Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7. SINIF KONULARINI İÇEREN DENEME SINAVI (31) (GENEL TEKRAR SORULARI) (SOSYAL BİLGİLER TEST SORULARI, SORU BANKASI)

 

1- Osmanlı Devleti çeşitli din, mezhep ve ırklara mensup insanlara karşı hoşgörü ile yaklaşmıştır. Bu halklar kendi inanç ve kültürlerini özgürce yaşamışlardır.

Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Osmanlı devleti içerisinde birçok milleti barındırıyordu.

b) Osmanlı Devleti’nde Hoşgörü Politikası hâkimdir.

c) Farklı dine mensup kişiler özgürce ibadetlerini yapabilmiştir.

d) Osmanlı halkı sadece Müslümanlardan oluşuyordu.
2- Milletlerarası ticaret kervanlarının güvenliği ve dinlenmesi için Selçuklu devletinin kurduğu teşkilat,ekonomik olduğu kadar sosyal ve medeni yönleri ile de çok büyük öneme sahiptir.Kervansaraylarda yolcular üç gün ücretsiz kalıp yemek yiyebiliyordu. Hastalar tedavi edilebiliyordu.Büyük kervansaraylarda hastane,mescit, doktor ve ilaç bulunurdu. Kale gibi sağlam duvarları ile kervansaraylar aynı zamanda güvenli bir sığınak görevi de görüyordu.

Tarihçi Osman TURAN, yukarı da Selçukluların sosyal ve ekonomik hayatı ile ilgili bilgiler vermiştir.

Bu bilgilere dayanarak Selçuklularla ilgili olarak aşağıdaki hangi sonucu çıkaramayız?

a. Selçuklularda sosyal devlet anlayışı oluşmuştur.

b. Büyük kervansaraylarda sağlık hizmeti verilmektedir.

c. Selçuklularda ticari hayatın gelişmesi için fazla çalışma yapılmamaktadır.

d. Kervansaraylar, kervanların güvenliğini de sağlamaktadır.
3- Türkiye Selçuklu hükümdarları, ülkeyi oğulları arasında paylaştırmış, ancak daha babaları hayatta iken çocuklar arasında taht kavgaları başlamıştı. Moğol hükümdarı Cengiz Han Anadolu’yu istila etmiş, 1243 Kösedağ savaşından sonra artan Moğol baskısı,Türkiye Selçuklu devletinin gücünü azaltmış, Selçuklu Sultanları Moğollar tarafından atanmaya başlanmıştır.

Yukarıdaki bilgilere dayanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisini çıkarabiliriz?

a. 1243 Kösedağ savaşından sonra da Türkiye Selçuklu devleti bağımsızlıklarını korumuştur.

b. Türkiye Selçuklu devletinde demokrasi anlayışı gelişmiştir.

c. Türkiye Selçukluları, Kösedağ savaşından sonra Moğollara bağlı hale gelmiştir.

d. Kösedağ savaşından önce, Türkiye Selçuklularında taht kavgaları görülmemiştir.
4- Osmanlı devleti, küçük bir beylik iken kısa sürede güçlü bir devlet haline gelmiştir.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sebepleri arasında gösterilmez?

a. O dönemlerde Osmanlı beyliğinin, diğer Anadolu beyliklerine göre sınırları en büyük beylik olması.

b. Bizansın iç karışıklık içinde olması

c. Balkanlarda güçlü devletlerin bulunmaması

d. Osmanlı beyliğinin coğrafi konumunun önemli olması
5- Osmanlıların İznik’te yaptıkları ilk faaliyetlerden biride medrese (okul) açmaktır.Açılan medreseye müderris olarak Davud-ı Kayseri getirilmiştir. Kendisine zamanın en yüksek maaşı (30 akçe) verilmiştir. Davud-ı Kayseri’nin de görev yaptığı İznik medresesinde,sadece dini ilimler değil felsefede okutulurdu.

Osmanlılar, Davud-ı Kayseri’ye yüksek maaş vermesi,aşağıdakilerin hangisinin göstergesidir?

a. Osmanlılar eğitime ve müderrislere önem vermiştir.

b. Osmanlılar da eğitim ikinci plana itilmiştir.

c. Medreselerde sadece felsefe eğitimi verilmiştir.

d. Osmanlılarda ilk müderris, Davud-ı Kayseridir.
6-

Yukarıdaki grafikte,bir kente gelen turist sayısının 10 aylık dağılımı verilmiştir.Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) En fazla turist Temmuz ayında gelmiştir.

B) Kış turizmi oldukça gelişmiştir.

C) İlkbaharda gelen turist sayısı 110.000 civarındadır.

D) Kasım ve Aralık aylarında turist gelmesi beklenmemektedir.
7-

I- Hizmet sektörü

II- Ticaret Sektörü

III- Tarım Sektörü

IV- Sanayi Sektörü

Yukarıdaki grafikte ; bir ülkedeki nüfusun iş sektörlerine göre dağılım oranları gösterilmiştir.

