Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7. SINIF KONULARINI İÇEREN DENEME SINAVI (21) (GENEL TEKRAR SORULARI) (SOSYAL BİLGİLER TEST SORULARI, SORU BANKASI)

 

1- Osmanlı döneminde adalet işlerine bakan müderris ve kadıların tayiniyle ilgilenen makam ve kişi kimdir?

a) Sadrazam

b) Kazasker

c) Nişancı

d) Defterdar
2- Anadolu Selçuklu Devleti için ticaret önemlidir. Ticareti geliştirmek için bir çok uygulama yapmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu uygulamalardan değildir?

a) Kervansaraylar inşa etmiştir

b) Çaka Beyliği’ne son vermiştir

c) Sinop ve Antalya limanlarını fethetmiştir

d) Tüccarlar için sigorta sistemini getirmiştir
3- Anadolu Selçuklu Devleti bir çok fetih yapmıştır.özellikle Antalya, Alanya, Sinop gibi önemli yerler alınmıştır.

Özellikle bu şehirlerin alınmaları aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yöneliktir?

a) Anadolu’da Türk birliğini sağlamaya

b) İslam dünyasına üstünlük kurmaya

c) Deniz ticaretini arttırmaya

d) Topraklarını genişletmeye
4- Türkiye Selçukluları döneminde, Anadolu kentlerinin gelişerek han, hamam, cami ve kervansaraylarla donatıldığı görülür.

Bu eserlerin, aşağıdaki yerleşim yerlerinin hangisinde daha çok yapıldığı söylenebilir?

a) Tarım yapılan bölgelerde

b) Ticaret yolları üzerinde bulunan kentlerde

c) Sınır boylarında bulunan kentlerde

d) Kıyılara yakın kentlerde
5- Osmanlı Devleti, Rumeli’de fethettiği toprakların Türkleşmesine önem vermiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu iskan politikasının amaçlarından değildir?

a) Fethedilen bölgelerin halkını göçe zorlamak

b) Fethedilen yerlerin sosyal ve askeri güvenliğini sağlamak

c) Türkmenlerin yerleşik hayata geçmelerini sağlamak

d) Balkanlarda kalıcı olmak
6- Bizans İmparatorluğu Türklerin girişi sonrası burada kurulan devletler ile birçok savaş yapmıştır.

Bizans İmparatorluğu aşağıdaki savaşlardan hangisini Osmanlı Devleti ile yapmıştır?

A)Palekanon

B)Miryakefalon

C)Pasinler

D)Malazgirt
7- I.Murat “Ülke topraklarını padişah ve oğullarının ortak malıdır.” Anlayışını getirmiştir.

I.Murat’ın böyle ir uygulamaya geçmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Toprakların tek sahibi olmak

B)Merkezi otoriteyi güçlendirmek

C)Taht kavgalarını bitirmek

D)Anadolu siyasi birliğini sağlamak
8- Osmanlı Devleti yükselme döneminde Rodos, Kıbrıs ve Ege adalarını egemenlik altına almıştır.

Osmanlı Devleti’nin bu yolla öncelikle aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir?

a)Kıyıların güvenliğinin sağlanması ve ticaretin geliştirilmesini

b)İslamiyet’in Rumlar arasında yayılmasını

c)Karadeniz’in bir Türk gölü haline getirilmesini

d)Baharat Yolu’nun Osmanlı denetimine alınmasını
9- Osmanlı Devleti’ndeki en önemli yönetim organı Divan-ı Hümayun’du.Divan-ı Hümayun birçok yönden bugünkü Bakanlar Kurulu’na benzemekle birlikte yüksek yargı organı olarak da çalışmaktaydı.

Divan-ı Hümayun’un aşağıdaki görevlerinden hangisi yüksek yargı organı gibi çalıştığına kanıt olabilir?

a)Ülke sorunlarıyla ilgili karalar alması

b)Askeri davalar ve eyaletlerde çözülemeyen davalara bakması

c)Yönetim, maliye ve askerlikle ilgili kararlar alması

d)Ülke yönetimi ile ilgili kararlar alması ve alınan kararları padişaha sunması
10- Osmanlı donanması 1571’de Venediklilerin elindeki Kıbrıs’ı fethetti.Kıbrıs’a Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri’den getirilen Türk aileler yerleştirildi.Ancak Kıbrıs’ın Osmanlı egemenliğine girmesinden rahatsız olan Avrupalılar, güçlü bir Haçlı donanması oluşturarak İnebahtı’da Türk donanmasını yenilgiye uğrattılar.

Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a)Osmanlı Devleti Kıbrıs’ta kalıcı egemenlik kurmak istemiştir.

b)Osmanlı Devleti ile Avrupalılar arasında Akdeniz mücadelesi yaşanmıştır.

c)Avrupalılar Osmanlılara karşı birlikte hareket etmiştir.

d)Avrupalılar Osmanlı’nın içişlerine karışma hakkı elde etmiştir.
11- Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesinde;

I.Güçlü bir yönetim ve ordu teşkilatı kurulması

II.Fethedilen yerlere Anadolu’dan getirilen Türkmenlerin yerleştirilmesi

III.Anadolu ve Balkanlarda siyasi birliğin olmaması nedeniyle güçlü bir direnişle karşılaşmaması

Durumlarından hangileri etkili olmuştur?

a) I ve II

b)I ve III

c)II ve III

d)I, II ve III
12- Aşağıdakilerden hangi haçlı seferi sonucunda İstanbul’da bir Latin krallığı kurulmuştur?

