Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Türk Edebiyatı Test Soruları Soru Bankası

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI TEST SORULARI (TÜRK EDEBİYATI TEST SORULARI SORU BANKASI)

 

1. Aşağıdaki destanlardan hangisi Saka Türklerine aittir?

A) Oğuz Kağan Destanı

B) Bozkurt Destanı

C) Türeyiş Destanı

D) Timur Destanı

E) Alp Er Tunga Destanı

 

2. Aşağıdakilerden hangisi sözlü Türk edebiyatının özellikleri arasında yer almaz?

A) Ürünler anonimdir.

B) Dil, yabancı etkilerden uzaktır.

C) Genellikle yarım kafiye kullanılır.

D) Ölçü, hece ölçüsüdür.

E) Bütün güzelliğine değil, parça güzelliğine önem verilir.

 

3. Aşağıdakilerden hangisi, “ağıt” ın İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki karşılığıdır?

A) Sav

B) Koşuk

C) Sagu

D) Destan

E) Mersiye

 

S4. Aşağıdakilerden hangisi Türk destanlarından biri değildir?

A) Kaybolmuş Cennet

B) Alp Er Tunga

C) Göç

D) Manas

E) Battal Gazi Destanı

 

5. Aşağıdakilerden hangisi Tasavvufi Türk Halk Edebiyatı”nın özelliklerinden biri değildir?

A) Sadece hece ölçüsü kullanılır.

B) Konu olarak ilahi aşk işlenir.

C) Nazım birimi genellikle dörtlüktür.

D) Dil halkın anlayabileceği tarzdadır.

E) Bazı tekkelerde şiirler, musiki eşliğinde söylenmiştir.

 

6.

Alp Er Tunga öldi mü

Issız ajun kaldı mı

Ödlek öcün aldı mı

İmdi yürek yırtılır

Yukarıdaki dörtlük, sözlü dönem ürünlerinin hangisinden alınmış olabilir?

A) Sagu

B) Sav

C) Destan

D) Koşuk

E) Koşma

 

7. “Türkçenin Arapçadan geri kalır bir dil olmadığını hatta Türkçenin Arapçadan üstün bir dil olduğunu savunmuş ve Türkçeyi Araplara öğretmek amacıyla bu eseri yazmıştır.”

Bu parçada bahsedilen sanatçı ve onun eseri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Ali Şir Nevai ” Muhakemetü”l ” Lügateyn

B) Yusuf Has Hacip ” Kutadgu Bilig

C) Ahmet Yesevi ” Divanı Hikmet

D) Kaşgarlı Mahmut ” Divanı Lügati”t Türk

E) Edip Ahmet Yükneki ” Atebetü”l Hakayık

 

8. “Eski Türk tarihine ait ilk yazılı belgelerimizdir. Devleti yönetenlerin ağzından yazılmıştır. Göktürk Devleti“nin ikinci dönemini aydınlatır.”

Bu parçada özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Muhakemetü”l ” Lügateyn

B) Atebetü”l Hakayık

C) Orhun Yazıtları

D) Atebetü”l Hakayık

E) Divanı Hikmet

 

9. Aşağıdaki yargılardan hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) Dede Korkut Hikayeleri, destan geleneğinden halk öykücülüğüne geçişin ilk izlerini taşır.

B) Manas Destanı Kırgızlara (bilgi yelpazesi.net) aittir.

C) Türkü, mani, koşma, destan anonim ürünlerdir.

D) Halk edebiyatında nazım birimi dörtlüktür.

E) Divan şiirinde bireysel konulara daha çok yer verilir.

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikayeleri“ne ait bir özellik değildir?

A) Hikayeler, yarı destanımsı bir özellik taşır.

B) On iki hikayeden oluşur.

C) Olağanüstü kişilere ve olaylara yer verilir.

D) Genelde Oğuz Türkmenlerinin iç ve dış savaşlarını anlatır.

E) Bu hikayelerin tamamı nazımla yazılmıştır.

 

11. Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin belirleyici özelliklerinden biri değildir?

A) Ölçü olarak aruz ölçüsü kullanılmıştır.

B) Dil, halkın anlayabileceği tarzdadır.

C) Kalıplaşmış sözler (mazmunlar) çokça kullanılır.

D) Parça güzelliğine önem verilir.

E) Gazel, kaside, mesnevi en çok kullanılan nazım biçimidir.

 

12. Aşağıdakilerden hangisinde doğal destanlar bir arada verilmiştir?

A) Gılgamış ” Kalevala ” İlahi Komedya

B) İliada ve Odysseia – Manas ” Üç Şehitler Destanı

C) Çılgın Orlando ” Mahabarata ” Cid

D) Şehname ” Şinto ” Gılgamış

E) Aeneis ” Ramayana ” Ergenekon

 

13. Aşağıdakilerden hangisinde Aşık edebiyatı ürünleri bir arada verilmiştir?

A) Koşma – türkü – murabba

B) Ninni – bilmece – gazel

C) Koşma – semai – varsağı

D) Tercibi bent – masal – mani

E) Devriye – nefes – koşma

 

14. Aşağıdaki destanlardan hangisi Kırgızlara aittir?

A) Şu Destanı

B) Manas Destanı

C) Şehname

D) Göç Destanı

E) Türeyiş Destanı

 

15. “Sagu” nun Divan edebiyatındaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sagu

B)Mesnevi

C)Gazel

D)Mersiye

E)Murabba

 

16. Aşağıdaki beyitlerden hangisi bir gazelin ilk beyti olabilir?

A)

Fuzuli buldu genc-i afiyet meyhane küncinde

Mübarek mülkdür ol mülk viran olmasın ya Rab

B)

Dimen kim adli yok ya zulmü çok her hal ile olsa

Gönül tahtına andan gayrı sultan olmasın ya Rab

C)

Benim tek hiç kim zar u perişan olmasın ya Rab

Esir-i derd-i aşk u dağ-ı hicran olmasın ya Rab

D)

Demadem cevrlerdir çektiğim bi-rahm bütlerden

Bu kafirler esiri bir müselman olmasın ya Rab

E)

Görüp endişe-i katlimde ol mahı budur derdim

Ki bu endişeden ol meh peşiman olmasın ya Rab

 

17. 1069 yılında Yusuf Has Hacip tarafından doğu Türkçesiyle yazılmıştır.Eserde öğütler semboller aracılığıyla verilmiştir. Eser, didaktik bir eserdir.

Bu parçada özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kutadgu Bilig

B) Divanı Lügati”t Türk

C) Divanı Hikmet

D) Atebetü”l Hakayık

E) Göktürk Yazıtları

 

18. Aşağıdakilerden hangisi sözlü edebiyat dönemi ürünlerinden değildir.

A) Destan

B) Sav

C) Sagu

D) Koşuk

E) Mesnevi

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1) E              2) E              3) C              4) A              5) A

 

6) A              7) D              8) C              9) C              10) E              11) B              12) D

 

13) C              14) B              15) D              16) C

 

17) A              18) E

 

“TÜRK EDEBİYATI TEST SORULARI, SORU BANKASI”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TÜRK EDEBİYATI KONU ANLATIMLAR” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“TÜRK EDEBİYATI YAZILI SORULARI” SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

.

1. **Yorum**
->Yorumu: Çok güzel çok beğendim
->Yazan: melek.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):