Buna göre,aşağıdakilerden hangisi bu grafikten çıkarılabilecek bir sonuç değildir?

A) Gelişmiş bir ülkedir.

B) Tarım sektöründe çalışan nüfus oranı azdır.

C) İşsizlik oranı yüksektir.

D) Doğum oranı azdır.
8- Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un Fethi’nin sonuçlarından değildir?

A) Fetih sırasında surları yıkmak için Şahi adı verilen topların kullanılması Avrupa’da feodalitenin yıkılmasına zemin hazırladı.

B) İstanbul’dan İtalya’ya giden bilim adamları orada Rönesans hareketi’ni başlattı.

C) Karadeniz ticaret yolu Osmanlıların eline geçti.

D) Avrupa’da Reform hareketleri başladı.
9- Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerinin sebepleri arasında yer almaz?

A) Avrupalıların kutsal yerleri olan Kudüs’ü Müslümanlardan almak istemeleri

B) Avrupaların Türklerin ilerleyişlerinden korkmaları

C) Avrupalıların içinde bulundukları yoksulluk

D) Avrupalıların yeni ticaret yolları keşfetmek istemeleri
10- Osmanlı Devleti savaşlarda başarı göstermiş sipahi(atlı asker)lere tımar topraklarını devlet adına ekip dikme hakkı verirdi.Elde edilen gelir ile tımar sahibi tımarlı sipahi yetiştirirdi.

Aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin faydalarından değildir?

A) Tımarlı sipahiler devlete ekonomik yük olmamıştır

B) Devlet toprakları boş kalmadığından üretim artmıştır

C) Devlet tımar sahiplerinden aldığı vergilerle hazinenin gücünü arttırmıştır.

D) Tımarlı sipahiler bulundukları yerlerde güvenliği sağlamıştır.
11- Osmanlı Devleti kurulduğunda halkının tamamı Türk’tü.Sonraki dönemde toprak genişlemesi sonucu Yunan,Bulgar,Sırp,Arnavut,Macar,Hırvat,Sloven,Romen,Arap gibi

bir çok ulus Osmanlı yönetimine girmiştir.Osmanlı Devleti çok uluslu bir imparatorluğa dönüşmüştür.

Osmanlı Devleti’ni imparatorluk özelliğinden dolayı olumsuz etkileyen olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tanzimat Fermanı

B) Fransız İhtilali

C) Islahat Fermanı

D) Meşrutiyet’in ilanı
12- Barbaros Hayrettin Paşa’nın Haçlı donanmasına karşı kazandığı Preveze deniz zaferinin sonucu değildir?

A) Akdeniz’de Osmanlı hakimiyeti güçlenmiştir.

B) Osmanlı Devleti Haçlıları mağlup etmiştir.

C) Haçlılar bir daha Osmanlı Devletine saldırmamışlardır.

D) Osmanlı deniz ticareti güvenlik altına alınmıştır.
13- İlk çağda Sard şehrinden başlayıp Sümerlerin Sus şehrinde noktalanan tarihi tic yolu hangisidir?

A) İpek yolu

B) Baharat yolu

C) Kral yolu

D) Kervan yolu
14-

I- Yeniçerilerden bir itfaiye bölüğünün oluşturulması

II- Avrupa başkentlerine elçiler gönderilmesi

III- İstanbul’da kumaş ve çini fabrikalarının kurulması

IV- Sağlık alanında ilk kez çiçek aşısının uygulanması

Osmanlı Devleti’nde yapılan yukarıdaki yeniliklerden hangisinin veya hangilerinin Batı’yı daha yakından tanımak amacıyla yapıldığı savunulabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) II ve III

D) III ve IV
15- Kanuni döneminde;-Rodos adası alınması,-Cezayir Osmanlılara bağlanması, Trablusgarp ın alınması gerçekleştirilmiştir.

Bu duruma bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir?

A) İpek yolu ele geçirilmeye çalışılmıştır.

B) Hıristiyan toplumu parçalanmak istenmiştir.

C) Akdeniz’de Türk hâkimiyeti pekiştirilmiştir.

D) Türk - İslam birliği sağlanmaya çalışılmıştır
16- Osmanlı devletin de divanı Hümayunun üyesi oyan baş defterdar ;devlet adına para toplama,bu parayı devlet adına harcama (bilgi yelpazesi. net) gibi ileri yürütüyordu.

Baş defterdarın günümüzdeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Milli eğitim bakanı

B) Maliye bakanı

C) İçişleri bakanı

D) Dışişleri bakanı
17- Osmanlıların, fethettikleri şehirlerde farklı dinlere ait mimari eserlerin varlığını devam ettirmesi aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?

