Eğitim Öğretim İle İlgili Belgeler > Soru Bankası Test Soruları > Tarih Dersi İle İlgili Test Soruları Soru Bankası > İnkılap Tarihi Testleri TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Test Soruları Soru Bankası

1. DÜNYA SAVAŞI, BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI, CEPHELER, CEMİYETLER TEST SORULARI (3) (İNKILAP TEST SORULARI)

 

1. Aşağıdakilerden hangisinin amacı, Anado­lu'daki Müdafaai Hukuk Hareketlerini tek çatı altında toplamak ve ulusal bir kongre­nin toplanmasını hızlandırmaktır?

A) Bristol Raporu

B) Paris Barış Konferansı

C) Sivas Kongresi

D) Amasya Genelgesi

E) Erzurum Kongresi
2. İtilaf Devletlerinden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Anado­lu'da işgal girişiminde bulunmamıştır?

A) İngiltere

B) Fransa

C) Yunanistan

D) İtalya

E) Rusya
3. Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşmasının sonuçlarından biridir?

A) İngilizlerin Musul'u işgal etmesi

B) Talat Paşa Hükümeti'nin istifa etmesi

C) Mustafa Kemal Paşa'nın 7. Ordu Ko­mutanlığına atanması

D) İzmir ve çevresinin Yunanlılara veril­mesi

E) İtilaf Devletleri'nin Mebusan Meclisi'ni dağıtması
4. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'ni Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalat­maya zorlayan nedenlerden biri değildir?

A) İngilizlerin hoşgörüsüne güvenilmesi

B) Osmanlı ordusunun savaş gücünü kaybetmesi

C) İtilaf Devletlerinin İstanbul'u işgal et­mesi

D) Wilson ilkeleri'ne güvenilmesi

E) Osmanlı'nın bağlaşıklarının savaştan çekilmeye başlaması
5. Aşağıdakilerin hangisinde alınan kararlar İtalya'nın İtilaf devletlerinden kopma sürecini başlatmıştır?

A) Londra Konferansı

B) Paris Barış Konferansı

C) Mondros Ateşkes Antlaşması

D) Saint Jean de Marianne Antlaşması

E) San Remo Konferansı
6. Aşağıdaki illerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasının ardından işgal edilen yerlerden biri değildir?

A) Adana

B) Antep

C) İstanbul

D) Şam

E) Urfa
7. Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşmasının Anadolu hareketi için önemini en iyi şekilde açıklamaktadır?

A) Anadolu'da özgürlük, bağımsızlık ve milliyetçilik düşüncelerinin gelişmesini sağlamıştır.

B) Anadolu silahsız ve savunmasız bırakılmıştır.

C) Boğazlarda Osmanlı egemenliği sona ermiştir.

D) Her türlü haberleşme itilaf devletlerinin denetimine geçmiştir.

E) Osmanlı Devleti fiilen tarihe karışmıştır,
8. İtalya'nın, İtilaf Devletleri'nden kopma sü­recini başlatan olay aşağıdakilerden hangi­sidir?

A) Rusya'nın savaştan çekilmesi

B) Mondros Ateşkes Antlaşması

C) Paris Barış Konferansı

D) Londra Konferansı

E) I. İnönü Savaşı
9. Mustafa Kemal Paşanın etkinlikleri içeri­sinde aşağıdakilerin hangisi ile işgallerin protesto edilmesini ve mitinglerin düzen­lenmesini istemiştir?

A) Amasya Genelgesi

B) Erzurum Kongresi

C) Sivas Kongresi

D) Londra Kongresi

E) Havza Genelgesi
10.

Yargı: Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra İstanbul hükümeti, itilaf Devletleri'nin etkisi altına girmiş, millete karşı olan sorumluluğunu yerine getiremez olmuştur.

