Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF DENEME SINAVI (1) (GENEL TEKRAR SORULARI) (SOSYAL BİLGİLER TEST SORULARI, SORU BANKASI)

 

1)  Aşağıdakilerden   hangisi   hak   kavramını tanımlar?

A)Ailemizin bize verdiği eğitim.

B)Okulumuzda tanınan her şey.

C)Toplumda uymamız gereken  kuralların bütünü.

D)Bir kimseye ait olan, ona tanınan şey.
2)  İnsan  hak ve özgürlüklerinin  güvencesi aşağıdakilerden hangisindedir?

A) Meclisde

B) Okulda

C) Devletde

D) Aile
3)  Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının bir özelliğidir?

A)İnsan hakları evrensel bir nitelik taşımaz.

B)İnsanlar  doğuştan   bu   haklara  sahip değildirler.

C)İnsan hakları kişilere aittir.

D)İnsan hakları vazgeçilmez ve başkasına devredilmez niteliktedir.
4)  Sosyal  haklarımız içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)Çevrenin korunması

B)Sağlık hakkı

C)Kamu hizmetlerine girme hakkı

D)Sosyal güvenlik hakkı
5)  En temel hakkımız aşağıdakilerden hangi­sidir?

A)Çalışma hakkı

B)Sağlık hakkı

C)Yaşama hakkı

D)Eğitim hakkı
6)  Özgürlük kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a)      Devletin koyduğu kurallara uymamak.

b)      Dilediğimiz herşeyi yapmak.

c)      Başkalarına zarar vermeden  dilediğini yapmak.

d)      Başkalarına zarar vererek, dilediğini yap­mak.
7)  Özge bir gruba üyedir, Özge'den aşağı­daki davranışlardan hangisini yapması beklenemez?

A.    grubun toplantılarına katılması

B.    grup toplantılarında alınan kararlara uyması

C.   grup toplantılarında fikirlerini zorla ka­bul ettirmesi

D.   grupta üslendiği görevleri yerine ge­tirmesi
8)  Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A.    Birden fazla gruba üye olabiliriz,

B.    Grup faaliyetlerine canımız isterse ka­tılırız,

C.   Grupta bizden farklı düşünenlerin fi­kirlerine saygı göstermeliyiz,

D.   Grup toplantılarında düşüncelerimizi açıkça söylemeliyiz,
9)  Toplumsal kurumları küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A.    okul - aile – toplum

B.    toplum - aile - okul

C.   toplum - okul – aile

D.   aile -okul -toplum
10)  Hak ve özgürlüklerimiz aşağıdakilerden hangisi tarafından güvence altına alınmıştır?

A.    devlet

B.    mahkemeler

C.dernekler

D.   aile
11)  "Toplum içinde ..........................sahip çıkmalı, ................da saygı göstermeliyiz.

Yukarıdaki cümlede noktalı yerleri aşa­ğıdakilerden hangisiyle doğru olarak ta­mamlarız?

A.    kendi mallarımız - mallarına

B.    haksızlıklara - haklara

C.   kendi haklarımıza - başkalarının hak­larına

D.   vatanımıza - milletimize
12)  "Demokrasi, bireylere temel hak ve öz­gürlükler sağlayan bir yönetim biçimidir."

Demokrasi, aşağıdakilerden hangisiyle bağdaşmaz?

A.sınırsız özgürlük

B. kadın ve erkek eşitliği

C.seçme ve seçilme hakkı

D.eğitim görme hakkı
13)  Aşağıdakilerden hangisi okuldaki eğitim kulüplerinin amaçlarından biri değildir?

A.    birlikte çalışmayı öğrenmek

B.    yardımlaşmayı öğrenmek

C.   sorumluluk almayı öğrenmek

D.   fikirlerimizi başkalarına zorla kabul et­tirmeyi öğrenmek
14)  Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzun doğal güzelliklerinden biri değildir?

