Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Türk Edebiyatı Test Soruları Soru Bankası

DİVAN EDEBİYATI, DİVAN EDEBİYATI NAZIM ŞEKİLLERİ TEST SORULARI (3) (EDEBİYAT DERSİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

 

1) Divan edebiyatı nazım biçimlerinden biri olan kasidenin belirli bölümleri vardır: Bahar mevsiminin ya da bayram günlerinin tasvir edildiği birinci bölüme “teşbib” (I) , Asıl konuya geçiş ifade eden bir ya da birkaç beyitten oluşan bölüme “girizgah” (II) , Şairin kendini övdüğü bölüme “mehdiye” (III) , araya aynı ölçü ve uyakta gazel tarzında şiir söylemeye “tegazzül” (IV) , birkaç beyitten oluşan son bölüme de “dua” (V) adı verilir.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) V

B) IV

C) III

D) II

E) I

 

2)

I. Özellikle aşk, güzellik, ve içki konusunda yazılır.

II. Beyit sayısı 5 ile 9 arasında değişir.

III. Uyak düzeni, aa ” bb ” cc ” dd -” şeklindedir.

IV. İlk beyitine matla, son beyitine makta denir.

V. Tasavvuf edebiyatındaki ilahiyle biçim ve içerik bakımından aynıdır.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi gazel için söylenemez?

A) III. ve V

B) III. ve IV

C) III ve V

D) II ve IV

E) II. ve IIII

 

3)

=>

Dil-i pürhun elem-i hercin ile cuş edeli

Çeşme-i çeşmin akan suları dem gibi gelir.

=>

Cennet cennet dedikleri

Birkaç köşkle birkaç huri

 

İsteyene sen ver onu

Bana seni gerek seni

Yukarıdaki şiir parçaları iki farklı yüzyılda yaşayan iki farklı şaire aittir.

I. Her ikisi de sade bir dille söylenmiştir.

II.Her ikisi de halk edebiyatına aittir.

III. İkisi de farklı ölçülerle söylenmiştir.

IV. Uyak örgüsü aynıdır.

V. Şairler birbirinden etkilenmişlerdir.

Bu şiir parçaları için yukarıda numaralanmış yargılardan hangisi söylenebilir?

A) V

B) IV

C) III

D) II

E) I

 

4)

Sana kimisi canım kimisi cananım deyü söyler

Nesin sen doğru söyle can mısın canan mısın kafir?

Yukarıdaki beyit için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

A) Mesneviden alınmış bir beyittir.

B) Kasidenin dua bölümünden alınmıştır.

C) Herhangi bir gazelin makta (son) beyitidir.

D) Gazelin matla (ilk) beyiti değildir.

E) Mersiyeden alınmış bir beyittir.

 

5)

I.

O temayül o tegafül o eda

O tebessüm o tekellüm o sada

II.

Kamet-i naziki bir ince fidan

Arızı hem sıfatı berg-i hazan

III.

Bulunur bunda hep efrad-ı milel

Tab”-ı insana nice vere halel

IV.

Dürlü dürlü derde uğratan beni

Kalb-i mail çeşm-i şahid-i bazdır.

V.

Çünki yar ağyar ile dem-sazdır

Bana günde bin kez ölmek azdır.

Yukarıdaki beyitlerden hangisi bir “mesneviden” alınmış olamaz?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

6)

I.

Bir elinde gül bir elinde cam geldin sakiya

Kangısın alsam gülü yahud ki camı ya seni

II.

Bir nazenin fitne tevellüd eder müdam

Mecliste duht-ı rezle o büt hem-dem olmasın

III.

Tuti-i mucize-guyem ne desem laf değül

Çerh ile söyleşemem ayinesi saf değül

IV.

Ben bu haletel tenezzül mü ederim şiire

Neyleyim kurtulamam tab”-ı heves-nakimden

V.

Ben kulun layık değüldür valsına amma yine

İltifatun arzu-mend-i visal eyler beni

Yukarıdaki beyitlerden hangisi gazelin matla (ilk) bölümünden alınmıştır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

7)

I.

Minnet hüdaya devlet-i dünya fena bulur

Baki kalır sahife-i alemde adımız

II.

Eşcar-ı bağ hırka-i tecride girdiler

Bad-ı hazan çemende el aldı çenardan

III.

Leyla ana verdi cümle rahtın

Pak eyledi bergden dırahtın

IV.

Heva ara”isi gül-zara çehre-güşa

Bahar gülşene giydirdi hulle-i harda

V.

Bir nice doyunca kanalım cam-ı murada

Bir lahza komaz saki-i devran elimizde

Yukarıdaki beyitlerden hangisi gazelin makta (son) bölümünden alınmış olabilir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

8)

I. Teşbib: Bahar mevsiminin ya da bayram günlerinin tasvir edildiği birinci bölüme denir.

II.Girizgah: Asıl konuya geçiş ifade eden bir ya da birkaç beyitten oluşan bölüme denir.

III. Fahriye: Şairin sanatkarane bir üslupla kendini övdüğü bölüme denir.

IV. Tegazzül: Araya aynı ölçü ve uyakta gazel tarzında şiir söylemeye denir.

V. Mehdiye: Kasidenin sunulduğu kişinin övgüsünün yapıldığı bölüme denir.

Yalnızca bu bilgilere dayanarak,

Bu arsada Baki nice üstada yetişti

Alemde bugün ana kimse yetişemez

Baki”nin bu beyiti kasidenin yukarıdaki bölümlerinden hangisine örnek olabilir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

9)

I. Mesnevi

II. Müstezat

III.Tuyuğ

IV. Kaside

V. Rubai

Yukarıdakilerden hangileri divan edebiyatında beyitlerle kurulan nazım biçimlerinden değildir?

