Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7. SINIF KONULARINI İÇEREN DENEME SINAVI (20) (GENEL TEKRAR SORULARI) (SOSYAL BİLGİLER TEST SORULARI, SORU BANKASI)

 

1- Karesioğulları, Aydınoğulları, Saruhanoğulları, Menteşeoğulları beyliklerinin Osmanlı Devletine bağlanması Osmanlıların aşağıdaki alanlardan hangisinde daha fazla güçlenmesini sağlamıştır?

A-Denizcilik

B-Ticaret

C-Hayvancılık

D-Tarım
2- Osmanlılar, Rumeli ve Balkanlar’da fethedilen yerlere Anadolu’dan getirilen Türk aileleri yerleştirmişler, onlardan vergi almamışlar ve onların Anadolu’ya geri dönmelerini engellemişlerdir.

Buna göre, Osmanlıların böyle davranmasın nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A. Balkanlar’daki kültüre geçmek istemeleri

B. Bölgede kalıcı egemenlik kurmak istemeleri

C. Anadolu’daki siyasi birliği güçlendirmeye çalışmaları

D. Göçebe Türkleri otorite altına almak istemeleri
3- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyüyüp güçlenmesinin nedenlerinden biri olamaz?

A. Hoşgörülü ve adaletli yönetim anlayışı

B. Kurulduğu bölgede siyasi birliğin olması

C. Balkanlarda siyasi birliğin olması

D. Cihat ve gaza anlayışı
4- Bir ülkenin aşağıdaki nüfus özelliklerinden hangisi o ülkenin yüzölçümüne göre değişir?

A) Okuma yazma oranı

B) Nüfus artış oranı

C) Nüfus Yoğunluğu

D) Nüfusun yaş durumu
5- Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethi için yapılan hazırlıklardan birisi değildir?

A) Avrupa devletlerinden yardın istenmesi

B)Tekerlekli yüksek kulelerin yapılması

C ) Rumeli Hisarı’nınyapılması

D ) Surları yıkacak şahi adı verilen topların
6-  Esnaf, zanaatkâr ve çiftçilerin sosyal güvenlik kuruluşu hangisidir?

a) SSK

b) Emekli Sandığı

c) Bağ-Kur

d) Yeşil Kart
7- Aşağıdakilerden hangisi eğitim-öğretim hakkı için yanlış bir bilgidir?

A)Kimse eğitim-öğretim hakkından yoksun bırakılamaz

B)Orta öğretim zorunlu ve parasızdır.

C)Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir

D)Devlet maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilere burs verir
8-  Türkiye Selçukluları döneminde, Anadolu kentlerinin gelişerek han, hamam, cami ve kervansaraylarla donatıldığı ve zenginleştiği görülür.

Bu eserlerin, aşağıdaki yerleşim yerlerinin hangisinde daha çok yapıldığı söylenebilir?

A) Ticaret yolları üzerinde bulunan kentlerde

B) Tarım yapılan bölgelerde

C) Eski kültür merkezleri ve çevrelerinde

D) Sınır boylarına yakın kent merkezlerinde
9- Osmanlı Devleti’nden önce Selçuklu Devleti yöneticileri, ülkedeki Türkmenlerin yerleşim sorunlarını çözmek amacıyla onları Bizans’ın hâkim olduğu Anadolu topraklarına yönlendirmişlerdi. Bunun sonucunda Osmanlı Beyliği gibi beylikler kurulurken sınırlarına birçok Türkmen topluluğu birikmişti. Bunların yerleştirilebileceği en uygun yer taht kavgaları içinde bulunan Bizans topraklarıydı.

Yukarıdaki metinde geçen bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Osmanlı ve Selçuklu devletlerinin Bizans’la savaştıkları

B) Türkmenlerin göçebe yaşam sürdükleri

C) Anadolu’da güçlü bir Bizans hakimiyetinin olduğu

D) Türkmenleri yerleştirmek için Bizans topraklarının seçildiği
10- Osman Bey döneminde Karacahisar, Bilecik, Yarhisar ve Yenişehir; Orhan Bey döneminde de iznik, izmit ve Bursa fethedilmiştir.