A) peri bacaları

B) pamukkale Travertenleri

C) sapanca Gölü

D) Galata Kulesi
15)  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) yurdumuzda her yörenin kendine özgü gelenek ve adetleri vardır.

B) her yörenin yemekleri hatta türküleri farklıdır.

C) bir yöredeki gelenekler başka bir yöreye kesinlikle taşınmaz.

D) misafirperverlik,düşkünlere yardım (bilgi yelpazesi.net) etmek ve hoşgörülü olmak ortak değerlerimizdendir.
16)  Aşağıdakilerden hangisi tarihi mekanlardan biri değildir?

A) Dolmabahçe Sarayı

B) Ayasofya Müzesi

C) Rumeli Hisarı

D) Manavgat Şelalesi
17)  Aşağıdakilerden hangisi Atatürk İnkılaplarının getirdiği  yeniliklerden biri değildir?

A) miladi takvimin   kabulü

B) İlköğretimin 8 yıla çıkartılması

C) Arap harflerinin kaldırılması

D) Halifeliğin kaldırılması
18)  Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yan­lıştır?

A.Peri bacaları = Ürgüp-Göreme

B.Topkapı Sarayı = Bursa

C.Sultan Ahmet Camisi =istanbul

D.Galata kulesi = istanbul
19)  Ailenin kuruluşu, akrabalık, miras ve mal edinme ile ilgili işlerin nasıl yapılacağını belirleyen kanun aşağıdakilerden hangi­sidir?

A.Şapka Kanunu

B.Soyadı Kanunu

C.Medenî Kanun

D.Ticaret Kanunu
20)  "Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur," sö­zü Atatürk'ün hangi ilkesi ile ilgilidir?

A.milliyetçilik

B.Devletçilik

C.Cumhuriyetçilik

D.lâiklik
21)  "Din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılmasına ……..denir." cümlesini aşağıdakilerden hangisiyle doğru olarak  tamamlarız?

A.lâiklik

B. İnkılâp

C. Devletçilik

D. milliyetçilik
22) Aşağıda verilenlerden hangisi Ata­türk'ün siyasal alanda yaptığı bir inkılâp­tır?

A.    cumhuriyetin ilânı

B.    Medenî Kanun'un kabulü

C.   Öğretim Birliği Kanunu'nun çıkarılması

D.   Şapka Giyilmesi Hakkında Kanun'un kabulü
23)  Aşağıdakilerden hangisi Medenî Ka­nun'un getirdiği bir yeniliktir?

A.    egemenliğin halka geçmesi

B.    ilköğretimin sorunlu olması

C.   Yeni Türk Alfabesi'nin kullanılması

D.   mirasta kadın erkek eşitliği
24)  Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülüğün niteliklerinden biri olamaz?

A.    Akla ve bilime dayanır.

B.    Ulusal birlik ve bütünlüğü savunur.

C.   Düşünce ve vicdan özgürlüğüne say­gılıdır.

D.   Yurt topraklarını genişletmek için sa­vaşmayı ilke edinmiştir.
25)  "Atatürk ilkelerinden oluşan düşünce sis­temine ……………           denir."  Cümlesini aşağıdakilerden hangisiyle doğru olarak tamamlarız?

A.Atatürkçülük

B.Laiklik

C.Ulusçuluk

D.Cumhuriyetçilik
 

CEVAP ANAHTARI

 

1) D

2) C

3) D

4) A

5) C

6) C

7) C

8) B

9) D

10) A

11) C

12) A

13) D

14) D

15) C

16) D

17) B

18) B

19) C

20) C

21) A

22) A

23) D

24) D

25) A

 

  “SOSYAL BİLGİLER DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI SORU BANKASI "
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“SORU BANKASI TEST SORULARI " SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR "
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

"
SOSYAL BİLGİLER DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI
”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

.

1. **Yorum**
->Yorumu: bence sorular çok iyi. soruların bazılarını yaptım. güzel yani...
->Yazan: damla yağmur göçeri.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):