Durum:

I. Anadolu'nun yer yer işgal edilmesi

II. Kuvayt Milliye'nin kurulması

III. Gizli antlaşmaların yapılması

IV. Erzurum ve Sivas Kongresi'nin toplanması

Yukarıda verilenlerden hangileri, yargının bir sonucu olduğu söylenemez?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) III ve IV
11. Mondros Ateşkesi'nden sonra Yunanlılar, İzmir'de yoğun bir şekilde propagandaya başlamış ve bölgeye göçmen sevk etmişlerdir.

Bu duruma göre, Yunanlıların amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İzmir'in İtalyanlar tarafından işgalini önlemek

B) Ege'de nüfus çoğunluğuna ulaşmak

C) Wilson ilkeleri'nin doğruluğunu kanıtlamak

D) İngiltere'nin yayılmacı amaçlarını gerçekleştirmek

E) Ulusal direnişi engellemek
12. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra, Urfa, Antep ve Maraş ilk defa hangi devlet tarafından işgal edilmiştir?

A) İngiltere

B) Fransa

C) Rusya

D) Yunanistan

E) İtalya
13. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra. Osmanlı Hükümeti'nin yetersiz kalması Türk milletinin tepkisine neden olmuş ve Kuvayı Milliye kurulmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi Kuvayı Milliye'nin kuruluş nedenlerinden biri değildir?

A) Türk halkının içgüdüsel savunma ihtiyacı

B) Ordularımızın terhis edilmesi ve işgallerin başlaması

C) İttihat ve Terakki yöneticilerinin ülkeyi terk etmesi

D) Azınlıkların yıkıcı çalışmaları

E) İstanbul Hükümeti'nin işgallere kayıtsız kalması
14. Mondros Ateşkes Antlaşması, Osmanlı Devleti'nin;

Egemenlik haklarını sınırlandırmıştır.

Ulaşım ve haberleşmesini kontrol altına almıştır.

Ordunun terhisi ve silahların teslimi istenerek sa­vunma sistemleri ortadan kaldırılmıştır.

Buna göre, Mondros Ateşkes Antlaşması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Osmanlı Devleti'nin, hukuksal varlığının sona er­diği

B) Doğu Sorunu'nu kesin olarak çözdüğü

C) Osmanlı Devleti'ni fiilen ortadan kaldırdığı

D) Savaşın genel amaçlarının dışına çıkıldığı

E) Gizli paylaşım planlarına aykırı hareket edildiği
15. 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşma­sına göre;

I. İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir duru­mun oluşması durumunda herhangi bir stratejik bölgeyi işgal edebilecekti.

II. Doğu Anadolu'daki altı ilde bir karışıklık çıkarsa bu yerler de işgal edilecekti.

III. Sınırların korunması ve güvenliğin sağlanması için gerekli güçlerin dışındaki Osmanlı ordusu derhal dağıtılacaktı.

Bu ateşkesin verilen koşullarına bakılarak, hilaf Devletleri'nin ulaşmak İstediği amaçlar arasında aşağıdaki­lerden hangisinin olduğu söylenemez?

A) İşgaller karşısında halkın direniş olasılığını ortadan kaldırmak

B) Anadolu halkının, padişaha olan güvenini azaltmak

C) Doğu Anadolu'da kendi güdümlerinde bir devlet kurmak

D) Gerçekleştirmeyi düşündükleri işgallere hukuksal dayanak oluşturmak

E) Osmanlı topraklarının parçalanmasını kolaylaştırmak
16. İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesini gerekçe göstererek Anadolu'yu yer yer işgal etmişlerdir. San Remo Konferansı'nda hazırladıkları paylaşım tasarılarını ise Sevr Barış Antlaşması adı altında Osmanlı Hükümeti'ne kabul ettirmişlerdir.

Bu gelişmeler karşısında Türk Milleti'nin tutumunu aşağıdaki­lerden hangisi en iyi açıklar?

A) Amerika mandacılığı savunulmuştur.

B) Padişah ve halifeye olan itaat artmıştır.

