Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Coğrafya Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası

GRAFİK YORUMLAMA, GRAFİKLERİN YORUMU, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (8) (COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

 

1.

Yukarıdaki grafikte beş farklı ülkede kesilen hayvan sayıları ve toplam et üretimleri verilmiştir.

Yapılan hayvancılık faaliyetlerinin benzer olduğu kabul edilirse hangi bölgede büyük baş hayvanların kesiminin daha fazla olduğu söylenebilir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V
2.

Yukarıdaki grafikte beş ayrı ürünün Karadeniz Bölgesi'ndeki üretim miktarlarının Türkiye toplam üretimdeki oranları yüzde olarak gösterilmiştir.

Buna göre IV ve V. sütunlar aşağıdakilerden hangisi olabilir?

.      III                                V

A Tütün                            Çay

B) Mısır                            Tütün

C) Şekerpancarı            Çay

D) Turunçgil                   Tütün

E) Fındık                          Çay
3.

Bir ülkenin beş ayrı bölgesinde üretilen tahıl ile o bölgelere düşen yağış miktarı yukarıdaki gibidir.

Bu grafikten aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

A) Yağış miktarı ile üretim arasında paralellik vardır.

B) En fazla üretim, II nolu bölgede gerçekleşmiştir.

C) En az üretim "I" nolu bölgededir.

D) Beş bölgenin toplam üretimi 30 milyon tona yakındır.

E) Bu ülke tahıl gereksinimini kurak yıllarda dışarıdan karşılamaktadır.
4. Aşağıdaki tabloda 1987 -1994 yılları arası zeytin ağacı sayısı ve zeytin üretim miktarları verilmiştir.

Bu tabloya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) 1988 ve 1990 yılları arasında üretim miktarının değişmediğine

B) Zeytin ağacı sayısında yıllara göre önemli bir değişiklik olmadığına

C) Verimin en düşük 1989 yılında olduğuna

D) 1991 yılı üretiminin 1987 yılına göre daha yüksek olduğuna

E) En yüksek verimin 1994 yılında olduğuna
5. Aşağıdaki grafiklerde, iki ülkede, nüfusun yaş gruplarına dağılımları gösterilmiştir.

Buna göre, yukarıdaki iki ülkeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) II. ülkenin gelişmişlik düzeyi I. ülkeden fazladır.

B) I. ülkedeki genç nüfus II. ülkedeki genç nüfustan fazladır.

C) I. ülkede 5-9 yaş arası nüfus II. ülkeden fazladır.

D) Tüketici nüfus II. ülkede daha fazladır.

E) I. ülkede 0-5 yaş arası nüfus II. ülkedekinden 6 milyon daha fazladır.
6. Aşağıdaki grafikte beş ayrı bölgenin yüzölçümü ile karayolu uzunluğu gösterilmektedir.

Bir bölgede alan dar.karayolu uzunluğu fazla ise ulaşım gelişmiştir.

Buna göre, hangi bölgede ulaşım en çok gelişmiştir?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5
7. Türkiye'de 1980 -1995 yılları arasında buğday üretimi aşağıdaki gibidir.

Bu grafikteki bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) 1985 -1990 yılları arasında buğday üretimi sürekli artmıştır.

B) 1986 -1987 yılı buğday üretimi birbirine eşittir.

C) Buğday üretiminde en düşük değer 1989 yılındadır.

D) 1992 yılı buğday üretimi, 1985 yılı üretiminden daha fazladır.

E) 1980 -1985 yılları arasında buğday üretimi fazla değişmemiştir.
8.

Yukarıda iki ayrı kente ait iklim özelliklerini gösteren grafik verilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu iklimlerin ortak özelliğidir?

A) Yağış rejimlerinin benzerliği

B) Sıcaklık ortalamalarının yıl boyunca 20°C'nin üstünde olması

C) Bitki örtülerinin aynı olması

D) Aynı enlem üzerinde yer almaları

E) Yağış miktarlarının aynı olması
9. Aşağıdaki grafik bir tarım ürününün yıllara göre artış oranını göstermektedir.

Buna göre, grafikten yararlanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Üretimin en fazla olduğu yıl

B) Artış oranının aynı olduğu yıllar

C) Yıllar arasında üretimin artıp artmadığı

D) Üretimdeki artışın nedenleri

E) Üretimin en az olduğu yıl
10. Aşağıdaki tabloda, Dünya enerji tüketiminde yıllara göre kömür, petrol ve doğalgazın payları verilmiştir.

Tabloya dayanarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Kömür tüketimindeki pay giderek azalmıştır.

B) 1900 yılında Dünya enerji tüketiminin tamamına yakını kömürden karşılanmıştır.

C) Petrol ve doğalgazın enerji tüketimindeki payı sürekli artmıştır.

D) 1960'a kadar kömürün enerji tüketimindeki payı daima petrol ve doğalgazdan fazla olmuştur.

