Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7. SINIF KONULARINI İÇEREN DENEME SINAVI (30) (GENEL TEKRAR SORULARI) (SOSYAL BİLGİLER TEST SORULARI, SORU BANKASI)

 

1- Osmanlı Devleti döneminde Avrupa’daki gelişmeleri takip edebilmek için aşağıdaki yeniliklerden hangisi yapılmıştır?

A) Yeniçeri ocağı kaldırılmıştır.

B) Matbaa kurulmuştur.

C) Çeşitli eserler Türkçeye çevrilmiştir.

D) Avrupa başkentlerinde elçilikler açılmıştır.
2- Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı devletinin büyümesini kolaylaştırdığı söylenemez?

A )Bizansta taht kavgalarının yaşanması

B) Osmanlıların Bizansa komşu olması

C) Türk beyliklerinin birbiriyle iyi geçinmeleri

D) Balkanlarda siyasi karışıklıkların yaşanması
3- Sosyal bilgiler dersinde Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketleri konusunu anlatan Aslı şu bilgileri vermiştir.

- Bu padişah döneminde Nizamı Cedit ordusu kurulmuş, bu ordunun masraflarını karşılamak için ise Iradı Cedit adlı hazine oluşturulmuştur.

- Ayrıca yerli malı kullanımı teşvik edilmiştir.

Aslının bilgiler vermiş olduğu bu padişah kim olabilir?

a) II.Mahmut

b) IV.Murat

c) III.Selim

d) III.Ahmet
4- Sosyal Bilgiler dersinde Selçuklularda toprak yönetimini araştıran Aslı uygulanan bir sistemle ilgili arkadaşlarına şu bilgileri vermiştir.

- Bu sistem sayesinde devletin önemli giderleri karşılanmıştır.

- Toprak üretimi denetim altına alınmıştır.

- Merkez ordusu güçlenmiştir.

Aslı’nın arkadaşlarına bilgiler verdiği sistem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

a) Tımar Sistemi

b) Feodal Sistem

c) İkta Sistemi

d) Müsadere Sistemi
5- Osmanlı devleti’nin kurulduğu sırada Anadolu’da siyasi birlik yoktu. Kösedağ savaşı sonrası Anadolu Selçuklularının zayıflamasıyla Anadolu’nun birçok yerinde Türk beylikleri kurulmuştu. Bizans İmparatorluğu ise, Marmara kıyılarına ve Trakya’ya hâkimdi. Ancak İmparatorluk çok zayıflamıştı.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A) Anadolu Moğol istilasına uğramıştır.

B) Haçlı birliği kurulmuştur.

C) Osman kısa zamanda gelişip güçlenmiştir.

D) Bizans devleti yıkılmıştır.
6-

- Padişahın yazılarına tuğrasını çeker.

- Devletin en önemli gelir kaynaklarından olan arazi kayıtlarını içeren tahrir defterlerindeki düzeltme ve değişmeleri yapar.

Yukarıda özellikleri verilen Divan-ı Hümayun üyesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sadrazam

B) Defterdar

C) Kazasker

D) Nişancı
7- “Teknoloji nasıl doğdu?” sorusuna verilen aşağıdaki cevaplardan hangisi en kapsamlıdır?

A) İnsanoğlunun yaşam gereksinimlerini rahat karşılayabilme çabası sonunda

B) İnsanoğlunun alet yeteneğinin gelişmesi soncuda

C) İnsanoğlunu zihinsel gelişimini tamamlaması sonucunda

D) İnsanoğlunun doğaya hâkim olma arzusu sonucu
8- Osmanlı devleti Bulgaristan’da 2356 cami-mescit, 142 medrese, 16 kervansaray, 24 köprü, 42 köprü, 42 İmaret, 229 han- hamam – kaplıca ve buna benzer birçok yapı inşa etmişlerdir.

Osmanlıların yaptıkları mimari eserler göz önünde bulundurulduğunda, yapmış oldukları ekonomik, sosyal, kültürel faaliyetleri ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Sosyal devlet anlayışı gelişmiştir.

