Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

1. DÜNYA SAVAŞI, BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI CEPHELER, CEMİYETLER TEST SORULARI (1) (İNKILAP TEST SORULARI)

 

1. İngilizler ve Rusların Sırp ve Yunan isyan­larını desteklemeleri aşağıdakilerden han­gisine yöneliktir?

A) İhtilal ilkelerinin yayılmasını sağlamak

B) Osmanlının dağılmasını hızlandırmak

C) Osmanlı topraklarını paylaşmak

D) Fransa'nın Mısır'ı almasını engellemek

E) Islahatların sürekliliğini sağlamak

2. İngiliz ve Fransızlar Paris Antlaşmasının hangi maddesine göre Kırım Savaşına ka­tılış amaçlarını gerçekleştirmişlerdir?

A) Osmanlı Devletinin Avrupa devleti sa­yılacak olması

B) Eflak ve Boğdan'a Muhtariyet verilme­si

C) Savaş sırasında alınan yerlerin geri ve­rilmesi

D) Tuna'nın ticaret gemilerine açılacak ol­ması

E) Boğazların yabancı savaş gemilerine kapanacak olması

3. Meşrutiyet hareketlerini Tanzimat ve Isla­hat Fermanlarından ayıran özellik aşağıda­kilerden hangisidir?

A) Batılı Devletlerin baskısı ile ilan edil­miş olması

B) Padişahın yetkilerini sınırlandırması

C) Demokrasi hareketlerini başlatması

D) İsyanlar sonucu yürürlükten kalkması

E) Büyük devletler tarafından desteklen­mesi

4.

I. Fetihlerin devam ettirilmek istenmesi

II. Elde kalan toprakların muhafaza edil­mesi

III. Kaybedilen toprakların geri alınmak is­tenmesi

Osmanlı Devletinde yukarıda izlenen poli­tikalar, aşağıdaki dönemlerin hangileri için geçerlidir?

A) Duraklama Gerileme Dağılma

B) Gerileme Dağılma Duraklama

C) Dağılma Duraklama Gerileme

D) Gerileme Duraklama Dağılma

E) Duraklama Dağılma Gerileme

5. Almanya, Osmanlı Devleti ile aynı ittifakta olmasına karşın, Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na girerken kapitülasyonları kaldırmasına karşı çıkmıştır.

Almanya'nın bu tutumu aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Kendisine danışılmadan hareket edilmesinden huzursuzluk duyması

B) Elde ettiği ayrıcalıkları korumak istemesi

C) Kapitülasyonlardan yararlanan diğer devletlere karşı Osmanlı Devleti'ni korumak istemesi

D) Uluslar arası antlaşmalara bağlılığı ilke edinmesi

E) Osmanlı Devleti'ni uluslar arası platformda yalnız bırakmak istemesi

6. 31 Mart Olayı'nı kimler çıkarmıştır?

A) Meşrutiyet rejimine karşı olanlar

B) Hareket Ordusu mensupları

C) İttihat ve Terakki Partisi mensupları

D) Nizam-ı Cedit Ordusu mensupları

E) Kabakçı Mustafa ve yandaşları

7. Sırp ve Yunan İsyanlarını Duraklama ve Gerileme devrinde görülen isyanlardan ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bağımsızlık amacına yönelik olmaları

B) Uzun süre Osmanlı devletini uğraştır­maları

C) Şiddete dayalı yöntemler ile bastırıl­maları

D) Rejimi değiştirmeye yönelik olmaları

E) Yapılan ıslahatları engellemek isteme­leri

8. Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut dev­rinde yapılan yeniliklerden biri değildir?