E) Kömürün son iki dönemdeki tüketim payları toplamı, petrol ve doğalgazın son iki dönemdeki payları toplamından daha azdır.
11.

Yukarıdaki grafikte beş ayrı bölgede doğum ve nüfus artış oranları verilmiştir.

Bu grafiğe göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) I. bölgedeki doğum ve nüfus artış oranları birbirine eşittir.

B) IV. ve V. bölgeler göç almaktadır.

C) Nüfusu en fazla olan bölgeler III ve IV tür.

D) Sanayisi en az gelişmiş bölgeler II ve III tür.

E) II. bölge göç vermektedir.
12. Aşağıdaki tabloda, Türkiye'de 1986 -1993 yılları arasında deniz ürünleri, kültür balıkçılığı ve tatlı su

Sadece yukarıdaki tabloya bakılarak aşağıdakiler-den hangisi söylenebilir?

A) Tatlısu ürünlerinde sürekli artış görülmüştür.

B) En yüksek üretim miktarı kültür balıkçılığına aittir.

C) 1991'de deniz ürünleri ile tatlısu ürünleri aynı miktarda üretilmiştir.

D) Kültür balıkçılığında sürekli artış görülmüştür.

E) Deniz ürünlerinde en düşük üretim 1986'da gerçekleşmiştir.
13.

Yukarıdaki grafikte 1950 -1990 yıllarında bir ülkede topraklardan faydalanma durumu gösterilmiştir.

Bu grafiğe bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ekili-dikili oranı arazi artış göstermiştir.

B) 1950 yılında ekili-dikili arazi oranı ile 1990 yılındaki çayır ve mera alanları oranı eşittir.

C) Çayır ve mera alanları genişlemiştir.

D) Nadas alanlarının oranı diğerlerinden daha azdır.

E) Orman arazileri oranı her iki yılda da nadas alanlarından fazladır.
14.

Yukarıdaki grafikte bölgelerin kentleşme oranları sırasıyla gösterilmiştir.

Bu grafiğe bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi çıkarılabilir?

A) Marmara Bölgesi'nde nüfusun % 50 den fazlası kentlerde yaşamaktadır.

B) Doğu Anadolu Bölgesi nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölgedir.

C) Kırsal nüfus oranının en fazla olduğu bölge Güneydoğu Anadolu Bölgesi'dir.

D) Kentsel nüfus oranının en fazla (bilgi yelpazesi.net) olduğu bölge Ege'dir.

E) Marmara Bölgesi'ne en fazla göç Doğu Anadolu Bölgesi'nden olmaktadır.
15.

Yukarıdaki grafikte bir ülkede kadın ve erkek nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı gösterilmiştir.

Buna göre, bu ülkeyle ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

A) 65 yaş üzerindeki kadınların sayısı erkeklerden fazladır.

B) Genç nüfus içinde erkeklerin payı daha fazladır.

C) 50-54 yaş arasındaki nüfus 2 milyondan fazladır.

D) Gelişmekte olan bir ülkedir.

E) Kadın nüfus, erkek nüfustan fazladır.
16. Aşağıda bir bölgede görülen iklim tipinin sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir.

Grafikteki bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Yıllık sıcaklık farkı 5°C dir.

B) Sıcaklık ortalaması yüksektir.

C) Yıllık yağış miktarı 2000 mm. den fazladır.

D) 6, 7, 8. aylar en fazla yağış alan aylardır.

E) Kışlar kuraktır.
17.

Yukarıdaki grafikte soru işareti ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılırsa doğru olur?

A) Bağıl nem

B) Maksimum nem

C) Basınç

D) Yükselti

E) Havanın yoğunluğu
18.

Yukarıda İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir merkezin yağış ve sıcaklık grafiği verilmiştir.

Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Yağışların çoğu kış ve ilkbaharda düşer.

B) Yaz mevsimi kurak geçer.

C) Toplam yağış 350 mm civarındadır.

D) Yıllık sıcaklık farkı 20°C den fazladır.

E) Akarsular baraj yapımına elverişli değildir.
19.

Yukarıdaki grafikte iki ayrı ülkenin ihracat payları gösterilmiştir.

Buna göre, aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz?

A) I. ülkenin sanayi ihracatı oranı daha fazladır.

B) II. ülkede tarım ürünleri çeşidi daha fazladır.

C) Her iki ülkenin de ihracat gelirleri belli değildir.

D) I. ülkede halkın önemli bir bölümü tarım dışı sektörlerde çalışmaktadır.

E) II. ülkenin ekonomisinde tarım önemli yer tutmaktadır.
 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. C          2. E         3. E         4. A         5. D

 

6. D          7. A         8. B         9. D         10. C         11. C         12. D

 

13. C         14. A          15. E         16. A         17. B

 

18. E         19. B

 

“COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI
"
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“SORU BANKASI TEST SORULARI " SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR "
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

"
COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI
”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):