B) Düzenli bir askeri teşkilatlanma söz konusudur.

C) Ekonomik gelişmeye önem verilmiştir.

D) Kültürel birikime katkıda bulunulmuştur.
9- Osmanlıda 1718 Pasarofça anlaşması ile başlayıp 1730 Patrona Halil isyanı ile sona eren lale devrinde birçok yenilikler yapıldı.

Aşağıdaki yeniliklerden hangisi lale devrine ait değildir?

A) Çiçek aşısı uygulandı.

B) İlk kez geçici elçilikler kuruldu.

C) Eşit vergi sistemi getirildi.

D) Matbaa kullanıldı.
10- Aşağıdaki hangi savaştan sonra Anadolu kesin bir Türk yurdu haline gelmiştir?

A) Miryokefelon savaşı

B) Malazgirt savaşı

C) Kösedağ savaşı

D) Ankara savaşı
11- Aşağıdakilerden hangisi Fatih’in İstanbul’u almak için yaptığı hazırlıklardan biri değildir?

A) Balkanlardaki sınır boylarına Akıncılar yerleştirmesi

B) Bizans’ın elindeki Silivri ve Vize kalelerini alması

C) Haliç’in ağzını kalın zincirlerle kapatması

D) Güçlü bir donanma meydana getirmesi
12- Osmanlı Devleti’nin ilk kez batıda toprak kaybettiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vasvar Antlaşması

C) Karlofça Antlaşması

B) Zitvatoruk Antlaşması

D) Kasr-ı Şirin Antlaşması
13- Lale Devrini sona erdiren isyan aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kabakçı Mustafa İsyanı

b) Babı Ali İsyanı

c) Patrona Halil İsyanı

d) Ahmet Paşa isyanı
14- Avrupalılar 15. yüzyılda Çin’e ve Hindistan’a ulaşmak, dünyada bilmedikleri yerlere gitmek amacıyla yaptıkları gezilerdir.

Tanımı yapılan bu olay aşağıdakilerden hangisidir?

a) Matbaanın geliştirilmesi

b) Rönesans

c) Haçlı Seferleri

d) Coğrafi Keşifler
15- Aşağıda bazı önemli olaylar ve o dönemin hükümdarları verilmiştir. Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

a) Ankara Savaşı’nın yapılması-Yıldırım Bayezid

b) İlk Türk matbaasının kurulması-III:Ahmet

c) Doğu Roma İmparatorluğu’nun yıkılması-Kanuni Sultan Süleyman

d) Yeniçeri Ocağı’nın (bilgi yelpazesi. net) kaldırılması-II.Mahmut
16- Lale Devri’nde kültürel alanda gerçekleştirilen en önemli yenilik aşağıdakilerden hangisidir?

a) İtfaiye bölüğünün kurulması

b) Matbaanın kurulması

c) Yalova ‘da kağıt fabrikasının açılması

d) Çiçek aşısının uygulanması
17- Anadolu’da kurulan Türk beyliklerinden Karesioğulları, Menteşeoğulları, ve Candaroğulları gibi beyliklerin denizcilik alanında ilerlemelerinin en temel nedeni hangisidir?

A) Askeri güçleri

B) Coğrafi konumları

C) Kültürel yapıları

D) Yönetim şekilleri
18-

- Topraktan daha çok yararlanmak

- Devlet hazinesinden para harcamadan büyük bir orduya sahip olmak

- Taşrada asayiş ve güven ortamı yaratmak

Türk devletlerinde bu amaçları sağlamak için hangisine başvurulmuştur?

