araştırmaları,

 

MESLEK EĞİTİMİ

 

3. yılında; Sosyal Tabakalaşma, Kent Sosyolojisi, Sosyal Bünye ve Makro Ekonomi, Ekonomik Sosyoloji, Organizasyon Prensipleri, Hukuk ve Suç Sosyolojisi, Sosyoloji Tarihi, Sosyoloji Semineri ve Araştırmaları,

 

4. yılında; Özel Öğretim Yöntemleri, Değişim Sosyolojisi, Sosyolojide Yöntem ve Tartışmaları, Türk Sosyologları ve Eserleri, Endüstri Sosyolojisi, Bilgi Sosyolojisi, Çağdaş Sosyoloji Teorileri, Sanat Sosyolojisi gibi meslek dersleri ile Psikoloji, Felsefe ve Sosyal Antropoloji alanlarının temel derslerini alırlar.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN

BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

4 yıllık eğitimi bitirenler, "Lisans Diploması" ve "Sosyolog" ünvanını alırlar.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Sosyologlar, Devlet Planlama Teşkilatı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Köy İşleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi kamu kuruluşları ile özel sektör kurum ve kuruluşlarının ilgili birimlerinde ve yayın kuruluşlarında çalışabilmektedirler. Bu meslekte çalışan bayanların oranı fazladır. Özellikle, sosyolog olarak iş bulma olanakları oldukça sınırlıdır.

 

Sosyologlar, eğitimleri süresince edindikleri bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını, herhangi bir işsizlik durumunda halkla ilişkiler ve tanıtım alanlarındaki araştırma çalışmalarına yönlendirebilirler. Ayrıca insan kaynakları faaliyetleri ile de ilgilenirler.

 

Ülkemizde, sosyal bilimler alanında daha çok, gelişmiş ülkelerin bulgularından yararlanma yoluna gidilmiş, ülkemiz için, çok sınırlı düzeydeki araştırma ve çalışmalarla yetinilmiştir. Ancak, Türkiye gibi çok hızlı bir toplumsal değişme ve gelişme sürecinde bulunan bir ülkede, toplum planlaması ve yapılan hizmetlerin sonuçlarının izlenmesi için, sosyologların çalışmalarına gereksinim olduğu anlaşılmıştır. Bu gereksinim çerçevesinde, çok yönlü mesleki gelişmelerin söz konusu olacağı ve ayrıca, verilerin istatistiksel olarak düzenlenmesinde bilgisayar kullanımının yaygınlaşacağı düşünülmektedir.

 

Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan/ açılacak olan Ortaöğretim alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayan sosyoloji mezunları Felsefe, Öğretmenlik meslek Bilgisi Dersleri alanlarında öğretmenlik yapabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Öğrenciler, eğitimleri süresince çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burslardan faydalanma olanaklarına sahiptirler. (Kredi ve Yurtlar Kurumu vb.)

 

EĞİTİM SONRASI

 

Fen-Edebiyat ve Edebiyat Fakülteleri Sosyoloji Bölümü mezunları işe ilk başladıklarında, kamu sektörüne ait kurum ve kuruluşlarda çalışmaları halinde, Devlet Memurları Kanunu'na (bilgi yelpazesi. net) dayanılarak Hükümet tarafından belirlenen ücreti (asgari ücretin yaklaşık iki katı), özel sektör kurum ve kuruluşlarında ise asgari ücretin yaklaşık üç katı ücreti alabilmektedirler. Uzmanlık alanları, işteki pozisyonları ve işletmenin yapısına göre bu ücrette artış olabilmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.

 

Sosyologlar, Genel Sosyoloji, Kurumlar Sosyolojisi, Uygulamalı Sosyoloji veya Sosyometri alanlarından birinde çalışmalarına ağırlık verebilirler. Aile, suçluluk, nüfus bilimi, endüstri ve tarım sorunları, köy-kent yerleşimi, sosyal ekoloji, siyaset ve hukuk sosyolojisi gibi konularda uzmanlaşabilirler.

 

Çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda, uzman, danışman ve araştırmacı kadrolarında veya yönetici kademelerinde yer alabilirler.

 


“MESLEK TANITIMLARI, SEÇİMİ, MESLEKLERİN ÖZELLİKLERİ ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAZILAR, BİLGİLER, DOKÜMANLAR ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>Yazan: ...
>Yorum: ... .

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 
Eklediğiniz yorumlar/yazılar
onaylandıktan sonra siteye eklenecektir.

 E Mail
(Zorunlu Değil):