Eğitim Öğretim İle İlgili Yazılar, Bilgiler > Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Mesleklerin Özellikleri

TELEKOMÜNİKASYON TEKNİSYENİ MESLEK TANITIMI, ÖZELLİKLERİ (MESLEKLER, MESLEK SEÇİMİ, MESLEK TANITIMLARI)

 

TELEKOMÜNİKASYON TEKNİSYENİ TANIM

 

Haberleşme sistemlerinin montaj, kontrol, bakım ve onarım işlemlerini kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

 

GÖREVLER

 

- Ölçüm ve hesaplama uygulamaları yapar,

- Temel elektrik devre ve bağlantılarını yapar,

- Temel elektronik ve uygulamalarını yapar,

- Teknik ve meslek resim çizer ve okur,

- Ofis paket program uygulamaları yapar,

- Bilgisayar destekli tasarım yapar,

- Endüstriyel kontrol ve arıza analizi yapar,

- Bina içi haberleşme tesisatı kurar, bakım onarımını yapar ve arızasını tespit ederek giderir,

- Yerel dağıtım haberleşme şebeke ve tesisatı kurar, bakım onarımını yapar ve arızasını tespit ederek giderir,

- Telsiz telefonlar arızasını tespit ederek giderir,

- GSM telefonlar arızasını tespit ederek giderir,

- TV anten sistemleri kurulumu yapar,

- Uydu anten sistemleri kurulumu ve yazılım güncellemesi yapar,

- TV anten ve uydu sistemlerinde arıza tespit ve onarımı yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Ampermetre, voltmetre, ohmmetre, avometre, multimetre vb. ölçme ve kontrol cihazları,

- El breyzi, havya, pense, tornavidalar, kargaburnu, anahtar takımları, su terazisi, şakül vb. el takımları,

- Çeşitli kablolar, yalıtım malzemeleri, fiş, ray, cıvata, somun vb. gereçler,

- Avometre,

- Sinyal jeneratörleri, osilaskop, mikrofon, hoparlör, kulaklık, özel amaçlı konvektörler ve elektronik bileşenler,

- Haberleşme sistemleri test cihazları

- Bilgisayar ve ilgili yazılımlar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Haberleşme Sistemleri Teknisyeni / Telekomünikasyon Teknisyeni olmak isteyenlerin;

- Fen bilimleri, bilgisayar ve yabancı dil konularına ilgi duyan ve bu alanda başarılı,

- Elleri ve gözleri sağlam (Renk körlüğü olmayan),

- Gözünü ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,

- Duyma problemi olmayan (Sesleri ayırt edebilen),

- Kapalı ortamlarda çalışmaktan rahatsız olmayan,

- Tırmanma ve uzanma gibi bedensel çalışmaları yapabilecek kadar güçlü ve dayanıklı,

- Dikkatli, tedbirli ve sabırlı,

- Sorumluluk duygusu gelişmiş, başkaları ile işbirliği içinde çalışabilen

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Haberleşme cihazlarının imalinde görev yapan Haberleşme Sistemleri Teknisyenleri / Telekomünikasyon Teknisyenleri; fabrika ve atölye gibi kapalı, aydınlatılmış ve dış uyarılardan yalıtılmış mekanlarda çalışırlar. Montaj, bakım ve onarımlarda ise haberleşme cihazlarının bulunduğu ortama göre, kapalı mekanlarda veya açık havada çalışabilirler. Ayrıca çalıştığı kurum ve kuruluşların şartlarına ve işin niteliğine göre vardiyalı olarak çalışabilirler. Kişi çalışırken birinci derecede alet ve malzeme ile ilgilidir. Zaman zaman diğer meslektaşları ve iş sahipleriyle iletişim kurması gerekebilir.

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi; anadolu teknik liseleri ve endüstri meslek liselerinin "Telekomünikasyon" bölümü ismiyle verilmekte iken yeni uygulamaya göre Elektrik Elektronik Teknolojisi alanı Haberleşme Sistemleri dalı ismiyle verilmeye başlanmıştır.

Yaygın meslekî ve teknik eğitim programları yoluyla da bu alan/dalda eğitim almak isteyenlere örgün eğitime denk mesleki eğitim verilebilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

-Meslek liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak,

-Anadolu meslek ve anadolu teknik liselerine girebilmek için ise ilköğretim okullarının 6–7–8. sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna, yılsonu ders ortalamaları ile belirlenen “Yıl Sonu Başarı Puanının (YBP) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.

-Ortaöğretim kurumlarında; ders yılı sonunda veya ortalama yükseltme sınavları sonucuna göre 10 uncu sınıfa geçen ve teknik liseye geçiş şartlarını taşıyanlar teknik lise programlarına geçiş için başvurabilir. Teknik lise programına geçmek isteyen öğrencilerden gerekli koşulları taşıyanların başvuru formları, kurum müdürlüğünce onaylanarak ders kesiminden ortalama yükseltme sınavlarının bitimini izleyen beş iş günü içinde öğrencilere verilir.Teknik lise ve doğrudan alana kayıt yapılan programlar dışındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;

a) 10 uncu sınıfa geçen öğrenciler, alan seçimi için ders kesiminden itibaren ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının bitimini izleyen onuncu iş günü çalışma saati bitimine kadar öğrenim görmek istediği meslek alanının bulunduğu kurum müdürlüğüne başvururlar.

b) Başvuru süresi sonunda öğrenciler, Alana Yöneltme Tavsiye Formu ve Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu kullanılarak belirlenen alana yerleştirme puanı esas olmak üzere tercih ettikleri alanlara göre sıralanırlar. Alana yerleştirmede, ilgili alanın kontenjanı göz önünde bulundurulur. Bu puanlara göre yapılacak sıralama ile kontenjan kadar öğrencinin asıl ve yedek olmak üzere listeleri düzenlenir. Alana geçiş yapacak öğrencilerin kayıt-kabulleri, ağustos ayının üçüncü haftasında başlayıp ay sonuna kadar bitirilecek şekilde planlanır ve yıllık çalışma takviminde gösterilir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Ortak 9.sınıfın sonunda meslek lisesine geçiş yapan öğrencinin alanı belirlenir. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir. 11. ve 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır.

