Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7. SINIF KONULARINI İÇEREN DENEME SINAVI (2) (GENEL TEKRAR SORULARI) (SOSYAL BİLGİLER TEST SORULARI, SORU BANKASI)

 

1- Atatürk tarafından çıkarılan “İradeyi Milliye” gazetesinin çıkarılma kararı nerede alınmıştır?

A)Sivas Kongresi

B)Amasya Genelgesi

C)Erzurum Kongresi

D)Amasya Görüşmeleri
2-Panel: Dinleyiciler önünde seçilmiş bir konuşma grubunun bir konuyu tartışmak amacıyla düzenlediği toplantıdır. Buna göre hangisi panelin özelliklerinden değildir?

A)Dinleyici grubunun bulunması.

B)Bir konuşma grubunun olması

C)Bilginin dinleyenlere zorla kabul ettirilmesi

D)Bir konunun tartışılması.
3)Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele döneminde Atatürk’ün İrade-i Milliye ve Hakimiyeti Milliye gazetelerinin açılmasında öncülük etmesinin amaçlarından değildir?

A)İşgaller hakkında halkın bilgilenmesini sağlamak.

B)İşgallere karşı halkın direnişe geçmesini sağlamak.

C)Milli Mücadeleye destek sağlamak.

D)İşgallerin sona ermesini sağlamak.
4-Eğitim, sağlık, seyahat gibi hakların kullanıla bilmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A)Temel hak ve özgürlüklerin korunmasına

B)Kişi başına düşen ulusal geliri arttırmasında

C)Yargının sağlıklı işleyişinin sağlanmasına

D)Yaşama görevinin yerine getirilmesinde
5- Kırsal alanlardan şehirlere yapılan göçler sonucunda şehirlerde bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan değildir?

A)Okuryazar oranının artması

B)İşsiz sayısının artması

C)Gece kondu sayısının artması

D)Alt yapı hizmetlerinin yetersiz kalması
6-İletişimdeki en büyük engel hangisidir?

A) Karşımızdaki kişiyi dinlememek.

B) Ses tonu.

C) Jest ve mimikler.

D) Bireysel farklılıklar.
7-Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Ajansı, Hakimiyet-i Milliye ve İrade-i Milliye gazetelerinin kurulması amaçlarından değildir?

A) Anadolu’daki mücadelenin haklılığının tüm dünyaya duyurulması.

B) Halkın ulusal kurtuluş hareketine katılmaya çağırılması.

C) Halkın bilinçlendirilmesi ve kurtuluş savaşı ile ilgili kamuoyu oluşturulması

D) Türk kültürünü dünyaya tanıtmak.
8-Hangi durumlarda “konut dokunulmazlığı” ortadan kalkabilir?

A) Kamu güvenliği ve kamu sağlığını tehdit eden bir durum varsa.

B) Gazetecilerin haber yapabilmesi için.

C) Canımız başkasının evini görmek istediği için

D) Çok ünlü birinin evini merak ettiğimiz için.
9-İnsanların sadece kendilerini ilgilendiren, başkalarıyla paylaşmak ya da paylaşmamak konusunda özgür oldukları konular olabilir. Kimse kişilerin bu hakkını ihlal edemez.

Yukarıda hangi özgürlüğümüzden söz edilmektedir?

A) Seyahat özgürlüğü

B) Konut dokunulmazlığı

C) Fırsat eşitliği

D) Özel yaşamın gizliliği
10- Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşımızın devam ettiği yıllarda çıkarılan gazetelere haber kaynağı olmuştur?

a) Anadolu Ajansı

b) İradeyi Milliye

c) Hakimiyeti Milliye

d) TRT
11- Aşağıdakilerden hangisi bir göç  şekli değildir?

a) Bir haftalık tatile gitmek

b) Üç aylığına fındık toplama işine gitmek

c) Üç yıllığına inşaatta çalışmaya gitmek

d) Hiç ayrılmamak üzere İstanbul’a yerleşmek.
12-Ülkemizde radyo ve televizyon yayınlarını hangi kurum denetler?

a) TRT

b) RTÜK

c) AA

d) TDK
13-Milli Mücadele yıllarında Sivas’ta çıkartılan gazete aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hakimiyet-i Milliye

b) İstikbal

c) İrade-i Milliye

d) Cumhuriyet
14-”Basın hiçbir sebeple baskı ve etki altına alınamaz”

Mustafa Kemal bu sözleriyle aşağıdakilerden hangilerini savunduğu söylenebilir?

I.  Basın özgürlüğünün olması

II. Basının halkın çıkarına ters yayın yapması gerektiği

III. Basının bağımsız haber yapma hakkının olması

a) yalnız III

b) I, II, III

c) I  ve III

d) yalnız II
15-

I.  İrade-i Milliye

II. Hakimiyet-i Milliye

III. İstanbul radyosu

IV. Anadolu Ajansı

Yukarıda verilenlerin kronolojik sıralaması hangi şıkta doğru verilmiştir?

a) I-IV-III-II

b) IV-II-III-I

c) III-II-IV-I

d) I-II-IV-III
16-Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Televizyon aile içi iletişimde önemli bir araçtır.