Buna göre, Osman ve Orhan Beyler döneminde devlet politikası olarak aşağıdakilerden hangisine önem verilmiştir?

A) Ülke topraklarını Bizans yönünde genişletmeye

B) Osmanlı ordusunu kuvvetlendirmeye

C) Dünya ticaret yollarını ele geçirmeye

D) Anadolu’da Türk birliğini kurmaya
11- Osmanlılar, Rumeli ve Balkanlarda fethedilen yerlere Anadolu’dan getirilen Türk ailelerini yerleştirmişler, onlardan vergi almamışlar ve onların Anadolu’ya geri dönmelerini engellemişlerdir.

Buna göre, Osmanlıların böyle davranmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Balkanlardaki kültürel değerleri kazanmak istemesi

B) Bölgede kalıcı egemenlik kurmak istemesi

C) Anadolu’daki siyasi birliği güçlendirmeye çalışması

D) Göçebe Türkleri belli bir otorite altında toplamaya çalışması
12-  Osmanlı Devleti'nde, Divan-ı Hûmayun'un üyesi olan Başdefterdar devlet adına para toplama, bu parayı devlet adına harcama gibi işleri yürütüyordu.

Başdefterdar'ın günümüzde, Bakanlar Kurulu'ndaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Millî Eğitim Bakanı

B) Maliye Bakanı

C)  İç işleri Bakanı

D) Dış İşleri Bakanı
13-  Osmanlı Devleti'nde Kapıkulu askerleri, maaşlarının zamanında ödenmemesi veya ayarı düşük paradan ödenmesi, Kapıkulu ocaklarına askerlikle hiç ilgisi olmayanların alınması gerekçesiyle isyanlar çıkarmışlardır. Bazen halk da onların yanında yer almış, hatta isyancılar isteklerini gerçekleştirebilmek için padişah ve devlet adamlarını görevden almayı ve öldürmeyi bile göze almışlardır.

Bu isyanlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ekonomik nedenlerle ortaya çıkmıştır.

B) Askerî yapıyı değiştirmeye yöneliktir.

C)Ülke yönetimini doğrudan etkilemiştir.

D)Sivil kesimden de destek bulmuştur.
14- Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’da kurulan ilk Türk devletleri;

- Bulundukları bölgeleri Bizans, Gürcü, Ermeni ve Haçlı güçlerine karşı savunmuşlar,

- Yeni şehirler, kasabalar ve (bilgi yelpazesi. net) köyler kurup buralara Türkçe isimler vermişler,

- Yaşadıkları yörelerde köprü, imarethane, kervansaray, cami ve medrese gibi eserler yaparak Anadolu’yu imar etmişlerdir.

Verilen bilgilere göre Anadolu’daki ilk Türk devletlerinin tarihî önemini açıklayan en kapsamlı  yargı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anadolu’nun Türkleşmesinde ve Türk yurdu olmasında önemli rol oynamışlardır.

B) Hâkim oldukları bölgeleri Haçlılara karşı koruyarak İslamiyet’in bu topraklarda yayılmasına çalışmışlardır.

C) Çok sayıda yeni yerleşim merkezleri kur- muşlardır.

D) Toplumsal, dinî ve kültürel amaçlı eserler yaparak Anadolu’yu bayındır hâle getirmişlerdir
15-  Anadolu Selçuklu Devletinde eyaletlerde askerlik işlerine aşağıdakilerden hangisi bakardı?

a) Subaşılar

b) Kadılar

c) Divan

d) Atabey
16- Anadolu Selçuklu Devletinde, Kervansarayların yapılması ve zarar gören tüccarların zararlarının karşılanmasının en önemli nedeni nedir?