Eğitim süresince;

Ortak Dersler: Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sağlık Bilgisi, Felsefe, Yabancı Dil, Beden Eğitimi, Millî Güvenlik Bilgisi, Trafik ve İlk Yardım, Tanıtım ve Yönlendirme.

Alan Ortak Dersleri: Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Matematik, (ATL ve TL için Geometri, Analitik Geometri), Mesleki Gelişim, Elektrik-Elektronik ve Ölçme, Elektrik-Elektronik Esasları, Teknik ve Mesleki Resim, Bilgisayar Destekli Uygulamalar, Endüstriyel Kontrol ve Arıza Analizi.

Dal Dersleri: İşletmelerde Beceri Eğitimi, Mobil telefonlar, Haberleşme tesisatı ve iletişim, TV Anten Sistemleri Kurulum ve Onarımı derslerini alırlar.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Haberleşme Sistemleri Teknisyenleri / Telekomünikasyon Teknisyenleri; haberleşme cihazlarının imali, kurulması, bakım ve onarımı konularında faaliyet gösteren Türk Telekom, TRT, Silahlı Kuvvetler, GSM şirketleri ve özel telekomünikasyon şirketlerinde çalışabilirler.

Haberleşme ilk çağlardan beri insanoğlu için bir gereksinim olmuştur. İnsanlar birbirlerine mesajlarını iletebilmek için çok değişik yol ve yöntemler denemişler, bu yöntemleri geliştirmek içinde sürekli yeni arayışlar içinde olmuşlardır. İlkel ve doğal yöntemlerle başlayan haberleşme, giderek yerini daha teknik, çeşitli ve hızlı yöntemlere bırakmıştır. Artık insanlar dünyanın bir ucundan diğerine, hatta aydan dünyaya haberleşebilmektedirler. Bir zamanlar lüks sayılabilen haberleşme cihazları artık en önemli ihtiyaç haline gelmiştir. Haberleşmeye, dolayısıyla haberleşme araçlarına olan ihtiyacın artması bu alanda yetişmiş teknik eleman ihtiyacını da artırmıştır. Günümüzde olduğu gibi gelecekte de bu alanda çalışma alanı oldukça geniştir.

 

BURS KREDİ VE ÜCRET DURUMU

 

Mesleki Eğitim Kanunu gereğince işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin % 30’dan az olmamak üzere bir ücret ödenmektedir.Eğitim süresince öğrenciler iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta ettirilirler.Döner sermayesi olan, Endüstri Meslek liselerinin atölyelerinde uygulamalı olarak eğitim gören öğrencilere ilgili mevzuata göre ücret ödenmektedir.İşletmenin sağladığı diğer sosyal imkânlardan faydalanabilirler.İş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler,

Eğitimleri süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanır. Eğitim sonrası haberleşme Sistemleri Teknisyeni olarak ilk işe başlanıldığında, asgari ücret üzerinden bir kazanç edinilmektedir. Bu kazançta, deneyime, işteki performans ve pozisyona, çalışılan yerin yapısı ve büyüklüğüne göre 2-3 kat artış olabilmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

- Deneyim süresinin artması ve kişisel gayretle başteknisyenliğe kadar yükselebilirler,Daha önceki yıllarda meslek liselerinin Telekomünikasyon bölümü mezunları ile yeni uygulamaya göre Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı Haberleşme Sistemleri dalından mezun olanlar istedikleri taktirde, Açıkhava Reklam Ürünleri ve Serigrafi, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Elektrik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik Haberleşme, Elektronik Haberleşme (Uzaktan Eğitim), Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Elektronik (Uzaktan Eğitim), Endüstriyel Otomasyon, Endüstriyel Otomasyon (Uzaktan Eğitim), Ev Cihazları Teknolojisi, Hidroelektrik Santralleri, Mekatronik, Mekatronik (Uzaktan Eğitim), Otomotiv, Radyo ve Televizyon Tekniği, Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Sahne ve Gösteri Sanatları Işık Teknikerliği, (bilgi yelpazesi. net) Sahne ve Gösteri Sanatları Ses Teknikerliği, Termik Santral Makineleri, Termik Santrallerde Enerji Üretimi önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.Ayrıca daha önceki yıllarda meslek liselerinin Telekomünikasyon bölümü mezunları ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip başarılı olmaları ve Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Telekomünikasyon Öğretmenliği lisans programlarını; şu anki uygulamaya göre Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı Haberleşme Sistemleri dalından mezunlar ise Elektrik Öğretmenliği, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Sivil Havacılık Y.O.), Kontrol Öğretmenliği, Mekatronik Öğretmenliği, Uçak Elektrik-Elektronik (Sivil Havacılık Y.O.) lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

 

“MESLEK TANITIMLARI, SEÇİMİ, MESLEKLERİN ÖZELLİKLERİ ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAZILAR, BİLGİLER, DOKÜMANLAR ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>Yazan: ...
>Yorum: ... .

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 
Eklediğiniz yorumlar/yazılar
onaylandıktan sonra siteye eklenecektir.

 E Mail
(Zorunlu Değil):