A) Sekbanı Cedit ve Eşkinci ocaklarının açılması

B) Batıya ilk defa öğrenci gönderilmesi

C) Batıdaki elçiliklerin kalıcı hale getiril­mesi

D) Divan örgütü ve Müsadere usulünün kaldırılması

E) İlk defa nüfus sayımının yapılması

9. Osmanlı devletinden isyan ederek ilk defa bağımsızlık kazanan toplum aşağıdakiler­den hangisidir?

A) Sırplar

B) Romenler

C) Bulgarlar

D) Karadağlılar

E) Rumlar

10. Osmanlı Devleti'nde halkın yeniliklere ilgisiz kalması, aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

A) Merkezi otoritenin gücünü yitirmesine

B) Yabancıların içişlerine müdahalesinin azalmasına

C) Yenilik taraftarlarının güç kazanmasına

D) Yeniliklerin kısa ömürlü olmasına

E) Ayaklanmaların azalmasına

11. Aşağıdakilerden hangisi Yeniçeri Ocağı'nın yerini almıştır?

A) Sekban-ı Cedit

B) Eşkinci Ocağı

C) Sürat Topçuları

D) Mühendishane-i Bahri Hümayun

E) Asakir-i Mansure-i Muhammediye

12. Ruslar Kırım savaşı öncesi İngilizlerle Os­manlı topraklarının bir bölümünü paylaş­mak ve bunun için de onların desteğini al­mak istemişlerdir.

Rusların bu destek isteği Osmanlının dışın­da hangi devlete de karşıdır?

A) Avusturya

B) Fransa

C) Prusya

D) Iran

E) Hollanda

13. I. Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan ve Osmanlı Devleti'nin karşılıksız olarak elindeki tüm tutsakları (bilgi yelpazesi. com) serbest bırakması, Osmanlı Ordusu'nun dağılması, Boğazların açılması koşullarını içeren belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mondros Ateşkes Antlaşması

B) Versay Antlaşması

C) Sen Jermen Antlaşması

D) Nöyyi Antlaşması

E) Triyanon Antlaşması

14. Aşağıdakilerden hangisi 93 Harbi (187778 Osmanlı Rus savaşı) ve sonrasında, Os­manlı devletinde görülen gelişmelerden biridir?

A) Padişahın yetkilerinin ilk defa sınırlan­dırılması

B) Mora'da bağımsız bir Yunan devletinin kurulması

C) Ermeni ve Kıbrıs sorunlarının başla­ması

D) Azınlıkların bağımsızlık hareketlerine başlaması

E) Osmanlı devletinin bir Avrupalı devlet sayılması

15. Mısır sorununun görüşüldüğü 1840 Londra Antlaşmasına aşağıdaki devletlerden han­gisi katılmamıştır?

A) İngiltere

B) Fransa

C) Avusturya

D) Rusya

E) Prusya

 

CEVAP ANAHTARI

 

1B

2E

3C

4E

5B

6A

7A

8C

9E

10D

11E

12B

13A

14C

15B

 


“İNKILAP TARİHİ TESTLERİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TARİH DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“SORU BANKASI, TEST SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

.

2. **Yorum**
->Yorumu: gerçekten guzel sorularınız var teşekkur ederim 
->Yazan: Refik Emre .