A) Ticaretin gelişmesini sağlamak

B) Ülke sınırlarını genişletmek

C) Haçlı seferlerini engellemek

D) Yabancı ülkelerle iyi geçinmek
17- Avrupalı Hıristiyanlar;

- Coğrafi keşifleri gerçekleştirdiler.

- Haçlı Seferlerini düzenlediler.

Bu iki gelişmenin ortak hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyal reformları yapmak

B) Mısır'ı ele geçirmek

C) Avrupa'da birliği sağlamak

D) Doğu ülkelerinin zenginliklerini elde etmek
18- Osmanlı Beyliği küçük bir beylik olmasına karşın kısa sürede sınırlarını genişleterek güçlü bir devlet haline gelmiştir.

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi bu durumun en önemli nedenidir?

A-Yöneticilerinin akıllı olması

B-Komutanların savaşçı karaktere sahip olması

C-Batıda kurulmuş olması

D-Bizans ve komşu beyliklere karşı akıllı siyaset takip etmesi.
19- Aşağıda Türk tarihi içinde gerçekleştirilen önemli olaylar ve özellikleri eşleştirilmiştir.

Verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A-Miryokefalon Savaşı—Türklerin Anadolu’ya kesin olarak yerleşmeleri

B-Çimpe Kalesi’nin Alınması---Osmanlı’nın Rumeli’ye geçişi

C-Bursa’nın Alınması---İlk Osmanlı medresesinin açılması

D-Kösedağ Savaşı---Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılma sürecine girmesi
20- Aşağıdakilerden hangisi Divanı Hümayun da büyük davalara bakardı?

A)Defterdar

B)Kazasker

C)Kadı

D)Nişancı
21- İstanbul’un fethinden sonra İstanbul da bulunan bilim adamları İtalya ya gitmişler ve orada Rönesans’ın başlamasına neden olmuşlardır.

Bu tarihin hangi özelliğini belirtmektedir?

A)Olayları o günün şartlarında değerlendirmek gerekiyor.

B)Bir olayın sonucu diğer tarihi olayın nedeni olabilir

C)Tarihte deney gözlem yapılamaz

D)Tarihi olayları objektif olarak değerlendirmek gerekir
22- Malazgirt Savaşından sonra Anadolu’da Türklerin üst üste başarılar kazanmaları ve ilerlemeleri Bizans imparatorunu korkuttu.

Buna göre Türklerin Anadolu’da ilerlemesi üzerine Bizans İmparatorluğunun aşağıdakilerden hangisini yaptığı söylenebilir?

A)Anadolu Türklere bırakıldı.

B)Avrupa’dan yardım istenerek Haçlı seferleri başlatıldı.

C)Türklere yıllık vergi ödemeyi kabul ettiler.

D)Kendi kuvvetleriyle Türklere karşı mücadele ettiler.
23- Orhan Bey Dönemini ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)İlk düzenli askeri birlikler kuruldu.

B)İstanbul başkent yapıldı

C)Divan teşkilatı kuruldu.

D)Rumeli kıyıları ele geçirildi.
24- Aşağıda verilen askeri birliklerden hangisi tamamen Türklerden oluşur ve hazineden para harcamadan yetiştirilmiştir?

A)Yeniçeri

B)Kapıkulu Süvarileri

C)Sağ ve sol ulufeciler

D) Tımalı sipahi
25- Aşağıdakilerden hangisi Haçlı seferlerinin ekonomik sonucudur?

a) Din adamlarına duyulan güven sarsıldı.

b) Avrupalılar Müslümanlardan kağıt matbaayı öğrenerek Avrupa’da bilim sanat ve düşünce alanında gelişmeler meydana getirdiler.

c) Bizans devletinin ömrü uzadı.

d) Akdeniz kıyısındaki limanlar önem kazandı.
 

  “SOSYAL BİLGİLER DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI SORU BANKASI "
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“SORU BANKASI TEST SORULARI " SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR "
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

"
SOSYAL BİLGİLER DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI
”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):