A) Ahilik teşkilatına

B) Atabeylik teşkilatına

C) İkta sistemine

D) Lonca sistemine
19- Gerileme döneminde Osmanlı Devleti Avrupalı uzmanlardan yardım alarak Avrupa’daki gibi eğitim kurumları açmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

a) Bu dönemde yapılan savaşlardan kazanıldığının

b) Yönetimde Avrupa tarzında yenilikler yapıldığının

c) Gereksiz harcamalarının kısıtlandığının

d) Avrupa’nın üstünlüğünün kabul edildiğinin
20- Anadolu Selçuklu Devleti ve bu devletten önce kurulan beylikler dönemine ait Edirne ve çevresinde eserlere rastlanmamaktır. Bu durumu nasıl açıklarız?

a) Bu bölgede Bizans imparatorluğunun hüküm sürmesi.

b) Edirne Şehrinin bir dönem Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapması.

c) Trakya’nın yoğun savaşlara sahne olması.

d) Türk İslam devletlerinin 14.yy. ikinci yarısında Avrupa’ya geçmesi.
21- Derince İbn-i Sina İlköğretim Okulu’ndan 7. sınıf öğrencileri İstanbul’daki tarihi eserleri görmek için gezi düzenlemişlerdir. Sosyal bilgiler öğretmeni buradaki görecek oldukları eserleri öğrencilere söylemiştir.

Aşağıdaki eserlerden hangisini söylemiş olamaz?

a) Selimiye Camii

b) Topkapı Sarayı

c) Yıldız Sarayı

d) Fatih Camii
22- Osmanlı Devleti’nde toprak devlete aitti. Ancak çiftçinin vermekle yükümlü olduğu vergiyi, devlet değil, devlet adına maaş karşılığı sipahi denen görevli toplardı.

Osmanlı Devleti’nde bu uygulamaya ne ad verilmiştir?

A) İkta Sistemi

B) Güvenlik Sistemi

C) Devlet Sistemi

D) Tımar Sistemi
23-

- Gemicilik sanatının ilerlemesi ve okyanuslara dayanıklı gemilerin yapılması

- Pusulanın gelişmesi ve Avrupalılarca kullanılmaya başlaması

- Osmanlı Devleti ve Venedik’in ticarette egemenliğini kırmak

Yukarıdaki nedenler Avrupa’da ve Avrupalılarda aşağıdakilerden hanginin meydana gelmesine yol açmıştır?

A) Reform

B) Rönesans

C) Aydınlanma çağı

D) Coğrafi Keşifler
24- Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin sonuçlarından biri değildir?

a) Hint deniz yolunun ele geçirilmesi

b) İstanbul’un başkent yapılması

c) Osmanlı devletinin yükselme devrine girmesi

d) Yeniçağın başlaması
25- Osmanlılar Balkan fetihlerinin ardından, buralara planlı bir şekilde doğudan gelen Türkmenleri yerleştirmişlerdir? Bu uygulamaya “İskan Politikası “ adı verilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’nın uyguladığı iskan politikasıyla ulaşmak istediği amaçlar arasında gösterilebilir?

a) Fethedilen yerleri baskı altına almak.

b) Balkanlarda mezhep birliğini sağlamak

c) Bizans’a karşı milletlerden yardım almak.

d) Fethedilen yerlerin Türkleşmesini sağlamak
 

  “SOSYAL BİLGİLER DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI SORU BANKASI "
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“SORU BANKASI TEST SORULARI " SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR "
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

"
SOSYAL BİLGİLER DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI
”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

.......
..

7. **Yorum**
->Yorumu: güzel iyi bir site tavsiye ediyorum
->Yazan: d d d dv d bd d

6. **Yorum**
->Yorumu: Hep çalışıyorum çok güzel bir testti
->Yazan: Work work work

5. **Yorum**
->Yorumu: Çok çok teşekürler bu siteye bana çok yardımcı oldu paylaşımlara devam
->Yazan: ??...

4. **Yorum**
->Yorumu: Siteye buradan teşeşşür ederiz bize çok yardımcı oldunuz
->Yazan:


3. **Yorum**
->Yorumu: Öncelikle emeginize karşı tamam da saygım var ama çok kazık sormussunuz
->Yazan: nnnnnnnnnnn


2. **Yorum**
->Yorumu: Tam bizim seviyemize göre sorular........... 
->Yazan: Halenur


1. **Yorum**
->Yorumu: çok yardımcı oldunuz çok teşekkürle çok iyi bir site
->Yazan: yaren.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


 


 E Mail
(Zorunlu Değil):