B) İletişimde insan hakları önemlidir

C) İletişimin en önemli parçalarından biri konuşurken yüz yüze bakmaktır.

D) İletişim araçları kamuoyunun oluşmasında etkilidir
17-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Kurtuluş Savaşında halkı doğru bilgilendirmek için yaptığı çalışmalardan biri değildir?

A) Anadolu Ajansını kurması

B) İrade-i milliye gazetesini kurması

C) Hâkimiyet-i milliye gazetesini kurması

D) Cumhuriyet gazetesini kurması
18- Kitle iletişim araçları bilgi-görüş ve düşüncelerin paylaşılmasını sağlayan sosyal örgütlenmeyi güçlendiren komu (bilgi yelpazesi. net) oyu oluşturan insanın anlama, anlatma öğrenme ve eğitim görme gibi ihtiyaçlarını karşılayan, insan ilişkilerini değiştirip geliştiren, yeni davranış ve düşünce akımlarını yaygınlaştıran en etkin iletişim araçlarıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin kitle iletişim araçlarının faydalarından biri olduğu söylenemez?

A- Kamuoyu oluşmasında önemli bir etkiye sahip olduğu

B- Farklı fikirdeki insanların düşüncelerini ve birbirlerini anlamada etkili olduğu

C- Ortaya çıkan bir fikir akımının yaygınlaşmasını sağladığı

D- Yöneticilere karşı fikirlerin ortaya çıkmasını engellediği
19-  Vatandaşlar kendi evlerinde huzur ve güven içerisinde yaşam sürdürme hakkına sahiptir. Demokrasinin bir gereği olarak hiç kimse bir başkasının evine izinsiz giremez ve gözetleyemez. Konut dokunulmazlığı ile ilgili devlet de yasalar ile bazı önlemler almıştır.

Yukarıda belirtilen konut dokunulmazlığı hakkının aşağıda verilen temel hak ve özgürlüklerden hangisiyle birbirini tamamladığı söylenebilir?

A- Basın özgürlüğü

B- Özel yaşamın gizliliği

C- Haberleşme özgürlüğü

D- Düşünce ve kanaat özgürlüğü
20-İki kişi arasında gerçekleşen bir iletişim de mutlaka olması gereken bazı unsurlar söz konusudur. Aksi takdirde iletişimin sağlıklı yürümesi mümkün olmayacaktır.

Buna göre;

I. Dinleme

II. Dokunma

III. Soru sorma

IV. Uyarma

Gibi unsurlardan hangisi iki kişi arasında yaşanan bir konuşma için kesinlikle gereklidir?

A) I

B) II

C) II

D) IV
21) Yüksek yaşam standartlarına sahip kentlerde hizmet sektörünün payı büyüktür. Ayrıca tarımla uğraşan insan sayısı da oldukça azdır.

Aşağıdaki şehirlerimizden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilebilir?

A) Hakkari

B) Kars

C) Yozgat

D) İzmir
22- Sanayi İnkılabıyla basit aletlerin yerini makineler almış, çok mal üreten fabrikalar kurulmuş, sanayi ve ticaret gelişmiş, ulaşım imkanları kolaylaşmıştır. Buna bağlı olarak üretim ve pazarlama ihtiyaçları da artmıştır.

Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı ile ilgili değildir?

A)Üretimde kalitenin artması

B)İşçi sınıfının ortaya çıkması

C)Sömürgecilik yarışının hızlanması

D)Fransız İhtilali’ne zemin hazırlanması
23- I. Dünya Savaşı’nı başlatan neden olarak Avusturya- Macaristan veliahdını öldürülmesi gösterilirken, asıl nedenin Avrupa Devletleri arasındaki siyasal ve ekonomik çıkar paylaşımı olduğu kabul edilmektedir bu paragrafta verilen bilgiye göre aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılabilir?

A-Toplumun içinde bulunduğu koşullar anlaşılmadan olaylar anlaşılmaz.

B-Olayların görünen nedenleri dışında başka nedenlerde vardır.

C-Benzer olaylar benzer sonuçlara neden olurlar.

D-Küçük olaylar birikerek büyük olaylara neden olurlar.
24- Aşağıdaki grafikte 2006 yılına ait ülkemizdeki enerji kaynaklarının kullanıldığı alanlar verilmiştir.

Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Toplam enerjinin yarıdan fazlası sanayi alanında tüketilmektedir.

b) Enerji ihtiyacının en az olduğu alan turizmdir

c) Konutlar sanayiden sonra en fazla enerji tüketmektedir.

d) Aydınlatmada kullanılan enerji Turizm’de kullanılan enerjinin yarısıdır.
25-Aşağıdakilerden hangisi Demokrasinin özelliklerinden değildir?

A)Halk kendini yönetecek kişiyi seçer

B)Milletvekilleri, halk adına karar veren kişilerdir

C)Hak ve özgürlükler kanunlar tarafından korunur

D)İnsanlar toplantı yapıp tartışamazlar
 

  “SOSYAL BİLGİLER DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI SORU BANKASI "
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“SORU BANKASI TEST SORULARI " SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR "
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

"
SOSYAL BİLGİLER DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI
”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):