1. **Yorum**
->Yorumu: Bu sorular çok iyi tam bana göre
->Yazan: merve.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):EĞİTİM ÖĞRETİM KONULARI Atasözleri Hikayeleri Özellikleri Belirli Gün ve Haftalar Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri Hikayelerden Seçmeler İlginç Bilgiler Eğlenceli Bilgiler İllerimiz Ve İlçelerimiz Türkiye Kitap Özetleri Roman Özetleri Konu Anlatımlı Dersler Maniler Manilerden Seçmeler Masal Masallardan Seçmeler Meslek Tanıtımları Meslekler Rehberlik Köşesi Soru Bankası, Test Soruları Şiirler Seçme Güzel Şiirler Tekerleme Tekerlemeler Tiyatro Oyunları, Skeç, Piyes Türküler Türkü Sözleri Yazar Ve Şairlerin Hayatı Yazılı Soruları Arşivi ***Devamını Göster*** KONU ANLATIMLI DERSLER Beden Eğitimi Dersi Konu Anlatımı Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Dersi Konu Anlatımı Biyoloji Dersi Konu Anlatımı Coğrafya Dersi Konu Anlatımı Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Konu Anlatımı Edebiyat Dersi Konu Anlatımı Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Felsefe Dersi Konu Anlatımı Fen Bilimleri Dersi Konu Anlatımı Gelişim Ve Öğrenme Dersi Konu Anlatımı Hazreti Muhammed'in Hayatı Dersi Konu Anlatımı İngilizce Dersi Konu Anlatımı Matematik Dersi Konu Anlatımı Muhasebe Dersi Konu Anlatımı Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı Tarih Dersi Konu Anlatımı Türkçe Dersi Konu Anlatımı Uluslar Arası İlişkiler Dersi Konu Anlatımı Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Dersi Konu Anlatımı ***Devamını Göster*** YAZILI SORULARI YAZILILAR Bilişim Teknolojileri Yazılı Soruları Biyoloji Yazılı Soruları Coğrafya Yazılı Soruları Dil Ve Anlatım Yazılı Soruları Din Kültürü Yazılı Soruları Edebiyat Yazılı Soruları Fen Bilimleri Yazılı Soruları Fizik Yazılı Soruları İngilizce Yazılı Soruları İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Yazılı Soruları Kimya Yazılı Soruları İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Matematik Yazılı Soruları Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları Tarih Yazılı Soruları TC İnkılap Tarihi Yazılı Soruları Trafik Güvenliği Trafik Ve İlk Yardım Yazılı Soruları Türk Edebiyatı Yazılı Soruları Türkçe Yazılı Soruları Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Yazılı Soruları ***Devamını Göster*** SORU BANKASI TEST SORULARI Coğrafya Test Soruları Soru Bankası Din Kültürü Test Soruları Soru BankasıEdebiyat Test Soruları Soru Bankası Fen Bilimleri Test Soruları Soru Bankası İngilizce Test Soruları Soru Bankası İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Matematik Test Soruları Soru Bankası Osmanlı Tarihi Test Soruları Soru Bankası Sosyal Bilgiler Test Soruları Soru Bankası Tarih Test Soruları Soru Bankası TC İnkılap Tarihi Test Soruları Soru Bankası Türkçe Test Soruları Soru Bankası Vatandaşlık Anayasa İnsan Hakları Test Soruları Soru Bankası ***Devamını Göster*** REHBERLİK KÖŞESİ Ders Çalışma Ödev Yapma İş Hayatı Başarısını Arttırma Kişisel Bedensel Gelişim Meslek Tanıtımları Okul Başarısını Arttırma Okuma Alışkanlığı Kazandırma Öğretmenlik Mesleği Sınavlara Hazırlanma Sinirini Engelle ***Devamını Göster*** HAYATIN İÇİNDEN BİLGİLER Cep Telefonu Mesajları İsimler Sözlüğü Pratik Bilgiler Yazıklar Olsun Zararları Sakıncaları ***Devamını Göster*** BİLGİSAYAR OYUNLARI Akıl Zeka Eğitici Oyunlar Araba Yarışı Oyunları Ateş Etme Hedef Vurma Oyunları Beceri Yetenek Oyunları Birleştirme Patlatma Oyunları Boyama Oyunları Dövüş Oyunları Futbol Oyunları Giysi Giydirme Oyunları Komik Eğlenceli Oyunlar Macera Oyunları Mario Oyunları Motosiklet Oyunları Savaş Oyunları Tasarlama Oyunları Yemek Yapma Oyunları ***Devamını Göster*** YEMEK TARİFLERİ MUTFAK Aperatifler Atıştırmalıklar Balık Yemekleri Tarifleri Tarifleri Börek Çörek Tarifleri Çorba Tarifleri Tarifleri Dolma Sarma Tarifleri Diyet Yemekleri Tarifleri Et Yemekleri Kebap Köfte Tarifleri Kek Tarifleri Komposto Tarifleri Kurabiye Tarifleri Pasta Tarifleri Pilav Tarifleri Reçel Tarifleri Salata Garnitür Tarifleri Sebze Yemeği Tarifleri Tatlı Turta Tart Tarifleri Tavuk Yemekleri Tarifleri ***Devamını Göster*** SAĞLIKLI YAŞAM REHBERİ Hastalıklar Çeşitleri Özellikleri Sağlık İçin Minik Notlar Sigaranın Zararları Sigarayı Bırakma Yolları Şifalı Bitkiler Listesi Şifalı Bitki Karışımları ***Devamını Göster***