A) Diğer inançlara hoşgörü ile yaklaştıklarına

B) Mimari eserlere önem verdiklerine

C) Farklı dinleri tanımak istediklerine

D) Kendi kültürel değerlerini kabul ettirmek istediklerine
18- Avrupa ‘da sanayi alanında yaşanan gelişmelerle birlikte buhar gücüyle işleyen makineler çoğaldı, üretim arttı ve ticaret gelişti küçük imalathaneler yerlerini büyük fabrikalara bıraktı. Üretilen malların fiyatları düştü.

Yukarıda verilen gelişmelerin Avrupa‘nın sosyal hayatında meydana getirdiği en önemli sonuç nedir?

A) Devletleri siyasal gücünün artması

B) Köyden kente göçün hızlanması

C) Milliyetçilik düşüncesinin önem kazanması

D) Yeni mezheplerin ortaya çıkması
19- Avrupalı denizciler, önceleri sadece kıyılarda seyahat edebiliyor, okyanusları tanımıyorlardı. Zamanla pusulayı öğrenerek okyanuslara açıldılar ve böylece...............

Bu parçanın, aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanması yanlış olur?

A) Yeni ada ve kıtaları keşfettiler

B) Farklı medeniyetler ve kültürlerle tanıştılar

C) İpek ve baharat yollarını ele geçirdiler

D) Rönesans ve reform hareketlerinin başlamasında etkili oldular
20- Selçuklularda tarım yapılan topraklar ikta denilen bölümlere ayrılmıştı. İkta toprakları hizmet veya mal karşılığında belirli süreler için askerlere,komutanlara ve devlet adamlarına verilirdi.İkta sahipleri ise toprakları işleme karşılığında belirli sayıda asker besler ve savaş zamanında orduya katılırdı. İkta sahipleri bu toprakları boş bırakırsa toprak geri alınırdı.

Buna göre ikta sisteminin faydaları arasınsa aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

a) Merkez ordusu güçlenmiştir.

b) Devletin önemli giderleri karşılanmıştır.

c) Tarım önemini yitirmiştir.

d) Üretimde süreklilik sağlanmıştır.
21- Anadolu da yaşamış ilk uygarlıklardan olan Lidyalılar ekonomi,bilim,sanat,kültür ve ticaret alanında çok önemli ilerlemeler kaydetmişler,madeni parayı ilk kez kullanarak ticarette takas(değiş-tokuş) uygulamasına son vermişlerdir.

Lidyalıların aşağıdaki özelliklerinden hangisi tüm bu gelişmelerin yaşanmasını sağlamıştır?

a) Yaşadıkları bölgede Akdeniz ikliminin etkili olması

b) Kral Yolu üzerinde kurulmuş olmaları

c) Başkentlerinin Sard şehri olması

d) Ordularının paralı askerlerden oluşması
22- Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’deki üstünlüğünü Avrupalılara kabul ettirdiği başarısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mısırın fethi

B) Rodos’ un fethi

C) Cezayir’in Osmanlı Devletine bağlanması

D) Preveze Deniz Savaşının kazanılması
23- Lale Devri’nde yapılan başlıca ıslahatlar şunlardır:

- İlk Osmanlı matbaası açılmıştır.

- Bir tercüme heyeti oluşturularak bazı yabancı eserler Türkçe’ye çevrilmiştir.

- Çini, kumaş ve kağıt fabrikaları açılmıştır.

Buna göre Lale Devri ıslahatları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Askeri alanda ıslahat yapılmadığı

B) Islahatların genelde kültürel alanda yapıldığı

C) Islahatların Avrupa dan etkilenmediği

D) Islahatların ekonomiyi de geliştirmeyi amaçladığı
24- Osmanlılarda adalet işlerine kadılar bakarlardı. Kadılar doğrudan doğruya aynı zamanda divan üyesi olan Kazaskerlere bağlıydılar. Kadılara bulundukları bölgedeki sancak beyleri ve beylerbeyi karışamazlardı.

Bu uygulamaların temel amacı aşağıdakilerden hangisidir.

a) Adalet işlerinin hızlı yürümesini sağlamak

b) Kadıların kararlarında serbest kalmalarını sağlamak

c) Kadı olmayı özendirmek

d) Sancak beyi ve Beylerbeyi yetkilerini azaltmak
25-

- Amasranın fethedilmesi

- Trabzon Rum İmparatorluğuna son verilmesi

- Kırımın Osmanlı Devletine bağlanması

Bu gelişmeler Osmanlı Devletine aşağıdakilerden hangisini kazandırmıştır.

a) Anadolu Türk birliğini

b) Hıristiyan birliğinin bozulması

c) Karadeniz hâkimiyetini

d) Ceneviz’e karşı üstünlük sağlanmasını
 

  “SOSYAL BİLGİLER DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI SORU BANKASI "
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“SORU BANKASI TEST SORULARI " SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN<<<

“SOSYAL BİLGİLER DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR "
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

"
SOSYAL BİLGİLER DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI
”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):