Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7. SINIF KONULARINI İÇEREN DENEME SINAVI (26) (GENEL TEKRAR SORULARI) (SOSYAL BİLGİLER TEST SORULARI, SORU BANKASI)

 

1- Karesioğulları, Aydınoğulları, Saruhanoğulları, Menteşeoğulları beyliklerinin Osmanlı Devletine bağlanması Osmanlıların aşağıdaki alanlardan hangisinde daha fazla güçlenmesini sağlamıştır?

A-Denizcilik

B-Ticaret

C-Hayvancılık

D-Tarım
2- Mustafa Kemal Atatürk, Sivas kenti için ‘’Cumhuriyet’in temeli burada atıldı.’’demiştir.

Bu sözün söylenmiş olmasının sebebi hangisidir?

a) Sivas’ın eski bir yerleşim yeri olması

b) Sivas’ın türküleri ile ünlü olması

c) Sivas’ın milli mücadelede çok etkili ulusal bir kongreye ev sahipliği yapmış olması

d) Sivas’ın demiryolu ulaşımında önemli bir merkez olması
3-

=> Kağıt ve kumaş fabrikası ve çini atölyeleri açılmıştır

=> Çiçek aşısı ilk kez uygulanmıştır

=> Karantina servisleri kurulmuştur

=> Avrupa’ya elçiler gönderilmiştir

Yukarıdaki gelişmeler,ne zaman gerçekleşmiştir?

a) Lale Devri

b) Osmanlı kuruluş dönemi

c) Cumhuriyet dönemi

d) Rönesans dönemi
4- Osmanlı Devleti’nde 18.yüzyıldaki yenilikler öncelikle hangi alanla ilgilidir?

a) ordu

b) ekonomi

c) kültür

d) sosyal yaşam
5-

- ’’Seyahatname’’isimli bir eseri vardır

- Mısır,Anadolu,Rumeli,Kafkasya,İran gibi çeşitli yerlere seyahat etmiştir

- 17.yy’da yaşamıştır.

Yukarıda bazı özellikleri verilen Türk gezgini kimdir?

a)İbn-i Batuta

b)Barbaros Hayrettin

c)Evliya Çelebi

d)Yunus Emre
6- Yavuz Sultan Selim döneminde aşağıdaki savaşlardan hangisi yapılmamıştır?

a)Otlukbeli Savaşı

b)Çaldıran Savaşı

c)Mercidabık Savaşı

d)Ridaniye Svaşı
7- Dulkadiroğlu Beyliğine hangi Osmanlı padişahı son vermiştir?

a)Fatih Sultan Mehmet

b)II.Bayezid

c)Kanuni Sultan Süleyman

d)Yavuz Sultan Selim
8-

Osmanlı Devleti'nde yeniliklerde öncelik askeri alandaydı.Askeri okullar açıldı.

Avrupadan subay ve öğretmenler getirtildi.

Bu bilgiye dayanarak hangi sonuca ulaşamayız?

A) Askeri alanda yeniliğin gerekliliği anlaşılmıştır

B) Askeri yeniliklerde Avrupa örnek alınmıştır

C) Askeri okullarda Avrupalı eğiticilere görev verilmiştir

D) Askeri alanda tam bir iyileşme sağlanmıştır
9-

I-Hititlerde, toprak verilmiş olan komutan ve valiler,savaş zamanlarında besledikleri askerlerle savaşa katılırlardı,

II-Selçuklularda ikta sahipleri toprağı işleme karşılığında belli sayıda asker besler ve savaş zamanında orduya katılırlardı.

III-Osmanlılarda Tımar sistemi sayesinde hazineye yük olmadan güçlü ordulara sahip olunuyordu.

Yukarıdaki bilgilere dayanarak ulaşabileceğimiz yargı hangisidir?