C) Tam bağımsızlık için silahlı mücadele başlatılmıştır.

D) İtilaf Devletleri ile uzlaşma politikası izlenmiştir.

E) Ümmetçilik fikri ön plana çıkarılmıştır.
17. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Sava­şı'nın daha geniş alanlara yayılmasına ne­den olmuştur7

A) ABD'nin İtilaf Devletler grubunu des­teklemesi

B) Kanal Cephesi'nin açılması

C) Osmanlı Devleti'nin İttifakların yanında savaşa girmesi

D) Rus Çarlığının çökmesi

E) Almanya'nın en güçlü kara ordusuna sahip olması
18. İngiltere'nin, zor durumda olan Rusya'ya yardım götürmek ve Osmanlı Devleti'nin Iran üzerinden (bilgi yelpazesi. com) Hindistan'ı tehdit etmesini önlemek amacıyla açtığı cephe aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Kafkas Cephesi

B) Çanakkale Cephesi

C) Suriye Cephesi

D) Kanal Cephesi

E) Irak Cephesi
19. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin otoritesini kaybettiğine kanıt gösterilemez?

A) Kuvai Milliye birliklerinin kurulması

B) Bölgesel ve ulusal nitelikli kongrelerin toplanması

C) Temsil Heyeti'nin oluşturulması

D) Mebuslar Meclisi'nin İstanbul'da toplanması

E) İtilaf güçlerinin İstanbul'u fiilen işgal etmesi
20. Mondros Ateşkes Antlaşması'nda adı ge­çen altı il (Vilayeti Sitte) arasında aşağıda­kilerden hangisi yoktur?

A) Diyarbakır

B) Sivas

C) Erzurum

D) Muş

E) Elazığ
 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1C

2E

3A

4C

5B

6D

7A

8C

9E

10C

11B

12A

13C

14C

15B

16C

17C

18E

19D

20D

 

“İNKILAP TARİHİ TESTLERİ ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“TARİH DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI ”
SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“SORU BANKASI, TEST SORULARI ” SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<


“İNKILAP TARİHİ DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI ”
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ

>>>TIKLAYIN<<<

Yorumlar

....
..

10. **Yorum**
->Yorumu: Süper helal olsun yapana eline koluna sağlık
->Yazan: Arif CUMALİ

9. **Yorum**
->Yorumu: şahane bir site burayı sevdimm 
->Yazan: Buse. Er 

8. **Yorum**
->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE YÜKSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEKÜR EDIYORUM...
->Yazan: sıla

7. **Yorum**
->Yorumu: valla bu site çok süper .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun tüm ödevlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
->Yazan: kara48500..

6. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel bir site. kurucularına çok teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim.
->Yazan: Tuncay.

5. **Yorum**
->Yorumu: ilk defa böyle bi site buldum gerçekten çok beğendim yapanların eline sağlık. 
->Yazan: efe .

4. **Yorum**
->Yorumu: ya valla çok güzel bisi yapmışınız. Çok yararlı şeyler bunlar çok sagolun 
->Yazan: rabia..

3. **Yorum**
->Yorumu: Çok ii bilgiler var teşekkür ederim. Çok süper... Ya bu siteyi kurandan Allah razı olsun ..... süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Çok iyiydi. isime yaradı. Her kimse bu sayfayı kurduğu için teşekkür ederim 
->Yazan: pınar..

2. **Yorum**
->Yorumu: çok güzel site canım ben hep her konuda bu siteyi kullanıyorum özellikle kullanıcı olmak zorunlu değil ve indirmek gerekmiyor
->Yazan: ESRA..

1. **Yorum**
->Yorumu: Burada muhteşem bilgiler var hepsi birbirinden güzel size de tavsiyeederim. 
->Yazan: Hasan Öğüt.

>>>YORUM YAZ<<<

Adınız:
Yorumunuz:


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve delete tuşuna basın...

 


 E Mail
(Zorunlu Değil):