A) I. Haçlı Seferi

B) II. Haçlı Seferi

C) III. Haçlı Seferi

D) IV. Haçlı Seferi
13- Büyük Selçuklu Devleti ve Anadolu Selçuklu Devleti birçok savaş yapmıştır.

a)Anadolu’nun kapısı aralanmıştır.

b)Anadolu’nun kapısı Türklere açılmıştır.

c)Bizans’ın Türkler’i Anadolu’dan atma ümitleri kalmamıştır.

Yukarıda verilen savaş sonuçlarından yola çıkarak Bu savaşların hangileri olduğu sırasıyla aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

.          A                            B                            C

A) Dandanakan             Pasinler                Kösedağ

B) Pasinler                      Malazgirt               Miryokefalon

C) Malazgirt                    Kösedağ-              Pasinler

D) Miryokefalon-           Pasinler                Dandanakan
14- Aşağıdakilerden hangisi Fatih’in İstanbul’u fethetmesinin sebeplerinden birisi değildir?

A- İstanbul’un coğrafi konumunun önemi

B- Bizans’ın Osmanlılar aleyhinde ittifaklar yapması

C- İstanbul’un Türk toprakları arasında kalması

D- Fatih’in yeni bir çağ açmak istemesi
15- Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin sonuçlarından biri değildir?

a) Kale ve surların toplarla yıkılabileceği anlaşıldı

b) Önemli ticaret yollarının denetimi Osmanlı devletinin eline geçti?

c) Anadolu hisarının karşısına Rumeli hisarı yaptırıldı

d) Coğrafi keşiflerin başlamasında etkili oldu
16- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin Balkanlardaki hâkimiyetini uzun süreli olmasında etkili olduğu söylenemez?

A) Fethedilen yerlerdeki zenginlikleri hazinesine taşıması.

B) Yürüttüğü iskân (yerleştirme) politikası

C) Hoşgörülü ve insancıl bir yönetim (bilgi yelpazesi. net) anlayışına sahip olması

D) Fethettiği yerlere, köprüler, medreseler, kervansaraylar gibi önemli hizmetler getirmesi.
17- Osmanlı beyliğinin kısa sürede güçlenip büyük bir devlet haline gelmesinde,

I. Coğrafi konumunun elverişli olması

II. Bizansın iç karışıklıklar içinde olması

III. Anadolu Türk Beylikleri ile ittifak kurması

Durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I, II ve III
18- Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin sonuçlarından biri değildir?

a) Kale ve surların toplarla yıkılabileceği anlaşıldı

b) Önemli ticaret yollarının denetimi Osmanlı devletinin eline geçti?

c) Anadolu hisarının karşısına Rumeli hisarı yaptırıldı

d) Coğrafi keşiflerin başlamasında etkili oldu
19- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin Balkanlardaki hâkimiyetini uzun süreli olmasında etkili olduğu söylenemez?

A) Fethedilen yerlerdeki zenginlikleri hazinesine taşıması.

B) Yürüttüğü iskân (yerleştirme) politikası

C) Hoşgörülü ve insancıl bir yönetim anlayışına sahip olması

D) Fethettiği yerlere, köprüler, medreseler, kervansaraylar gibi önemli hizmetler getirmesi.
20- Osmanlı beyliğinin kısa sürede güçlenip büyük bir devlet haline gelmesinde,

I. Coğrafi konumunun elverişli olması

II. Bizansın iç karışıklıklar içinde olması

IV. Anadolu Türk Beylikleri ile ittifak kurması

Durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I, II ve III
21- Fatih İstanbul’u aldıktan sonra Amasra, Sinop, Trabzon ve Kırım’ı da Osmanlılara bağladı.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)İstanbul’un güvenliği sağlandı.

B)Karadeniz bir Türk gölü haline geldi.

C)Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlandığı.

D)Akdeniz ticaretinin kontrol altına alındığı.
22- Osmanlı Devletinde

İlk medresenin açılması

İlk vakfın kurulması

Divan teşkilatının oluşturulması

Gibi gelişmeler aşağıdaki hükümdarlardan hangisinin döneminde olmuştur?

A-Osman Bey

B-Orhan Bey

C-I.Murat

D-Yıldırım Bayezıd
23- Osmanlı Devletinde mali işleri yürütmekte görevli Divan-ı Hümayun üyesi aşağıdakilerden hangidir?

a)nişancı

b)defterdar

c)vezirler

d)kazasker
24- Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin sonuçlarından değildir?

a) II.Mehmet’e Fatih ünvanının verilmesi

b) Bizans İmparatorluğu yıkıldı

c) Anadolu ve Rumeli’nin güvenliği sağlandı

d) Haçlıların Osmanlı üzerindeki baskısı bitti.
25- Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarından biri değildir?

A)Televizyon

B)İnternet

C)Gazete

D)Mektup
 

  “SOSYAL BİLGİLER DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI SORU BANKASI "
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“SORU BANKASI TEST SORULARI " SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR "
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

"
SOSYAL BİLGİLER DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI
”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

......

12. **Yorum**
->Yorumu: Test güzel işallah sınavda aynısı sorar bana dua edin
->Yazan: Fethiye...

11. **Yorum**
->Yorumu: sınav öncesi iyi hazırlık oldu teşekkürler
->Yazan: ilkbahar

10. **Yorum**
->Yorumu: Çok güzel yapandan Allah razı olsun çok teşekkür ederim bu siteyi yapana
->Yazan: Yasin

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):