A) Osmanlıların kullandığı sistem diğerlerinden daha etkilidir

B) Toprak yönetiminde Osmanlılar Selçuklulardan,Selçuklular da Hititlerden etkilenmişlerdir

C) Selçuklularda ikta sahipleri toprağı işlemezse toprak ellerinden alınırdı

D) Hititler bu sistemle komutan ve valilerini ödüllendirmişlerdir
10- Malazgirt Savaşından sonra Anadolu’ya gelen Türk komutanları Anadolu’da ilk Türk devletlerini kurmuşlardır.

Bu devletlerin Türk Tarihi’ne yaptıkları en önemli katkı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Anadolu’nun Türkleşmesini sağladılar

b) Bizans’ı ortadan kaldırdılar

c) Haçlılarla Mücadele ettiler

d) Anadolu Selçuklu Devleti’ni kurdular
11-

=> Doğu Akdeniz'in güvenliği sağlandı.

=> Anadolu'dan Türkmenler bölgeye iskan ettirildi.

=> Avrupalılar bir Haçlı donanması oluşturup Osmanlı donanmasını yaktı.

Sonuçları verilen fetih aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kıbrıs

B) Kırım

C) Trabzon

D) Amasra
12- Fransız ihtilalinin sonuçlarından hangisi Osmanlı Devletini daha fazla etkilemiştir?

a) Adalet

b) Eşitlik

c) Milliyetçilik

d) İnsan Hakları
13- Sanayi inkılabı ilk defa hangi ülkede başlamıştır?

a) Fransa

b) Almanya

c) İngiltere

d) Rusya
14- Lâle Devri’nde yapılan yeniliklerden bazıları şunlardır:

=> İlk Türk matbaası kurularak, dinî eserler dışındaki eserler basılmaya başlandı.

=> Yeni kütüphaneler açılarak, çeşitli alanda birçok eser Türkçeye tercüme edildi.

=> Viyana, Paris gibi Avrupa başkentlerine elçiler gönderildi.

Bu bilgilere göre, Lâle Devriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Daha çok askerlik alanında ıslahatlar yapıldığı

B) Basılan kitap sayısında artış olduğu

C) Avrupa’nın daha yakından tanınmak istendiği

D) Düşünce hayatının gelişmesine önem verildiği
15- Ben Osman Gazi’nin silah arkadaşlarından Samsa Çavuş… Bizanslıların topraklarını alıp batıya doğru topraklarımızı genişletirken, Bizanslıların taht kavgaları ve iç karışıklıkları işimizi kolaylaştırıyordu.

Samsa Çavuş bu anlatımıyla Osmanlı Beyliği’nin büyümesinde etkili olan faktörlerden hangisini vurgulamıştır?

A) Bizans halkının desteğinin alınmasını

B) Hoşgörülü bir yönetim anlayışının benimsenmesini

C) Başarılı bir iskân politikası izlenmesini

D) Bizans’ın siyasi durumundan faydalanılmasını
16- Osmanlılar, Rumeli ve Balkanlarda fethedilen yerlere Anadolu’dan getirilen Türk ailelerini yerleştirmişler, onlardan vergi almamışlar ve onların Anadolu’ya geri (bilgi yelpazesi. net) dönmelerini engellemişlerdir.

Buna göre, Osmanlıların böyle davranmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Balkanlardaki kültürel değerleri kazanmak istemesi

B) Bölgede kalıcı egemenlik kurmak istemesi

C) Anadolu’daki siyasi birliği güçlendirmeye çalışması

D) Göçebe Türkleri belli bir otorite altında toplamaya çalışması
17- İstanbul’un fethiyle, kale ve surların top gülleleriyle yıkılabileceği anlaşıldı.

Bu gelişme, Avrupa’da aşağıdakilerden hangisinde etkili olmuştur?

A) Rönesans hareketlerinin hızlanmasında

B) Kralların, derebeylerin egemenliğine son vermesinde

C) Yeni ticaret yollarının bulunmasında

D) Coğrafi Keşiflerin başlamasında
18- Lale Devri’nde;

- Matbaa kurulmuş,

- İlk kez çiçek aşısı uygulanmış

- Arapça ve Farsça eserler Türkçe’ye çevrilmiş,

-Yeniçerilerden oluşan bir itfaiye bölüğü oluşturulmuştur.