A) I. ve V

B) III. ve IV

C) III ve V

D) II ve IV

E) II. ve IIII

 

10)

I. Tardiye

II. Şarkı

III.Tuyuğ

IV. Kaside

V. Müstezat

Yukarıdakilerden hangileri divan edebiyatında yalnızca Türklerin kullandığı nazım biçimlerindendir?

A) II ve V

B) II. ve IV

C) I ve II

D) I ve IV

E) II. ve IIII

 

11)

I. Medhiye

II. Hicviye

III. Mersiye

IV. Semai

V. İlahi

Yukarıdakilerden hangileri divan edebiyatında kullanılan nazım türlerinden değildir?

A) IV ve V

B) III. ve IV

C) I ve II

D) II ve IV

E) II. ve IIII

 

12)

I. Siham-ı Kaza – Nedim

II. Leyla vü Mecnun ” Baki

III.Garipname ” Aşık Paşa

IV. Hüsn ü Aşk ” Seyh Galip

V. Şikayetname ” Fuzuli

Yukarıdaki eser- şair eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır?

A) III ve V

B) I. ve IV

C) I ve II

D) II ve V

E) I ve IIII

 

13)

I. Şarkı

II. Murabba

III.Müstezat

IV. Kaside

V. Rubai

Yukarıdakilerden hangileri divan edebiyatında dörtlüklerle kurulan nazım biçimlerinden değildir?

A) II. ve V

B) III. ve IV

C) III ve V

D) I ve IV

E) II. ve IIII

 

14)

I. Her beyitin dizeleri kendi arasında uyaklıdır.

II. Din, tasavvuf, kahramanlık, aşk” gibi konular işlenir.

III. Beyit sayısı sınırlı değildir. Uzun ve manzum öyküdür.

IV.Aruz ölçüsünün kısa kalıplarıyla yazılır.

Yukarıda bahsedilen divan edebiyatı nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gazel

B) Müstezat

C) Mesnevi

D) Kaside

E) Müsemmen

 

15) Ölüm veya eleştiri konularında yazılır. Bu nazım türünde bent sayısı 7 ile 12 arasında değişir.Her bent 7 ile 10 beyit arasında değişebilir. Baki”nin, Kanuni”nin (bilgi yelpazesi.net) ölümü üzerine yazdığı “Kanuni Mersiyesi” bu türde yazılmıştır.Ziya Paşa”nın bu nazım şekliyle yazdığı şiirleri edebiyatımızda çok ünlüdür.

Yukarıda bahsedilen divan edebiyatı nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Murabba

B) Müstezat

C) Tuyuğ

D) Terkib-i Bent

E) Şarkı

 

16) Bent sayısı 2 ile 5 arasında değişir. Aşk ve güzellik konusunda özel bir ezgiyle söylenir. Türklere ait bu türü Nedim geliştirmiştir. Bentlerin sonunda nakarat adı verilen dize tekrarlanır.

Yukarıda bahsedilen divan edebiyatı nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şarkı

B) Murabba

C) Mesnevi

D) Kaside

E) Gazel

 

17)

I. Hece ölçüsü kullanılması.

II. İlk iki dizenin doldurma olması.

III. Hep tunç uyak kullanılması.

IV. Tek dörtlükten oluşması

V. Anonim olması

Yukarıda verilen cümlelerden hangisi ya da hangileri “mani” ile “rubai”nin ortak özelliğidir?

A) II ve V

B) Yalnız I

C) Yalnız IV

D) III ve V

E) I ve III

 

18)

I. Nedim

II. Baki

III. Şeyh Galip

IV. Evliya Çelebi

V. Katip Çelebi

Yukarıda verilen sanatçılardan hangisi ya da hangileri şiir türünde eserleriyle tanınmamıştır?

A) IV ve V

B) Yalnız I

C) Yalnız II

D) II ve V

E) I ve IV

 

19) (I) Divan şiirinde müstezat, gazelin dizelerine yarım dize eklenerek oluşturulan nazım biçimidir. (II) Nazire, usta kabul edilen bir şairin beğenilen bir şiirine benzetilerek yazılan şiirdir. (III) Hamse, bir şairin beş kasidesinin bir araya getirilmesiyle oluşan eserlere denir. (IV) Gazelin ilk beyitine matla, son beyitine makta denir. (V) Gazelin en güzel beyitine “beytü’l-gazel” denir.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi yanlıştır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

20)

I. Tevhid

II. Fahriye

III. Hicviye

IV. Mersiye

V. Girizgah

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri konusuna göre kaside çeşitlerinden değildir?

A) I ve V

B) Yalnız II

C) Yalnız V

D) II ve V

E) II ve III

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1) C          2) A          3) C          4) D          5) D

 

6) C          7) A          8) C          9) C          10) E          11) A          12) C

 

13) B          14) C          15) D          16) A          17) C

 

18) A          19) C          20) D

 
“TÜRK EDEBİYATI TEST SORULARI, SORU BANKASI”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TÜRK EDEBİYATI KONU ANLATIMLAR” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“TÜRK EDEBİYATI YAZILI SORULARI” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

.....

10. **Yorum**
->Yorumu: sorular oldukça kaliteli . tavsiye ederim herkese
->Yazan: johnturk

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):