Bu gelişmelere bakılarak Lale Devri’nde hangi alanda ıslahat yapıldığı söylenemez.?

A) Askeri

B) Sosyal

C) Sağlık

D) Kültürel
19- Osmanlı Devleti’nin yükselme Dönemi padişahlarından olan Yavuz Sultan Selim,1516 yılında Mercidabık ve Ridaniye savaşlarını yaptı ve Baharat Yolu’nun kontrolünün ele geçirdi.Ancak Osmanlı Devleti Baharat Yolu’ndan gerektiği gibi faydalanamadı.

Bu Durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mercidabık ve Ridaniye Savaşlarının kaybedilmesi

B) Avrupa’da Coğrafi Keşiflerin başlaması

C) Osmanlı Devlet’inin merkezi otoritesinin zayıflaması

D) Osmanlı devleti’nin Baharat Yoluna gereken önemi vermemesi
20- Aşağıdakilerden hangisi günümüzde tarıma hizmet veren kurumlar arasında yer almaz?

a. Tarım Kredi Kooperatifleri

b. GAP İdaresi Başkanlığı

c. T.C. Ziraat Bankası

d. Toplu Konut İdaresi
21- Osmanlı devleti Bulgaristan’da 2356 cami-mescit, 142 medrese, 16 kervansaray, 24 köprü, 42 köprü, 42 İmaret, 229 han- hamam – kaplıca ve buna benzer birçok yapı inşa etmişlerdir.

Osmanlıların yaptıkları mimari eserler göz önünde bulundurulduğunda, yapmış oldukları ekonomik, sosyal, kültürel faaliyetleri ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Sosyal devlet anlayışı gelişmiştir.

B) Düzenli bir askeri teşkilatlanma söz konusudur.

C) Ekonomik gelişmeye önem verilmiştir.

Kültürel birikime katkıda bulunulmuştur

D) Kültürel gelişime katkıda bulunmuştur.
22-

I. Günümüzdeki adalet ve Milli eğitim bakanıdır.

II. Kadı ve müderrislerin atama ve görevden alma işini yapar.

III. Merkezde büyük davalara bakar.

Yukarıda özellikleri verilen divan üyesi Aşağıdakilerden hangisidir?

a) kazasker

b) nişancı

c) sadrazam

d) şeyhülislam
23- Malazgirt savaşından sonra Alparslan, komutanlarına Anadolu’da aldıkları yerlere yerleşerek beylik kurmalarına izin vermiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu ilk beyliklerden değildir?

A) Saltuklular

B) Artuklular

C) Hamitoğulları

D) Danişmentliler
24- Haçlı Seferleri sonucunda Avrupa’da;

=> Derebeylik yönetimi zayıflayarak kralların siyasal gücü artmış,

=> Akdeniz limanları gelişmiş,

=> Din adamlarına güven azalmış,

=> Matbaa, kâğıt, pusula gibi buluşlar, dışarıdan alınmıştır.

Buna göre, Avrupa’yla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İslam dünyası üzerinde üstünlük kurmuşlardır.

B) Önemli siyasal değişimler geçirmişlerdir.

C) Halkın Kiliseye bakış biçimi değişmiştir.

D) Teknolojik gelişmelerden yararlanmışlardır
25- Osmanlı devleti’nde ilk altın parayı Fatih Sultan Mehmet bastırmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisini göstermektedir

A) Askeri harcamaların çok fazla olduğunun

B) Ekonominin gelişmiş olduğunun

C) Devletin imparatorluk unvanı kazandığının

D) Ekonomik giderlerin fazla olduğunun
 

 

  “SOSYAL BİLGİLER DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI SORU BANKASI "
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“SORU BANKASI TEST SORULARI " SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR "
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

"
SOSYAL BİLGİLER DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI
”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):